:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Asmenin sutuoktini nuosavyb

1. Asmenine sutuoktini nuosavybe pripastamas turtas:

1) abiej sutuoktini atskirai gytas iki santuokos sudarymo;

2) sutuoktiniui dovanotas ar jo paveldtas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrojon jungtinn sutuoktini nuosavybn;

3) sutuoktini asmeninio naudojimo daiktai (avalyn, drabuiai, profesins veiklos rankiai);

4) intelektins ir pramonins nuosavybs teiss, iskyrus pajamas, gaunamas i intelektins veiklos;

5) los ir daiktai, reikalingi asmeniniam sutuoktinio verslui, iskyrus las ir daiktus, skirtus verslui, kuriuo veriasi abu sutuoktiniai bendrai;

6) los, vieno sutuoktinio gautos kaip alos atlyginimas ar kitokia kompensacija u al, padaryt dl sveikatos sualojimo, ir neturtin al, tikslin materialin parama ir kitokios imokos, iimtinai susijusios tik su jas gavusio sutuoktinio asmeniu, teiss, kuri negalima perleisti kitiems asmenims;

7) sutuoktinio gytas turtas u asmenines las arba las, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esant turt, jeigu to turto gijimo metu buvo aikiai ireikta sutuoktinio valia gyti turt asmeninn nuosavybn.

2. Faktas, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali bti rodytas tik raytiniais rodymais, iskyrus atvejus, kai statymas leidia liudytoj parodymus arba to turto prigimtis ir pobdis patys savaime rodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmenin nuosavyb.

3. Asmeninis turtas, kur vienas sutuoktinis laikinai perduoda kitam sutuoktiniui pastarojo asmeniniams poreikiams tenkinti, ilieka turt perdavusio sutuoktinio asmenin nuosavyb.

 

Date: 2015-05-05; view: 436; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -