Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


D-тригер. Інформація з входу D заноситься в тригер по позитивному перепаді тактового імпульсу і зберігається до наступного позитивного перепаду на рахунковому вході

 

 

Інформація з входу D заноситься в тригер по позитивному перепаді тактового імпульсу і зберігається до наступного позитивного перепаду на рахунковому вході.

Таблиця функціонування

Входи Виходи
Даних D Рахунок Clock Q
   
   
       

 

 
 


D-тригер із входами

установки логічного 0

 

 

Цей тригер подібний D-тригерові, описаному вище, за винятком того, що в нього мається два настановних входи: установка (Preset) і скидання (Clear), що працюють як у RS-тригера.

 

Таблиця функціонування

Входи Виходи
Установка Preset Скидання Clear Даних Рахунок Clock Q Q'
    x x    
    x x    
  x x      
         
         

“↑” – позитивний перепад рахункового імпульсу.


 

       
 
   
 


Лічильник

 

 

Лічильник – елемент, що здійснює підрахунок імпульсів, що подаються на його вхід.

Двійкове число, що представляється станом його виходів, по фронту імпульсу на рахунковому вході збільшується на одиницю. Описуваний пристрій представляє собою чотирирозрядний лічильник із двома входами синхронізації і чотирма виходами. Щоб використовувати лічильник по максимальній довжині підрахунку, генератор тактових імпульсів підключають до входу синхронізації CLKA і з'єднують вихід QA із входом синхронізації CLKB. Підсумовування проводиться по негативному фронті імпульсу на рахунковому вході. Для скидання лічильника в 0 на входи R01 і R02 подають рівень логічної 1.

 

Таблиця функціонування

Входи Виходи
N Рахунок D C B A
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Скидання лічильника:

Входи Виходи
RO1 RO2 QD QC QB QA
           
  Ч рРахунок
Ч   рахунок

 

Чотирирозрядний регістр зсуву

 

 

Послідовний, регістр зсуву – елемент, вміст виходів якого при подачі тактового імпульсу може зсуватися убік молодших або старших розрядів. Він являє собою кілька взаємозалежних тригерів.

Описуваний регістр зсуву здатний обробляти дані в одному з наступних режимів: послідовне і паралельне введення і вивід даних, зсув вліво, зсув вправо. По приходу кожного тактового імпульсу на вхід регістра, виконується операція над даними, визначена станом керуючих входів S0 і S1.

 

Таблиця установки режимів

S0 S1 Операція
    збереження
    зрушення вправо
    зрушення вліво
    рівнобіжна завантаження

 

Якщо на вхід скидання (Clear) подати логічний 0, то на усіх виходах встановиться рі­вень логічного 0.

 

Таблиця функціонування

Входи Виходи даних  
Скидання Режим Послідовні Паралельні  
  Clear S1 S0 Clock Left Left А B C D QA QB QC QD
    x x x x x x x x x        
    x x   x x x x x x QA0 QB0 QC0 QD0
        x x а b с d а b с d
        x   x x x x   QAN QBN QCN
        x   x x x x   QAN QBN QCN
          x x x x x QBN QCN QDN  
          x x x x x QBN QCN QDN  
        x x x x x x QA0 QB0 QC0 QD0
                                     

“↑” – позитивний перепад тактового імпульсу.

а, b, c, d – стани на входах А, B, C або D відповідно.

QA0, QB0, QC0, QD0 – поточний стан відповідних виходів.

QAN, QBN, QCN, QDN – попередній стан відповідних виходів.


Гібридні компоненти

 

       
   
 
 


ЦАП

 

 

Цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) здійснює перетворення цифрового сигналу в аналоговий. Описуваний ЦАП має 8 цифрових входів і 2 входи (I+I і I–I) для подачі опорного струму IОП. ЦАП формує на виході струм IВИХ, який пропорційний вхідному числу NBX.

Вихідний струм визначається за формулою:

IВИХ = (NВХ / 256) IОП,

де IОП – опорний струм, обумовлений послідовно підключеними до входу UОП+ або UОП- джерелом напруги UОП і опором R:

.

Другий вихід є доповненням першого. Його струм визначається з виразу:

IВИХ’ = IОП – IВИХ.

В Electronics Workbench також мається ЦАП, що здійснює перетворення циф­рового сигналу в напругу на виході.

Вихідна напруга визначається за формулою:

UВИХ = (NВХ / 256) UОП,

де UОП – опорна напруга.

 

       
 
   
 

 


АЦП

 

 

 

Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) робить перетворення аналогової на­пруги в число. Представлений АЦП переводить аналогову напруга UBX на вході в 8-розрядне двійкове число NBИХ за формулою:

NBИX = [UBX / Ufs]∙256,

де [ ] – ціла частина,

Ufs = UОП+ – UОП- – різниця напруг на опорних входах.

 

       
   
 


Таймер

 

 

Таймер – елемент, що має цифровий вхід і вихід. Він характеризується часом затримки Td. Зміна стану на його виході відбувається через час, обумовлений часом затримки Td.

555 таймер – інтегральна схема, найбільше часто уживана як мультивібратор, одновібратор або керований напругою генератор. Стан виходу таймера змінюється з часом, обумовлений зовнішнім часозадавальним RC-ланцюгом. Принципово 555 таймер складається з двох компараторів, дільника напруги, тригера і розряжаючого транзистора.

 

       
 
   
 


Одновібратор

 

 

Одновібратор виробляє імпульс фіксованої тривалості у відповідь на керуючий перепад на його вході. Тривалість вихідного імпульсу визначається зовнішнім часозадавальним RC-ланцюгом.

Установка значень елементів і приладів

 

Прості аналогові елементи, такі, як різні джерела, конденсатори, котушки індуктивності, резистори, мають один або кілька параметрів. Складні елементи мають кілька взаємозалежних параметрів, що разом формують модель конкретного елемента. Крім заземлення і з'єднуючого вузла (які не мають параметрів), всі елементи мають визначені значення параметрів, встановлені за замовчуванням, і які можна при необхідності змінити. Значення параметрів елементів, установлені за замовчуванням, приведені нижче в таблиці.

Для встановлення значень параметрів елемента:

· Подвійним щигликом миші по зображенню елемента відкрити діалогове вікно властивостей елемента (це також можна зробити за допомогою пункту Preferences меню Circuit, елемент повинний при цьому бути підсвічений).

· У вікні, що з'явилося, змінити значення параметрів елемента.

· Установивши нові значення, натиснути кнопку Accept для підтвердження і повернення до схеми.

Для зміни одиниць виміру:

· Подвійним щигликом миші викликати діалогове вікно властивостей елемента.

· За допомогою кнопок "стрілка нагору" і "стрілка вниз " змінити одиниці виміру.

· Установивши одиниці виміру, натиснути Accept.

 


Значення елементів, що вводяться за замовчуванням

Джерело постійної напруги (DC) Параметр виміру 12 В
Джерело постійної напруги (DC) Вольт (V) 12 В
Джерело постійного струму (DC) Ампер (А) 1 А
Джерело змінної напруги (АС) Вольт (V) Частота Фаза 1 В 1 Гц 0 Град
Джерело змінного струму (АС) Ампер (А) Частота Фаза 1 А 1 Гц 0 Град
Джерело напруги, кероване напругою Коефіцієнт пропорційності (E) 1 В/В
Джерело напруги, кероване струмом Провідність (G) 1/Ом
Джерело струму, кероване струмом Коефіцієнт пропорційності (F) 1 А/А
Джерело струму, кероване напругою Передатний опір (H) 1 Ом
Резистор Опір (R) 1 Ом
Конденсатор Ємність (C) 1 мФ
Котушки взаємної індуктивності Коефіцієнт відношень витків первинної обмотки до витків вторинної (n) Індуктивність розсіювання (Le) Індуктивність намагнічування (Lm) Опір первинної обмотки (Lp) Опір вторинної обмотки (Ls)   0.00001 Гн 0.0001 Гн 0 Ом 0 Ом
Реле Котушка індуктивності (Lc) Струм вмикання (Ion) 0.025 Гн 0.05 А
Ключ Ключі-символи [A-Z]
Реле часу Початковий час (Тon) Кінцевий час (Toff) 0.5 сек 0 сек
Ключ, керований напругою Напруга вмикання (Von) Напруга вимикання (Voff) 1 В 0 В
Ключ, керований струмом Струм вмикання (Ion) Струм вимикання (Ioff) 1 А 0 А
Ел. лампа Макс. потужність (Рmax) Макс. Напруга (Vmax) 10 Вт 2 В
Запобіжник Макс. струм (Imax) 1 А

 

1.3. Прилади для проведення вимірів

 

Прилади з бібліотеки індикаторів

Найпростішими приладами в Electronics Workbench є вольтметр і амперметр, розташовані в полі індикаторів (Indic), що на панелі компонентів зображується значком (див. мал. 1.1). Вони не вимагають настроювання, автоматично змінюючи діапазон вимірів. В одній схемі можна застосовувати кілька таких приладів одночасно, спостерігаючи струми в різних гілках і напруги на різних елементах.

 
 


Date: 2015-05-04; view: 479; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию