Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Юрисдикція адміністративних судів

 

Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо

вирішення адміністративних справ

{ Назва статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

 

1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на

правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом

владних повноважень владних управлінських функцій, а також у

зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень

шляхом виборів або референдуму.

{ Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1901-VI ( 1901-17 ) від 16.02.2010; в редакції Закону N 2453-VI

( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

 

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на

публічно-правові спори, зокрема:

 

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів

чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

 

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її

проходження, звільнення з публічної служби;

 

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу

реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі

делегованих повноважень;

 

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання,

припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних

договорів;

 

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у

випадках, встановлених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами

України;

 

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом

чи процесом референдуму.

{ Частина статті 17 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від

07.07.2010 }

 

3. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на

публічно-правові справи:

 

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

 

2) що належить вирішувати в порядку кримінального

судочинства;

 

3) про накладення адміністративних стягнень;

 

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту(положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої

діяльності або виключної компетенції.

{ Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

 

Ко­ро­тко підсумо­вуючи ви­ще­на­ве­де­не, мо­ж­на за­про­по­нува­ти на­ступні осно­вні кри­те­рії ви­зна­чення компе­те­нції адмі­ні­стра­ти­вно­го суду у ви­ни­кло­му спо­рі:

1) на­явність публі­ч­но­го ха­ра­к­те­ру пра­во­відно­син;

2) хо­ча б одні­єю сто­ро­ною пра­во­відно­син є суб’єкт вла­дних по­вно­важень у зв’язку з ви­ко­нанням вла­дних управлінсь­ких функ­цій;

3) між сто­ро­на­ми ви­ник спір, компе­те­нція адмі­ні­стра­ти­вних судів на який по­ши­ре­на дією ст. 17 КАС, і та­кий спір не відне­се­ний до компе­те­нції інших орга­нів.

 


Date: 2015-07-27; view: 258; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию