Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ISBN 966-538-174-1 67 page

– Òàòêî öüîãî íå ïèøå âèðàçíî, àëå ÿ æ ìóøó ïîáà÷èòè, ÿêà âîíà, ñåñòðè÷êà. Õî÷ öå ìàâ áóòè õëîï÷èê…

Òîä³ ïàí³, ìîæå, íàâ³òü ³ç çàçäðîñòè, ùî ¿é íå íàðîäèëàñÿ ìà-

ëåíüêà ä³â÷èíêà, ñêàçàëà ùîñü çîâñ³ì íåäîòåïíå.

– Íåìà íà ùî ùå äèâèòèñÿ! ßê ïðè¿äåòå äîäîìó íà гçäâî, òî áóäå âæå ñì³ÿòèñÿ äî âàñ.

– À ÿ òàêè ñüîãîäí³ ïî¿äó! Ìîæå, äëÿ „êîãîñü“ íåìà íà ùî äèâèòèñÿ, à ìåí³ ö³êàâî, ÿêà ìîÿ ñåñòðè÷êà íà âèãëÿä!Öüîãî ïàí³ áóëî âæå çàáàãàòî, ³ âîíà ãðèìíóëà ãîñòðî:

– Íå ãîâîð³òü äóðíèöü! À âò³ì, ïî¿çä ãðîø³ êîøòóº, çâ³äêè ¿õ â³çüìåòå? ß íå ìàþ, ùîá âàì ïîçè÷èòè.

² õî÷ Äàðêà çíàëà âæå, ùî íå ïî¿äå, âîíà ùå ñòîÿëà íà ñâîºìó.

Òàêó âæå ÿêóñü öàï’ÿ÷ó âäà÷ó ìàº.

– Àëå æ ÿ ìóøó ¿õàòè!

Òà Äàðêè í³õòî âæå íå ñëóõàâ. Ïàí³ ïðîáóðìîò³ëà ùîñü ï³ä íî-

ñîì ïî-í³ìåöüêè, ùî ìàëî îçíà÷àòè â ïåðåêëàä³ íà íàøó ìîâó: „ϳï ó äçâ³í – ÷îðò â êàëàòàëî“ – ³ âèéøëà ç ê³ìíàòè. Òîä³ Äàðêà ç ðîçìàõîì (ùîá ˳äêà áà÷èëà!) ðîçêëàëàñÿ ïèñàòè ëèñò äî ìàìè.Õîò³ëà ò³ëüêè íàñòðàøèòè ˳äêó, ùî ïèøå „ñêàðãó“ äî ñâî¿õ áàòü-

ê³â íà íå¿ ³ íà ¿¿ ìàìó. À â ä³éñíîñò³ âîíà âæå çîâñ³ì ðîçòàÿëà â³ä â³ñòêè ïðî íàðîäæåííÿ ñåñòðè÷êè.

Íàéäîðîæ÷à Ìàìóõî ³ äîðîãèé, êîõàíèé Òàòóñþ!

Äóæå õîò³ëà á ÿ ïîáà÷èòè íàøó ìàëåíüêó ä³â÷èíêó. Äóæå-

äóæå, àëå ÿ çíàþ, ùî ïî¿çä êîøòóº, ³ íå ìîæåìî òàê âèòðà÷à-

òè ãðîøåé, òîìó íàâ³òü íå äóìàþ ïðî òå, ùîá ïî¿õàòè òåïåð äîäîìó.

Ïðîøó ìåí³ çàðàç â³äïèñàòè, íà êîãî âîíà ïîõîæà. ßê³ ìàº

î÷êà. ßêà âîíà âåëèêà. ×è äóæå ïëà÷å? ß õîò³ëà á ¿é ùîñü êó-

ïèòè â³ä ñåáå, êîëè ïðè¿äó íà гçäâî, ò³ëüêè íå çíàþ ùî. Ìåí³

äîñèòü äîáðå. Äâà ðàçè íà òèæäåíü º 뺴óì³íà, à â íåä³ëþ –

çàâæäè ùîñü ñîëîäêå. Ç Ë³äêîþ íå ñâàðþñÿ, àëå âîíà íå º ìîÿ

òîâàðèøêà â³ä ñåðöÿ. Ìàìî, Âè íà ìåíå ³íîä³ íàð³êàëè, àëå ÿê-

áè âè ìàëè òàêó äî÷êó, ÿê ˳äêà, òî àæ òîä³ áóëè á á³äí³.

Ç Îðèñüêîþ òåæ íå æèâó â äðóæá³, áî í³õòî â êëàñ³ íå õî÷å ¿¿

çà òîâàðèøêó. Âîíà ï³äëèçóºòüñÿ ïðîôåñîðîâ³ â³ä ðóìóíñüêî¿

³ âñ³õ ÷åðåç òå ïõຠâ á³äó. Íå çíàòè, ùî ç íåþ áóäå, áî äîñ³

ìàéæå í³õòî äî íå¿ íå â³äçèâàºòüñÿ. Ïðîøó ïðî öå íå çãàäóâà-

òè ïàí³ Ï³äã³ðñüê³é, áî ùå ñêàæóòü, ùî ÿ íàâìèñíå òàê íàãî-

âîðþþ. Ìåíå ëþáëÿòü âñ³ ïðîôåñîðè, à íàéá³ëüøå ïðîôåñîð Ïîð-

õàâêà â³ä ïðèðîäè. Ò³ëüêè òîìó ðóìóíîâ³ íå ìîæó äîãîäèòè.

ß õîäæó ñï³âàòè, áî ìåíå ñàì ïðîôåñîð âèáðàâ äî õîðó. Ùå òå-

ïåð íå â³ëüíî ìåí³ ñï³âàòè, àæ ïî ï³âðîö³, àëå âñ³ äóìàþòü, ùî ÿ òåæ ñï³âàþ. Äàíêî äóæå çäèâóâàâñÿ, êîëè ïîáà÷èâ ìåíå ì³æ ñï³âà÷êàìè. ßêáè ìàìóñÿ áà÷èëà, ÿê³ â³í ìàâ çäèâîâàí³ î÷³! À ÿ

òàêà ùàñëèâà, òàêà ùàñëèâà, ùî ÿ íå ã³ðøà â³ä ³íøèõ. Ïðîøó ò³ëüêè íå çðàäèòèñÿ ïåðåä ïàíåþ Äàíèëþêîâîþ, ùî ÿ „í³áè“

ñï³âàþ.

Òåïåð õîò³ëà á ÿ Âàì, ìàìóñþ, ñêàçàòè ùîñü íà âóøêî, àëå â ëèñò³ öå íåìîæëèâå, òîìó âæå ìóøó íàïèñàòè: ó íàñ â êëàñ³ º îäíà äóæå-äóæå ãàðíà (êðàùà çà Îðèñüêó, êðàùà íàâ³òü çà Ëÿëþ Äàíèëþê!) ä³â÷èíêà. Çâàòè ¿¿ Ñòåôà Ñèä³ð.

Ìàìóõî, ÿ íå çíàþ, ùî ÿ äàëà á, ùîá âîíà ò³ëüêè çàõîò³ëà áó-

òè ìîºþ íàéë³ïøîþ ïîäðóæêîþ. Àëå íå òàêîþ, ÿê Îðèñüêà,

÷è ÿê Ìàðöÿ áóëà. Àëå òàêîþ, ìàìóõî, íà ö³ëå æèòòÿ, äî ñà-

ìî¿ ñìåðòè, òàêîþ, ÿê ÿ ÷èòàëà â ò³é êíèæö³, çíàºø, ùî ïðèâ³ç áóâ ìåí³ ï³ä ÿëèíêó âóéêî Ìóõà? Ñòåôà ïðèõèëüí³øà äî ìåíå, ÿê äî ³íøèõ, àëå ìຠÿê³ñü òàéíè, ÿê³ñü ïîáà÷åííÿ, ùî 181

ïðî íèõ íå õî÷å ÷è íå ìîæå ìåí³ ñêàçàòè, à öå âñå ìåíå áîëèòü.

Ìàìóõî, âñå, ùî òè ñêàæåø, òàê ñòàºòüñÿ. Ñïðàâä³, ùå íå áó-

ëî òàê, ùîá íå ñòàëîñÿ òàê, ÿê òè ïåðåäáà÷èëà. Ïðîøó òåáå, ñêàæè, ùî Ñòåôà áóäå ìîºþ íàéêðàùîþ ïîäðóæêîþ. ×è áàáóñÿ

ç³áðàëà òàê, ÿê ÿ ïðîñèëà, íàñ³ííÿ ç òèõ ô³îëåòîâèõ àéñòð³â?

Ïðîøó ïîçäîðîâèòè â³ä ìåíå Ìàðöþ. Ö³ëóþ ðó÷êè ìàìóñ³, áà-

áóí³ ³ òàòîâ³.

Äàðêà.

˳äêà ñòî¿òü ïðè òîìó ñàìîìó ñòîë³, ùî é Äàðêà, ³ ç ñóìîì äè-

âèòüñÿ íà îöþ Äàð÷èíó ïèñàíèíó. Ñê³ëüêè ðàç³â Äàðêà ï³ä³éìå î÷³

â³ä ïàïåðó, ¿¿ ïîãëÿä çàâæäè íàêîëþºòüñÿ íà ñìóòîê ó ˳äèíèõ î÷àõ.„Âîíà áî¿òüñÿ, ùîá ÿ íà ³íøó ñòàíö³þ íå ï³øëà. Äå òåïåð ¿¿ ìà-

ìà â³çüìå ñåðåä ðîêó íîâó êâàðòèðàíòêó?“ – çëîðàä³ñíî ïåñòèòü ñâî¿ äóìêè Äàðêà. Âæå ïîñëèíèëà êðà¿ êîíâåðòà, âæå ðóêîþ ïðè-

áèëà, à ˳äêà âñå ùå íå çíàº, ùî â öüîìó ëèñò³ ³ ï³â ñëîâå÷êà ñêàð-

ãè íåìàº. Ùå ò³ëüêè ïîá³ãòè äî ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè. Äàðêà, ùîá íàãíàòè á³ëüøîãî ñòðàõó ˳äö³, ñÿãຠâæå ðóêîþ çà äâåð³ øàôè ïî øàïî÷êó…

– ˳äêî, – íå âèòðèìóº âê³íö³, – ìåí³ äîáðå ó âàñ íà ñòàíö³¿.

ß íå õîò³ëà á ³íøî¿ ñòàíö³¿.

Çàì³ñòü íàëåæíèõ ïîö³ëóíê³â ³ ÿêîãîñü äóæå òåïëîãî ñëîâà, ˳äêà, íå ì³íÿþ÷è ïîçè, ïðîö³äæóº êð³çü çóáè:

– Äàé ìåí³ ñïîê³é… Òè äóìàºø, ùî ÿ íå ìàþ ïðî ùî äóìà-

òè, ò³ëüêè ïðî òåáå? – Ç öüîãî çðîçóì³ëà Äàðêà, ùî ç íåþ í³äå

íå ðàõóþòüñÿ. Íàâ³òü íà ïëàòí³é êâàðòèð³.

VI

ßê êîæíîãî, òàê ³ öüîãî ðàíêó ñîíöå ï³ñëÿ ñüîìî¿ âèñèõຠîñ-

òàíí³ æèâ³ êîëüîðè ³ç ñêàòåðò³ íà ñòîë³. Ïàõíå ñâ³æîþ („ïðàâäè-

âîþ“, à íå ÿêîþñü òàì Êíàéïà) êàâîþ, ³ ïàí³ â í³÷íîìó êàôòàíè-

êó ìàñòèòü õë³á ìàñëîì äî øêîëè òà íàêàçóº, ùîá íå çàëèøàòè ïà-

ïåðó â³ä õë³áà â øêîë³. Ïàï³ð – ïåðãàì³íîâèé, êóïîâàíèé íà àðêó-

ø³, òîæ òðåáà çáåðåãòè éîãî.

Äàðêà ïëþº â êîðîáî÷êó, ùîá ðåøòêàìè ïàñòè ïî÷èñòèòè ÷åðå-

âèêè, ³ âïåðøå, â³äêîëè õîäèòü äî øêîëè, ìຠâåëèêå, ñåðäå÷íå

áàæàííÿ çàï³çíèòèñü. Õî÷å ïðèéòè äî êëàñè â öþ ïîðó, êîëè âæå

âñ³ â ëàâêàõ, êîëè çàáîðîíåíî ãîëîñíî â³òàòèñü ³ ïîâåðòàòèñü äî ñâî¿õ ñóñ³äîê. Äàðêà áî¿òüñÿ çóñòð³÷³ ç Îðèñüêîþ. Áî¿òüñÿ ¿¿


Date: 2016-02-19; view: 98; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.025 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию