:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Juridinio asmens buvein

1. Juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buvein apibdinama nurodant patalp, kuriose yra buvein, adres.

2. Jeigu juridinio asmens buvein, nurodyta juridini asmen registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo viet turi teis laikyti juridinio asmens buveine.

3. Visas susirainjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveins adresu, taip pat atsivelgiant io straipsnio 2 dal, jeigu juridinis asmuo aikiai nenurod kitaip.

4. Juridinis asmuo, pakeits buvein, privalo atitinkamai pakeisti steigimo dokumentus ir juos registruoti.

 

Straipsnis. Juridini asmen atsakomyb pagal savo prievoles

1. Juridinis asmuo atsako pagal savo prievoles jam nuosavybs ar patikjimo teise priklausaniu turtu.

2. Juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, iskyrus statymuose arba juridinio asmens steigimo dokumentuose numatytus atvejus.

3. Kai juridinis asmuo negali vykdyti prievols dl juridinio asmens dalyvio nesining veiksm, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievol savo turtu subsidiariai.

4. Juridiniai asmenys skirstomi ribotos ir neribotos civilins atsakomybs asmenis. Jeigu prievolms vykdyti neutenka neribotos civilins atsakomybs juridinio asmens turto, u jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. Neribotos civilins atsakomybs juridiniai asmenys yra individuali (personalin) mon ir kin bendrija.

 

Date: 2015-05-05; view: 450; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -