Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) Адам қасиеттерінің тұтас жүйесінен

В) Психикалық қасиеттен

С) Физиологиялық қасиеттен

D) Тума қасиеттер жүйесінен

Е) Жүйке жұмысының тұрақты құрылымынан

 

260. Ырықсыз зейін қалай аталады ?

A) мақсат қойылмайтын, ерік-жігерді қажет етпейтін қызығушылық негізінде өздігінен туындайтын зейін

B) алдын ала мақсат қойылған және ерік-жігерді қажет ететін зейін

C) іс-әрекет адамды өзінің мазмұны мен орындалу тәсілімен қызықтырған кезде пайда болатын зейін

D) іс-әрекет адамды қызықтырғанды болатын зейін

E) дұрыс жауап жоқ

 

261. Сананың қандайда бір затқа, көрініске шоғырлануы нені қамтамасыз етеді:

A) зейінді

B) рефлексияны

C) қабылдауды

D) есті

E) ойлауды

 

262. Мінез-құрылымындағы сенім дегеніміз:

А) Мақсатты дұрыс айқындау, әрекеттің дұрыстығына сену

В) Жеке басын ойлантындардың принципі мен іс-әрекеті

С) Қоғамға, табиғатқа, адамға сену

D) Өзіңнің біліміңе сену

Е) Мінез бен темпераменттің үйлесімді болуы

 

263. Мінез-құрылымындағы қажеттілік пен мүдде дегеніміз:

А) Қоғамдық мүдденің басым болуы

В) Өзінің материалдық қажеттіліктерін қанағаттаныру

С) Өзінің ғана пайдасын ойлау қасиеті, тілегі

D) Дүние жинау, өмір сүру мүддесі, мақсаты

Е) Қоғамдық қатынастарды тек өз игілігіне жұмылдыру

 

264. Мінез-құрылымындағы интелект дегеніміз:

А) Ақылдың өнімді жақтары, ақыл-сапасыВ) Ақыл-ой жұмысының үстірттілігі

С) Қоғамдық құбылыстарды талдай алмау, үстірт қарау

D) «Ақша болса, ақылдың қажеті жоқ» дейтіндердің білімі

Е) Білімді меңгерудегі есте сақтаудың механикалығы

 

265. Мінез құрылымындағы ерік дегеніміз:

А) Талап, қылық, іс-әрекет мазмұндылығы

В) Білімді, бірақ жігерсіз адам өз мүмкініктерін жүзеге асыра алмайды

С) Білім керек, ерік міндетті емес

D) Мінез тума қасиет, оған еріктің қажеті жоқ

Е) Мінездің өзгермейтіндігін нақтылау

 

266. Мінез құрылымындағы сезім дегеніміз:

А) Адам мінезінің сапалық өзгешеліктерінің көрсеткіші

В) Мінездің құблысқа құмрта қарауы сезімге тәуелді

С) Адам өзін сезім арқылы ашады

D) Мінез сезімге тәуелді емес

Е) Өзінің материалдық қажеттіліктері қанағаттандыру

 

267. Мінез құрылымындағы темперамент дегеніміз:

А) Мінездің табиғи қасиеті

В) Жаңа жағдайға бейімделу темпераменттің әсері жоқ

С) Темпераменттің мінезде де роль жоқ

D) Мінез бен темперамент байланысты

Е) Мінез бітісіндегі тұрақты компонент

 

268. Типтік мінез дегеніміз:

А) Белгілі тарихи-қоғамдық жағдайлардың нәтижесі

В) Мінездің таптық өзгешілі

С) Әр ұлттың, халықтың мінезі, қоғамдық құбылыс

D) Әр ұлттың, халықтың мінезі, қоғамдық құбылыс

Е) Көпшілікке ортақ мінез

 

269. Ырықты зейін:

A) мақсат қоюды талап ететін зейін

B) ағзаның дамуына әсер ететін тәсілдер

C) биологиялық негізі бар

D) пассивті сипаты бар

E) тітіркендіргіш сипатына тәуелді

 

270. Ерексек адамдардың жұмыс кезінде зейінін тұрақтата алу уақыты:

A) 40 минут шамасында

B) 50 минут шамасында

C) 35 минут шамасында

D) 45 минут шамасында

E) 30 минут шамасында

 

271. Зейіннің алаң болушылығы деп:

A) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық

B) басқа нәрселерге назар аудармай, орындалатын жұмысқа ұзақ уақыт санасын бағыттай алуы

C) адамның бір объектіден екінші бір объектіге назарын аудара алу қабілеттілігі

D) бір уақыт ішінде адамның қамтитын обектілер саныE) адамның бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара алу мүмкіншілігі

 

272. Оқуға қабілеттілік немен байланысты:

А) Білімдер, іскерліктер және дағдыларды игерумен

В) Жаңа өнім жасаумен

С) Іс-әрекеттің көп түрлерін орындай білумен

D) Өсуге жағдай жасаумен

Е) Тәжірбені игерумен

 

273. Түйсік бұл:

A) заттар мен оның жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінің бейнесі

B) психикалық іс-әрекеттің белгілі бір объектіге бағытталуы және жинақталуы

C) заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнесі

D) қоршаған шындықты сезіну

E) дұрыс жауабы жоқ

 

274. Синестезия бұл ...

A) психикалық қасиет

B) психикалық күй

C) түйсік заңдылығы

D) қабылдаудың түрі

E) зейіннің қасиеті

 

275. Түйсіктің түрлері:

A) экстрорецептор, интерецептор, проприорецептор

B) көрнекі-бейнелі, бейнелі, теориялық, практикалық

C) қозғалыс, образдық, сөз-логикалық, эмоциялық

D) ырықсыз, ырықты, үйреншікті

E) дұрыс жауабы жоқ

 

276. Арнайы қабілеттердің құрыла басталу жасы:

А) Мектепке дейінгі

В) Мектеп кезеңі

С) Жасөспірім

D) Кіші мектеп

Е) Орта мектеп

 

276. Балалар қабілетінің дамуының қажетті шарты:

А) Кешенділік

В) Көп жоспарлық

С) Жүйелілік

D) Тұрақтылық

Е) Жоспарлылық

 

277. Қабілеттің ажырамас компоненті – бұл:

А) Жоғары мотивация

В) Бейімділік

С) Белгілер

D) Нұсқаулар

Е) Қызығушылықтар

 

278. Адамның түйсіне алу қабілеті:

A) сезгіштік

B) адаптация

C) вибрация

D) аралық

E) 1-ші сигнал

 

279. Түйсіктің түрін басқаларынан ажырататын дара, негізгі қасиеті:

A) сапасы

B) ұзақтығы

C) сезімталдығы

D) қарқыны

E) мекендігі

 

280. Кез-келген қабілет түрінің дамуында маңызды шартты атаңыз?

A) Еліктеушілік,белсенділік,белгілер

B) Қалаулар

C) Еліктеу

D) Белгілер

Е) Бейімбілік,қызығушылық,қалаулар

 

281. Қабілеттің алғы шарттары:

А) Белгілі бір талдағыштардың сыртқы әсерді сезгіштігінен

В) Жүйке жүйесінің қозу және тежелу қызметінің теңелуінен

С) Оқу, тәрбие және белсенділік бірлігінен

D) Шартсыз және шартты рефлекстердің ауысуынан

Е) Психикалық процестердің тұрақты қызметінен

 

282. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі:

A) аккомодация

B) адаптация

C) конвергенция

D) абстракция

E) синестезия

 

283. Түйсік дегеніміз:

A) сезім мүшелеріне тікелей әсер ету барысындағы заттар мен көріністердің олардың жеке қасиеттерінің бейнесі

B) сезім мүшелеріне тікелей әсер ететін заттар мен құбылыстар жиынтығының бейнесі

C) белгілі объектіге психикалық іс-әрекеттің бағытталуы мен жинақталуы

D) заттар мен құбылыстардың, олардың қасиеттерінің сезім мүшелеріне әсер етпейтін бейнесі

E) заттар мен көріністердің олардың қасиеттер мен бөлшектер жиынтығының бейнесі

 

284. Педагогтік қабілеттің құрылымы:

А) Байқағыштық, сезімталдық

В) Білім тереңдігі, кеңдігі

С) Шығармашылы сипаттың болуы

D) Табиғи қасиеттердің болуы

Е) Мүмкіндіктерді жұмылыру

 

285. Шынайы заттар мен құбылыстарды қате қабылдау:

A) иллюзия

B) галлюцинация

C) агнозия

D) шатасу

E) арман

 

286. Түйсіктің негізгі заңдылықтары:

A) сезгіштік, адаптация, сенсибилизация, сенестезия, бір ізді бейнелер

B) синтез, анализ, нақтылау, абстракциялау, жүйелеу

C) қайта жаңғырту, тану, ұмыту, есте сақтау

D) бөлінуі, тұрақтылығы, жинақылығы, шашыраңқылығы, көлемі

E) мағыналылығы, иллюзия, тұрақтылығы, таңдамалылығы, тұтастығы, апперцепция

 

287. Темперамент типінің маңызды көрсеткіші:

А) Жүйке жүйесінің көрсеткіші

В) Констуционалды белгілер

С) Жекелік белгілер

D) Жалпы белсенділік

Е) Дене бітімінің типі

 

288. Кейбір адамдарда музыка дыбыстарынан белгілі бір елестер туады. Бұл процесті қалай түсіндіруге болады?

A) синестезия

B) интериоризация

C) экстероризация

D) адаптация

E) бейімделу

 

289. Сезім мүшелеріне әсер етуде заттар мен құбылыстардың жеке дара қасиеттері мен бөліктерін бейнелейтін танымдық процесс:

A) түйсік

B) ес

C) қабылдау

D) ойлау

E) зейін

 

290. Сенсебелизация – бұл...?

A) анализаторлардың өзара әрекет нәтижесінде сезгіштіктің артуы

B) қоршаған ортаға бейімделу барысында сезгіштіктің төмендеуі

C) бір анализатордан басқа анализаторға тән түйсінудің пайда болуы

D) дене перефереясында орналасқан анатомо-физиологиялық аппарат

E) әрдайым әрекетте болатын тітіркендіргішке сезгіштіктің төмендеуі

 

291. Дененің кеңістіктегі орнын, тең басуын бейнелейтін түйсік:

A) статикалық түйсік

B) вибрациялық түйсік

C) адаптация

D) органикалық түйсік

E) кинестетиткалық түйсік

 

292. Дәм түйсінулерін, оны тудыратын тітіркендіргіштерге қарай бөлінуі:

A) тәтті, ащы, тұщы, қышқыл

B) тәтті, қышқыл, дәмді, тұщы

C) ащы, тәтті, тұзды, қышқыл

D) тәтті, ащы, тұщы, хош иісті

E) дұрыс жауабы жоқ

 

293. Дальтонизм деп:

A) адамдардың көзінің түстерді айыра алмай кемістігі

B) адамдардың дәмді айыра алмау кемістігі

C) адамдардың иісті айыра алмау кемістігі

D) адамдардың ести алмау кемістігі

E) дұрыс жауап жоқ

 

294. Сыртқы ортаға бейімделу үшін сезімталдықтың өзгеруі бұл:

A) адаптация

B) сенсибилизация

C) синестезия

D) монотонды

E) аккомодация

 

295. Қабылдау дегеніміз не?

A) заттар мен оның қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінің тұтастай бейнесі

B) психикалық іс-әрекеттің белгілі бір объектіге бағытталуы және жинақталуы

C) сезім мүшелеріне заттар мен құбылыстардың жекелеген қасиеттерінің тікелей әсер етуінің бейнесі

D) қоршаған шындықты сезіну

E) дұрыс жауабы жоқ

 

296. Экстраверт дегеніміз:

А) Сыртқы тітіркендіргіштің күшті әсер етуі

В) Биологиялық қасиет

С) Психикалық қсиет

D) Көңіл күйдің барлық уақытта бірқалыпты болуы

Е) Тынымсыз, белсенді, еті тірілік, сезімталдық

 

297. Интроверт дегеніміз:

А) Ішкі, күйзелістердің күшті әсер еті

В) Темперамент типініңөзгермелілігі

С) Арманшыл, сезімтал адамның қасиеті

D) Тітіркендіргіштің әсері

Е) Мінез бітісінің бір түрі

 

298. Темпераменттің пластикалық қасиеті:

А) Өмірге тез бейімделу

В) Биологиялық қасиетке жатады

С) Көпшілдік қасиеті

D) Көңіл-күйдің бірқалыптылығы

Е) Іс-әрекеттің орындалуы

 

299. Байқағыштық дегеніміз?

A) заттың елеусіз бірақ мәнді қасиеттерін байқау қабілеті

B) әдейлеп қабылдау формасы

C) жеке адамның жоғары белсенділігінің сипаты

D) бұл объектінің ырықты, жоспарлы қабылдануы

E) А және В

 

300. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі:

A) аккомодация

B) конвергенция

C) адаптация

D) абстракция

E) синестезия
Date: 2015-05-09; view: 1234; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.057 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию