Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаГаз күйіндегі заттың молекулалық массасы оның сутегі бойынша алынған екі еселенген тығыздығына тең

Көбінесе газдардың тығыздығы ауа бойынша анықталады. Ауа газдардың қоспасы болғанымен оның орташа молярлық массасын пайданалады. Ол 29 г/мольге тең.Бұл жағдайда молярлық масса:

М=29Dауа өрнекпен анықталады. (1.9)

Молекулалық массаларды анықтау жай газдардың молекулаларының екі атомнан (H2, Ғ2, Сl2, О2, N2), ал асыл газдардың молекулалары бір атомнан тұратындығын көрсетті. Асыл газдар үшін «молекула» және «атом» деген түсінік бірдей. Алайда кейбір жай заттардың молекулары үш не одан да көп атомдардан тұрады, мысалы, озон О3, фосфор Р4, төменгі температурадағы күкірт буының молекулалары S8.

Авогадро заңы бойынша әралуан есептеулер жүргізіледі — қалыпты жағдайда газдардың көлемін, тығыздығын, газ тәрізді заттардың молярлық массасын және газдардың салыстырмалы тығыздығын есептейді.

Газ күйіндегі заттарға байланысты химиялық есептерді шешу үшін мектептегі физика курсында қарастырылатын газ заңдарын жиі қолдануға тура келеді. Бұл жерде оларды толық қарастырмай-ақ есептеулерге керек болатын олардың формулалары мен тұжырымдамаларын келтіреміз.

Бойль-Мариотт заңы: тұрақты температура берілген газдың көлемі оның қысымына кері пропорционал болады. Бұдан,

pV=const, (1.10)

мұндағы р — қысым, V — газдың көлемі.

Гей-Люссак заңы: тұрақты қысымда газдың көлемінің өзгеруі температураға тура пропорционал болады, яғни

V/Т=const, (1.11)

мұндағы Т — температурада К(кельвин). Бойль-Мариотт пен Гей-Люсакктың біріккен газ заңырV= сопst (1.12)

Әдетте бұл формуланы басқа жағдайдағы көлемі белгілі болса берілген жағдайдағы газдың көлемін есептеуге қолданады, егер қалыпты жағдайдан (немесе қалыпты жағдайға) ауысқан болса онда бұл формуланы мына турде жазады:

мұндағы Т0 қалыпты жағдайдағы қысымы, газдың көлемі және темпе-ратура (р0= 101325 Па, Т0 = 273 К). (1.13)

Массасы мен мөлшері берілген газдың көлемін есептеу үшін Менделеев-Клапейрон теңдеуін қолданады:

pV=nRT (1.14)

немесе

(І.І5)

Мұндағы n — газдың моль саны, т — масса (г), М — газдың молярлық мас-сасы (г(моль),R универсал газ тұрақтысы, T = 8,31 Дж(моль * К)

 

 
Date: 2015-11-13; view: 1684; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию