Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Товарний запас

 

Товарні запаси відносяться до поточних матеріальних активів, утворюючи оборотні кошти торгової організації. За ступенем ліквідності - це повільно реалізовані активи, тому ефективне управління товарними запасами дозволить уникнути іммобілізації фінансових ресурсів і перенаправити їх на стратегічний розвиток торговельної діяльності.

Товарні запаси при формуванні, зберіганні та реалізації повинні відповідати стандартам якості і бути придатними для вживання.
Товарні запаси необхідні для безперебійного забезпечення попиту покупців - споживачів. Товари класифікуються за такими різними ознаками:
1) за цілями використання: споживчі товари - це товари, безпосередньо призначені для кінцевого споживання, задоволення особистих потреб людини, виробничі товари - це товари, що використовуються у виробничому циклі при створенні нових товарів;

2) за часом використання / споживання: товари короткострокового користування, використовувані один або кілька разів, товари тривалого користування, використовувані багаторазово;

3) за характером споживання: товари повсякденного попиту, товари ретельного вибору, престижні товари;

4) за характером використання залежно від ступеня їх участі в процесі виробництва: сировина, матеріали, тара і упаковка, комплектуючі деталі, інструмент, інвентар, техніка та обладнання, інші товарно-матеріальні запаси.
5) за функціональною приналежністю: товари - продукти харчування, промислові товари;

6) за видами запасів: поточні запаси - це товари на стадії реалізації, підготовчі запаси - це товари на стадії передпродажної підготовки, гарантійні (страхові) запаси - необхідний і достатній резерв товарних запасів з метою забезпечення безперервного процесу реалізації на випадок зриву запланованих термінівпоточних поставок товарів, зміни інтенсивності споживання при непередбаченій зрослого попиту, сезонні запаси - це необхідний і достатній резерв товарних запасів з метою забезпечення безперервного процесу реалізації в період сезонного коливання купівельного попиту, перехідні запаси;7) за видами руху товарів в обліку: товари в дорозі, товари на складі, товари на стадії передпродажної підготовки, зарезервовані товари, товари в магазинах в процесі реалізації, товари на консигнації, реалізовані товари на відповідальному зберіганні. На ефективність використання товарних запасів впливають такі зовнішні і внутрішні чинники, зниження впливу яких може проводитися за рахунок оптимізації управління товарними запасами: зовнішні чинники - податкове законодавство, фінансово-кредитна політика, величина відсотків до сплати за позиковими коштами, економічна ситуація в державі; внутрішні фактори - шляхи мінімізації впливу внутрішніх факторів: ліквідація понад нормативні запасів, вдосконалення нормування запасів, поліпшення організації постачання, оптимальний вибір надійних постачальників, рівень запасів; раціональна організація збуту товарів, застосування раціональних форм розрахунків; прискорення документообігу.
Для оцінки ефективності управління товарними запасами необхідно проаналізувати ефективність використання товарних запасів. Економічний аналіз, перш за все, проводиться за даними бухгалтерської звітності, а для більш детального розгляду окремих питань також використовується інформація управлінського обліку та аналітична інформація за бухгалтерськими рахунками обліку.
Ефективність використання товарними запасами оцінюється наступними показниками:
1) питома вага товарних запасів у їх загальній величині на початок і кінець звітного періоду;

2) абсолютний приріст товарних запасів на кінець звітного періоду (в грошових одиницях виміру й у натуральних одиницях виміру за кожним видом товару);

3) темп приросту товарних запасів на кінець звітного періоду (у відсотках), порівнюється з темпом приросту виручки від торгівельної діяльності;
4) оборотність товарних запасів, що характеризує тривалість одного повного кругообігу коштів з моменту перетворення оборотних коштів з грошової форми в запаси і до їх реалізації. При прискоренні оборотності товарних запасів вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх фінансування;
5) показник економії оборотних коштів у результаті зниження витрат на матеріальні ресурси і товарні запаси на одиницю реалізованого товару без шкоди для якості, надійності, експлуатаційних властивостей.
Оцінка швидкості оборотності запасів у торговельній діяльності є одним з основних елементів економічного аналізу, так як товарні запаси відносяться до повільно реалізованим активів, а в оборотних коштах торгової організації вони мають значну питому вагу. Оцінка впливу на приріст обсягу продажів ексенсивності та інтенсивності використання запасів і оборотних коштів дозволять вичленувати більш раціональні й прогресивні шляхи підвищення ефективності результатів торговельної діяльності. Крім перерахованих показників ефективності використання товарних запасів з метою прийняття управлінських рішень актуальним представляється оцінка таких показників, як товарна структура в товарообігу, рентабельність використовуваної торгової площі за видами товарів, обсяг продажів у розрахунку на одиницю торгового персоналу або зміну (продуктивність праці), товарна структура поставлених на замовлення товарів та інше.У результаті високої оборотності товарних запасів в торгівлі економічний аналіз рекомендується здійснювати за мінімальний період часу. Звітним періодом при цьому можуть бути годинник, день, технологічна зміна персоналу, будні дні, вихідні і святкові дні, тиждень, декада, місяць.
Оцінка товарних запасів та аналіз купівельного попиту на окремі види товарів дозволяє спрогнозувати потребу в товарах різного асортиментного ряду як з метою розвитку конкретної торгової організації та підвищення її конкурентоспроможності, так і з метою макроекономічного аналізу розвитку економіки за такими показниками як товарна структура в роздрібній торгівлі, товарні запаси, коефіцієнт оборотності товарних запасів і іншими показниками. У міжнародній практиці для оцінки розвитку економіки макроекономічному аспекті використовуються такі нестандартні для російської статистики показники як замовлення на товари тривалого користування і замовлення на виробничі товари.

Ефективне управління товарними запасами дозволяє також знаходити шляхи оптимізації витрат торговельної організації за такими статтями як транспортні і складські витрати. Без попереднього аналізу товарних запасів і купівельних переваг рішення скоротити витрати на утримання ряду складських приміщень може призвести не до економії, а до зворотного ефекту - скорочення продажів і прибутку в результаті постійного дефіциту товарів. Щоб цього уникнути, необхідно оцінити купівельний попит, наявні можливості організації у товарних запасах, динаміку обсягу продажів, місце розташування покупців, потужність і місцезнаходження складських приміщень, транспортні витрати та інші критерії. Після цього аналізується альтернативне використання вивільнених коштів у разі скорочення витрат по змісту складських приміщень або транспортних витрат. Оцінка проводиться комплексним аналізом впливу прогнозованих витрат на показники товарообігу і рентабельності.

Для ефективного управління товарними запасами необхідна оперативна і точна інформація про наявність та рух товарів.

 


Date: 2015-12-11; view: 169; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию