:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Vaik teisi utikrinimas

1. Nepilnamei vaik teisi gyvendinim utikrina tvai.

2. Vaik, kurie yra lik be tv globos, teises utikrina globjas (rpintojas) ios knygos nustatyta tvarka.

3. Nepilnametis, gijs visik veiksnum, savo teises gina pats.

4. Jei tvai ar globjai (rpintojai) vaik teises paeidinja, priemoni vaik teisms utikrinti gali imtis valstybin vaiko teisi apsaugos institucija ar prokuroras.

 

Straipsnis. Nepilnameio vaiko dalyvavimas utikrinant jo teises

1. Kai sprendiamas bet koks su vaiku susijs klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pairas, turi bti iklausytas tiesiogiai, o jei tai nemanoma, per atstov ir priimant sprendim jo norus turi bti atsivelgta, jei tai neprietarauja paties vaiko interesams. Sprendiant klausim dl globjo (rpintojo) paskyrimo ar vaikinimo, vaiko norus turi bti atsivelgiama iskirtinai.

2. Jei vaikas mano, kad tvai paeidinja jo teises, jis turi teis savarankikai kreiptis gynybos valstybin vaiko teisi apsaugos institucij, o nuo keturiolikos met ir teism.

 

Treiasis skirsnis

Asmenins tv teiss ir pareigos

Straipsnis. Tv asmenini teisi ir pareig turinys

1. Tvai turi teis ir pareig auklti savo vaikus ir yra atsakingi u savo vaik aukljim ir vystym, privalo rpintis savo vaik sveikata, j dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tvai atlikdami ias pareigas turi pirmumo teis prie kitus asmenis.

2. Tvai privalo sudaryti slygas savo vaikams mokytis iki statymuose nustatyto amiaus.

3. Visus klausimus, susijusius su vaik aukljimu, sprendia abu tvai tarpusavio susitarimu. Jeigu tvai nesusitaria, ginijam klausim sprendia teismas.

 

Date: 2015-05-05; view: 441; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -