Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студенттердің білімі, біліктілігін бағалаудың балды-рейтингілік жүйесі

 

Әріптік жүйе бойынша бағалау Ұпайлардың сандық сәйкестігі Пайыздық құрылымы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А А- 3,84-4,0 3,51-3,83 95-100 90-94 Өте жақсы
В+ 3,17-3,50 85-89 Жақсы
В 2,84-3,16 80-84
В- 2,51-2,83 75-79
С+ 2,17-2,50 70-74 Қанағаттанарлық
С 1,84-2,16 65-69
С- 1,51-1,83 60-64
Д+ 1,17-1,50 55-59
Д 1,0-1,16 50-54
F 0-0,99 0-49 Қанағаттанарлықсыз

 

Дағдылар игерілген болып есептеледі, егер 1,67 кем емес баға алса (60-64%)

8.Ұсынылатын әдебиеттер:

Азақ тілінде

негізгі:

1. Тағам гигиенасы: оқу құралы/ ред. Т. Ш. Шарманов. -Алматы: Эверо, 2011. -285 б.

2. Шарманов Т.Ш. Тағам гигиенасы. Оқу құралы. Алматы: Эверо, 2010. – 212 б.

3. С.П.Терехин., С.В.Ахметова, Г.Н.Талиева. Емдік тамақтану (оқу-әдістемелік құрал). Қарағанды.-2006.-276 б.

4. Иманалиев Ш.И. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы: оқу құралы. – Алматы: Ғылым, 2008. – 257 б.

қосымша:

1.Төлемісова А.М. , Қасмақасов С.Х. . Қазақстан Республикасының мектеп жасындағы балаларының физикалық дамуын есептеу және бағалау әдісі. Әдістемелік оқу құралы. – Алматы 2008. – 230 бет.

2. Каримов Т.К. Бермагамбетова С.К. Балалар мен жасөспірімдердің тамақтану гигиенасы. Оқу құралы. Ақтөбе, 2009. – 104 б.

3. Набидоллина Ш.С. Бастауш мектеп жасындағы балалрдың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы. Оқулық. Астана: Фолиант, 2007. – 280 б.4. Бөлешов М. Ә. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы: оқулық. – Алматы: Эверо, 2010. – 144 б.

5. Каримов Т.К. Бермагамбетова С.К. Балалар мен жасөспірімдердің тамақтану гигиенасы. Оқу құралы. Ақтөбе, 2009. – 104 б.

6. Кенесариев У.И., Балмахаева Р.М. Тамақтану гигиенасы. Оқу құралы, 1-ші бөлім. Алматы: Эверо, 2009. – 160 б.

7. Чуенбекова А.Б. Тағам гигиенасында сақтық санитариялық қадағалау. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы: Эверо, 2009. – 80 б.

8. Ахметов М. Тағам гигиенасы. Оқу құралы. – Астана, 2010. – 73 б.

9. Сералиева М.Ш. Тағам гигиенасы. Оқулық. – Шымкент, 2009. – 300 б.

10. Тағам гигиенасындағы зерттеу әдістері: оқу - әдістемелік құрал/ С. К. Бермагамбетова, А. Н. Зиналиева [и др.] ; ред. Т. К. Каримов. -Ақтөбе, 2013. -76 б.

11. Түсіпқалиев Б.Т. Балаларды емдік тамақтандыру: оқу құралы/ Б. Т. Түсіпқалиев. -Ақтөбе: ЗКГМА, 2007. -263 б.

12. "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 234 бұйрығы.

13. "Тамақ өнімдерін өндіру жөніндегі объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 164 бұйрығы.

14. "Тамақ өнімдерінің көтерме және бөлшек сауда объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 230 бұйрығы

15. "Кондитерлік бұйымдарды өндіру объектілеріне, кондитерлік бұйымдарды өндіру, өлшеп-орау, тасымалдау, сақтау, өткізу, кәдеге жарату және жою шарттарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 ақпандағы № 124 бұйырығы.16. "Алкоголь өнімдерін, алкогольсіз өнімдерді және ыдыстарға құйылған ауыз суды өндіру объектілеріне, алкоголь өнімдерін, алкогольсіз өнімдерді және ыдыстарға құйылған ауыз суды өндіру және сақтау шарттарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 152 бұйрығы.

Орыс тілінде

негізгі:

1.Гигиена питания: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Королев А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.-528с.

2. «Гигиена детей и подростков». Учебник / Под ред. В.Р.Кучма. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008.- 480 с.

3. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям. Под ред.В.Р. Кучма. – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 560 с.

қосымша:

1. Терехин С.П., Ахметова С.В. Лечебное питание (учебно-методическое пособие). Караганда. – 2011. – 500 с.

2. Тутельян В.А., Онищенко Г.Г. Государственная политика здорового питания населения: задачи и пути реализации на региональном уровне: учебное пособие. - М., 2009. - 288 с.

3. Шарманов Т.Ш., Цой И.Г. Йодный дефицит в Казахстане: состояние проблемы и пути её решения. Алматы, 2008. – 296 с.

4. Нутрициология: учебник. Тель Л.З., Даленов Е.Д.– Алматы: Эверо, 2012. – 600 с.

5. Бермагамбетова С.К. Гигиена питания детей и подростков: учебное пособие. - Актобе, 2007. -100 с.

6. Методы исследования в гигиене питания: учебно - метод. пособие/ С. К. Бермагамбетова, А. Н. Зиналиева [и др.] ; ред. Т. К. Каримов. -Актобе, 2013. -77 с.

7. Гигиена питания: учебное пособие. Ли М.В., Бужикеева А.Б., БыкыбаеваС.А.. – Алматы: Эверо, 2010. – 154 с.

8. Лечебное питание в педиатрии: учебное пособие/ ред. Т. Ш. Шарманов. -Алматы: Эверо, 2010. -344 с

9. "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания". Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 234.

10. "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции". Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 164.

11."Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией". Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 230.

12. "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства кондитерских изделий, условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации, утилизации и уничтожения кондитерских изделий". Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 124.

13. "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства алкогольной продукции, безалкогольной продукции и питьевой воды, расфасованной в емкости, условиям производства и хранения алкогольной продукции, безалкогольной продукции и питьевой вод, расфасованной в емкости". Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 152.

14. Бекмухамбетов Е.Ж., Тусупкалиев Б.Т., Жумалина А.К. Экологически детерминированная задержка физического развития у детей. – Актобе, 2012. – 264 с.

15. Бермагамбетова С.К. Гигиена питания детей и подростков. Учебное пособие. Актобе, 2007. – 100 с.

16. Приходько И.В., Чертищева Е.Л. Гигиена детей и подростков: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312 с.

17. Ахметова С.В. Питание детей первого года жизни: руководство. – Алматы: Эверо, 2012. – 74 с.

18. Кирпичев В.И. Физиология и гигиена подростка. Учебное пособие. М: Академия, 2008. – 208 с.

 

 


VII. есте сақтау     ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ «Марат Оспанов аТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» шжқ рмК     КАФЕДРА: _____ -нен ____-дейін ____ж. _____ ___________________ бойынша   кәсіби ПРАКТИКаның Күнделігі   с _____ по _____________ ж.   СТУДЕНТА__________________________________   КУРС___________________________ ФАКУЛЬТЕТ_____________________ мамандық________________     практикаға жолдама болып есептеледі, міндетті түрде есепке қоса беріледі  
I. ЖОЛДАМА   _____курс _______________________________ факультетінің студенті   ТАӘ___________________________________________   ______________________________________практикасын   өтуге жіберіледі   Өту мерзімі ____ ______20___ж. -дан ____ _______20__ж.-дейін     Факультет деканы _______________________________________   Практика жетекшісі_______________________________________   II. практиканы өтуі туралы анықтама   Студент _________________________________________________   _________________________________практикадан өтті   Жұмысқа тағайындалды________________________________ жұмыс орны, лауазымы   Жұмысқа кірістуі______________________________ қолы, мөрі Ауыстырылды ________________________________     БҚММУ-ға жіберілді__________________ VI. кафедраның есепті бағалауы және студенттің практиканы өткендігі туралы аттестатттлуы (жақсы жақтары мен кемшіліктерін көрсете отырып, қысқаша пікір жазу, бес баллдық жүйе бойынша бағалау).
V. студенттің жұмысына мінездеме (оның теориялық дайындығының дәрежесі, атқарған жұмысының сапасы, еңбек тәртібі және, бар болса, кемшіліктерін көрсете отырып)  

II. практИка кезінде атқарылған жұмыстар туралы жазбалар

 

Күні Атқарылған жұмыстардың қысқаша мазмұны   Қолдары
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

III. практикалық дағдылардың тізбесі

Мамандық бойынша бағдарламада қарастырылған практикалық дағдылардың тізбесі Норма Орындалғаны
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Кафедра бойынша кәсіби практиканың жетекшісі ____________

___ ________ 20____ж.

 

IV. ПРАКТИКА ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША СТУДЕНТТІҢ ТҰЖЫРЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАҚСАРТУЛАР БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАРЫ  

 

 


Date: 2016-06-09; view: 302; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию