Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 1. Іншомовні слова у складі української лексики

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Іншомовні слова у складі української лексики……………………..5

1.1. Іншомовні слова як частина словникового складу української мови………5

1.2. Дослідження вживання іншомовної лексики у творах художньої літератури…………………………………………………………………………...11

Розділ 2. Іншомовна лексика у творчій спадщині Івана Франка…………..15

2.1. Життєвий та творчий шлях Івана Франка……………………………………15

2.2. Іван Франко та іншомовні слова……………………………………………...20

2.3. Вживання іншомовних слів у поемі «Мойсей» І.Франка…………………..25

Висновки…………………………………………………………………………...29

Список використаної літератури……………………………………………….31

 

 

 

Вступ

Мова відображає довколишній і внутрішній світ людини, її життєвий досвід, узагальнює результати пізнання. Вона не тільки представляє дійсність, але й сприяє накопиченню знань та ідей. Тому сучасний стан будь-якої мови – це наслідок її довготривалої історії розвитку під впливом різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників, які в реальній мовній дійсності тісно поєднуються.

Найпростішою зміною, залежною від зовнішніх факторів, є запозичення чужомовних лексичних одиниць. Лексика будь-якої мови дуже різноманітна як із генетичного, так і з функціонального та структурного погляду.

Актуальність теми зумовлена:

– недостатньою вивченістю іншомовних компонентів як засобу культурного взаєморозуміння європейських народів у формі та змісті слов’янських мов;

– потребою виявити взаємозв’язок внутрішніх та зовнішніх (історичних, культурних, політичних, етнічних) чинників у засвоєнні іншомовної лексики українською мовою;

– необхідністю ґрунтовного дослідження окремих тематичних груп лексики на різних хронологічних зрізах розвитку української мови.

Мета курсової роботи – проаналізувати іншомовну лексику у творі Івана Франка «»

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:

-проаналізуватиіншомовні слова як частину словникового складу української мови;

-дослідити вживання іншомовної лексики у творах художньої літератури;- охарактеризувати життєвий та творчий шлях Івана Франка;

- виокремити іншомовні слова у творчості Івана Франка;

- знайти іншомовні слова у поемі Франка «Мойсей».

У роботі використано такі методи дослідження:

– описовий, який дав можливість інвентаризувати лексичні одиниці іншомовного походження і пояснити особливості їх функціонування на відповідному етапі розвитку мови-реципієнта;

– порівняльно-історичний, за допомогою якого здійснено порівняння мовних явищ споріднених слов’янських мов і їх розгляд в історичному аспекті;

– зіставний, який спрямовано на системне порівняння явищ української мови з іншими мовами з метою виявлення їх специфіки;

– результати етимологічного аналізу та аналізу словникових дефініцій.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, які розкривають дану тему, загальних висновків та списку використаної літератури, який містить 30 позицій.

Розділ 1. Іншомовні слова у складі української лексики


Date: 2016-01-20; view: 348; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию