Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ISBN 966-538-174-1 130 page

„ðîñ³éñüêîãî“ òàíöþðèñòà, öå ìàëî ³íòèìí³øå çíà÷åííÿ.

Çóñòð³âøè Çîþ, Äàðêà ÿêîñü ìàéæå ð³âíî÷àñíî çáàãàòèëàñü íà îäíå ï³çíàííÿ á³ëüøå: â ëþäèí³ º ÷èìàëî âðîäæåíèõ, òîáòî ä³äè÷íèõ ÷è çãîðè ïðèðîäîþ íàêèíåíèõ íàõèë³â, ÿêèõ âîíà äîòè íåñâ³äîìà, äîêè íå ïîáà÷èòü ïðèïàäêîì ðåôëåêñó ¿õ ó êîãîñü ç-ïî-

çà ñåáå.  òîé ïðèïàäêîâèé ñïîñ³á, îñâ³òëåí³ ðåôëåêñîì ÷óæî¿ äóø³, ëþäè â³äíàõîäÿòü íàãëî â ñîá³ íàõèë äî ïëàñòè÷íîãî ìèñòåöòâà ÷è ëþáîâ äî ìóçèêè, ÿêèõ âîíè äîñ³ íå â³ä÷óâàëè, õî÷ íîñèëè ¿õ ó ñîá³â³ä ïåðøîãî äíÿ ñâîãî æèòòÿ.

Òàê ñàìî, çàâäÿêè ïîÿâ³ Çî¿ Òèì³øåâî¿, Äàðêà â³äêðèëà â ñîá³

ñõèëüí³ñòü äî ôàíòàñòè÷íîãî åëåìåíòó, äî ïîåòèçóâàííÿ íå íàñò-

ðî¿â, à ñàìîãî ùîäåííîãî æèòòÿ.

Äîñ³ Äàðêà ñàìà ñåáå ³ âñ³ ¿¿ çíàéîì³ óâàæàëè çà âåëèêó ðå-

àë³ñòêó, ç³ çäîðîâèì ãîñïîäàðñüêî-ïðàêòè÷íèì çìèñëîì.

– ßê â’ÿçàòè ñîá³ ãîëîâó, òî ò³ëüêè ç òàêîþ, ÿê Ïîïîâè÷³âíà, –êàçàëè íå ðàç Äàð÷èí³ òîâàðèø³, ùî çàëþáëåí³ â ä³â÷àòà „íå äëÿ

ïîäðóææÿ“, äèâèëèñü íà íüîãî, ÿê íà êîíå÷íå çëî, ÿêå, ÿê ëèñèíà, ñêîðøå ÷è ï³çí³øå ìóñèòü âïàñòè íà ãîëîâó, ³ ò³ëüêè âèáðàíö³ îõî-

ðîíÿòüñÿ ïåðåä íåþ (³ òî ÷àñòî ïåðóêîþ!). Çîþ Òèì³øåâó ï³çíàëà Äàðêà íà âèêëàä³ ïðîôåñîðà-ðîìàí³ñòà Àâðåë³ÿ Àíäæèëåñêó. Öåé ñèâàâèé ïàí ç áåçñìåðòíèì ÷åðâîíèì ãâîçäèêîì ó áóòîíüºðö³ ³ ïî-

äèâó ã³äíîþ åëàñòè÷í³ñòþ â õîä³ ³ ìîâ³ áóâ òàêèé ñèìïàòè÷íèé ³ íåäáàëèé òàì, äå éøëî ïðî øàáëîí ïîðÿäêó, ùî éîìó ºäèíîìó ñòóäåíòè-óêðà¿íö³ âèáà÷àëè éîãî ðóìóíñòâî (ç ÿêèì â³í, çðåøòîþ, í³êîëè íå âè¿çäèâ). Îäíå ñëîâî, ïðîôåñîð Àíäæèëåñêó íàëåæàâ äî ëþäåé, ùî ¿õ ³íîä³ êèäຠïðèðîäà íà æèòòºâèé ðèíîê äëÿ ðåêëà-

ìè âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿. Äî òîãî æ Äàðêà ìàëà îêðåìó ïðè÷èíó â³ä÷ó-

âàòè ñèìïàò³þ äî ïðîôåñîðà Àíäæèëåñêó. Ïðè¿õàâøè ç Áóõàðåñòó, íàñòðàøèëàñü íàäîáðå, ÿê äîâ³äàëàñü ì³æ òîâàðèøàìè, ùî íà ñåì³-

íàð³ ôðàíöóçüêî¿ ìîâè íåìà í³ îäíîãî â³ëüíîãî ì³ñöÿ.

– Ôðåêâåíö³ÿ ³ òàê ïåðåõîäèòü íîðìó, – ïîò³øèâ ¿¿ àñèñòåíò Ëåìàðê ³ ÷åìíî çàìêíóâ ¿é äâåð³ ïåðåä íîñîì.

Äàðêà áóëà â ðîçïóö³: çàíîñèëîñü íà òå, ùî äîâåäåòüñÿ òðàòè-

òè ùîíàéìåíøå ï³â ðîêó ñòóä³é ç öüîãî ïðåäìåòó. Ãàðíà ïåðñïåê-

òèâà!– À ìîæå á, ï³òè ïðîñèòè äî ñàìîãî ïðîôåñîðà?

– Öå áåçíàä³éíå, – óïåâíèëà ¿¿, ìàáóòü, ç âëàñíîãî äîñâ³äó, ÿêàñü æèä³âî÷êà. Ïðîòå Äàðêà „âçÿëà íà â³äâàãó“ ³ ï³øëà äî ïðîôåñîðà.

– Âè ñëîâ’ÿíêà ÷è ðóìóíêà? (Àõ, òå ¿¿ äâîçíà÷íå ïð³çâèùå!)

– Óêðà¿íêà.

– ß íå ïîë³òèê, – ïîñì³õíóâñÿ ñâîá³äíî ïðîôåñîð, – ïî-

ïîëüñüêè ðîçó쳺òå?

Äàðêà ç ïðàêòèêè âæå çíàëà, ùî â òàêèõ âèïàäêàõ í³êîëè íå

òðåáà çàïåðå÷óâàòè.

– C’est bien*. Áóäåòå ìåí³ çáèðàòè ìàòåð³ÿëè ïðî Áàëüçàêà â ïîëüñüê³é ìîâ³. Âè õ³áà çíàºòå ïðî òå, ùî öüîãî äîíæóàíà çàãíà-

ëî êîõàííÿ àæ íà „âàøó“ Óêðà¿íó… C’est bien… Ïðèéä³òü ÿêî-

ãîñü ÷åòâåðãà äî ìåíå äî á³áë³îòåêè…

– ß ³íôîðìóâàâ âæå ìàäåìóàçåëü Ïîïîâ³÷, ùî ôðåêâåíö³ÿ

íà ñåì³íàð³ ³ òàê âæå ïîíàä íîðìó. Íåìà í³ îäíîãî â³ëüíîãî ì³ñ-

öÿ… – ï³äâ³âñÿ ðàïòîâî ç-íàä ñâîãî áþðêà àñèñòåíò Ëåìàðê ³ ïî-

÷àâ øêîðîäèòè ïëàíè. Äàðêà ìàëà îõîòó ðîçäóøèòè éîãî â ïàëüöÿõ, ÿê âë³çëèâîãî êîìàðÿ.

– ßê òî, – çàñì³ÿâñÿ âåñåëî Àíäæèëåñêó, – â ö³ë³ì óí³âåð-

ñèòåòñüê³ì áóäèíêó íå ìîæíà áóäå ä³ñòàòè ùå îäíîãî êð³ñëà? Ç âàñ çàíàäòî âåëèêèé ïåñèì³ñò, mon ami**.

Öå áóëà íàñïðàâä³ ñîëîìîí³âñüêà ðîçâ’ÿçêà òîãî êëîï³òëèâîãî äëÿ Äàðêè ïèòàííÿ. Ùå é òîé ñóòî ôðàíöóçüêèé ëåãêèé æåñò, ç ÿêèì ïðîôåñîð Àíäæèëåñêó ðîçâ’ÿçàâ éîãî. Âëàñíå, ïðî òå îäíå

êð³ñëî éøëî. Äàðêà áóëà âùåðòü íàïîâíåíà âäÿ÷í³ñòþ äî òàêîãî ëþáîãî äæåíòëüìåíà ³ ïîñòàíîâèëà ñîá³ íå ïðîïóñòèòè í³ îäíîãî éîãî âèêëàäó.

Íà âèêëàä³ Àíäæèëåñêó ïðî ïðîâàíñàëüñüêó ðèòì³êó ïîçíàéî-

ìèëàñü Äàðêà ç³ Çîºþ Òèì³øåâîþ. Îáãîâîðþþ÷è îðè´³íàëüí³ñòü ³ ìóçè÷íó çâó÷í³ñòü ìèñòöÿ „òåìíî¿ ìàíåðè“ ³ „ð³äêèõ ðèì“ (ð³ìàñ ðàðàñ) Äàí³ºëÿ Àðíî ç Ïåð³´îðäó1, ïðîôåñîð çàì³òèâ, ùî, áàæàþ-

÷è ïî÷óòè øóì, áðÿçê³ò, ï³äñêîêè ðèòìó ³ äèâíèé äîá³ð ðèì éîãî òâîð³â, òðåáà éîãî òâîðè ÷èòàòè ãîëîñíî ³ â îðè´³íàë³, ³ äëÿ ïðèêëà-

äó ïðî÷èòàâ îäíó ôðàçó.

*Öå äîáðå (ôð.).

**ì³é äðóæå (ôð.).

1³ñòîðè÷íà ïðîâ³íö³ÿ íà ï³âäí³ Ôðàíö³¿.

– ͳ ÷îðòà íå ðîçóì³þ! – ðîçäàâñÿ çë³âà â³ä Äàðêè ïðèºìíèé ï³âãîëîñ ð³äíîþ ìîâîþ. Äàðêà ïîâåðíóëà ãîëîâó â òó ñòîðîíó, ³ òî-

ä³ î÷³ ¿¿ çóñòð³ëèñü ç íåïðàâèëüíèì, òåìíèì, àëå íà ñâ³é ñìàê ãàðíèì îáëè÷÷ÿì. Îáëè÷÷ÿ óñì³õíóëîñü äî Äàðêè é ïîêàçàëî ¿é ñâî¿ ìàñèâí³, çäîðîâ³ çóáè. Ùîéíî òåïåð Äàðêà ïîì³òèëà, ùî òî òåìíå îáëè÷÷ÿ ìຠÿñíî-çåëåí³, êðóãë³, ÿê ìîíåòè, î÷³.

– Âè óêðà¿íêà? – øåïíóëà Äàðö³ íàä âóõîì Çîÿ ïî-óêðà¿íñüêè.

– Åãå æ.

ϳñëÿ âèêëàäó Çîÿ âçÿëà Äàðêó ïîï³ä ðóêó ³ ñïèòàëà çâè÷àéíî:

– Ìîæå, çàéäåòå äî íàñ, ìîÿ õîðîøà?

Ïðîïîçèö³ÿ ïàäå òàê íåñïîä³âàíî ³ òàê äèêî, ùî Äàðêà íå ìàº

÷àñó, ùîá çäèâóâàòèñü.

– Ðîçó쳺òüñÿ, êîëèñü ïðè íàãîä³.

– Òà ùî âè? – í³áè ïî÷óëà ñåáå îñîáèñòî âðàæåíîþ Çîÿ Òè-

ì³øåâà. – Âè áóäåòå æäàòè àæ íà íàãîäó? Îò âè ïðîñòî çàõîäü-

òå ñüîãîäí³ ââå÷³ð äî íàñ, ³ öå áóäå âàì íàéë³ïøà íàãîäà. Ìè æè-

âåìî íà Âèñîê³é, íîìåð ñòî ï’ÿòü. Çàïàì’ÿòàéòå ñîá³, ìîÿ õîðîøà: ñòî ï’ÿòü. Ç ñ³íåé – â³äðàçó ïðàâîðó÷. ³êíî â íàñ âèõîäèòü ïðÿì³ñ³íüêî íà ë³ñ, îò âè á íå íÿëè â³ðè, â íàñ ç Ñåð㳺ì ñëèâå

êîæíîãî äíÿ ñóïåðå÷êà, ÷è Äîìíèê – ë³ñ ÷è ïàðê? Ïî-ìîéîìó, êëàïòèê ë³ñà, îò êîìåä³ÿ, ç òèì Äîìíèêîì. À çíàºòå, êîëè äí³ áó-

âàþòü äóæå ïîã³äí³ ³ ïîâ³òðÿ äóæå ïðîçîðå, òî ÷óòè, ÿê òàì, âíè-


Date: 2016-02-19; view: 117; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию