:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Atsiskaitant mokjimo pavedimais bankas sipareigoja pagal moktojo pavedim pervesti nurodyt sum i moktojo sskaitos kit moktojo nurodyt sskait tame paiame arba kitame banke per statym ar statym nustatyta tvarka nustatytus terminus, jeigu trumpesni terminai nra nustatyti banko sskaitos sutartyje ar banko veiklos taisyklse.

2. io skirsnio taisykls taip pat taikomos atsiskaitymams, kai bankas las perveda asmens, neturinio sskaitos tame banke, pavedimu, jeigu ko kita nenustato statymai ar banko veiklos taisykls.

3. Atsiskaitymus mokjimo pavedimais reglamentuoja statymai ir bank veiklos taisykls.

 

Straipsnis. Mokjimo pavedimo vykdymo slygos

1. Mokjimo pavedimo turinys ir forma, taip pat kartu su juo pateikt dokument turinys ir forma turi atitikti statym ir banko veiklos taisykli nustatytus reikalavimus.

2. Jeigu mokjimo pavedimas neatitinka io straipsnio 1 dalyje nurodyt reikalavim, bankas gali pareikalauti patikslinti mokjimo pavedimo rekvizitus. Tok pareikalavim bankas privalo nusisti moktojui nedelsdamas po to, kai gaunamas moktojo pavedimas. Jeigu per statym ar bank veiklos taisykli nustatyt termin, o jeigu jis nenustatytas, per proting termin bankas negauna atsakymo savo pareikalavim, tai jis turi teis nevykdyti mokjimo pavedimo ir grinti j moktojui, jeigu ko kita nenustato statymas, banko veiklos taisykls ar banko ir moktojo sudaryta sutartis.

3. Moktojo pavedim bankas vykdo, jeigu moktojo sskaitoje yra pinig, jeigu ko kita nenustato banko ir moktojo sudaryta sutartis. Mokjimo pavedimai vykdomi laikantis io kodekso 6.923 straipsnyje nustatytos l nuraymo nuo sskaitos eils.

 

Date: 2015-05-05; view: 452; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) -