Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Побудова та виклад тексту розрахунково-пояснювальної записки

 

Матеріали розрахунково-пояснювальної записки ділять на розділи, підрозділи та пункти, а якщо необхідно, то і підпункти, які слід нумерувати арабськими цифрами без знака «№».

Структурні елементи пояснювальної записки "Зміст", "Вступ", "Список використаної літератури", "Висновки" не нумерують, починають з нового аркуша, який оформляють основним написом (рис. 2.1), а їх назви відповідають заголовкам, які записують у графі 1.

Кожен новий розділ розрахунково-пояснювальної записки необхідно починати з нового аркуша (сторінки), яку оформлюють основним написом (рис. 2.1). Порядкові номери розділів позначають арабськими цифрами без крапки. Назву розділу зазначають у графі 1.

Підрозділи повинні мата нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1., 1.2.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1., 1.1.2.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Назви розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів повинні бути короткими і відповідати змісту. Назви підрозділів, пунктів і підпунктів пишуть у вигляді заголовків з абзацу малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Перенесення слів у заголовках не допускається. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком та подальшим текстом машинним способом повинна дорівнювати одному рядку.

Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Сторінки розрахунково-пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у графі 7 (рис. 2.1 – 2.3).

Титульний аркуш та бланк завдання на дипломне проектування включають до загальної нумерації сторінок. Номера сторінок на них не проставляють.

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок записки.

На початку пояснювальної записки розміщують зміст, який містить номери та назви розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів, а також номери аркушів (сторінок). Слово "Зміст" записують у вигляді заголовка великими літерами. Назви, наведені в змісті, записують малими літерами.

Текст розрахунково-пояснювальної записки повинен мати смислову завершеність, цілісність і логічну пов'язаність.

Мова викладення повинна бути характерною для науково-технічної літератури, чіткою та простою і не допускати різних тлумачень. При викладенні обов'язкових вимог у тексті потрібно вживати слова "повинен", "слід", потрібно" та похідні від них.

Термінологія в тексті має відповідати встановленій відповідними стандартами, а коли немає стандарту – загальновживаній у навчально-методичній та науково-технічній літературі.

У тексті розрахунково-пояснювальної записки не допускається:

- вживати для одного поняття різні терміни, близькі за значенням (синоніми), а також іноземні слова й терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові;

- скорочувати слова в тексті (виняток становлять загальновживані в українській мові та встановлені відповідними стандартами скорочення).

У тексті числа з одиницями вимірювання потрібно писати цифрами, а без одиниць – словами.

Одиниця вимінювання одного й того ж параметра в межах документа має бути однаковою.

Якщо наводиться ряд цифрових значень з однією й тією ж одиницею вимірювання, то її вказують після останньої цифри (наприклад: 100, 150, 200, 250 мм).

 

Date: 2015-04-23; view: 388; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию