Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тақырыптық жоспары

Күні Лекция нөмірі, тақырыбы және модуль аты Лекцияны өту форма сы Танымдық қабілеті активизациялау әдісі және ТОҚ Білімгерде қалыптасатын білім мен дағдылар
           
Модуль №1
    1-лекция: Кіріспе. Оптика пәні. Жарықтың электромагниттік табиғаты. Фотометрияның негізгі ұғымдары. Жарық шамаларының бірліктері. Проблемалық жағдай туғы зып баян дау. Плакат. Бұл кезде білімгер жарықтың электромагниттік қасиет бар екендігіне және жарық шамаларына мән береді.
    2-лекция: Жарық интерференциясы. Тербелістер мен толқындардың когеренттілігі. Жарық интерференциясын бақылау әдістері. Монохроматты емес жарықтың интерференциясы. Иллюстрациялы баян дау. Плакат демонстрациялау. Интерференциялық құбылыстың пайда болуына, оның толқындық теория түрінде түсіндіруге болатынына көз жеткізеді.
    3-лекция: Жарықтың жұқа пленкаларда интерференциялануы. Бірдей қалыңдық жолақтары. Бірдей көлбеулік жолақтары. Қос сәулелі және көп сәулелі интерферометрлер. Иллюстрациялы баян дау. Плакат демонстрациялау. Интерференциялық құбылыстың пайда болуына, оның толқындық теория түрінде түсіндіруге болатынына көз жеткізеді.
    4-лекция: Жарық дефракциясы Гюйгенс- Френель принципі. Френельдің зоналар әдісі. Қорытқы амплитуда мәнін графиктік жолмен есептеу. Иллюстрациялы баян дау. Плакат Жарықтың алдындағы бөгеттен бұрылуына көз жеткізу.
    5-лекция: Френель әдісін қарапайым дифракциялық құбылыстарға пайдалану. Бір аңлаудағы дефракция. Саңлау енінің дефракциялық көрініске әсері. Дефракциялық торлар. Рентген сәулелерінің дефракциясы. Иллюстрациялы баян дау. Плакат Жарықтың алдындағы бөгеттен бұрылуына көз жеткізу.
    6-лекция: Оптикалық голография әдісі. Голография принципі. Жазық голограмма. Уақыт пен кеңістіктің когеренттілігі. Голограммалар алу және кескінді қалпына келтіру схемалары. Көлемдік голограммалар.   Дамы тушы лық Плакат Голография принципінен үш өлшемді голограмма алуға, спектрлік сызықтарға мән беріледі.
    7-лекция: Жарық сәулесін спектрге жіктеу және спектрлік құралдардың негізгі сипаттамалары. Спектрлік сызықтардың ені. Дамы тушы лық Плакат Голография принципінен үш өлшемді голограмма алуға, спектрлік сызықтарға мән беріледі.
    8-лекция: Геометриялық оптиканың негізгі заңдары. Ферма принципі. Жарықтың сфералық бетте сынуы, ұлғайту. Проблемалық жағдай туғы зып баян дау. Плакат Жарықтың линзадан сынуын, кескін алудың маңызына ден қою.
    9-лекция: Лагранж Гнльмголц теңдеуі. Жарықтың линзада сынуы. Линзаның фокус аралығы. Жұқа линзадағы кескін. Проблемалық жағдай туғы зып баян дау. Плакат Жарықтың линзадан сынуын, кескін алудың маңызына ден қою.
Модуль №2
    10-лекция: Жарықтың изотропты және анизатропты орталарда таралуы. Электромагниттік толқындардың заттармен әсерлесуі. Ортаның электрлік және оптикалық қасиеттері. Екі диэлектрлік ортаны бөлуші шекарада электромагниттік толқын-ның шағылуы мен сынуы. Проблемалық жағдай туғызу Плакат демонстрациялау Жарық пен зат арасындағы әсерлер, поляризация жазықтығының бұрылуына көз жеткізу және ойлау қабілетін дамыту.
    11-лекция: Френель формуласының салдары. Электромагниттік толқынның анизатроптық ортада таралуы. Проблемалық жағдай туғызу Плакат демонстрациялау Жарық пен зат арасындағы әсерлер, поляризация жазықтығының бұрылуына көз жеткізу және ойлау қабілетін дамыту.
    12-лекция: Бір осьті кристалдардың оптикалық қасиеттері. Поляризацияланған сәуленің интерференциясы. Жарықтың эллипстік және дөңгелектік поляризациясы. Деформация әсерінен пайда болған анизатропия. Сәуленің электр және магнит өрісінде қосарланып сынуы. Поляризация жазықтығының бұрылуы және бұрылу теориясы. Дамы тушы лық Плакат Деформация кезіндегі электр және магнит өрісіндегі поляризация жазықтығының бұрылуы көру арқылы ойлау қабілетін дамыту.
    13-лекция: Жарық дисперсиясы. Жарықтың фазалық және топтық жылдамдықтары. Дисперсия теңдеуі. Қалыпты, аномальды дисперсиялар. Жарықтың жұтылуы және шашырауы. Жарық шығару заңдары. Кирхгов заңы. Стефан-Больцман және Вин заңдары. Рэлей-Джинс формуласы. Планк формуласы. Проблемалық жағдай туғызу Плакат Жарық дисперсиясын түсіну арқылы, жарықтың сыну көрсеткішінің толқын ұзындыққа тәуелдігін түсіну арқылы, ғылыми техникалық процестің бағытын түсінуге мүмкіндік береді.
    14-лекция: Люминесценция түрлері. Фотолюминесценция. Флуоресценция. Фосфоресценция. Вавилов-Черенков сәулесі. Кванттық генераторлар. Ерікті және еріксіз сәуле шығару. Лазер сәулесінің негізгі қасиеттері. Дамы тушы лық Плакат Жарық шығарудың себептерін түсіндіру арқылы ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.
    15-лекция: Фотоэлектрлік эффект. Эйнштейн формуласы. Жарықтық кванттық қасиеттері. Ішкі фотоэффект және фотогальваникалық эффект. Комптон заңы және оның теориясы. Жарық қысымы. Сызықты емес оптика ұғымы. Оптикадағы сызықты емес эффектілер. Сызықты емес дисперсия, фотоэффект. Өзіндік дифракция. Дамы тушы лық Плакат Жарық әсерінен заттан бөлінетін электрондарды түсіндіру арқылы ойлау қабілетін дамытады.
                 

 

Date: 2015-05-08; view: 1256; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию