Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок оцінки обладнання за методом порівняльного підходу

 

Порівняльний підхід передбачає визначення ринкової вартості на основі інформації про сформовані ціни на аналогічні машини й обладнання, угоди з купівлі-продажу яких не є одиничними. Даний підхід реалізується в таких методах:

· прямого порівняння (ринкових порівняні);

· статистичного моделювання ціни.

Метод ринкових порівняньє найбільш універсальним і очевидним лід час проведення оцінки машин і обладнання в умовах наявності ефективно функціонуючого ринку та різноманітної інформації про нього. Практичне застосування цього методу передбачає:

1. Аналіз ринку машин і обладнання та збір цінової інформації. Джерелами такої інформації можуть бути каталоги машин і обладнання, цінові довідники, газети, журнали, довідкові ціни, розповсюджувані через комп'ютерні мережі, біржові бюлетені, тендерна документація, періодичні виставки та ярмарки виробників машин і обладнання і т. ін.

2. Виявлення аналогів і визначення ступеня їх подібності з об'єктом оцінки. Основними вимогами, що висуваються до аналога, є його тотожність об'єкту оцінки за функціональним призначенням, повна кваліфікаційна подібність та часткова конструкторська подібність.

3. Внесення поправок до цін аналогів і одержання під­сумкової ринкової вартості об'єкта оцінки за формулою:

, (4.6)

де Во - вартість об'єкта оцінки;

Ван - вартість аналога;

К1, К2 ...Кп - поправочні коефіцієнти;

I — індекс цін за період між датою оцінки і датою продажу аналога.

Розрахунок поправочних коефіцієнтів (Кj) на технічні параметри здійснюється за формулою 4.7 (якщо j-а харак­теристика збільшує величину оціночної вартості об'єкта) або за формулою 7.8 (якщо j-а характеристика зменшує величину оціночної вартості об'єкта):

, (4.7)

де П(о) j - j-a характеристика об'єкта оцінки;

П(а)j - j-a характеристика аналога.

Загальна поправка па технічці параметри розраховуються за формулою: , (4.8)

де Зн j - значимість (ваговий коефіцієнт) j-тої харак­теристики.

Якщо аналогами виступають кілька об'єктів, то для кожного з них здійснюються розрахунки за формулами 4.6 -4.9, а отримані результати усереднюються.Приклад, Визначити ринкову вартість за станом па 20 липня 2004 р. трактора гусеничного сільськогосподарського призна­чення марки Т-4АС4. Кандидатами в аналоги обрано трактори гусеничні сільськогосподарського призначення ДТ-175 і ДТ-75, ринкова вартість яких за станом на 01.01.04 складала 16700,0 гри., і 15000,0 грн. відповідно. Індекс цін на промислову продукцію за період між датою оцінки і датою визначення ринкових цін аналогів склав 1,05.

Техніко-економічні показники порівнюваних машин, вагові коефіцієнти (коефіцієнти значимості характеристик) наведені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Техніко-економічні показники об'єкта оцінки й аналогів

Найменування показника Марка трактора Ваговий коефіцієнт
Т-4А ДТ-175 ДТ-75Н
Найбільша тягова потужність (Квт) 76,0 90,0 55,0 0,25
Ресурс до першого кап. ремонту (моно-година) 0.4
Питомі витрати палива (г/Квт-година) 0,25
Маса конструктивна (кг) 0,1
Поправка на технічні параметри ? ?  
Поправочний коефіцієнт на метричні параметри 0,95 0,95  

 

Розв'язок. На основі даних таблиці 4.3 розрахуємо окремі та загальну поправки на технічні параметри:

1. при порівнянні об'єкта оцінки з об'єктом ДТ-175: - поправка на тягову потужність К1:

К1 - 76/90 = 0,84;

- поправка на ресурс до першого ремонту К2:

К2 = 6000/8000 = 0,75;

- поправка па витрати палива К3:

К3= 331/215 = 1,35;

- поправка на масу К4:

К4 = 7420/7955 = 0,93;

- разом загальна поправка на технічні параметри:

Ктехн = 0,84 * 0,25 + 0,75 * 0,4 + 1,35 * 0,25 + 0,93 * 0,1 = 0,93;

2. при порівнянні об'єкта оцінки з аналогом ДГ-75Н:

- поправка па тягову потужність К5:

К5 = 76/55 = 1,38;

- поправка па ресурс до першого ремонту ДО6:

К6 = 6000/7000 = 0,86;

- поправка на витрати палива К7:

К7 = 312/245 = 1,27;

- поправка па масу K8:

K8 = 6020/7955 = 0,76;

- разом загальна поправка на технічні параметри:

Ктехн = 1,38 * 0,25 + 0,86 ? 0,4 + 1,27 ? 0,25 + 0,76 ? 0,1 = 1,09.

Таким чином, за результатами порівняння трактора Т-4А з аналогом ДТ-175 ринкова вартість об'єкта оцінки за формулою (4.6) складає:

В1 = 16700 * 0,93 * 0,95 * 1,05 = 15492,2 грн.

Якщо аналогом є трактор ДТ-75Н, одержуємо інше значення оціночної вартості:

В2 = 15000 * 1,09 * 0,95 * 1,05 = 16309,1 грн.

Усереднюючи ці результати, визначаємо остаточну величину оціночної вартості трактора (15492,2+16309,1)/2 = 15900,65 грн

 Date: 2015-07-24; view: 170; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию