Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація обліку основних засобів на підприємстві

Для здійснення виробничої діяльності підприємствам потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби праці. Від предметів праці вони відрізняються тим, що багаторазово беруть участь у процесі виробництва, зберігають при цьому свою натуральну форму, поступово зношуються і частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію або виконану роботу. Під впливом засобів праці предмети праці змінюють свої фізико-хімічні властивості перетворюючись на кінцеву готову продукцію.

В економічній літературі часто зустрічається ототожнення понять «основні засоби»і «основні фонди».

Під фондами, як відомо, розуміють джерела утворення господарських засобів підприємства, якими є статутний капітал, резервний капітал, прибуток та інші джерела, що відображаються в пасиві балансу.

Стосовно основних засобів більш правильно застосовувати поняття «засоби», бо саме вони становлять частину активів підприємства.

Як економічна категорія основні засоби - це засоби праці, які мають вартість і функціонують на підприємстві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції та платні послуги частинами в міру спрацювання [36].

На ТОВ «Поліграф-Сервіс» методологічні основи обліку та формування первинних даних про основні засоби визначаються Положенням (стандарти) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Згідно з ПсБО 7, основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більший одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [6].

В обліковій літературі можна зустріти багато різних понять, пов'язаних із основними засобами, проте, слід враховувати, що кожна з них має самостійне значення та власне тлумачення (Дод. П).

Більшість авторів під “основними засобами” розуміють матеріальні активи підприємства. Деякі автори ототожнюють поняття “основні засоби” та “основні фонди” зазначаючи, що вони є засобами праці які використовуються у виробництві протягом тривалого часу. Інші автори вважають, що основні засоби – це матеріальні активи, що використовуються лише у виробничому процесі, тобто більш ні на що вони впливу не мають, а це є невірним тлумаченням, адже основні засоби використовуються підприємством у всій його господарській діяльності.Всі джерела вказують на те, що основні засоби повинні використовуватися тривалий час (а саме більше одного року чи одного операційного циклу). В податковому законодавстві основні засоби мають вартісну межу, що становить 6000 грн., а в бухгалтерському обліку вартісну межу підприємство встановлює власноруч і зазначає її в обліковій політиці підприємства.

Економіко-правовий аналіз нормативної бази наведено в додатках Б, В.

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством/установою [6].

На «Поліграф-Сервіс» об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Основні засоби в Україні можна згрупувати за їх функціональним призначенням, за галузевою ознакою, за речовим натуральним характером, за використанням, за ознакою належності (рис. 1.1) [22 с.47-50].

       
   
 
 

 


         
   
 
 
 
   

 

 


         
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 

 

 


Рис. 1.1 Класифікація основних засобів

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за певними групами і за цими групами встановлені відповідні коди (шифри) (табл. 1.1) [12].

Таблиця 1.1

Групи основних засобів[12].

Синтетичний рахунок першого порядку Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Клас 1. Необоротні активи
Основні засоби Інвестиційна нерухомість Усі види діяльності
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби

 Перша класифікація має більш загальний характер, оскільки групує основні засоби за певними ознаками, а друга - детальніше описує основні засоби, поділяє їх на субрахунки, показує сферу застосування. Необхідно використовувати дану класифікацію на підприємстві для кращого розуміння теорії основних засобів і правильного оформлення фінансової звітності.

Кожен об'єкт основних засобів має кілька вартісних оцінок, що зумовлено їхнім тривалим функціонуванням, спрацюванням і зношенням.

Оцінка основних засобів на підприємстві ТОВ «Поліграф-Сервіс», залежно від моменту її проведення та стану засобів, може здійснюватися за такими видами:

- первісна вартість;

- переоцінена вартість;

- залишкова вартість;

- справедлива вартість;

- вартість, яка амортизується;

- ліквідаційна вартість.

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку а придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта. Первісна вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів [32 с. 312].

Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Залишкова вартість - різниця між первісною(переоціненою) вартістю та сумою зносу основних засобів.

Справедлива вартість - ринкова вартість, визначена шляхом експертної оцінки, яку, як правило, визначають професійні оцінювачі

Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку півдприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією) [34 с. 218].

Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Поліграф-Сервіс» є самостійним господарюючим суб’єктом, яке повністю належить на праві приватної власності засновнику, громадянину України Нейланду Геннадію Робертовичу, зареєстроване 19.07.1999 року Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради. Предметом діяльності підприємства є надання поліграфічних послуг (Дод. Д ).

ТОВ «Поліграф-Сервіс» використовує таку форму організації бухгалтерського обліку: введення до штату підприємства посади бухгалтера. Тобто, введення бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечує головний бухгалтер.

Обліковий апарат ТОВ «Поліграф-Сервіс» складається з головного бухгалтера, яка зобов’язана вести бухгалтерський облік на підприємстві та відповідати за правильність його ведення.

ТОВ «Поліграф-Сервіс» використовує спрощену форму бухгалтерського обліку, яка передбачає використання відомостей. Для кожного рахунку чи групи рахунків призначена конкретна відомість. На підставі первинних і зведених документів у ній роблять запис за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Записи проводять у міру надходження документів.

Для обліку підприємство використовує програмний продукт «1C бухгалтерія 7.7», що дозволяє автоматично і безупинно виконувати обліково-обчислювальні роботи, накопичувати інформацію про здійснення господарських операцій, формувати допоміжні документи і звітність з синтетичного обліку.

Зміст облікової політики ТОВ «Поліграф-Сервіс» затверджений спеціальним наказом про облікову політику. Уповноваженою особою за розробку, формування та здійснення облікової політики є головний бухгалтер, а керівник після підписання несе відповідальність за її зміст (Дод. И). Відповідно до облікової політики ТОВ «Поліграф-Сервіс» використовує прямолінійний метод нарахування амортизації.

Для ведення бухгалтерського обліку підприємство ТОВ «Поліграф-Сервіс» розробила та використовує такий робочий план рахунків (Дод. К).Date: 2016-06-08; view: 457; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию