Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ПАЦИЕНТТІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА

Ескерту. Нысан жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 06.03.2013 № 127 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
№ _______________________
немесе коды (или код)

_____________________________________________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество) ____________________
Жынысы: ер, әйел (астын сызыңыз) (Пол: мужской, женский (подчеркнуть))
Туған күні (Дата рождения)____________________ Телефон ______________
күні, айы, жылы (день, месяц, год) үйінің, қызмет тел.(домашний,
служебный)
Код КАТО ____________________________________________________________
Науқастың мекенжайы (Адрес больного): облыс (область)___________ елді
мекен (населенный пункт)_____________________________________________
Ауданы (район)______________________________________ көшесі (орамы)
(улица (переулок)) __________________________________________________
үй № (дом №) ________________________ корпус_________________________
пәтер (квартира) № __________________________________________________
Қызмет, жұмыс орны (Место службы, работы)____________________________
бөлімше (отделение), цех_____________________________________________
(өндірістің атауы мен сипаттамасы) (наименование и характер производства)
Кәсібі, лауазымы (Профессия, должность) _____________________________

«Емхананы таңдаумен келісемін » «С выбором поликлиники согласен»
Пациенттің қолы __________ Подпись пациента _______________

025/е н. артқы беті
разворот ф. 025/у

Біреудің асырауындағы адам (иждивенец)____ Медициналық сақтандыру
туралы деректер
(Данные о медицинском
страховании)
Сақтандыру полисінің № (№
страхового полиса)
____________________
Сақтандыру түрі:
міндетті, ерікті (астын
сызыңыз)
(Вид страхования:
обязательное,
добровольное*
(подчеркнуть))

Диспансерлік қадағалауға алынды Мекенжайы мен жұмысының ауысуы
(Взят на диспансерное наблюдение) Перемена адреса и работы

Есепке алынған күні Дата взятия на учет Қандай себеппен По поводу Есептен шығарылған күні Дата снятия с учета Шығарылу себебі Причина снятия Күні Дата Жаңа мекенжайы (жаңа жұмыс орны) Новый адрес (новое место работы)

* Медициналық сақтандыру ерікті болған жағдайда сақтандыру компаниясының атын көрсетіңіз.
* При добровольном виде медицинского страхования – указать название
страховой компании.

№ 025/е н. 2 бетi
стр.2 ф. № 025/у

Қаралу мерзімі (күні, айы, жылы) Дата (число, месяц, год) обращения) Арнаулы мамандардың консультациясын есепке алуға арналған жыл сайынғы диспансерлеу парағы Лист ежегодной диспансеризации для учета консультаций узких специалистов
Қорытынды (анықталған) диагноздар Заключительные (уточненные) диагнозы Бірінші рет қойылған диагноздар (+ белгіленсін) Впервые установленные диагнозы (отметить +) Дәрігердің қолы (тегіңізді анық жазыңыз) Подпись врача (фамилию писать разборчиво)
Қаралу мерзімі (күні, айы, жылы) Дата (число, месяц, год) обращения) Қорытынды (анықталған) диагноздарды жазу парағы Лист для записи заключительных (уточненных) диагнозов
Қорытынды (анықталған) диагноздар Заключительные (уточненные) диагнозы Бірінші рет қойылған диагноздар (+ белгіленсін) Впервые установленные диагнозы (отметить +) Дәрігердің қолы (тегіңізді анық жазыңыз) Подпись врача (фамилию писать разборчиво)

Ерекше белгілер
Особые отметки

Аллергиялық анамнез Аллергический анамнез Эпидемиологиялық анамнез Эпидемиологический анамнез Жеке өзгешеліктері Индивидуальные особенности Қандай аурулармен ауырған Перенесенные заболевания

№ 025/е. н. 3, 4 беттерi
стр.3, 4 ф.№ 025/у

Қаралған күні Дата посещения Амбулаторияда, үйінде (жазыңыз) Амбулаторное, на дому (вписать) Науқастың шағымы, объективті деректер, аурудың ағымы мен диагнозы, дәрігерлер мен кеңесшілердің қолы Жалобы больного, объективные данные, течение и диагноз болезни, подписи врачей и консультантов Тағайындалымдар мен еңбекке жарамсыздық парағы берілгені туралы белгілер Назначения и отметки о выдаче листка нетрудоспособности

№ 025/е.н. 5, 6 беттерi
стр. 5, 6 ф. № 025/у

Амбулаторлық науқастың _______________ № ____________ медициналық картасының жапсырма беті Вкладной лист к медицинской карте № ______________ амбулаторного больного ____________________

Қаралған күні Дата посещения Амбулаторияда, үйінде (жазыңыз) Амбулаторное, на дому (вписать) Науқастың шағымы, объективті деректер, аурудың ағымы, диагнозы, дәрігерлер мен консультанттардың қолы Жалобы больного, объективные данные, течение и диагноз болезни, подписи врачей и консультантов Тағайындалымдар мен еңбекке жарамсыздық парағы берілгені туралы белгілер Назначения и отметки о выдаче листка нетрудоспособности

№ 025/е.н.7, 8 беті
стр. 7, 8 ф.025/у

Амбулаториялық науқастың №_______ медициналық картасының
жапсырма парағы
Вкладной лист к медицинской карте №_______ амбулаторного больного
(офтальмологиялық бейінді медицина ұйымдары мен бөлімшелері үшін)
(для медицинских организаций и отделений офтальмологического профиля)

Шағым, ауруын анамнез _______________________________________________
Жалобы, анамнез заболевания _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

OD OS
Көздің өткірлігі Острота зрения
Сынуы Рефракция
КІҚ ВГД
Қосалқы аппарат Придаточный аппарат
Алдыңғы кесіндісі Передний отрезок
Сыну ортасы Преломляющие среды

1. КІҚ – көз ішінің қысымы
ВГД – внутриглазное давление

Көз түбі
глазное дно

_____________________________________________________________________

ДИАГНОЗЫ: ___________________________________________________________
ДИАГНОЗ: ____________________________________________________________

Қосымша деректер Дополнительные данные

_____________________________________________________________________
ҰСЫНЫСТАР:___________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦИИ: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

№ 025/е.н. 9 беті
стр. 9 ф.025/у

АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ПАЦИЕНТІНІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫНЫҢ ЖАСӨСПІРІМНІҢ ЖАПСЫРМА ПАРАҒЫ ВКЛАДНОЙ ЛИСТ НА ПОДРОСТКА К МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА

Дата заполнения карты ______________20__ года

 

№ или код

Туған күні (Дата рождения _____________________ |----------------- |
күні, айы, жылы (число, месяц, год) |Юноша - бозбала |
|Девушка - бойжеткен|
|----------------- |
(астың сызыңыз) (подчеркнуть)
Тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
Жасөспірімнің мекенжайы (Адрес подростка) ___________________________
Кәсіпорынның (оқу орнының) аты (Названия предприятия (учебного
заведения)) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Кәсіпорынға (оқу орнына) түскен уақыты (Время поступления на
предприятие (в учебное заведение)) __________________________________
Кәсібі (Профессия) _________________________________ Ауырған аурулары
(Перенесенные заболевания) __________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ата-анасының аурулары (туберкулез, алкоголизм, психикалық сырқаттар)
(Болезни родителей (туберкулез, алкоголизм, психические
заболевания))________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Өз отбасында, жатақханада тұрады (Живет в семье, общежитии) _________
тамақтануы (питание) ________________________________________________
Жұмыс күнінің (Продолжительность рабочего дня) ______________________
кезектің (смены) ұзақтығы ___________________________________________
Дене шынықтыру мен спортпен шұғылдануы (ұдайы, кездейсоқ) (Занятия
физкультурой и спортом (систематические, случайные)) ________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

№ 025/е.н. 10 беті
стр. 10 ф.025/у

Date: 2015-11-14; view: 4258; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию