Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ціннісне ставлення до держави та суспільства, до праці – як сучасний напрямок виховної роботи

Сучасний зміст виховання в Україні це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Патріотизм в иявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою.

Національнасамосвідомість — це особиста ідентифікація із своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки: система вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією.

Розвиненаправосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Культура міжетнічнихвідносин передбачає поважання дітьми та учнівською молоддю прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння виважено поступатися своїм інтересам на

Характер ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави істотно змінюється з віком. Виховні досягнення для учнів полягають у:

Початкова школа
Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу: - почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; - приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України; - любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; - розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.
Основна школа
Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: - почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв; - моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; - шанобливого ставлення до державної символіки; - правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; - активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі; - толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.
Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу: - відповідальності як важливої риси особистості за долю Батьківщини; - розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків; - громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади; - власної віри у духовні сили народу, його майбутнє; - потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.
Старша школа
Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України: - усвідомлення національної ідеї; - почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин, - розуміння важливості української мови як основи духовної культури; - необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини.

* Орієнтовні теми для виховної діяльності по віковим категоріям навести з власного досвіду під час практики зі спеціалізації «Педагог-організатор».

 

Date: 2015-05-22; view: 680; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию