Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шляхи удосконалення обліку основних засобів

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається формування ринкових відносин, що вимагає розробки відповідного господарського механізму, докорінних змін у його функціонуванні та гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін.

Від того наскільки ефективно використовуються наявні засоби праці, від їх відповідності сучасному етапу розвитку міжнародна торгівля послугами (МТП), залежать і загальні результати роботи підприємства, створення принципово нових підходів до управління підприємством в цілому та основними засобами зокрема.

Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств свідчить, що облік основних засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність використання основних засобів. До кола таких проблем можна віднести різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів оцінки основних засобів, проблеми вдосконалення системи амортизації, підвищення інформативності первинних документів з обліку основних засобів, а також аналізу ефективності використання основних засобів і можливості її прогнозування.

Недоліком на ТОВ «Поліграф-Сервіс» є використання застарілого програмного продукту «1C бухгалтерія 7.7». Рекомендуємо використовувати програмний продукт “1С: Бухгалтерія 8”, який є універсальною програмою масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову та роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво і т.д.

1С: Бухгалтерія 8 забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгові і виробничі операції, можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, що не є бухгалтерами.
ВИСНОВКИ

У ході написання курсової роботи були розкриті поставлені задачі і питання. Ретельно вивчили питання, пов'язані з визначенням основних засобів, їх класифікацією і методикою аналізу використання основних засобів.

Дослідили порядок документального оформлення та синтетичного. аналітичного обліку. Облік основних засобів на ТОВ «Поліграф-Сервіс» ведеться згідно ПСБО7. Первинний облік ведеться належним чином, на бланках типової форми.

Вивчено поняття основних засобів підприємства, які являють собою товарно-матеріальні цінності, які протягом тривалого періоду часу зберігають свою речовинно-натуральну форму, зношуються поступово і переносить свою вартість на готову продукцію або послуги по частинах. Основні засоби можна класифікувати за такими ознаками: за функціональним призначенням; по використанню; за належністю; за характером участі у виробничому процесі; по речовинно-натуральному складу. Основні засоби можна класифікувати за такими ознаками: за функціональним призначенням; по використанню; за належністю; за характером участі у виробничому процесі; по речовинно-натуральному складу.

В управлінні основними засобами використовується диференційована система вартісних оцінок, базовими з яких є первісна, відновлювальна, залишкова та ліквідаційна вартість. У процесі експлуатації основні засоби зношуються і відшкодовуються за допомогою амортизації. Відповідно до облікової політики ТОВ «Поліграф-Сервіс» використовує прямолінійний метод нарахування амортизації

ТОВ «Поліграф-Сервіс» використовує спрощену форму бухгалтерського обліку, яка передбачає використання відомостей. Для кожного рахунку чи групи рахунків призначена конкретна відомість. На підставі первинних і зведених документів у ній роблять запис за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Записи проводять у міру надходження документів.

Встановили, що на ТОВ «Поліграф-Сервіс» синтетичній облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», який призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух як власних основних засобів, так і одержаних за умов фінансового лізингу, а також орендованих цілісних майнових комплексів.

Аналітичний облік основних засобів ведуть по інвентарних об’єктах в одному примірнику і зберігаються у бухгалтерії господарства.

В результаті аналізу бухгалтерської звітності ТОВ «Поліграф-Сервіс» необхідно відзначити, працює не дуже ефективно, не отримує великих прибутків. В 2015 р. чистий дохід від реалізаці продукції (товарів, робіт,послуг) становив 673,7 тис.грн., тоді як в 2014 р. – 602,3 тис. грн. Отже, підприємство стало прибутковішим, не зважаючи на скрутне економічне становище в нашій країні. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) у 2014 р. становила 525,8 тис. грн., а в 2015 р. – 530,2 тис. грн.Для більш успішного функціонування основних засобів керівництву розглянутого підприємства доцільно проведення наступних заходів:

- удосконалення методику обліку надходження основних засобів у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських записів.

- автоматизувати всі сторони бухгалтерського обліку та закупити універсальну на даний час систему “1С: Бухгалтерія 8”.

- створити власну програму в середовищі Excel – для проведення аналізу ефективності використання основних засобів, яке б дозволяла отримувати аналітичні показники за даними фінансової звітності з представленням інформації в графічному вигляді, що є зручним для керівництва та полегшує процес сприйняття вихідних даних.

- розвернути питання щодо ефективнішого використання наявних об’єктів основних засобів з метою отримання прибутків.

- удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних засобів, що підвищить ефективність управління витратами;

- розробити моделі залежності експлуатаційних витрат від віку устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення ремонту основних засобів.

Це дасть змогу удосконалити організацію та методику облік основних засобів, підвищити його інформативність і прогнозувати ефективність використання на підприємстві.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий кодекс (з наступними змінами і доповненнями): за станом на 01.02.2016 №2755-17. [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (зі змінами та доповненнями): Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 № 996. [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

3. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань Мінфін України: Наказ, Положення від 02.09.2014 № 879. [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14

4. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561 [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8199/8200/461727/

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” : Наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73. [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

6. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” Мінфін України: Наказ, Положення від 27.04.2000 № 92 [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

7. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” затверджене наказом Мінфіну України від 31 грудня 1999 року № 318 із змінами та доповненнями [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

8. Про облікову політику:Лист Мінфіну України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 [електронний ресурс]. – доступ. – http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=58984&cat_id=34931&search_param=%E2%B3%E4%F1&searchPublishing=1

9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16). Основні засоби IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_014

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і [...] Мінфін України: Інструкція від 30.11.1999 № 291. [електронний ресурс]. – доступ. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

11. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. − К.: КНЕУ, 2006. − 252 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.readbook.com.ua/book/34/870/

12. Бутинець Ф.Ф Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 8-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.

13. Верхоглядова Н.І, Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навчально-практичний посібник / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.

14. Витрати на ремонт реконструкцію і модернізацію основних засобів у порівнянні з міжнародною практикою [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=41892

15. «Все про бухгалтерський облік», бухгалтерська газета № 38 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.vobu.com.ua/ukr/crib_categories/index

16. Головко Т.В. Фінансовий облік-1. Підручник / Т.В. Головко. – К.:КНЕУ, 2008. - 416 с.

17. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. (Рекомендовано МОН України). / М.І.Должанський, А.М. Должанський.− Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 494 с.

18. Жилкіна Л.В. Бухгалтерський облік. Підручник / Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2012. – 370 с [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/41/57/

19. Завгородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Завгородній - К: Знання, 2007. - 1072 с.

20. Крупка Я.Д. Фінансовий облік [Текст]: підручник / Я.Д. Крупка, 3.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк та ін. − 2-ге вид., доп. і перероб. - К : Кондор-Видавництво, 2013. − 551 с.

21. Кузнєцов В. Великий словник бухгалтера / В. Кузнєцов, О. Михайленко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х.: Фактор, 2005. – 532 с.

22. Лишиленко О.В.Фінансовий облік: Підручник / О.В. Лишиленко. − 2-ге вид., перероб. і доп. − Київ: Центр навчальної літератури, 2008. − 556 с.

23. Нападовської Л. В. Фінансовий облік: підруч. для студентів вищ. Навч. Ф 59 закл. / Л. В. Нападовської − К.: Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2013. − 700с.

24. Облік надходження основних засобів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_1/22.htm

25. Орлова В.К. Фінансовий облік: Навчальний посібник / За ред. В.К. Орлова, М.С. Орлів, С.В. Хоми − К.: ЦУЛ, 2010. − 510 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ebooktime.net/book_37_glava_12_2.1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD.html

26. Особливості обліку амортизації основних засобів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://lektsii.org/5-27941.html&gws_rd=cr&ei=IRo0V_OaF8aS6QTGpLfIBQ

27. Оформлення первинних документів з обліку основних засобів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/3cid0588.html

28. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України) / Л.О. Мармуль, Т.Г. Маренич, Т.Г. Камінська та ін. / За ред. Плаксієнка В.Я .− К. ЦУЛ, 2014. − 448 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.com/1281041960481/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_vibuttya_osnovnih_zasobiv

29. Програма 1С: Бухгалтерія 8 для України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://business-soft.net/uk/1c-accounting.html

30. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.

31. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Г.В. Савицька - 3-тє вид., випр. і доп. - К., 2007. - 668 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.com/1924070141338/ekonomika/analiz_vikoristannya_osnovnih_zasobiv

32. Сердюк В.Н. Бухгалтерский облік: навч. Посібник / В.Н. Сердюк. – 9 - е вид., доп. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 595 с.

34. Сук Л.К. Фінансовий облік: Навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук.-3-тє вид., переробл. і доповн. − К.: Знання, 2016. − 663 с.

35. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України / Ткаченко Н.М. - К.: А.С.К., 2004. − 486 c.

36. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. Оподаткування і звітність: підручник. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.com/69344/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/buhgalterskiy_finansoviy_oblik_opodatkuvannya_i_zvitnist

 

37. Ткаченко Н.М. Фінансовий облік 2: навчальний посібник / Н.М.Ткаченко, О.В.Борович, І.Л.Цюцяк, А.Л.Цюцяк. – К.: Алерта, 2014 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.com/1648040364271/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/finansoviy_oblik

38. Удосконалення обліку основних засобів в системі управління матеріально-технічною базою підприємства [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=33215

39. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні: [навч. посібник] / За ред. Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішевський. – 6-е вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2007. – 1200 с.


 

 

ДОДАТКИ


Додаток А

Аналіз діяльності ТОВ «Поліграф-Сервіс» за 2014-2015рр.

Стаття 2014 р. 2015 р. Відхилення
2014/2015 тис. грн 2014/2015 %
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 602,3 673,7 71,4 111,9
Інші операційні доходи - - - -
Інші доходи - - - -
Разом чисті доходи 602,3 673,7 71,4 111,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 525,8 530,2 4,4 100,8
Інші операційні витрати 43,3 141,4 98,1 326,6
Інші витрати - - - -
Разом витрати 617,2 671,6 54,4 108,8
Фінансовий результат до оподаткування (14,9) 2,1 12,8 14,1
Податок на прибуток - - - -
Чистий прибуток (збиток) (14,9) 2,1 12,8 14,1

 

 


Додаток Б

Економіко-правовий аналіз чинної нормативної бази з обліку

ТОВ «Поліграф-Сервіс»

 

№ з/п Нормативний документ Короткий зміст Використано у курсовій роботі
1. Податковий кодекс (з наступними змінами і доповненнями): від 23.12.2010 станом на 01.02.2016 №2755-17 Кодифікований закон України, який регулює господарські відносини, що виникають у сфері сплати основних податків і зборів. Використовується визначення основні засоби.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 № 996 Визначає правові засади ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності в Україні. Використовується при складання фінансової звітності господарюючого суб’єкту.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 Положення визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. Використовується визначення облікової політики, розкриття інформації про облікову політику у фінансовій звітності.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” Мінфін України; Наказ, Положення від 27.04.2000 № 92 Положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Використовується визначення основні засоби, характеристика рахунків.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” затверджене наказом Мінфіну України від 31 грудня 1999 року № 318 із змінами та доповненнями Положення визначає методологічні засоби формування в бухгалтерському обліку інформації та розкриття її в фінансовій звітності Використовується при реєстрації господарських операцій за відповідними рахунками.
План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р. План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку. Використовується при реєстрації господарських операцій за відповідними рахунками.

 

Продовження дод. Б

 

Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 893/4186 від 21.12.99 р.). Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств Використовується при відображенні господарської операції пов’язаних з основними засобами підприємства.
Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань Мінфін України; Наказ, Положення від 02.09.2014 № 879 Правила проведення інвентаризації та відображення її результатів у регістрах бухгалтерського обліку Використовується для правильного відображення результатів, та перевірки первинних документів
Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561 Положення містить теоретичний матеріал щодо обліку об’єктів основних засобів.   Використовується визначення основні засоби.
Про облікову політику:Лист Мінфіну України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 Визначає особливості облікової політики Використовується при опрацюванні матеріалу про облікову політику підприємства.
Все про бухгалтерський облік, бухгалтерська газета№ 38 Журнал містить методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, а також правильність заповнення форм річної та квартальної звітності. Використовується характеристика рахунків що використовуються в обліку основних засобів.


Додаток В

Огляд літературних джерел з обліку

ТОВ «Поліграф-Сервіс»

 

№ з/п Джерело Короткий зміст Використано у курсовій роботі
Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів) : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. − К.: КНЕУ, 2006. − 252 с. У посібнику розглядається основи теоретичної та практики бухгалтерського обліку на підприємстві Використовується при класифікації основних засобів
Бутинець Ф. Ф Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. –8-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с. У підручнику висвітлюється методика ведення єдиного бухгалтерського обліку та порядок складання фінансової звітності. Використано в роботі для висвітлення питання з обліку витрат на поліпшення основних засобів.
Верхоглядова Н. І, Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 536 с. У підручнику викладено організацію й методологію фінансового бухгалтерського обліку на підставі узагальнення роботи підприємств різних галузей. Використано в роботі для висвітлення питання з обліку зносу основних засобів.
Головко Т.В. Фінансовий облік-1. Підручник/ Т.В. Головко. – К.:КНЕУ, 2008. - 416 с. У підручнику висвітлюється методика фінансового обліку; документальне оформлення господарських операцій та методика їх відображення. Використовується при описанні документального оформлення господарських операцій.
Жилкіна Л.В. Бухгалтерський облік. підручник / Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2012. – 370 с Автором розглянуто теоретичні засади бухгалтерського обліку. Використано в роботі для висвітлення питання з обліку вибуття основних засобів.
Лишиленко О.В.Фінансовий облік: Підручник / О.В. Лишиленко. 2-ге вид., перероб і доп. − Київ: Центр навчальної літератури, 2008. − 556 с. В книзі розглянуто питання з обліку необоротних активів. Використовується при класифікації основних засобів та при описанні наказу про облікову політику досліджуваного підприємства

 

Продовження дод. В

 

Нападовської Л. В. Фінансовий облік: підруч. для студентів вищ. Навч. Ф 59 закл. / Л. В. Нападовської − К.: Київ. Нац.. торг.-екон.ун-т, 2013. − 700с. У підручнику розкривається теоретичні засади та методологія фінансового обліку. Використано в роботі для висвітлення питання з обліку надходження основних засобів.
Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах: підручник для ВНЗ (затв. МОН України) / Л.О. Мармуль, Т.Г. Маренич, Т.Г. Камінська та ін. / За ред. Плаксієнка В.Я .− К. ЦУЛ, 2014. − 448 с. У підручнику відображені загальні засади організації фінансового обліку та формування облікової політики. Використано в роботі для висвітлення питання з обліку вибуття основних засобів.
Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Г.В. Савицька - К., 2007. - 668 с. У підручнику висвітлено питання теорії економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки Використано в роботі для висвітлення питання з обліку витрат на поліпшення основних засобів.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 688 с. Автор описує методи отримання, обробки і використання облікової інформації в системі управління підприємством в умовах глобалізації економіки.. Використовується при описанні методів амортизації основних засобів.
Сук Л.К. Фінансовий облік: навчальний посібник, друге видання / Л.К. Сук, П.Л. Сук – К.: Знання, 2016 - 663 с. Автор описує особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Використовується при описанні оцінки основних засобів.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України / Ткаченко Н.М. - К.: А.С.К., 2004. − 486 c. Автором розглянуто порядок складання, подання та оприлюднення фінансової звітності Використано в роботі для висвітлення питання з обліку амортизації основних засобів.
Ткаченко Н.М. Фінансовий облік 2: навчальний посібник / Н.М.Ткаченко, О.В.Борович, І.Л.Цюцяк, А.Л.Цюцяк. – К.: Алерта, 2014 У підручнику висвітлено питання теоріїі практики ведення бухгалтерського обліку основних засобів та сутність фінансової звітності. Використано в роботі для висвітлення питання з обліку надходження основних засобів.

 


Додаток Д

 

Визначення терміну “основні засоби” в нормативній базі та літературних джерелах

 

№ з/п Автор Визначення
Податковий кодекс України [1] Основні засоби - – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів)
П(с)БО №7 «Основні засоби» [6] Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більший одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)
М(с)БО №16 «Основні засоби» [9] Основні засоби - матеріальні об'єкти які: а) утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного звітного періоду.
Бутинець Ф.Ф. [12, с. 125] Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійсненняадміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік)
Загородній А.Г., Возьнюк Г.Л. [19, с. 312]   Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство формує з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій і очікуваний термін корисного застосування яких перевищує рік.

 

Продовження дод. Д

 

Кузнєцов В., Михайленко О. [21, с. 347] Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він перевищує рік)
Орлова В.К. [25, с. 269] Основні засоби - це сукупність засобів, які використовують у незмінній натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері.
Сердюк В.Н. [32, с. 125] Основні засоби – засоби праці, ціна яких перевищує встановлений підприємством вартісний ценз, і термін експлуатації яких перевищує один рік (чи операційний цикл, якщо він більший за рік) в первісній натуральній формі як засоби праці (машини, обладнання, прибори та інструменти) чи як матеріальні умови праці (будівлі, споруди, інвентар)
Сук Л.К. [34, с 372] Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких - більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Ткаченко Н.М. [36] Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік).
Хом’як Р.Л. [39, с. 143] Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

 


Додаток К

План рахунків бухгалтерського обліку ТОВ «Поліграф-Сервіс»

Код Назва
Основні засоби
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи
Інші необоротні матеріальні активи
Нематеріальні активи
Інші нематеріальні активи
Знос (амортизація) необоротних активів
Знос основних засобів
Знос інших необоротних матеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Капітальні інвестиції
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
 
 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
 
Виробничі запаси
Сировина й матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Будівельні матеріали
Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Виробництво
Напівфабрикати
Готова продукція
Товари
Товари в торгівлі
Готівка
Готівка в національній валюті
Рахунки в банках
Поточні рахунки в національній валюті
Розрахунки з покупцями та замовниками
Розрахунки з вітчизняними покупцями
Розрахунки з різними дебіторами
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки з іншими дебіторами(у розрізі замовлень)
Розрахунки з державними цільовими фондами

Продовження дод. К

Зареєстрований (пайовий) капітал
Статутний капітал
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
Прибуток нерозподілений
Неоплачений капітал
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
Розрахунки за податками й платежами
Розрахунки за податками
Прибутковий податок
Місцеві податки
ПДВ
Розрахунки по єдиному податку
Розрахунки по ін.под.забруд. серед
Розрахунки за обов’язковими платежами
Ресурсні платежі
Розрахунки по інших обовязкових платежах
Податкові зобов’язання
Податковий кредит
Податковий кредит
Неодержані податкові накладні
Розрахунки за страхуванням
За пенсійним забезпеченням
Розрахунки з оплати праці
Розрахунки за заробітною платою
Розрахунки за іншими виплатами
Розрахунки з іншими кредиторами
Розрахунки з іншими кредиторами
Доходи від реалізації
Дохід від реалізації готової продукції
Дохід від реалізації робіт і послуг
Фінансові результати
Результат основної діяльності
Витрати на оплату праці
Виплати за окладами й тарифами
Відрахування на соціальні заходи
Відрахування на пенсійне забезпечення
Інші операційні витрати
Собівартість реалізації
Собівартість реалізованої готової продукції
Загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Інші витрати операційної діяльності
Інші витрати операційної діяльності
МЦ МШП в експлуатації
Н1  
Н11  
Н117  

Продовження дод. К

Н13  
Н132  
НА Балансова вартість НМА (податковий облік)
НА1 Первісна вартість НМА (податковий облік)
НА2 Амортизація НМА (податковий облік)
ОС Балансова вартість ОЗ (податковий облік)
ОС1 Основні засоби група 1 (податковий облік)
ОС2 Основні засоби група 2 (податковий облік)
ОС3 Основні засоби група 3 (податковий облік)

 

 


Date: 2016-06-08; view: 569; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.021 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию