Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фактори, що впливають на розвиток торгівельної діяльності

Для формування і розвитку торгівельної діяльності необхідні визначені умови і конкретизація факторів, що на неї впливають. Від об'єктивності вивчення вихідних факторів залежить цільовий підхід до рішення торгівельних задач.

У якості першочергових факторів, що впливають на діяльність торгового підприємства, виступають суб'єкти й об'єкти. Суб'єктами є особи, що виконують підприємницькі функції і приймають комерційні рішення. Свої дії вони реалізують через об'єкти торгового підприємства: основні виробничі фонди (пасивні – будинки, активні – устаткування) і товарно-матеріальні цінності.

Торгове підприємство, маючи справу зі споживчим ринком, поставляє на нього товари і забезпечує покупців необхідною інформацією: характеристика товарів, їхня надійність, гарантійні терміни, ціни, умови продажу і т.д. З ринку підприємство одержує зворотню інформацію: дані про конкуруючі товари, потре­би і можливості покупців, обсяги і темпи продажу товарів. У результаті виникає замкнута система зв'язку, що функціонує як єдине ціле, де підприємство взаємодіє з зовнішнім середовищем. Очевидно, що комерційні позиції складаю­ться під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища.

Основу зовнішнього середовища в межах діяльності торгового підприє­мства складають: економічні тенденції, соціальне середовище, покупці і поста­чальники товарів, конкуренти, суб'єкти партнерських зв'язків, банки, фінансові установи, контрольно-інспекційні органи (податкові служби, інспекції по торгівлі і якості товарів, цінам), товарні і фондові біржі, ярмарки, виставки діючі законо­давчі і нормативні акти й ін.

Внутрішнє середовище торгового підприємства представляють: вироб­ничі, технічні, економічні, фінансові і кадрові ресурси, функціональні служби, товарно-матеріальні цінності, торгово-технологічні процеси, складське господарство, інфор­маційно-комп'ютерне забезпечення й ін.

Все різноманіття факторів зовнішнього і внутрішнього середовища варто розглядати у взаємодії і сукупності. Вихідна інформація про зовнішнє і внутрішнє середовище вводиться в банк даних комп'ютера для опрацювання і система­тизації, а потім піддається аналізу. Отримані дані дозволяють більш активно впливати на комерційний процес, зв'язаний із доведенням продукції до спо­живачів і спрямований на задоволення їхніх потреб. Для реалізації цієї задачі торгівельної діяльності передбачається:- розширення взаємовідносин із суб'єктами ринку шляхом компромісів і комерційних підходів;

- вплив через попит на виробництво необхідних товарів для переходу від ринку продавця до ринку покупця;

- усілякий розвиток підприємництва на основі ринкових відносин;

- інтегрований підхід, що охоплює різні рівні комерційної діяльності;

- надання комерційному процесу динамічності, оперативності і результат­тивності;

- застосування сучасних технічних засобів для інформаційного забезпе­чення з метою прийняття дієвих управлінських рішень у комерції.

Питання для самоперевірки та контролю за засвоєнням знань до розділу 8

1. Розкрийте сутність торгівлі.

2. Назвіть основні функції, які виконує торгівля.

3. Дайте характеристику торгівельного підприємства.

4. Які процеси і операції виконуються в торгівлі?

5. Що ви знаєте про комерційну діяльність?

6. Які операції формують дохід у комерційній діяльності?

7. Охарактеризуйте фактори, що впливають на розвиток комерційної діяльності.Date: 2016-07-05; view: 23; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию