Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 5. ВИРОБНИЦТВО

Функція виробництва має вигляд Q = F(K, L) й інформує нас про
максимальний обсяг (Q), який фірма може отримати за наявності цих конкретних кіль­костей капіталу (K) і праці (L). Оскільки технічна неефективність (одержання меншої кіль­кості обсягу продукції за тих самих ресурсів) постає реальною можливістю, припускаємо, що фірми функціонують ефективно.

 
 

За наявності двох ресурсів можна графічно зобразити ізокванти функції вироб­ництва (Q) за двома показниками (рис. 19). Так само, як крива байдужості показує всі комбінації двох товарів, що дають споживачеві певний рівень задоволення, ізокванта ілюструє всі комбінації праці та капіталу, які дають однаковий обсяг продукції. Можна порівняти рівні виробництва на різних ізоквантах за порядковими показниками, на відміну від кривих байдужості, де рівень задоволення безпосередньо не визначається.

 

Якщо є можливість варіювати кількість двох ресурсів, перед фірмою постає питання — якою комбінацією ресурсів найкраще скористатися, щоб мінізувати витрати. Так само як MRS ілюструє прагнення споживача підбирати товари та одержувати рівноцінний для нього ринковий кошик, так гранична норма технічної заміни (MRTS) ілюструє, як фірма може замінити один ресурс іншим та одержати той самий обсяг виробництва. MRTS дорівнює від'ємному нахилу ізокванти, або -DK/DL (за умови, що Q — стала). MRTS також дорівнює відношенню граничної продуктивності праці до граничної продуктивності капіталу MPL/MPK. У міру нарощування кількості праці та зменшен­ня кількості капіталу впродовж ізокванти опукла форма ізокванти свідчить про те, що величина MRTS зменшується.

Припускаємо, що фірма наймає ресурси на ринках з конкуренцією. Рівень заробітної платиw — це вартість одиниці праці (людино-години), а орендна платагвартість одиниці капіталу (ма­шино-години) . Орендна плата — це альтернативна вартість одиниці капіталу. Для будь-якого рівня ресурсів сумарні витрати (ТС) становлять ТС = wL + гК. Переписавши це рівняння, дістаємо К = ТС /г - (w/r) L. Для будь-якого заданого показника сумарних витрат ТС можна провестиізокостуна графіку «праця—капітал». Незалежно від рівня сумарних витрат вона має нахил (-w/r). Ізокоста з вищим рівнем витрат проходить далі від вихідної точки і є паралельна до лінії з нижчим рівнем витрат (рис.20).Оптимальним для виробника буде такий набір факторів виробництва, який знаходитиметься в точці дотику ізокванти з ізокостою (рис. 21)

Якщо змінюється лише один фактор виробництва, наприклад L, для описання виробничого процесу використовують такі поняття:

§ загальна продуктивністьТР або об’єм виробництва - це кількість продукції, яка виготовляється за допомогою певної кількості одиниць праці;

§ середня продуктивність праціAPL- обсяг виробництва на одиницю праці. APL дорівнює сумарному обсягу, поділеному на кількість трудових ресурсів: АРL = ТР/L;

§ гранична продуктивність праціMPL - являє собою додаткову кількість продукції, що виникає від додавання одиниці праці: МРL = DТР/DL.

Ці поняття можна зобразити за допомогою кривих (рис. 22).

За фіксованого рівня капіталу ми можемо бачити, що MPL у разі зростання кількості робочої сили врешті-решт починає спадати. Це явище називаєтьсязаконом спадної віддачі (ефективності). Спадна MPL зрештою спричиняє також падіння рівня APL.

Коли кількості всіх ресурсів зростають пропорційно, ми описуємо величину наслідкових змін в обсязі виробництва, користуючись концепцією віддачі від масштабів. Якщо подвоєння кількості всіх ресурсів спричиняє зростання обсягу продукції більш як удвічі, то функція виробництва виявляє зростаючу віддачу від масштабів. Якщо подвоєння всіх ресурсів приводить до точного подвоєння обсягу виробництва, то маємо справу з постійною віддачею від масштабів. Нарешті, якщо подвоєння всіх ресурсів спричиняє зростання обсягу виробництва менш як удвічі, то ми одержуємо спадну віддачу від масштабів.

 
 

Виробничу функцію можна також описати за допомогою функції Кобба-Дугласа. Функція виробництва Кобба—Дугласа має декілька важливих характеристик, її можна записати у вигляді Q = АКaLb, де А — стала, яка залежить від одиниць ресурсу та продукції на виході, а а і b— сталі, якими вимірюється важливість капіталу й праці в процесі виробництва. Сума коефіцієнтів а і b визначає тип віддачі за обсягом: а + b > 1 за зростаючої віддачі за обсягом; а + b = 1 за постійної віддачі за обсягом і а +b < 1 за спадної віддачі за обсягом.

Для функції виробництва Кобба—Дугласа середня продуктивність праці APL = Q/L = АКaLb/L = АКaLb-1. Якщо b < 1, то APL при зростанні L завжди спадає. Гранична продуктивність праці MPL = dF/dL =bАКaLb-1 = bQ/L.

Гранична продуктивність капіталу, або функція МРк визначається подібно дифе­ренціації функції виробництва за капіталом: МРк = аАКa-1Lb = aQ/К. MRTS — відношення граничних продуктивностей МРL/MPK . Для функції Кобба—Дугласа MRTS = (bQ/L)/( aQ/К) = bK/ aL.

Основні поняття

1. Функція виробництва - production function.2. Ізокванта - isoquant.

3. Гранична норма технічної заміни - marginal rate of technical substitutions.

4. Рівень заробітної плати - wage.

5. Орендна плата - rental rate for machinery.

6. Ізокоста - isocost.

7. Загальна продуктивність - total product.

8. Середня продуктивність - average product.

9. Гранична продуктивність - marginal product.

10. Закон спадної віддачі ресурсу - law of diminishing returns.

11. Віддача від масштабів -returns to scale.

 

 


Date: 2015-10-19; view: 167; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию