:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Vartojimo kredito sutarties forma ir turinys

1. Vartojimo kredito sutartis turi bti raytin.

2. Vienas sutarties egzempliorius privalo bti teiktas kredito gavjui. Kilus ginui, sutarties egzemplioriaus teikimo kredito gavjui fakt privalo rodyti kredito davjas.

3. Vartojimo kredito sutartyje turi bti nurodyta:

1) kredito suma arba kredito limitas, jeigu toks yra;

2) metin kredito grinimo norma, palkan norma, mokesiai ir kitos su kredito gavimu bei naudojimu susijusios kredito gavjo ilaidos;

3) kredito grinimo terminas arba, jeigu kreditas turi bti grinamas dalinmis mokomis, kiekvienos mokos suma ir mokjimo laikas;

4) daiktui ar paslaugai pirkti skirto kredito atveju daikto (paslaugos) kaina ir bendra kredito suma;

5) kredito gavjo teis grinti kredit nesibaigus jo grinimo laikui pagal io kodekso 6.888 straipsnio nuostatas;

6) metins kredito grinimo normos keitimo slygos ir tvarka, jeigu tokia galimyb yra nustatyta sutartyje, su slyga, kad pakeitim negali daryti kredito davjas vienaalikai.

4. Jeigu kredito gavjas privalo pateikti kredito draudim, sutartyje taip pat privalo bti nurodyta kredito draudimo vert ir slygos, kuriomis draudimo suma bus pervesta kredito davjui.

5. Sutarties sudarymo metu kredito gavjas ratu informuojamas apie:

1) teikiamo kredito apribojimus, jei toki yra;

2) metin palkan norm ir mokesius, taikomus nuo sutarties sudarymo, ir slygas, kurioms esant jie gali bti keiiami;

3) sutarties pakeitimo procedr.

6. Sutarties galiojimo metu kredito gavjas informuojamas apie kiekvien metins palkan normos arba panai ilaid pasikeitim tuo metu, kai tokie pasikeitimai vyksta.

7. Metins kredito grinimo normos apskaiiavimo tvark nustato Vyriausyb ir Lietuvos bankas.

8. Visais atvejais, nesvarbu, kokiu bdu siloma vartotojui sudaryti kredito sutart (taip pat ir reklamoje), nurodoma metin kredito grinimo norma. Raytiniame pasilyme nurodomas bendros kredito sumos apskaiiavimo pavyzdys.

Date: 2015-05-05; view: 449; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -