Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


В С Т У П

Мовленнєва діяльність в усній та письмовій, фор­мах охоплює як необхідні складові автоматизовані компоненти — навички (фонетичні, граматичні, лек­сичні ). Вони входять до мовної компетенцїі. Формуван­ня цих навичок є головним завданням під час навчання говоріння, слухання, письма та читання. Кожен вид навичок має свою специфіку, тому у спішне формування їх потребує окремих підходів, спеціальних методів та прийомів.

Оволодіння звуками та інтонаційними моделями іноземної мови є необхідною передумовою розвитку умінь спілкування у всіх видах мовленнєвої діяльності. Лише засвоївши норми вимови, учні зможуть розуміти висловлювання інших людей і точно формувати власні. Мета навчання вимови у середній школі полягає у фор­муванні слухо - вимовних і ритміко - інтонаційних навичок. Слухо - вимовними називають навички фонемно правильної вимови усіх звуків у потоці мовлення розуміння їх під час аудіювання. Ритміко - інтонаційні — це навички інтонаційно і ритмічно правильного оформлення мовлення і відповідно розуміння мовлення інших. Фонетичні навички формують паралельно з граматичними й лексичними у процесі навчання усного мовлення та читання. Труднощі формування слухо -вимовних навичок зумовлені тим, що вони існують на рівні глибоких автоматизмів, тобто найбільш віддалені від рівня усвідомлювання.

Даний посібник – це добірка фонетичних ігор, віршованих скоромовок, фонетичних вправ, казок. Він допоможе студентам розвинути та удосконалити фонетичні навички.

Мета даного посібника передбачає максимальне застосування практичних форм опрацювання фонетичних явищ та обмеження теоретичних викладів.

З методичним посібником «» можна працювати на заняттях іноземної мови та факультативних заняттях під керівництвом вчителя, використовувати на заняттях гуртка з англійської мови, а також під час проходження педагогічної практики студентам з додаткової кваліфікації.

 

1. ФОНЕТИЧНІ ЗАРЯДКИ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

і

В інструктивному документі “Іноземні мови: вивчення, викладання, оцінювання”, затвердженого Комітетом з питань освіти, мовна комунікативна компетенція, яку повинен опанувати кожен учень загальноосвітньої школи, включає також і основи фонологічної компе­тенції. Фонологічна компетенція передбачає знання про сприйняття та навички сприймати:• звукові одиниці мови (фонеми) та їх реалізацію у певних контекстах (омофони);

• фонетичні ознаки, риси, які відрізняють фонеми (соборність, назальність, закритість, лабіальність);

• фонетичний склад слів;

• наголос та ритм фрази; інтонація;

• сильні та слабкі форми;

• асиміляція.

Основою будь-якої мови, є звук. Усі види мовленнєвої діяльності базуються на звуках. Звуковий аспект мови у працях багатьох лінгвістів трактується як основопо­ложний. Жодного виду мовної діяльності неможливо навчати без вимови.

Роль звукових компонентів дуже важлива і в писемно­му мовленні. Оволодіння усним мовленням та читан­ням уголос взагалі не можливе без стійких слухово- мовленнєвих навичок.

Навчання фонетичного матеріалу передбачає ово­лодіння учнями всіма звуками і звукосполученнями виучуваної іноземної мови, наголосом та основними інтонаційними моделями найбільш поширених типів простих і складних речень.

Основними вимогами до вимови учнів є фонематич- ність та швидкість.

Фонематичність передбачає належний ступінь пра­вильності фонетичного оформлення мовлення, достатній для того, щоб воно було зрозумілим для співрозмовника. Швидкість — ступінь автоматизова­ної вимовних навичок, яка дозволяє учням говорити в нормальному темпі мовлення.

У середній школі дуже важко досягти безпомилковості та автентичності вимови учнів. Тому вимоги до вимови учнів визначають, виходячи з принципу апроксимації, тобто наближення до правильної вимови. Апроксимо- вана вимова — це така вимова, в якій, як і в літератур­ній вимові, відсутні фонологічні помилки, але яка, на відміну від літературної вимови, допускає нефонологічні помилки, тобто такі, що не заважають розуміти усні висловлювання та прочитане вголос цією мовою.

Навчання вимови у школі має практичну спрямо­ваність. У зв’язку з цим першочергове значення має відбір фонетичного мінімуму, що забезпечив би ово­лодіння іноземною мовою як засобом спілкування в межах, визначених програмою.

Практичний підхід передбачає також максимальне застосування практичних форм опрацювання фоне­тичних явищ та обмеження теоретичних викладів.

У цьому плані важливо, щоб фонетичний матеріал засвоювався в єдності з лексичним і граматичним. Для засвоєння звуків вирішальне значення має контекст. Інтонація опрацьовується в ситуаціях, де розкриваєть­ся її комунікативна функція.

З перших уроків учитель ознайомлює своїх маленьких вихованців з таємницями англійської фонетики, адже без цієї науки немислиме вивчення мови. На кожному уроці учні займаються фонетикою (ознайомлюються з фонетичними явищами — інтонацією англійського речення, наголосом, звуками), правда, на цей вид роботи вчитель може виділити не так вже й багато часу. Тому таку роботу слід проводити у вигляді лінгвістич­ної казки, щоб якомога більше сконцентрувати увагу молодших школярів на матеріалі, що опрацьовується.З метою активізації даного виду роботи другокласники здійснюють подорож до королівства Фонетики, яке знаходиться у країні Англійської мови.

В королівстві Фонетики живуть 26 мешканців (це букви англійського алфавіту), які мають 45 слуг (це звуки англійської мови, які утворюються з 26 букв). Опанування такої кількості звуків є нелегким завдан­ням і створює значні труднощі для тих, хто вивчає анг­лійську мову, бо, зокрема, кожна голосна буква може передавати кілька голосних звуків.

Кожен звук має “піджачок” — транскрипцію у вигляді квадратних дужок — [ ], і цей “піджачок” має своє неповторне забарвлення — » знак даного звука. Вранці, коли слуги прокидаються, вони ніколи не плутають своїх “піджачків”, адже кожному звуку відповідає певний знак j транскрипції. Мандруючи королівством Фонетики, наше завдання з вами полягає в тому, щоб познайомитися зі всіма мешканцями цього королівства — вивчити всі звуки. Завдання не з легких! Тому j в мандрівці нам допомагатиме Mister Tongue (наш язичок).

Дібрані мною вправи дають можливість за мінімаль­ний проміжок часу (для фонетики на уроці англійської мови відводиться вчителю до 5 хвилин) ознайомитися з певним звуком та опрацювати його. Вправи вклю­чають характеристику звука з фонетичної точки зору, а також адаптоване пояснення вимови даного звука (для молодших учнів) українською мовою, крім того, вказана подібність до звука в українській мові або ж його розбіжність. Відпрацювати певний звук пропо­ную за допомогою слів, речень, віршів, скоромовoк або прислів’ів, що містять даний звук.

 

[і:]

front, close, narrow variation, unlabialized, long monophthong

В українській мові нагадує протяжливе [і] в українсь­ких словах ніде, ніготь, нікель.

 

  feet eat heel   team meet seat   sheep dean leap   deed peel beetle

 

  1. Please, believe me. Please, leave me in peace.
  2. Extremes meet.

3.Seeing is believing.

4.A friend in need is a friend indeed.

5.A new broom sweeps clean.

6. If all the seas were one sea.

What a great sea that sea would be.

I have two eyes and I can see

Pencils three in front of me.

A sailor went to sea

To see what he could see.

But all that he could see

Was sea, sea, sea.

 

[i]

front, close, broad variation, unlabialize, short monophthong

Дуже короткий, щось середнє між українськими звука­ми [і] і |й]. дещо нагадує [и] в українських словах рудий, тирса: під час вимови губи напружені і притиснуті до зубів.

 

film ill miss ship
hill in sixty him
Bill lip chick Lynn

1. It's a pity Lily is busy.

2. Mrs. Smith is in the city.

3. It's a pity that little Kitty lives in a big city.

4. Six little kittens lost their mittens.

It’s a pity they were so pretty.

Little Bill sit still

Will you still, little Bill ?

If you sit still, littleBill.

Jimmy Nill will bringyou to abig hill

There was an old woman

Lived under a hill

And if she is not gone

She lives there still.

 

[e]

front, midopen, unlabialize, short

Нагадує коротке [e] в українських словах шепіт, ше­стеро; під час вимови губи нейтральні, кінчик язика притискається до нижніх передніх зубів.

ten pet bell check
pen set then let
wet led desk bet

 

1. Get ten eggs ready for breakfast.

2. East or West home is best.

3. Health is above wealth.

4. Eat with pleasure, drink with measure.

5. Every day in every way.

The weather is getting better and better.

When I was going to St. Ives

I met a man with seven wives,

Every wife had seven sacks,

Every sack had seven cats,

Every cat had seven kits

Kits, cats, sacks, wives

How many of then

Were going to St. Ives

[ æ]

front, open, short, unlabialize

Під час вимови нижня щелепа опущена, кінчик язика впирається в нижні передні зуби, губи трохи розтяг­нуті. Звук більш переднього творення, ніж український звук [е].

 

man bag bat vat
sad pan sat pack
ban mad map track

 

1. A black cat sat on a mat and ate a fat rat.

2. The neck of Jack’s cat is fat.

3. Sam packed the bag and ran to catch the train.

4. That’s the man who sat on my hat in the train. He’s a bad man. That’s the fact.

5. Pussy cat, pussy cat, can you catch that big fat rat?

If you catch that big fat rat you will have some milk for that.

If you, Andy, have two candies

Give one candy to Sandy, Andy

If you, Sandy, have two candies

Give one candy to Andy, Sandy.

 

[а:]

back, open, long monophthong

Обов’язково довгий, глибокого заднього ряду, під час вимови відстань між щелепами значно ширша, ніж при вимові українського звука [aj, нагадує протяжний звук в українських словах так, балка.

March bark car dark
lard farm card part
barn palm arm mark

 

  1. A far part of the park is dark.
  2. Father can’t start the car.

The Queen of Hearts

She made some tarts All on a summer’s day.

The Knave of Hearts

He stole the tarts

And took them clean away.

The king of Hearts

Asked for the tarts

And beat the Knave full sore

The Knave of Hearts

Brought back the tarts

And vowed he’d steal no more.

[ ]

back, open, short monophthong

Завжди короткий, під час вимови губи злегка округлю­ються, але не випинаються, залишаються пласкими, корінь язика відведений далеко назад.

 

cop rot dot spot
clock cod block sock
box flop fox moss
  1. Molly got a spot on her frock.
  2. I want hot coffee in a proper coffee-pot.
  3. If one has not what one wants One must want what one has.

For want of a nail the shoe was lost For want of the shoe the horse was lost For want of the horse the ride was lost For want of the ride the battle was lost For want of the battle the kingdom was lost And all for the want of the horse-shoe-nail.

[o:]

back, close, long monophthong

Обов’язково довгий, заднього ряду, дещо подібний до [о] в словах порт, торт.

 

pour store port north
cord hall born fall
tall all ball call

1. I saw more than forty horses.

2. More and more.

3. I bought more than forty small balls.

4. I see the walls and the door.

I see the blackboard and the floor

Tommy Trot, the man of law

Sold his bed and lay on straw

Sold his straw and lay on grass

To buy his wife a looking-glass.

 

[u]

back, close, short, broad variation, unlabialized monophthong

Короткий, схожий на український [у], проте губи не повинні зовсім випинатися.

 

push room would put
could wood cook took
rook nook pull wool

1. A cook took a good look at the cook book.

2. It’s good he could go on foot.

Little Red Riding Hood

Took a good look at the wolf

Then she took to her heels

As fast as she could.

 

[u:]

back, close, long, unlabialized, narrow variation

Обов’язково довгий, більш заднього ряду, ніж україн­ський звук [у], губи під час вимови округлені й утворю­ють вузьку овальну щілину, але не випинаються; дещо нагадує протяжне [у] в словах тут, суп:

 

tool whom rude too
do blue booth rule
soup June fool bush

 

1. He tooted the flute.

2. Man is a fool:

When it’s hot he wants it cool

When it’s cool he wants it hot

He always wants what he has not.

A tutor who tooted the flute

Tried to tutor two footers to toot

Said the two to the tutor:

“Is it harder to toot,

Or to tutor two footers to toot?”

 

 

[ Λ ]

back, open, short monophthong

Короткий, дещо нагадує ненаголошений звук [а] і в українських словах замовник, масовка.

 

done bug bud cut
suck dust lug pun
tub putt such trunk

1. Don’t trouble troubles

Until trouble troubles you.

2. So many countries

So many customs.

Humpty-Dumpty sat on a wall

Humpty-Dumpty had a great fall

All the king’s horses and all the king’s men

Couldn’t put Humpty together again.

[ ə ]

 

short, close, not distinct monophthong

Обов’язково короткий, нечіткий звук, який виникає внаслідок послаблення інших звуків у ненаголошеному складі.

 

winter weaker speaker spider
near steer appear theatre
engineer dear ear fear

 

1. John’s father is an engineer.

2. My mother is a doctor.

3. Summer and winter are wonderful seasons.

4. You can think better after a night’s sleep.

 

Spring is green

Summer is bright

Autumn is yellow

Winter is white.

[ ε: ]

 

Central, close, long monophthong

Обов’язково довгий, під час його творення тіло язика підняте, а вся його спинка лежить рівно; в українській мові аналогічного звука немає.

 

 

sir   first   curl fir   hurt   bird her   world   third   surf   girl     work  

 

1. First come, first served.

2. One good turn deserves another.

3. Repeat the verse word for word.

There were a little girl

And she had a little curl

Right in the middle other forehead

And when she was good, she was very good

And when she was bad, she was horrid.

Наступні голосні звуки називають дифтонгами, оскіль­ки вони складаються з двох звуків. Перший звук завжди вимовляється чітко, оскільки він є основним зву­ком даного дифтонга — його ядром, а другий звук є не основним, тому він звучить як відлуння другого звука.

[ еі ]

 

take snake skate name shame cade make pale day plate male tail

 

 

1. Make haste.

2. Save your pains.

3. It may rain today.

4. They named the baby Jane.

 

Rain, rain go away

Come again another day

Little Tommy wants to play.

 

[au]

 

  bow   bowed   bown   mouse
how hound count found
  cow   cowed   house   flower

 

1. How about an outing?

2. .He is seldom out of town nowadays.

3. Without doubt he is somewhere around.

 

Down, down, down red, yellow, brown,

Autumn leaves tumble down,

Autumn leaves crumble down,

Autumn leaves bumble down

Flaking and shaking fumble down leaves.

 

 

[ai]

 

fly right time slice
eye high buy life
mind quite fine cry

 

1. Time flies.

2. I had a while fly.

3. I find it’s quite right.

4. And pigs might fly.

 

There was a young lady of Niger

Who went for a ride on tiger

They returned from the ride

With the lady inside and a smile

On the face of the tiger.

 

[ u]

so low bone old
told toast yellow photo
window no smoke lone

 

1. Go slow!

2. There’s no knowing.

3. I don’t suppose you know Rose.

4. No smoking!

Suppose that everyone in England

Wrote letters every day

And lots of picture postcards

What will the postmen say?

 

[ i]

 

boy toy Roy joy
coy boyfriend toyland voyage
spoil poison voice noise

 

Take me back to Toyland

Please take me back to Toyland

Everyone’s happy there

It’s more than a girl and boyland

Where dreams, just like toys, can be shared.

 

 

[ e ]

 

hare air their hares
airs theirs prepare aware
swear square care fare

 

 

1. It’s late to tear your hour.

2. The square was carefully prepared for the parade.

3. What’s the air fare?

4. Mary wears her hair long.

Once two little brown bears

Found a pear-tree full of pears

“If I only had a choice”

Said the elder brown bear

“I would take the biggest pear.

Which is hanging in the air”.

 

[ uə ]

 

tour tours cure cruel
sure surely usual poor
poorly pure mutual unusual

 

1. It’s an usual cure for a cold.

2. curiosity is incurable.

3. The truer my friend the surer I feel

4. We’re striving for enduring peace and security.

5. You are a doer for sure.

[ b ]

 

is bilabial plosive occlusive consonant phoneme. It is voiced.

 

bee bed Bob hobby bus
labor habit nob grab hob

 

1. His bark is worse than his bite.

2. Big Ben.

3. Bread and butter.

4. The buses were busy

Betty bought a bit of butter

But she said: “My butter’s bitter.

If I put it in my batter

It will make my batter bitter.

Then she bought some better butter

And it made her batter better”.

 

[ f ]

 

is labio-dental, constructive, voiceless phoneme.

 

five France fly
fine fox find
fit flap forward

 

1. Somebody phoned from his father’s farm.

2. He has never made an effort.

3. He looks only at the surface of things.

4. Five fellows followed him.

Dear little Hare, you should not cry

Bare feet are fleet feet,

Long ears help hear

But it’s bad and very sad

To be so full of fear.

 

 

[ uə ]

 

is backlingual velar occlusive consonant phoneme, plosive. : It is partially devoicing at the end of words

 

gift eagle frog
good smug dog
go gone Greece

 

1. Give it a good clean.

2. Go to the garden.

3. I guess he is going to give you his gun.

4. A good dog deserves a good bone.

I like to go out in the garden

I like to get up the wall

I like to do anything really

But I hate to do nothing at all

 

[ k ]

is backlingual velar occlusive consonant, voiceless, aspirated, fortis

 

kiss across sick
keep hockey check
correct dictate take

 

1. Keep calm and cool.

2. Uncle has hurt his ankle.

3. Dick can’t drink cold milk.

There was an old man

Who were little

Fell casually into a kettle

But growing too stout

He could never get out

So he spent all his life in that kettle.

 

[ m ]

 

is bilabial occlusive nasal sonant

 

map maid mid
modem timid comfort
climate norm time

 

1. Michael Moris is a very modest man.

2. May I come to see you in the morning?

3. All the members of my family prefer mild climate.

My favourite colour is blue.

My favourite number is two.

My favourite toy is guitar.

How merry and nice girls we are.

 

[ p ]

is bilabial plosive occlusive phoneme. It is voiceless, fortis.

 

pit probably spread
Peter deeper nap
rap pity -price

 

1. What a pity Peter’s busy.

2. Somebody must have pulled my pen out of my pocket.

3. It is a pretty bad place to park.

Peter Piper picked a pack of pickled peppers

A pack of pickled peppers Peter Piper picked.

So, if Peter Piper picked a pack of pickled peppers

Where’s the pack of pickled peppers Peter Piper picked?

 

 

[ v ]

is labia-dental, constrictive, fricative, voiced consonant.

 

very vase village clever
voice verb evil driver

 

1. We have a fine view of the village.

2. You can’t find any vacant house in this village.

3. He doesn’t know the value of vaccine.

Have you ever had a hot dog with mustard?

Have you ever had a hot dog with pepper and salt?

With mustard and mayonnaise and catchup and pickles.

Have you ever had a hot dog with pepper and salt?

 

[ s ]

is the forelingual, apical-alveolar, constrictive fricative consonant.

 

see say sound so
recent receive recite gas

 

1. Today we start at six.

2. He tends to see the sunny side of the street.

3. Some of these books seem to be strange.

A sailor went to sea to see what he could see

But all that he could see was sea, sea, sea.

 

[ d ]

is forelingual, apical-alveolar, plosive consonant. It is partially devoicing at the end of words

 

dim   endow digger   need double   old leader   mid

 

1. Did you notice those dark clouds?

2. Don’t drink Daddy’s cold milk.

3. Does he perform his daily duties?

In winter I get up at night

And dress my yellow candle light

In summer quite the other way

I have to go to bed by day.

 

 

[ t]

is forelingual, apical-alveolar, plosive consonant, aspirated.

ten temp talk kettle
dirty bet cat kite

 

1. I gave him tit for tat.

2. It’s a pity he is so timid.

3. That will take time.

Timothy Trotter trots to town Lettuce he buys and carrot tops

To shop for his pet rabbit For that’s his weekly habit

[ n ]

is a forelingual alveolar apical occlusive nasal sonant.

 

nip near note number
garden minute mind hand

 

1. Nick Green didn’t notice anybody.

2. Now and again they called on Nelly’s niece

3. Nobody needs your help now.

If many men knew what many men know

If many men went where many men go

If many men did what many men do

The world would be better — I think so, don’t you.

 

 

[ L]

is a forelingual alveolar apical lateral sonant.

 

let help live health lot bell lack sell

 

1. All is well that ends well.

2. The girl doesn’t feel well.

3. All the salt is sold.

Little lady Lily lost her lovely locket

Lucky little Lucy found the lovely locket

Lovely little locket lay in Lucy’s pocket

Lazy little Lucy lost her lovely locket.

 

[ j ]

 

is a mediolingual constrictive central sonant

 

you use yard yell
yes yesterday yellow youth

 

1. That’s the usual yeald for the year.

2. He has not used all the tubes yet.

3. Two young ladies were gathering yellow leaves yesterday.

We are at the Zoo, me and you, you and me

The lions are here and zebras too

You asked me — where is the tiger

It is in the Zoo too.

 

 

[ r ]

 

is a forelingual, post alveolar constructive central sonant.

 

Rick ready rent run
Merry print carry cry

 

1. A foreign accent is a very great drawback.

2. When at Rome do as Romans do.

3. Every cook praises his own broth.

Row, row, row, your boat

Gently down the stream

Merrily, merrily, merrily

Life is but a dream.

 

 

[ h ]

 

is a pharyngeal constrictive fricative voiceless consonant phoneme.

 

head had hot behave
anyhow behalf happy inhibit
had high hunter health

 

1. He had a hat on his head.

2. Helen’s husband hates hot tea.

3. He held her hand in his hand.

4. Healthful habits make healthy bodies.

Baby Hedgehog — good as gold!

Who knows why it’s not so bold?

Mother keeps the one she loves

Well in hand with hedgehog gloves.

 

 

[ ∫ ]

 

is a fricative alveolar constructive voiceless consonant phoneme

 

sheep ship shy fish
wash wish ocean social
shoe shower she dish

 

1. Friendship in trouble — friendship sure.

2. Why should she be so shy?

3. Wishes don’t wash dishes

She sells sea-shells on the sea-shore

The shells she sells are sea-shells, I’m sure

So, if she sells sea-shells on the sea-shore

Then I’m sure she sells sea-shore-shells.

 

[ ]

is a fricative alveolar constrictive voiced consonant phoneme.

 

measure pleasure leisure vision
decision invasion mirage garage
rouge illusion treasure usual

1. Eat with pleasure drink with measure.

2. A mirage is an illusion.

3. His pleasure and joy knew no measure.

Digging for pleasure

We dig all day

With never a measure

For labor day.

 

[ t∫ ]

 

is an alveolar affricative occlusive voiceless consonant phoneme.

 

cheap chew chaw teach
picture question pitch wretch
child cheese touch peach

 

1. Most children like cheese.

2. Don’t touch these peaches in the kitchen.

3. Charles chose the cheapest cheese

How much wood would a wood-chuck chuck?

If a would chuck could chuck wood.

He would chuck as much wood

As a wood-chuck would chuck

If a wood-chuck could chuck wood.

 

[ d ]

is an alveolar affricative occlusive voiced consonant phoneme

 

just legible rage gentle legion joke gipsy jug Jane Japan bridge juice

 

1. Just a joke.

2. Julius was jealous.

3. John put the orange juice into the frig.

Jack and Jill went up the hill

To fetch a pail of water

Jack fell down and broke his crown

And Jill came tumbling after.

 

 

[ ŋ ]

 

is a back-lingual occlusive nasal sonorant.

 

finger singer anger hunger
king Sing tang ring
singing . ringing bring thing

 

1. To know everything is to know nothing.

2. Better die standing than live kneeling.

3. The proof of the pudding is in the eating.

Spades for digging, pens for writing,

Ears fir hearing, teeth for eating,

Eyes for seeing, legs for walking,

Tongues for tasting and for talking.

 

Супроводжуючи нас, Mister Tongue постійно розпові­дає нам про цікаві явища англійської фонетики і не перестає ставити нам запитання. А чи зможеш ти дати відповідь на них?

• Якими звуками англійської мови можна загасити свічку?

Щоб загасити свічку, треба дмухнути на неї. В англій­ській мові є звук, який утворюється просто подихом — придихом. В українській мові ми вимовляємо цей звук, коли хекаємо на долоні, що замерзли, та промовляємо англійський звук [h]. Ніколи не плутай його з україн­ським [х], вони дуже різні.

• Які звуки в англійській мові вимовляються з при­дихом (з аспірацією)?

Ти запитаєш як це? Дуже просто. Візьми люстерко і прямо перед ним скажи український звук [п]. Бачиш, люстерко трохи запітніло. А коли ти будеш вимовляти англійський звук [р], то повітря видихни сильніше і люстерко запітніє повністю. Такий самий придих є і в англійських звуках [t] і [к:], які схожі на українські звуки [т] і [к].

• А чи знаєш ти, що в звуків [р], [t], [k] є братики?

Це звуки [b], [d], [g]. Здогадайтесь, хто чий братик. Вони дуже схожі на відповідні українські звуки [б}, [д], [г]. Проте звук [t] вимовляється, як і його братик звук [d]: з язичком на горбочках (альвеолах), що над зубами.

Які ще звуки, крім [t] і [d], творяться на горбочках? Якщо ти добре поміркуєш, то скажеш, що це звуки [l] і [n]. Вони дуже схожі на українські [л] і [н], але треба завжди пам’ятати про язичок, що має бути на горбоч­ках.

• Які звуки в англійській мові мають майже непоміт­ну різницю у вимові, але можуть докорінно змінити значення слова?

Це звуки [е], який дуже подібний до українського [е], та звук [ æ ], при утворенні якого кінчик язика просуваєть­ся вище і торкається нижніх зубів, а нижня щелепа має “впасти”. Вимовляючи ці звуки, не забувайте посмі­хатися, бо вуста мають бути трохи розтягнуті (bedbad, penpari).

• Як перетворити непомітним рухом язика і посміш­кою корабель на вівцю?

Це гра звуків [і] і [і:]. У слові “корабель” звук [і] вимо­вляється подібно до звука [і] українського, а в слові “вівця” — вимовляємо довгий звук [і:], язик просу­вається вище і торкається нижніх зубів, як і для звука [і]. І найголовнішне — під час вимови звука [і:] губи повинні розтягатися у посмішці: shipsheep.

• Що спільного і яка різниця між звуками [с], [s], [Ө] і [z], [з ] [ð]? На український звук [с] схожі 2 анг­лійських звуки: [s] і [0]. Але коли ми вимовляємо англійський [s], то кінчик язика піднімається вище, ніж при вимові українського [с], і не торкається під­небіння. При вимові [0] язик ставимо між зубами, але не затискуємо його, а потім видихаємо повітря: sickthick.

Англійські звуки [z], [ð ] схожі на український звук [з], але вони зовсім різні між собою. Для звука [z] ми під­німаємо кінчик язика, але не торкаємося піднебіння і вимовляємо звук, схожий до українського [з], а для звука [ð] язик розміщуємо між зубами, не затискуючи: baize — bathe.

Наведені вище вправи використовуються на всіх сту­пенях навчання іноземної мови в школі. Але при­значення їх дещо відрізняється залежно від ступеня: на першому етапі основна мета вправ — формування слухо-вимовних навичок учнів, тому питома вага усіх фонетичних вправ досить значна порівняно з іншими вправами. На другому і третьому етапах ці вправи наці­лені на підтримку та вдосконалення навичок вимови, а також на запобігання помилкам. Згідно із зазначе­ною метою, на початку уроку необхідно проводити “фонетичні зарядки”, що включають новий навчаль­ний матеріал.

Крім спеціальних вправ для вдосконалення слухо - вимовних навичок, учнів, слід використовувати заучу­вання напам’ять скоромовок, приказок, римівок, віршів, читання вголос уривків з підручника. Всі ці види роботи спрямовані на навчання учнів правильної вимови. Робота зі згаданим матеріалом передбачає дві стадії її виконання. Спочатку текст розучується під керівництвом учителя. Після цього проводиться робота з розвитку швидкості приговорювання уривка тексту чи вірша, з тим щоб досягти безпомилковості мов­лення учнів і швидкого темпу. Заучування напам’ять призводить до позитивних результатів тільки за умо­ви безпомилкової й швидкої вимови матеріалу, що заучується.

 
Date: 2015-07-27; view: 98; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.104 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию