Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Умови формування в учнів інтересу до навчально – дослідницької діяльності

На сьогоднішній день життя висуває нам високі вимоги щодо нашої освіченості. Творча, розвинута особистість, здатна до рішення нестандартних завдань може знайти себе в професійній діяльності, принести максимальну користь суспільству. У школі виховується особистість, інтелігентна своїм духом. В умовах загальноосвітньої школи формуванню такої особистості сприяє дослідницька діяльність учнів. У наш час необхідна участь вчителів у таких заходах, які вирішують задачу залучення учнів до наукової діяльності, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей.

Формування і розвиток творчої активності учня, здатності самостійно працювати розглядається як пріоритетний напрямок у діяльності сучасних шкіл. І якщо недостатність формальних знань школярів поповнити відносно нескладно, то розвиток самостійності мислення потребує великих зусиль. На наш погляд, гарним інструментом для цього є навчально - дослідницька робота (НДР) учнів.

НДР учнів являє собою систему виховання творчої особистості в процесі дослідницької діяльності, в ході якої в школярів формується здатність до всіх видів творчості (від суб'єктивного до об'єктивного) – творча активність, високі особистісні якості.[6,с.56]

Процес формування будь-якої особистісної якості неможливий без створення визначених умов, що забезпечують його успішність. У педагогічному плані це виражається в створенні таких умов, що забезпечили б досягнення заздалегідь очікуваного результату. У зв'язку з цими умовами закріплення стійкого дослідницького інтересу в учнів є включення до змісту навчально-пізнавальної діяльності елементів дослідницької діяльності.[9,с.72]

Забезпечити тісний зв'язок НДР з навчальним процесом, зі змістом занять і технологій навчальних занять – актуальна задача педагогів. Це дозволить органічно включати в навчальну програму завдання дослідницького характеру, визначати методику виконання НДР, прогнозувати її результати. Особливістю навчального процесу, спрямованого на навчально-дослідницьку діяльність, є фактор суб'єктивного, „відкриття” нового знання, що має не об'єктивну, а лише суб'єктивну значимість і новизну. В ході дослідницької діяльності учень „відкриває” нове значення про об'єкт дослідження, способи або засоби ведення цієї діяльності. А на цій основі відбувається активний „мікророзвиток” його особистості, і насамперед його дослідницьких умінь і здібностей .[4,с.69]Важливою умовою формування дослідницького інтересу учнів є чіткість мети й задач майбутньої роботи. Підлягає виділенню виховна мета, оскільки навчання неминуче виховує, а тому виховна функція уроку повинна бути свідомо визначена.[7,с.156] Таким чином, ступінь інтересу до НДР багато в чому буде визначатися тим, як учитель у процесі навчально-пізнавальної діяльності допоможе учням усвідомити необхідність і значимість навчально-дослідницької роботи. За допомогою навчальної інформації та технології навчання вчитель обґрунтовує задачі, що повинні бути вирішені в ході навчально-дослідницької роботи:

- оволодіння методами наукового пізнання, заглиблене й творче засвоєння навчального матеріалу;

- формування навчально-дослідницьких умінь і навичок;

- навчання учнів методиці й засобам навчально-дослідницької роботи;

- розвиток здібностей дослідження, аналізу літературних і інших джерел знань;

- аналіз та оцінювання власних результатів;

- відстоювання своєї точки зору.

Динаміка інтересу учнів до навчально-дослідницької роботи буде змінюватися в позитивний бік, якщо цілі й задачі цієї роботи будуть усвідомлені учнями в особистісному сприйняті. Програма роботи, її зміст, методи можуть залишитися мертвою схемою, якщо сам учень не буде розуміти мету майбутньої роботи, якщо він виявиться нездатним зрозуміти значимість її у своєму інтелектуальному й духовному становленні, якщо він не буде володіти методикою навчально-дослідницької роботи.

Не менш важливою умовою формування дослідницьких інтересів школярів є організація навчання, заснованого на принципах новизни навчального матеріалу, його відповідності сучасним науковим досягненням і практичній значимості, високій активності тих учнів, яких навчають, які повинні одержувати знання не в готовому вигляді, а в результаті самостійного розв’язання навчально-дослідницьких задач.[8,с.35]

Дослідницький інтерес школярів визначається їхньою потребою в відповідей на поставлені питання в ході уроку, але й під час розвитку в них бажання й уміння самостійно бачити, формулювати навчальні проблеми. Необхідність формування в учнів пізнавальних потреб у цілеспрямованості висуває нові вимоги до організації навчання – у процесі навчально-пізнавальної діяльності учні повинні знаходитися в ситуації необхідності самостійного продукування нових цілей у всіх їхніх різновидах – формулювання питань, задач, гіпотез. Реалізація й закріплення в учнів пізнавальної потреби в цілеспрямованості є основа розвитку їхніх інтересів до дослідницької роботи.

Важливою умовою формування в учнів інтересу до навчально-дослідницької роботи є розмаїття її форм, що сприяє активізації пізнавальної пошукової діяльності учнів, удосконаленню навичок і умінь раціональної розумової праці, розвитку умінь формулювати й вирішувати задачі.Однією зі значимих умов, що забезпечують становлення інтересу учнів до навчально-дослідницької роботи, варто вважати створення при виконанні дослідницьких завдань ситуації успіху й волі вибору для кожного учня.

Перші позитивні результати дослідницької роботи, відчуття успіху, радості й задоволення від досягнутого закріплює інтерес у школярів, виробляє потребу в систематичних заняттях дослідницького плану.[11,с.125]

Навчально-дослідницька діяльність дозволяє розвивати здатність аналізувати й узагальнювати факти, приймати рішення, сприяє індивідуалізації навчання, забезпечує творче співробітництво вчителя й учня, забезпечує вплив особистості вчителя на формування особистості школяра.

 
Date: 2015-10-19; view: 148; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию