Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розгляд контрольних запитань. 1. Дайте визначення сегмента світового ринку та процесу сегментації світового ринку

1. Дайте визначення сегмента світового ринку та процесу сегментації світового ринку.

2. Якою є мета сегментації? Чому це так?

3. Які існують умови ефективної міжнародної сегментації?

4. Охарактеризуйте стадії процесу сегментації в міжнародному маркетингу.

5. Охарактеризуйте критерії сегментації світового ринку. Які існують тенденції в їх використанні?

6. Що таке макро- та мікросегмент світового ринку?

7. Назвіть підходи до міжнародної сегментації та охарактеризуйте їх.

8. У чому сутність кластерного підходу до макросегментації в міжнародному маркетингу? Які його переваги?

9. У чому сутність ідентифікації груп країн з попитом на схожі товари? Які умови необхідні для застосування цього підходу? Назвіть його недоліки та переваги.

10. У чому сутність ідентифікації сегментів, що існують в усіх або в багатьох країнах? Які умови необхідні для використання цього підходу? Охарактеризуйте його недоліки та переваги.

11. У чому сутність виходу з одним і тим самим товаром на різні сегменти в різних країнах? Якими є умови використання цього підходу до міжнародної сегментації? У чому полягають недоліки та переваги такого підходу?

12. Які стратегії маркетингу та рішення щодо сегментації приймаються фірмою залежно від її цілей на зовнішньому ринку?

Розгляд проблемних питань:

1. Чи є сегментація світового ринку необхідною умовою успіху фірми у міжнародній діяльності? Чому? Доведіть.

2. Чи часто, на Ваш погляд, фірмою приймається рішення щодо сегментації світового ринку і як здійснюється моніторинг меж і характеристик сегмента?

Завдання для перевірки знань

1. Рішення щодо сегментації світового ринку впливає на:

а) цінову стратегію, стратегію просування та канали розподілу;

б) вибір зарубіжного ринку, цінову стратегію. Стратегію просування та канали розподілу;

в) типи маркетингового комплексу, маркетингові програми, стратегію (модель) виходу на закордонний ринок.

2. Умовами ефективності сегментації є:

а) перспективність, прибутковість, доступність, можливість моніторингу меж сегмента і наявність суттєвих відмінностей між споживачами;б) великий розмір сегмента, його доступність, можливість моніторингу меж сегмента і наявність суттєвих відмінностей між споживачами;

в) незмінність сегмента, його доступність, можливість моніторингу меж сегмента й прибутковість.

3. У міжнародному маркетингу під доступністю сегмента розуміють:

а) наявність відповідних каналів розподілу;

б) розгалужену систему каналів розподілу;

в) можливість отримання релевантної інформації про сегмент.

4. Процес сегментації світового ринку поділяється на такі
стадії:

а) вибір критерію сегментації, виділення груп споживачів, ви­значення розміру сегмента, прогноз можливої долі ринку, оцінка ефективності сегмента й остаточний вибір або повернення на по­передні стадії;

б) вибір країни, виділення груп споживачів, оцінка ефектив­ності сегмента;

в) макросегментація, мікросегментація, перевірка відповідності сегмента умовам ефективності сегментації;

г) вибір критерію сегментації, вибір країни, виділення груп споживачів, оцінка ефективності сегмента.

5. Необхідність контролю за привабливістю сегмента в ра­зі поглиблення присутності фірми на іноземному ринку:

а) зростає;

б) зменшується;

в) не змінюється.

6. Основним недоліком міжнародної сегментації, що ґрунтується на ідентифікації груп країн із попитом на схожі товари, є:

а) виділення груп однорідних країн, а не покупців;

б) невеликий розмір сегмента в кожній країні;

в) необхідність адаптації стратегії продажу та комунікацій.

7. Схожі кліматичні, мовні, інфраструктури, інформаційні
чи інші умови є основою для сегментації за методом:

а) ідентифікації сегментів, що існують у всіх або багатьох країнах;

б) ідентифікації груп країн із попитом на схожі товари;

в) виходу з одним і тим самим товаром на різні сегменти в різ­них країнах.

8. Ідентифікація груп країн із попитом на схожі товари - це:

а) макросегментація;

б) мікросегментація.

9. Існування у кожній країні груп споживачів з однаковими
характеристиками є необхідною умовою сегментації за методом:

а) ідентифікації груп країн із попитом на схожі товари;

б) ідентифікації сегментів, що існують у всіх або в багатьох країнах;

в) вихід з одним і тим самим товаром на різні сегменти в різ­них країнах.

10. Виділення універсальних сегментів — це:

а) макросегментація;

б) мікросегментація;

в) позиціонування.

11. За кластерного підходу до макросегментації в міжнарод­ному маркетингу використовуються такі критерії:

а) ризик, рівень конкуренції, рівень економічного розвитку;

б) ринковий потенціал країни, ризик, власні конкурентні пере­ваги;

в) ринковий потенціал країни, ризик, рівень конкуренції.

12. Фірма виділяє багато сегментів на світовому ринку, якщо:

а) її цілі короткострокові;

б) є довгострокова зацікавленість у торгівлі;

в) вона орієнтована на зовнішню торгівлю.

13. Фірма не досліджує та не виділяє ринкові сегменти, якщо її метою є:а) встановлення довгострокових зв'язків зі світовим ринком;

б) орієнтація на зовнішню торгівлю;

в) збільшення прибутку (чи інша недовгострокова мета).

14. Роль позиціонування у міжнародній маркетинговій діяльності полягає ось у чому:

а) зміцнення конкурентної позиції товару на ринку;

б) досягнення певної конкурентної позиції товару таким чи­ном, щоб він посів у свідомості покупця таке місце, що відрізняє його від товарів-конкурентів.

в) розробка та створення іміджу товару так, щоб він посів у свідомості покупця таке місце, що відрізняє його від товарі и-конкурентів.


Date: 2015-06-07; view: 244; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию