Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Побудова та виклад тексту розрахунково-пояснювальної записки

 

Матеріали розрахунково-пояснювальної записки ділять на розділи, підрозділи та пункти, а якщо необхідно, то і підпункти, які слід нумерувати арабськими цифрами без знака «№».

Структурні елементи пояснювальної записки "Зміст", "Вступ", "Список використаної літератури", "Висновки" не нумерують, починають з нового аркуша, який оформляють основним написом (рис. 2.1), а їх назви відповідають заголовкам, які записують у графі 1.

Кожен новий розділ розрахунково-пояснювальної записки необхідно починати з нового аркуша (сторінки), яку оформлюють основним написом (рис. 2.1). Порядкові номери розділів позначають арабськими цифрами без крапки. Назву розділу зазначають у графі 1.

Підрозділи повинні мата нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1., 1.2.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1., 1.1.2.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.

Назви розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів повинні бути короткими і відповідати змісту. Назви підрозділів, пунктів і підпунктів пишуть у вигляді заголовків з абзацу малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Перенесення слів у заголовках не допускається. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком та подальшим текстом машинним способом повинна дорівнювати одному рядку.

Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Сторінки розрахунково-пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у графі 7 (рис. 2.1 – 2.3).Титульний аркуш та бланк завдання на дипломне проектування включають до загальної нумерації сторінок. Номера сторінок на них не проставляють.

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок записки.

На початку пояснювальної записки розміщують зміст, який містить номери та назви розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів, а також номери аркушів (сторінок). Слово "Зміст" записують у вигляді заголовка великими літерами. Назви, наведені в змісті, записують малими літерами.

Текст розрахунково-пояснювальної записки повинен мати смислову завершеність, цілісність і логічну пов'язаність.

Мова викладення повинна бути характерною для науково-технічної літератури, чіткою та простою і не допускати різних тлумачень. При викладенні обов'язкових вимог у тексті потрібно вживати слова "повинен", "слід", потрібно" та похідні від них.

Термінологія в тексті має відповідати встановленій відповідними стандартами, а коли немає стандарту – загальновживаній у навчально-методичній та науково-технічній літературі.

У тексті розрахунково-пояснювальної записки не допускається:

- вживати для одного поняття різні терміни, близькі за значенням (синоніми), а також іноземні слова й терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові;

- скорочувати слова в тексті (виняток становлять загальновживані в українській мові та встановлені відповідними стандартами скорочення).

У тексті числа з одиницями вимірювання потрібно писати цифрами, а без одиниць – словами.

Одиниця вимінювання одного й того ж параметра в межах документа має бути однаковою.

Якщо наводиться ряд цифрових значень з однією й тією ж одиницею вимірювання, то її вказують після останньої цифри (наприклад: 100, 150, 200, 250 мм).

 


Date: 2015-04-23; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию