:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Asmens garbs ir orumo gynimas

1. Asmuo turi teis reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, eminanius jo garb ir orum ir neatitinkanius tikrovs, taip pat atlyginti toki duomen paskleidimu jam padaryt turtin ir neturtin al. Po asmens mirties toki teis turi jo sutuoktinis, tvai ir vaikai, jeigu tikrovs neatitinkani duomen apie mirusj paskleidimas kartu emina ir j garb bei orum. Preziumuojama, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovs, kol juos paskleids asmuo nerodo prieingai.

2. Jeigu tikrovs neatitinkantys duomenys buvo paskleisti per visuomens informavimo priemon (spaudoje, televizijoje, radijuje ir pan.), asmuo, apie kur ie duomenys buvo paskleisti, turi teis surayti paneigim ir pareikalauti, kad ta visuomens informavimo priemon paneigim nemokamai ispausdint ar kitaip paskelbt. Visuomens informavimo priemon paneigim privalo ispausdinti ar kitaip paskelbti per dvi savaites nuo jo gavimo dienos. Visuomens informavimo priemon turi teis atsisakyti spausdinti ar paskelbti paneigim tik tuo atveju, jeigu paneigimo turinys prietarauja gerai moralei.

3. Reikalavim atlyginti turtin ir neturtin al nagrinja teismas, nepaisydamas to, ar tokius duomenis paskleids asmuo juos paneig, ar ne.

4. Jeigu visuomens informavimo priemon atsisako spausdinti ar kitaip paskelbti paneigim arba to nepadaro per io straipsnio 2 dalyje nustatyt termin, asmuo gyja teis kreiptis teism io straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Duomen, neatitinkani tikrovs ir eminani kito asmens reputacij, paneigimo tvark ir terminus tokiu atveju nustato teismas.

5. Visuomens informavimo priemon, paskleidusi asmens reputacij eminanius ir tikrovs neatitinkanius duomenis, privalo atlyginti asmeniui padaryt turtin ir neturtin al tik tais atvejais, kai ji inojo ar turjo inoti, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovs, taip pat kai tuos duomenis paskelb jos darbuotojai ar duomenys paskleisti anonimikai, o visuomens informavimo priemon atsisako nurodyti tuos duomenis pateikus asmen. Visais kitais atvejais turtin ir neturtin al privalo atlyginti duomenis paskleids asmuo ir jo veikla.

6. Paskleids tikrovs neatitinkanius duomenis asmuo atleidiamas nuo civilins atsakomybs, jeigu tie duomenys yra paskelbti apie vie asmen bei jo valstybin ar visuomenin veikl, o juos paskelbs asmuo rodo, kad jis veik siningai siekdamas supaindinti visuomen su tuo asmeniu ir jo veikla.

7. Jeigu nevykdomas teismo sprendimas, pareigojantis paneigti tikrovs neatitinkanius duomenis, eminanius asmens garb ir orum, teismas nutartimi gali iiekoti i atsakovo baud u kiekvien teismo sprendimo nevykdymo dien. Baudos dyd nustato teismas. Ji yra iiekoma iekovo naudai, nepaisant neturtins alos atlyginimo.

8. io straipsnio taisykls taip pat yra taikomos ginant paeist juridinio asmens dalykin reputacij.

9. io straipsnio taisykls netaikomos teismo proceso dalyviams, kurie u teismo posdio metu pasakytas kalbas bei teismo dokumentuose paskelbtus duomenis neatsako.

 

Date: 2015-05-05; view: 458; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -