Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Алыптасуы және даму кезеңдері

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Еуразияшылдық жағрапиялық, тарихи және философиялық түсінік ретінде.

2. Алаш зиялыларының творчестволық мұрасы.

3. Классикалық еуразияшыл ғалымдарының шығармашылық қызметі.

 

Әдебиеттер тізімі:

 

1. Нысанбаев Ә. Еуразия философиясы. // Егемен Қазақстан, 2003, 22 сәуір.

2. Мүтәліпов Ж. «Еуразиялық өркениет» идеясының мәдени кеңістіктегі дәстүрі. // Саясат, 2003, №10.

3. Оразбаева А.И. Цивилизация кочевников евразийских степей.- Алматы: «Дайк-Пресс», 2005.- 310 с.

4. Оразбаева А.И. Евразийство в контексте теории цивилизации. // Евразийское сообщество, 2004, №1.- С.155-161.

5. Данилевский Н.Я. Горе победителям.- Москва, 1998.

6. Савицкий П.И. О задачах кочевниковедения: (почему скифы и гунны должны быть интересны для русского:). - Прага: Евраз. Книгоиздательство, 1928.

7. Вернадский Г.В. Монголы и Русь.- Тверь-Москва : «Леан», Аграф», 1997.

8. Саудабекова Э. Орыс Евразиядағы социомәдени тұлға ретінде. // Ақиқат, 1997, №3.- Б.37.

9. Козыбаев М. История и современность.-Алма-Ата: «Ғылым», 1991.

10. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда.-Алматы: «Ататек», 1995.

11. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы.-Алматы: «Санат», 1995.

12. Әбжанов Х., Әлпейісов Ә. Қазақ интеллигенциясы мен мәдениеті туралы.-Алматы: Респ. мәдениет қызметкерлерінің мамандығын арттыру институты, 1992.

13. Қойгелдиев М., Омарбеков Т. Тарих тағылымы не дейді?-Алматы: «Ана тілі», 1993.

14. Аманжолова Д. Партия Алаш: история и историография. Уч. пособие.- Семипалатинск: Семипалатинский пединститут им. Шакарима, 1993.

15. Аманжолова Д. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. - Москва: «Россия молодая», 1994.

 

 

№2 аралық бақылауға арналған тапсырма:

1. «Л. Гумилевтің теориялық тұжырымдамалық идеяларының ерекшеліктері» атты тақырыпта эссе жазу.

2. Н.Ә.Назарбаевтың «Еуразиялық идеясының» негізгі бағыттары турылы жазба жұмысы.

Әдебиеттер тізімі:

1. Евразийство и Казахстан. Труды Евразийского научного форума: «Гумилевские чтения». – Астана: Изд-во ЕНУ, 2003.

2. Мұратова Г.Ә. Дана Абай- пассионар тұлға (Л.Н. Гумилевтің ғылыми ұстанымы мен қағидаттары негізінде байыптау). // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы, 2009, № 2.- Б.32-37.

3. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь.- Москва, 1989.

4. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.- Ленинград, 1989.

5. Гумилев Л.Н. От Руси к России.- Москва,1992.

6. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало.- Москва,1992.

7. Гумилев Л.Н. Қиял патшалығын іздеу: «Пірәдар Иоанның мемлекеті» туралы аңыз. /Ауд. Ә. Жұмабаев, П. Бейсенов/ - Алматы: «Балауса», 1991. - 448 б.

8. Гумилев Л.Н. Көне түріктер (Орыс тілінен ауд. Ә. Жұмабаев, П. Бейсенов).- Алматы: «Білім», 1994. - 480 б.

9. Гумилев Л.Н. Хұндар. (Орыс тілінен ауд. Ә. Жұмабаев, П. Бейсенов).- Алматы: «Қазақстан», 1998.- 528 б.

10. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии,- Москва, 2007.

11. Гумилев Л.Н. Древние тюрки.- Москва, 1967.

12. Гумилев Л.Н. Хунны в Китае.- Москва,1974.

13. Коркмазов А. Ю. Идея пассионарности в творческой деятельности Л.Н. Гумилева. // Сборник научных трудов. Серия «Гуманитарные науки», вып. №10, СевКавГТУ.- Ставрополь, 2003.- С.1-10.

 

«Еуразияшылдық: теория және практика»

пәнінен емтихан сұрақтарының тізімі:

 

1. Еуразия жағрапиясы.

2. Еуразияшылық идея: қалыптасуы, мән-маңызы, интеллектуалдық алғышарттары.

3. Л.Н. Гумилевтің ғылыми мұрасы.

4. Лев Гумилевтің еуразияшылдық идеясына қатысты еңбектері.

5. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еуразияшылдық идесяны байланысты жарық көрген негізгі еңбектері (басылым мерзімі).

6. Елбасының «Еуразиялық кеңістік: интеграциялық потенциал мен оның жүзеге асырылуы» еңбегі.

7. Адаптация, пассионарлық импульс түсініктері.

8. Этникалық жүйе, этногенез, этникалық тарих.

9. Субпассионар, пассионар адамдар.

10. Субэтнос, суперэтнос түсініктері.

11. Комплиментарлық түсінігі.

12. Л. Гумилевтің көне түріктерге қатысты айтқан басты ой-пайымдаулары.

13. Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстанның Еуропа мен Азияның тоғысындағы тарихи орны қарастырылатын еңбектері.

14. Л.Н.Гумилевтың ғылыми айналымға енгізген өркениеттік ұғымдар.15. Л.Гумилев адамзат тарихына байланысты тұжырымы.

16. Л.Н.Гумилевтің этногенез теориясын қолдамаған ғалымдар.

17. Ұлы дала көшпелілерінің өркениеті.

18. Аттила: мемлекеттік және саяси қызметі.

19. 1980-ші жылдардың соңында еуразияшылдықтың дамуы.

20. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Мемлекеттердің Еуразиялық одағы» жобасы.

21. Еуразияшылдыққа қатысты айтылған Л. Гумилев пікірлері.

22. Пассионарлық теориясы.

23. Этногенез теориясы.

24. Шығыс пен Батыс «еш уақытта қосылмайды» деген пікірді ұстанған ғалымдар.

25. Еділ бойы халықтарына жататын этностар.

26. Түркі тілдес кавказ халықтары.

27. «Евразия» газеті.

28. Ұжымдық Қауіпсіздік Шарт Ұйымы (ҰҚШҰ): құрамы, құрылымы, мақсаты, қызметі.

29. Алтай тіл тобы.

30. Классикалық еуразияшылдар жариялаған жинақтар.

31. П. Савицкийдің еңбектері, оның еуразияшылдыққа қатысты айтқан ой-пікірлері.

32. Н. Трубецкойдың ғылыми еңбектері, оның еуразияшылдыққа қатысты айтқан ой-пікірлері.

33. Г. Вернадскийдің ғылыми зерттеулері, оның еуразияшылдыққа қатысты айтқан ой-пікірлері.

34. Н. Данилевскийдің ғылыми еңбектері, оның славяншылдыққа қатысты ұстанымы.

35. КСРО-да ХХ ғасырдың екінші жартысында еуразияшылдықты насихаттаған ғалымдар.

36. Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ): құрамы, қызметі, құрылымы, бақылаушы мемлекеттері.

37. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ – дегі Л.Н. Гумилевтің мұражай кабинеті.

38. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университетінің тарихы.

39. А. Дугиннің еуразияшылдыққа қатысты еңбектері.

40. Біртұтас экономикалық кеңістік (БЭК): құрамы, қызметі, құрылымы. .

41. Еуразиялық Экономикалық қауымдастық (ЕрАзЭҚ): құрамы, қызметі, құрылымы (реттеуші органдары).

42. 1999 ж. 26 ақпанда Мәскеуде қол қойылған Кедендік Одақ.

43. Н.Назарбаевтың "Еуразия- біздің ортақ үйіміз" атты еңбегі.

44. 2000 ж. ЕурАзЭҚ: құрамы, қызметі, құрылымы (реттеуші органдары).

45. Н. Ә. Назарбаевтың еуразиялық ықпалдастыққа қатысты айтылған ой-пікірлері.

46. М. Шоқайдың эмиграция кезіндегі ғылыми қызметі.

47. Алашорда және Қоқан автономиялары: тарихы және қағидаттық өзгешеліктер.

48. Ә. Бөкейхановтың Орта Азия халықтарымен ықпалдасу жөніндегі саяси ұстанымы.

49. А. Байтұрсыновтың ғылыми мұрасы.

50. «Халықтардың ұлы көші»: тарихи маңызы.

51. ХІ-ХІІғ. Еуразия кеңістігіндегі халықаралық қарым-қатынас тілі.

52. Д.Клеменецтің көне түркілерге қатысты ой-пікірлері.

53. Н.Ә. Назарбаев «Қазақстанның болашағы - қоғамның идеялық бірлігінде» еңбегі.

54. Л. Гумилевтің андидаттық, докторлық жұмыстары.

55. И. А. Исаев еңбектері.

56. А. Ф. Киселева ғылыми еңбектері.

57. Еуразиялық Одақ идеясы: мақсаты, міндеттері.

58. ЕҰУ-да 2002-2011жж. өткізілген халықаралық «Еуразиялық ғылыми форумдар».

59. ХІХ-ХХ ғғ. тарихқа мәдени-өркениеттік көзқарасты қолдаған ғалымдар.

60. Орталық Азия ядролық қарусыз аймақ туралы келісім.

 

9. Оқу материалын жақсы ұғыну мен қабылдауға арналған оқу пәні бойынша иллюстрациялық материал және олармен жұмыс істеу бойынша әдістемелік нұсқау;

10. Пәнді оқуға қажетті қосымша материалдар жинағын көрсететін хрестоматия немесе қосымша;

ОсымшаDate: 2015-07-22; view: 1244; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.025 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию