Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. а) учасник проекту, відповідальний за хід та результат всього процесу в цілому;


1. Власник процесу - де:

а) учасник проекту, відповідальний за хід та результат всього процесу в цілому;

б) команда проекту;

в) ініціатор проекту;

г) замовник проекту.

2. Моніторинг ходу робіт проекту відноситься до функцій:

а) управління контрактами;

б) управління інформаційними системами;

в) управління персоналом проекту;

г) управління комунікаціями;

д) управління ризиком.

3. Організація роботи учасників проекту відноситься до функ­цій:

а) управління персоналом проекту;

б) управління комунікаціями;

в) управління контрактами;

г) управління ризиком.

4. Стиль керівництва проектом:

а) внутрішній фактор оточення проекту;

б) всі перераховані фактори;

в) зовнішній фактор оточення проекту;

г) культурологічний фактор.

5. Хто реалізує різні інтереси у процесі здійснення проекту, формує власні вимоги відповідно до цілей та мотивації і впливає на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та ступеня залу­чення до проекту:

а) учасники проекту;

б) топ-менеджмент;

в) конкуренти;

г) консультанти.

6. Менеджер (керівник) проекту - це:

а) особа, відповідальна за управління проектом;

б) особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансо­ві ресурси проекту;

в) особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її виконання;

г) особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме результати проекту.

7. Команда управління проектом — це:

а) частка проектної команди що бере участь в управлінні;

б) підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат проекту;

в) організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви­конання проектних робіт.

8. Команда проекту — це:

а) група людей, що мають високу кваліфікацію в певній облас­ті й максимально віддані загальній цілі діяльності своєї організації, для досягнення якої вони діють спільно, взаємно погоджуючи свою роботу;

б) частка проектної команди, що бере участь в управлінні;

в) підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат про­екту;г) організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви­конання проектних робіт.

9. Відповідальність за успіх проекту несе:

а) ініціатор проекту;

б) команда проекту;

в) керівник проекту;

г) замовник проекту.

10. Робота команди це:

а) управління командою;

б) лідерство в її створенні;

в) робота в складі команди;

г) групова динаміка.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА:

1. Батенко Л.П. Управління проектами: навч. посіб / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. - К. : КНЕУ, 2003. - 231 с.

2. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 200 с.

3. Мазур И.И. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. - 2-е изд. — М. : Омега-Л, 2004. - 664 с.

4. Клиффорд Ф. Грей, Управление проектами: Практическое руководство: пер. с англ. / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. - М.: Изд-во «Дело и сервис», 2003. - 528 с.

5. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. - К.: Каравела, 2004. - 344 с.

6. Тян Р.Б. Управління проектами : підручник / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А.Ткаченко. - К. : ЦНЛ, 2003. - 224 с.

ДОПОМІЖНА:

1. Бушуев С. Д., Морозов В. В. Динамическое лидерство в управле­нии проектами. К.: УЛУГІ, 1999. - 311 с.

2. Воропаев В. И. Управление проектами в России: Основные понятия, История. Достижения. Перспективы. — М.: Аланс, 1998. - 230с.

3. Конспект лекцій з дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування / Укладач С.І.Тарасенко. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. - 118 с.

4. Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, О.С. Маркітан. – К.: ЦНЛ, 2005. - 280 с.

5. Мир управления проектами: Основы, методы, организации, применения / Пер. с англ.; под ред. X. Решке, X. Шепле. М.: Аланс, 1994. - 304с.

6.Павлов И.Д. Управление проектами и оптимизация решений: для студ., магистров и специалистов спец. ПГС, ЭМ, МО: конспект лекций / И. Д. Павлов, О. Н. Кучеренко. - Запорожье : ЗГИА, 2006. - 85 c.

7.Павлов І.Д. Управління проектами і оптимізація рішень в умовах невизначеності та ризику: для студ., магістрів спец. ПЦБ, ЕМ, МО: конспект лекцій / І.Д. Павлов. - Запоріжжя: ЗДІА, 2008. - 84 c.

8. Портни, Стэнли И. Управление проектами для «чайников»: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. - 352 с

9. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол.авт.: под.. ред.. проф.. М.А.Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с.

10. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. - 240 с.:

11. Управление проектами: Зарубежный опыт / А. И. Кочетков и др.СПб: Два-Три, 1993. - 446с.

12. Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник / Ред. В. Д. Шапиро. — М.: Высш. шк., 2000. - 379 с.

13. Шляга О.В. Управління проектами: навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА екон. спец. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Шляга ; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. - 215 c.14. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 2002. - 128 с.

15. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, PMI Publishing Division, 2008.
Date: 2015-10-19; view: 107; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию