Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Емтихан сұрақтары

1. Оптика пәні. Жарықтың электромагниттік табиғаты.

2. Фотометрияның (жарықтың) негізгі ұғымдары. Жарық шамаларының бірліктері.

3. Көріну функциясы. Жарықтың техникалық және энергетикалық шамаларының арасындағы байланыс. Жарық шамаларын өлшеу әдісі.

4. Тербелістер мен толқындардың когеренттілігі. Жарық интерференциясын бақылау әдістері (Юнг тәжірибесі)

5. Френельдің тәжірибелері. Монохраматты емес жарық интерференциясы.

6. Оптикалық жарық жолы. Жарықтың жұқа пленкаларда интерференциялануы.

7. Бірдей қалыңдық жолақтары.(Ньютон сақиналары).

8. Бірдей көлбеулік жолақтары.

9. Интерферометрлер.

10. Қос сәулелі және көп сәулелі интерферометрлер.

11. Интерференция әдісімен геометриялық өлшеулер жүргізу.

12. Дифракция құбылысы. Гюйгенс- Френель принципі. Френельдің зоналар әдісі.

13. Қорытқы амплитуда мәнін графиктік жолмен есептеу.

14. Френель әдісін қарапайым дифракциялық құбылыстарға пайдалану.

15. Бір саңлаудағы дифракция.

16. Саңлау енінің дифракциялық көрініске әсері.

17. Екі саңлаудағы дифракция.

18. Дифракция торлар. Фазалық торлар.

19. Фраунгофер дифракциясы (Паралель сәулелердің дифракциясы).

20. Рентген сәулелерінің дифракциясы.

21. Оптикалық голография әдісі. Голография принципі.

22. Жазық галаграмма. Уақыт пен кеңістіктің когеренттілігі.

23. Голограммалар алу және кескінді қалпына келтіру схемалары.

24. Көлемдік голограммалар. Голографияның қолданылуы.

25. Жарық сәулесін спектрге жіктеу және спектрлік құралдардың негізгі сипаттамалары. Спектрлік құралдардың схемасы.

26. Спектрлік сызықтардың ені. Спектрлік құралдардың негізгі оптикалық сипаттамалары. Жарықты спектрге жіктеу.

27. Геометриялық оптиканың негізгі қағидалары мен заңдары.

28. Ферми принципі.

29. Жарықтың сфералық бетте сынуы.

30. Үлкейту. Лагранжа-Гельмгольц теңдеуі.

31. Центрленген оптикалық жүйелер.

32. Жарықтың линзада сынуы. Жұқа линзаның фокус аралығы.

33. Жұқа линзадағы кескін.

34. Оптикалық жүйелердің абберациясы.

35. Оптикалық құралдардың ажыратқыштық қабілеті. (Дифракциялық решотканың).

36. Микроскоп пен телескоптың ажырату қабілеті.

37. Жарықтың изотропты және анизатропты ортада таралуы.

38. Электромагниттік толқындардың заттармен әсерлесуі. Ортаның оптикалық және электрлік қасиеттері.

39. Электр диполінің жарық шығаруы.

40. Екі диэлектрлік ортаны бөлуші шекарада электромагниттік толқынның шағылуы мен сынуы.

41. Френель формуласының салдары.

42. Жарық поляризациясы. Поляризаторлар.

43. Электромагниттік толқынның анизатроптық ортада таралуы.

44. Толқындар беті және нормальды беті. Бір осьті кристаллдардың оптикалық қасиеттері.

45. Поляризацияланған сәуленің интерференциясы.

46. Жарықтың эллипстік және дөңгелектік поляризацияны бақылау мен талдау.

47. Деформация әсерінен пайда болатын анизатропия.

48. Сәуленің электр өрістерінде қосарланып сынуы.

49. Поляризация жазықтығының бұрылуы.

50. Поляризация жазықтығының бұрылу теориясы.

51. Поляризация жазықтығының магнит өрісінде бұрылуы.

52. Жарық дисперсиясы. Жарық дисперсиясын бақылау әдістері.

53. Жарықтың фазалық және топтың жылдамдықтары.

54. Дисперсия теориясы.

55. Қалыпты дисперсия. Аномальды дисперсия.

56. Жарықтың тұтылуы.

57. Жарықтың шашырауы.

58. Жарықтың біртекті емес ортадан өтуі.

59. Жарықтың молекулалық шашырауы және шашырау спектрі.

60. Жарықтың комбинациялық шашырауы.

61. Жылулық сәуле шығару заңдары. Киргхов заңы.

62. Абсалют қара дене.

63. Стефан-Больцман заңы және Виннің ағысу заңы.

64. Рэлей-Джинс формуласы.

65. Планк формуласы.

66. Жарық көздері. Оптикалық пирометрия.

67. Люменесценция. Люменесценция түрлері.

68. Фотолюменесценция. Флуоресценция. Фосфоресценция.

69. Вавилов-Черенков эффектісі.

70. Люменесценцияның пайдалануы.

71. Оптикалық кванттық генераторлар.

72. Ерікті және еріксіз сәуле шығару.

73. Жарықты күшейту және өндіру.

74. Лазер сәулесінің негізгі қасиеттері.

75. Лазер сәулесінің техника мен ғылымда падалануы.

76. Фотоэлектрлік эффект. Сыртқы фотоэффект.

77. Энештейн формуласы. Жарық кванты.

78. Ішкі фотоэффект және фотогальваникалық эффект.

79. Фотоэффект құбылысын пайдалану.

80. Комптон құбылысының мағынасы және Комптон заңы.

81. Комптон құбылысының теориясы.

82. Жарық қысымын тәжірибе түрінде бақылау. Жарық қысымын фотондар теориясы тұрғысынан түсіндіру.

83. Жарықтың фотохимиялық әсері.

84. Фотохимиялық заңдар. Фотографияның негіздері.

85. Жарық жылдамдығын өлшеу әдістері.

86. Жарық жылдамдығын өлшеудің астрономиялық әдісі.

87. Қозғалыстағы денелермен жасалған оптикалық тәжірибелер (Физо тәжірибесі)

88. Майкельсон тәжірибесі.

89. Сызықты емес оптика ұғымы.

90. Оптикадағы сызықты емес эффектілер.

91. Сызықты емес дисперсия.

92. Жарықты өзіндік фокусталуы.

93. Өзіндік дифракция.

94. Көп фотонды жұтылу және иондау.

95. Сызықты және сызықты емес диэлектриктер.

96. Сызықты емес фотоэффект.

Date: 2015-05-08; view: 1734; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию