Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Алдонова Тамара Миколаївна

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

З навчальної практики: з основ природознавства та краєзнавства

 

За редакцією автора

Комп’ютерний макет – Козелкова М.Я.

Коректор – Воронцова Р.І.

 

 

 

 

Згідно до складання 6.10.2010 р. Підписано до друку 10.10. 2010 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк ризографічний. Умов. друк. арк. 6,3. Наклад 100 прим. Зам. №47

 

Видавництво

ВСТУП

Реформування системи освіти в умовах культурної й духовної перебудови, екологічна криза, що виникла, примушує серйозно замислитися над майбутнім Землі, змінити ставлення кожної людини і всього людства до природного довкілля. Сучасні проблеми стосунків людини та оточуючого середовища можуть бути вирішені лише тільки за умови формування екологічного світогляду всіх людей, підвищення їх екологічної освіти та культури. Саме природа є тим найпершим матеріалом, на основі якого починається формуватись багатогранна особистість.

Необхідним компонентом професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі є природознавча освіта, яка допомагає пізнати та зрозуміти оточуючий світ, виробити життєві орієнтири, сформувати актуальне бачення місця людини в природі, активізувати потреби в самоосвіті та самовдосконаленні, а отже, сприяє професійному зростанню майбутніх фахівців, формуванню їх світогляду, екологічного мислення, ціннісного ставлення до навколишньої природи

Навчальна (польова) практика з природознавства і краєзнавства в підготовці майбутніх вихователів дошкільних закладів – це одна із складових частин системи їхньої освіти. Важливість такої практики проявляється в різних аспектах: по-перше, вона сприяє закріпленню отриманого під час аудиторних занять матеріалу, по-друге, у процесі її проведення студенти набувають навичок самостійних досліджень об’єктів природи, виробляють необхідність бережливого ставлення до природи, бажання спілкуватися з нею, бачити красу в усіх природних явищах, формують естетичні почуття до природи, по-третє, ця практика має чітку професійну спрямованість, готуючи майбутніх фахівців. 

Ураховуючи невелику тривалість практики, студентам для виконання рекомендовано найпростіші завдання, які цілком під силу їм для самостійного виконання. Надаються короткі методичні вказівки, що стосуються особливостей виконання того чи іншого завдання.

Згідно з навчальним планом та враховуючи специфіку сезонної організації практики зміст запропонованих у щоденнику завдань пов’язаний із систематичними біофенологічними сезонними спостереженнями з метою реєстрації строків сезонних явищ, характерних для природного довкілля як цілісного живого організму.

Розпочинає весь комплекс завдань текстові питання різного рівня складності визначення наявності рівня знань студентів.

На основі вивчення теоретичних питань, які запропоновані в додатках в щоденнику, передбачаються самостійне виконання студентами низки завдань.

Матеріали щоденника можуть бути базовими для використання і здійснення організації навчально-виховної роботи в дитячому навчальному закладі.

 

Date: 2015-07-23; view: 157; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию