:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Jungtins veiklos sutarties pabaiga

1. Jungtins veiklos sutartis baigiasi:

1) pripainus vien i partneri neveiksniu, ribotai veiksniu ar neinia kur esaniu, jeigu jungtins veiklos sutartis ar vlesnis likusi partneri susitarimas nenustato isaugoti jungtins veiklos sutart tarp likusi partneri, iskyrus atvejus, kai jungtins veiklos sutartis galioja ir be io partnerio;

2) iklus vienam i partneri bankroto byl, iskyrus ios dalies 1 punkte nustatytas iimtis;

3) vienam i partneri mirus ar j likvidavus, ar reorganizavus, jeigu jungtins veiklos sutartis ar vlesnis likusi partneri susitarimas nenustato isaugoti jungtins veiklos sutart tarp likusi partneri arba pakeisti mirus (likviduot ar reorganizuot) partner jo teisi permjais;

4) vienam i partneri atsisakius toliau bti neterminuotos jungtins veiklos sutarties dalyviu, iskyrus ios dalies 1 punkte nustatytas iimtis;

5) vieno i partneri reikalavimu nutraukus terminuot jungtins veiklos sutart, iskyrus ios dalies 1 punkte nustatytas iimtis;

6) pasibaigus jungtins veiklos sutarties terminui;

7) atidalijus vieno i partneri dal i bendro turto pagal jo kreditori reikalavim, iskyrus ios dalies 1 punkte nustatytas iimtis.

2. Pasibaigus jungtins veiklos sutariai, visiems partneriams bendrai naudoti perduoti daiktai grinami juos perdavusiems partneriams be atlyginimo, jeigu ko kita nenustato ali susitarimas.

3. Nuo jungtins veiklos sutarties pabaigos momento jos dalyviai solidariai atsako tretiesiems asmenims pagal nevykdytas bendras prievoles.

4. Turtas, esantis bendrja partneri nuosavybe, pasibaigus jungtins veiklos sutariai, padalijamas pagal io kodekso ketvirtosios knygos nustatytas taisykles.

5. Partneris, nes individualiais poymiais apibdint daikt, pasibaigus jungtins veiklos sutariai turi teis reikalauti grinti jam t daikt, jeigu dl to nebus paeisti kit partneri ir kreditori interesai.

 

Date: 2015-05-05; view: 434; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -