Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль 2. Філософська онтологія

1. Філософське розуміння природи світу. Поняття буття, матерії, свідомості. Матеріалізм і ідеалізм.

2. Сутність людської свідомості. Психофізична проблема. Свідомість і мова. Види мов. Теорія лінгвістичної відносності

3. Категоріальне відображення детермінізму та структури світу. Концепції детермінізму й індетермінізму. Системний підхід.

4. Проблема руху і розвитку. Постановка проблеми простору і часу в контексті руху. Діалектика як методологічна й онтологічна концепції.

Основна література:

1. Філософія. Конспект лекцій. – Одеса: Наука і техніка, 2005. – С. 66-80

2. Мир философии. Книга для чтения. Ч. 1. Розділи 2-3. – М.: ИПЛ, 1991.

3. Хрестоматия по философии. Учебное пособие / Изд. 2-е. – Раздел III. – М.: Проспект, 2003.

4.Спиркин А.Г. Философия: Учебник для студентов вузов. –Гл.9,11 -. М.: Гардарика, 2000.

5.Філософія: Підручник для вищої школи. –Гл.2– Харків, 2004.

6.Цофнас А.Ю. Философский минимум бакалавра. – Тема 2. - Одеса: Наука і техніка, 2007.

7. Цофнас А.Ю. Философия. – Тема 2. – Одеса: Наука і техніка, 2009

Додаткова література:

Уёмов А.И. Системные аспекты философского знания. – Одесса, 2000. – Введение; Гл. 1.

Уйомов А.И., Сараєва И.Н., Цофнас А.Ю. Загальна теорія систем для гуманітаріїв. – Wydawnictwo Uniwersitas Rediviva, Warsava, 2001.

Мета заняття: проаналізувати основні онтологічні проблеми філософії.

Перш за все у цій темі треба з’ясувати поняття філософської категорії – і звернути увагу на те, що «бутгя» використовується в категоріальному та в некатегоріальному сенсі.

Треба з’ясувати філософський зміст цієї категорії, визначити і дати стислий аналіз форм буття, їх особливостей, визначити категорії “матерія” і „свідомість”, зображуючи історичний шлях їхнього становлення, враховуючи розвиток сучасної науки та філософії.

Після визначення філософських категорій „простір” та „час”, треба показати, що вчені та філософи розходилися в міркуваннях стосовно природи простору і часу. Ви повинні проаналізувати основні концепції простору і часу. Також вам треба звернути увагу і на специфічні форми вияву простору і часу у мікросвіті, живій природі, соціальній сфері.Зверніть увагу на категорії причини та дії, необхідності та випадковості. Через їхнє розуміння можна вийти на проблему детермінізму та індетермінізму. Стосовно структури світу зверніть увагу на категорії „система”, „властивість”, „відношення”, „форма”, „зміст”.

Треба розрізнити кілька смислів понять „діалектика”. Зверніть увагу на основні принципи діалектики і категорії „протиріччя” і „протилежність”, „кількість”, „якість”, „міра”, „заперечення заперечення”.

Основні поняття теми: онтологія, буття, свідомість, мова, матеріальне, ідеальне, простір, час, властивість, відношення, система, форма, зміст, структура, причина, наслідок, необхідність, випадковість, детермінізм, індетермінізм, діалектика, метафізика, сцієнтизм, розвиток, протиріччя, кількість, якість, заперечення.

Контрольні питання.

1.Порівняйте категорії “матерія” і “буття”.

2.Що таке матеріалізм і ідеалізм?

3.Порівняйте розуміння простору і часу Ньютоном, Кантом, Ейнштейном.

4.Що таке свідомість?

5.Як зв’язані свідомість, психіка, мозок, підсвідомість?

6.Дайте визначення детермінізму і індетермінізму.

7.Які категорії описують структуру?

8.Назвіть основні смисли понять „діалектика” і „метафізика”.

9.Назвіть принципи діалектики.

10.Назвіть категорії діалектики.
Date: 2015-10-19; view: 55; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию