Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кредиттік жүйе негізінде білім алатын студенттердің білімін бағалау жүйелері

Үлгеріміне ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері, әрбір орындаған тапсырмалары (күнделікті сабақтардағы жауап, үй тапсырмаларын тапсыру, студенттің дербес жұмысы (бұдан әрі - СДЖ), межелік бақылау) 100 балдық шкала бойынша бағаланып, үлгерімнің ағымдық бақылаудың соңғы қорытындысы академиялық кезеңде алынған барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысы ескеріле отырып есептеледі.

Осындай әдіс аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау кезінде де қолданылады.

Білім алушылардың білімін өлшеу құралдары ретінде баға шкаласы енгізіледі.

Баға шкаласы балдық – рейтингілік таңбалық жүйеге негізделген. Білім деңгейін таңбалық жүйемен бағалауда ағылшын тілі алфавитінің А (ең жоғары баға) мен F (ең нашар баға) аралығындағы әріптері қолданылады.

Он балдық жүйемен есептеуде араб санымен 4,0 ден 1,0 ге дейінгі сандық баламалар - оң бағалар, 0 қанағаттанарлықсыз бағаның сандық баламалы балы болып табылады.

Бағалаудың пайыздық мазмұны пайызбен анықталады. Бұған қоса 50%-дан 100%-ға дейінгі бағалаулар жағымды бағаларға, 0 %-дан 49%-ға дейінгілер бағалаулар қанағаттанарлықсыз бағалауларға жатады.

Әріптік жүйе бойынша баға Балдардың сандық эквиваленті %- дық көрсеткіш Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
А 4.0 95-100   өте жақсы  
А- 3.67 90-94
В+ 3.33 85-89   Жақсы  
В 3.0 80-84
В- 2.67 75-79
С+ 2.33 70-74     Қанағаттанарлық  
С 2.0 65-69
С- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
F   0-49 Қанағаттанарлықсыз  

 

Қ.б.

мұндағы: Қ.б. – Қорытынды баға

Аорт. – Орташа ағымдық баға пайызы;

А1, А2 – І-ші, ІІ-ші аралық бақылау бағаларының пайыздық үлесі;

Е – Емтихан бағасының пайыздық үлесі;

Қ.б.
мұндағы: Қ.б. – Қорытынды баға

Аорт. – Орташа ағымдық баға пайызы;

А1, А2 – І-ші, ІІ-ші аралық бақылау бағаларының пайыздық үлесі;

Е – Емтихан бағасының пайыздық үлесі;

К.ж. – курстық жұмыс бағасының пайыздық үлесі;

Білім алушылардың емтихандағы үлгерімі білімді бағалаудың балдық – рейтингтік жүйесі бойынша бағаланады. Оң баға (А тен А- ке дейін «өте жақсы», В+, В, В-ке дейін «жақсы», С+, С, С-ға дейін; D-дан (D-)-ке, «қанағаттанарлық») ведомостқа және білім алушылардың сынақ кітапшасына, транскриптке қойылады. «Қанағаттанарлықсыз» F деген баға тек қана емтихан ведомосіне қойылады.

Пәннің қорытынды бағасының құрамына жіберу рейтингінің бағасы мен қорытынды бақылау бағалары кіреді.

Үлгерімді ағымдық бақылаудың бағасы (жіберілу рейтингі) пән бойынша қорытынды бағаның 60 %-дық үлесін құрайды және емтихан бағасы пән бойынша қорытынды бағаның 40 %-дық үлесін құрайды.

 

 

Date: 2016-05-17; view: 2603; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию