Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для ведення проектної роботи

Чи мають їх ,на Вашу думку, більшість учнів? "так" скоріше "так" ніж "ні" скоріше "ні" ніж "так" "ні"
Рефлексивні - осмислення задачі,для вирішення якої недостатньо знань        
- вміння відповідати на запитання: чого слід навчитися для вирішення поставленої задачі?        
Пошукові (дослідницькі) - вміння самостійно генерувати ідеї, тобто винаходити спосіб дії, залучаючи знання з різних галузей знань        
- вміння самостійного пошуку інформації, якої не вистачає в інформаційному полі        
- вміння формулювати запитання до експерта (вчителя, консультанта, фахівця) з метою отримати інформацію, якої бракує        
- вміння знаходити декілька варіантів вирішення проблеми        
- вміння висувати власну гіпотезу        
- навички встановлення причинно-наслідкових зв’язків        
Комунікативні - вміння ініціювати в процесі навчання взаємодію з дорослими з метою отримання інформації чи рекомендації щодо способів та засобів дії        
- навички ведення дискусії, доступного формулювання власної думки, аргументованого її доведення, інтерв’ювання, опитування тощо        
- навички відстоювання своєї точки зору        
- вміння домовлятися і знаходити компроміс, обирати у доброзичливій атмосфері найбільш оригінальне, раціональне, правильне рішення        
- вміння та навички керування голосом: чітка, з доречною гучністю голосу, в залежності від ситуації, мова        
Презентаційні - навички монологічного мовлення        
- психічна витримка під час публічного виступу        
- артистичні уміння        
- навички використання різних засобів наочності під час виступу        
- вміння відповідати на незаплановані і несподівані запитання        
Навички оціночної самостійності - адекватне оцінювання своєї роботи і роботи однокласників        
- обґрунтоване та доброзичливе оцінювання як результату, так і процесу розв’язування навчальної задачі з акцентом на позитивному        
- пошук недоліків, визначення конструктивних побажань,зауважень        
Вміння і навички співпраці - колективне планування роботи групи        
- взаємодія з будь-яким партнером        
- надання взаємодопомоги у групі під час вирішення спільних задач        
- навички ділового партнерського спілкування        
- вміння знаходити і виправляти помилки в роботі іншого учасника групи        

 Продуктом проектної діяльності на уроках фізики можуть бути відеофільми, виставки, газети, журнали, колекції, моделі, матеріали для WEB-сайту, довідник, навчальний посібник, мультимедійний продукт, колекція «неможливих» фізичних об’єктів, екскурсія тощо.

Презентації навчальних проектів можуть бути проведені у наступному вигляді: ділової гри, демонстрації відеофільму / продукту на основі інформаційних технологій, захисту на Вченій раді, наукової конференції, наукової доповіді, звіту дослідницької експедиції, подорожі, реклами, змагання, театралізації (втілення у роль людини, живої або неживої істоти), телепередачі, екскурсії. Екскурсійні проекти як вид проектної діяльності відомі ще за часів виникнення проектної технології, коли американський професор Коллінгс запропонував цей вид проектів саме для вивчення проблем, які пов’язані з оточуючою природою та процесів, що пов’язані з втручанням людини у природу.

Звертаємо увагу вчителів, що у пояснювальній записці до програми зазначено, що навчальні екскурсії та уроки серед природи є необхідними складниками навчально-виховного процесу і відіграють певну роль у формуванні в них життєво необхідних компетентностей. За новою програмою екскурсії можуть проводитися відповідно до обраної вчителем мети можуть бути випереджувальними (напередодні вивчення нової теми), тематичними ‒ для поліпшення розуміння учнями певної теми або розділу, комплексними, що охоплюють широке коло питань основ наук і проводяться наприкінці вивчення розділу або навчального року з метою узагальнення знань та вмінь. Програмою визначено, що кількість екскурсій (як мінімум одна на рік), час їх проведення визначаються учителем за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Оцінювання та облік, навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя на відповідних сторінках класного журналу. Для проведення екскурсій може бути, зокрема, використаний час з резерву навчальних годин.У деяких випадках пропонуємо протягом одного уроку виконувати дві лабораторні роботи, зважаючи на те, що частина з них входить до програми з природознавства 5-го класу (лабораторні роботи №1, №6)

Тематичне планування навчального матеріалу

Клас

№ уроку Зміст уроку
Вступ. Розділ І ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. (9 год.)
1/1 Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті
1/2 Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Зв’язок фізики з іншими науками. . Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях.
1/3 Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
1/4 Лабораторні роботи № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу. № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.
1/5 Речовина і поле. Молекули. Атоми. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони
1/6 Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини (розв’язування задач)
1/7 Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики
1/8 Узагальнюючий урок з теми.  
1/9 Захист проектів та творчих завдань
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Учень/учениця: Знає й розуміє: правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця; інструкції до приладів та установок; сутність етапів пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях; характерні ознаки фізичних явищ і їхню відмінність від інших явищ; основні види фізичних явищ, їхні приклади; Знає: фізичні величини, їх символи, одиниці цих величин у Міжнародній системі одиниць; найпростіші засоби вимірювання та їх призначення; основні положення молекулярно-кінетичного вчення про будову речовини, розрізняє речовину й поле як фізичні види матерії, наводить приклади речовини у твердому, рідкому й газоподібному стані. Уміє: записувати значення фізичної величини, використовуючи стандартну форму числа й префікси для утворення кратних і частинних одиниць; порівнювати значення фізичних величин; визначати ціну поділки засобу вимірювання; вимірювати час, лінійні розміри, площу поверхні й об’єм твердих тіл, рідин і сипких матеріалів найпростішими методами (рядів, мікрофотографій тощо); оцінювати точність вимірювання Виявляє ставлення й оцінює: необхідність вивчати фізику; роль шкільного кабінету в навчанні фізики; історичний характер розвитку фізичного знання; роль фізичного знання в різних галузях людської діяльності; значення міжнародної системи одиниць; достовірність одержаної інформації, етичність її використання Базові знання: з природознавства – Поняття про природу, природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи; методи вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання); обладнання для вивчення природи (лабораторне обладнання, збільшувальні та вимірювальні прилади); призначення простого обладнання (лупи, термометра, лінійки, мірного циліндра) для природничо-наукових спостережень та дослідів; прикладне значення досягнень у галузі природничих наук. Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання, прилади та інструменти для вимірювання розмірів та маси тіл. Речовини. Фізичні властивості речовин (колір, блиск, запах, агрегатний стан, відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин). Властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм), рідин (не зберігають форми, зберігають об’єм, текучі) і газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір). Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія:причини дифузії, особливості дифузії в газах, рідинах і твердих тілах.   з математики – Відрізок. Вимірювання відрізка. Шкали. Буквені вирази та їх значення. Десятковий дріб, округлення десяткового дробу, десяткове наближення звичайного дробу (наближені числа), середнє значення величини. Середнє арифметичне. Степінь числа з натуральним показником. (Квадрат і куб числа). Нові поняття:Речовина і поле як два види матерії. Складна будова атома. Електрони. Йони. Наближені значення вимірюваних величин, точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин. Дольні (частинні) та кратні приставки до одиниць фізичних величин. Навчально-методичне забезпечення: Наочність: Фотографії (малюнки), відео-фрагменти фізичних явищ (механічних, теплових, електричних, світлових тощо) та їх лабораторні моделі. Приклади природних та штучних фізичних тіл, фотографії (слайди) Землі з космосу, Місяця та інших небесних тіл. Моделі молекул води, водню, кисню; фотографії молекулярних кристалів. Демонстрації: Приклади фізичних явищ: коливання маятника, випаровування води та спирту, електричний розряд, електризація тіл, взаємодія магнітів тощо. Приклади застосування фізичних явищ у техніці на моделях ДВЗ, гідравлічного преса, блоків, електронагрівальних приладів. Стисливість газів; розширення тіл під час нагрівання; розчинення фарби у воді; дифузія газів і рідин; модель хаотичного руху молекул; зчеплення свинцевих циліндрів; об’єм і форма твердого тіла і рідини; властивості газу займати увесь наданий об’єм. Демонстрації - росту кристалів, випаровування та конденсації парафіну (Старощук В.А. 70 незвичайних дослідів з фізики. Харків. „Основа”. 2004. стор.92 – 95) ; - кристалів та їх моделей: - лінійного розширення дроту при нагріванні Навчальні проекти: Вимірювання розмірів малих тіл різними способами (Лабораторна робота №3) Орієнтовні теми навчальних проектів: Видатні вчені-фізики Фізика в побуті, техніці, виробництві. Спостереження фізичних явищ довкілля. Дифузія в побуті. Творчі завдання Повідомлення: Опишіть закономірності, які ти вже побачив у природі, та поясни, чому ти вважаєш, що це закономірності. З’ясуй за допомогою батьків, яких правил безпеки треба дотримуватись у побуті та в професійній діяльності Діапазони відстаней у природі. З історії вимірювання часу. Як вимірюють довжини у мікро-, макро- та мега- світі. Як вимірюють масу великих та малих тіл Як навчилися вимірювати температуру. Роль дифузії у функціонуванні мого організму. Експериментальні та дослідницькі завдання: З’ясуйте, які вимірювальні прилади є у вас вдома, вивчить їх призначення, правила користування, межі вимірювання, визначте ціну поділки. Проведіть спостереження за дифузією у газах, придумайте спосіб вимірювання швидкості дифузії та виміряйте її. Перевірте, чи залежить швидкість дифузії від сорту пахучої речовини. Проведіть спостереження явища дифузії в теплій та холодній воді. Побудуйте графік залежності положення межі між забарвленою та незабарвленою рідиною від часу. Виростіть кристали кухонної солі або мідного купоросу, вивчіть та опишіть їх форму.  
Розділ ІІ МЕХАНІЧНИЙ РУХ (18 год.)
Розділ ІІ.1
2/1 Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.
2/2 Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість.
2/3 Графіки рівномірного прямолінійного руху.
2/4 Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість. Графіки рівномірного прямолінійного руху (розв’язування задач).
2/5 Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
2/6 Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху (розв’язування задач).
2/7 Узагальнюючий урок з теми «Механічний рух. Відносність руху. Прямолінійний рух та його характеристики»
2/8 Урок контролю навчальних досягнень учнів
Розділ ІІ.2
2/9 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.
2/10 Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла
2/11 Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань.
2/12 Маятники
2/13 Лабораторна робота № 5 (навчальний проект). Дослідження коливань нитяного маятника
2/14 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Коливальний рух. Маятники
2/15 Урок контролю навчальних досягнень учнів
2/16 Урок корекції знань, умінь та навичок
2/17 Захист проектів та творчих завдань
2/18 Узагальнюючий урок з теми «Механічний рух»
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Учень/учениця: Знає і розуміє: сутність механічного руху, його види; поняття швидкості, періоду обертання, переміщення, амплітуди коливань, періоду та частоти коливань; одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань; формули пройденого шляху, швидкості рівномірного прямолінійного руху, середньої швидкості, періоду обертання; ознаки відносності руху. Уміє: розрізняти види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла; визначати пройдений тілом шлях, швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника; представляти результати вимірювання у вигляді таблиці й графіків; розв’язувати задачі, застосовуючи формули швидкості прямолінійного руху тіла, середньої швидкості, періоду обертання; будувати графіки залежності швидкості руху тіла від часу, пройденого шляху від часу для рівномірного прямолінійного руху; наводити приклади проявів механічного руху в природі та техніці, здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту. Виявляє ставлення й оцінює: взаємозв'язок різних способів представлення механічного руху; відмінність видів механічного руху; відносність та універсальність механічного руху Базові знання: з природничих дисциплін – Методи дослідження природи. Фізичні явища. Механічні явища. Рухи у природі. Рух повітря. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Видимі рухи світил та зміна вигляду зоряного неба впродовж року. Рухи Землі. Обертання Землі навколо своєї осі. Рух планет навколо Сонця. Фази Місяця, причини сонячного і місячного затемнень Фізичні величини та їх одиниці. Тіла ті їх характеристики Вимірювання характеристик тіл, прилади для вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин. Дольні (частинні) та кратні приставки до одиниць фізичних величин. з математики – Буквені вирази та їх значення. Формули. Дії з дробами. Наближені числа, середнє значення величини. Середнє арифметичне. Масштаб. Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами (по точках). Пропорція. Площа прямокутника та квадрата. Коло. Довжина кола. Дотична до кола, її властивість. Нові поняття: Механічний рух, відносність руху, тіло відліку, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шліх, переміщення, прямолінійний та криволінійний рухи, швидкість руху, період обертання та коливань, частота коливань, маятники. Навчально-методичне забезпечення: Наочність Метроном; стробоскоп; спідометр, відео-фрагменти рухів різних тіл тощо. Демонстрації: відносність руху його траєкторії й швидкості; поступальний і обертальний рухи; прямолінійний і криволінійний рухи;. Фронтальний експеримент: спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу;   Навчальні проекти: Орієнтовні теми навчальних проектів: Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. Обертальний рух в природі – основа відліку часу. Коливальні процеси в техніці та живій природі Творчі завдання: Повідомлення: Діапазони швидкостей в природі, побуті та техніці. Топ-10: найшвидші наземні тварини та найшвидші тварини водного світу. Дослідницькі та експериментальні завдання: 1. Виготовте простий прилад із скляної трубки довжиною біля 50 см і діаметром приблизно 10 мм, яку заповніть водою, залишивши 1 см повітря. Закрийте трубку з обох кінців пробками, помістивши у трубку невелику кульку з парафіну. а) Вивчіть як рухаються пухирець повітря та кулька, якщо трубку перевертати; б) З’ясуйте, з якою швидкістю рухається трубка, коли Ви її переміщуєте так, щоб пухирець повітря або кулька залишалися у спокої. Яке явище спостерігали ? 2. Розробіть способи вимірювання та виміряйте цими способами - швидкість бігу товариша, оцініть точність вимірювання; - швидкість (максимальну або середню, вкажіть самі) руху пальця, руки, ноги; швидкість реакції людини. 3. «Гумовий двигун». Зробіть «гумовий двигун» (див. «Фізика -7» за редакцією В.Г. Барʼяхтара і С.О. Довгого). За допомогою олівця закрутіть гумову стрічку та покладіть котушку на горизонтальну поверхню. Опишіть спостережуваний рух. Що можна «прочитати» зі сліду олівця? Визначте середню швидкість руху котушки за час праці гумового двигуна. 4. Дослідіть, як рухаються точки гітарної струни після того, як її відтягнути за середину, як залежать коливання струни від зміни її довжини і натягу. Надайте звіт про те, що Ви спостерігали, в якому поясніть фізичну суть спостережуваних явищ. Домашня лабораторна робота Визначення середньої швидкості власного руху в школу.  
Розділ ІІІ. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (27 год)  
Розділ ІІІ.1
3/1 Явище інерції.
3/2 Інертність тіла. Маса тіла.
3/3 Густина речовини.
3/4 Лабораторні роботи: № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування, № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)
3/5 Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини (розв’язування задач).
3/6 Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил.
3/7 Сила тяжіння.
3/8 Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр.
3/9 Лабораторна робота № 8 (навчальний проект). Дослідження пружних властивостей тіл.
3/10 Вага тіла. Невагомість.
3/11 Додавання сил. Рівнодійна.
3/12 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.
3/13 Лабораторна робота № 9 Визначення коефіцієнта тертя ковзання
3/14 Урок контролю навчальних досягнень учнів
3/15 Узагальнюючий урок з теми «Взаємодія тіл. Сила»
Розділ ІІІ.2
3/16 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
3/17 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску (розв’язування задач)
3/18 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.
3/19 Залежність тиску рідин від висоти стовпчика й густини рідини.
3/20 Сполучені посудини. Манометри. Насоси.
3/21 Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі
3/22 Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.
3/23 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
3/24 Тиск рідин і газів (розв’язування задач).
3/25 Умови плавання тіл. Лабораторна робота №10. З`ясування умов плавання тіла.
3/26 Узагальнюючий урок з теми «Тиск твердих тіл, рідин та газів»
3/27 Захист проектів та творчих завдань
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Учень/учениця: Знає й розуміє: сутність взаємодії тіл, явища інерції; поняття маси, густини речовини, сили та різних її видів, деформації, тиску; одиниці цих величин і способи їх вимірювання; закони Гука, Паскаля, Архімеда; формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили; умови плавання тіл; причини виникнення атмосферного тиску; застосування сполучених посудин; залежність атмосферного тиску від висоти; способи зменшення і збільшення сили тертя; залежність сили пружності від деформації; залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини. Уміє: застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт; графічно зображати сили; користуватися динамометром, манометром, барометром, важільними терезами; здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту. . Виявляє ставлення та оцінює: практичне значення застосування вивчених фізичних законів у природі та техніці; роль видатних учених у розвитку знань про механічний рух і взаємодію тіл. Базові знання: з природничих дисциплін – Маса як характеристика тіла. Одиниці маси. Фізичні явища: механічні, теплові, електричні, магнітні. Земне тяжіння. Будова атомів. Рух і взаємодія атомів і молекул. з математики – Буквені вирази та їх значення. Формули. Дії з дробами. Середнє значення величини. Середнє арифметичне. Відсотки. Відрізок та його довжина. Масштаб. Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами. Пропорція. Площа прямокутника та квадрата. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Циліндр. Куля. Нові поняття:інерція, інертність, густина речовини, сила, деформація, вага, рівнодійна, тиск, виштовхувальна сила, динамометр, манометр, барометр   Навчально-методичне забезпечення: Наочність – Демонстрації явища інерції; досліди, що ілюструють взаємодію тіл, інертність тіл; деформацію тіл; додавання сил, напрямлених уздовж однієї прямої; прояв та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою; способи зменшення і збільшення сили тертя; кулькові та роликові підшипники; залежність тиску від значення сили та площі; передавання тиску рідинами й газами, тиск рідини на дно і стінки посудини; зміна тиску в рідині з глибиною; сполучені посудини; будова і дія манометра; вимірювання атмосферного тиску; дія архімедової сили в рідинах і газах; рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини Фронтальний експеримент: - спостереження взаємодії тіл за допомогою 2-х алюмінієвих брусків, пінцету та нитки з петлею; - спостереження виникнення сили пружності при деформації тіла за допомогою смужки картону, покладеної на дві книжки, та мішечку з піском - спостереження невагомості за допомогою смужки картону та бруска, які приводять у стан вільного падіння - з’ясування залежності тиску від площі поверхні та сили тиску (робота в групах) Навчальні проекти: Орієнтовні теми навчальних проектів: Розвиток судно - та повітроплавання Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси. Творчі завдання: Повідомлення: Як враховують особливості взаємодії тіл у різних видах спорту. Світ без тертя. Діапазони тисків у природі, техніці, побуті. Як використовують архімедову силу Виникнення та розвиток повітроплавання Дирижабль: чи є у нього майбутнє Експериментальні, конструкторські та дослідницькі завдання: Запропонуйте різноманітні конструкції та виготовте моделі терезів (пневматичні, нерівноплечі, торсіонні ). Визначте масу повітря у власній кімнаті. Визначте об’єм і густину свого тіла Дослідіть чим відрізняється переміщення малих та крупних тварин та комах. Порівняйте їхню рухомість. Дайте пояснення Вашим спостереженням з фізичної точки зору. Вивчіть, як деякі бобові рослини використовують взаємодію тіл та явище інерції при розкиданні свого насіння. Встановіть, яке призначення пружних волосків на підошві лапок зайця, кроля, кішки. Яке значення мають щетинки на поверхні тіла гусені. Розробіть способи сортування насіння сільськогосподарських рослин за їх масою, об’ємом, густиною. З’ясуйте, яке взуття найбільш підходить до походів по різній місцевості (чоботи, кросівки тощо). Запропонуйте різноманітні конструкції та виготовте моделі приладів: для демонстрації залежності тиску від площини поверхні, демонстрації закону Паскаля, визначення тиску деяких тіл на опору Запропонуйте способи вимірювання гостроти ножика Сконструюйте, виготовте та проградуюйте ареометр. Сконструюйте, виготовте та проградуюйте і дослідіть дію манометра (що дає заміна сорту рідини, нахил манометру, зміна діаметру трубки). Домашня лабораторна робота Визначення об’єму і густини свого тіла. Домашня лабораторна робота Дія архімедової сили на тіло людини у воді
Розділ ІV. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ(12 год.)
4/1 Механічна робота.
4/2 Потужність
4/3 Механічна енергія та її види.
4/4 Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування
4/5 Механічна робота та енергія. (розв’язування задач)
4/6 Прості механізми. Важіль. Умови рівноваги важеля. Момент сили.
4/7 Лабораторна робота: № 11. Вивчення умови рівноваги важеля.
4/8 Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів.Лабораторна робота №12Визначення ККД простого механізму
4/9 Прості механізми (розв’язування задач).
4/10 Узагальнюючий урок з теми «Механічна робота та енергія».
4/11 Урок контролю навчальних досягнень учнів
4/12 Захист проектів та творчих завдань
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Учень/учениця: Знає й розуміє: поняття механічної роботи, потужності, кінетичної і потенціальної енергії, моменту сили, коефіцієнту корисної дії та їхні одиниці, сутність закону збереження механічної енергії, умови рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, моменту сили; здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту. Уміє: застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт; вимірювати ККД простих механізмів; користуватися простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина). Виявляє ставлення й оцінює: прояв закону збереження та перетворення механічної енергії; ефективність використання простих механізмів. Базові знання: з природничих дисциплін – з попередніх розділів програми з фізики з математики – Буквені вирази та їх значення. Формули. Дії з дробами. Середнє значення величини. Рівняння та їх розв’язання. Лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь. Приклади графіків залежностей між величинами. Відсотки. Відрізок. Довжина відрізку. Перпендикуляр до прямої. Коло. Довжина кола. Дотична. Рівність трикутників. Площа прямокутника, квадрата. Нові поняття: Механічна робота, потужність, механічна енергія, потенціальна енергія, кінетична енергія, прості механізми: важіль, блок, похила площина, ККД. Навчально-методичне забезпечення: Наочність: Демонстрації: Визначення роботи під час переміщення тіла; потенціальна енергія піднятого над Землею тіла і деформованої пружини; перехід одного виду енергії в інший; виконання роботи за рахунок кінетичної енергії тіла; зміна енергії тіла під час виконання роботи; рівновага тіл під дією кількох сил; умови рівноваги тіл; будова і дія важеля, блоків; похила площина; момент сили, правило моментів; використання простих механізмів; рівність роботи під час використання простих механізмів. Фронтальний експеримент: - вимірювання роботи при підйомі тіла; - спостереження рівноваги сил; - обчислення виграшу в силі, який дають інструменти, в конструкції яких використовуються важелі; - вивчення залежності результату дії сили від її значення, напряму та точки прикладання за допомогою дерев’яного бруска на нитці. Навчальні проекти: Орієнтовні теми навчальних проектів: Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. Прості механізми у побутових пристроях. Біомеханіка людини. Використання енергії природних джерел. Творчі завдання: Повідомлення: Діапазони потужностей в природі та техніці Джерела механічної енергії в природі та ефективність їх використання Дослідницькі та конструкторські завдання: 1. Запропонуйте спосіб вимірювання та виміряйте роботу, яку Ви виконуєте ідучи пішки до школи. Знайдіть, яку потужність при цьому розвиваєте. Перевірте, чи залежить робота від того йдете Ви повільно, чи біжите. 2. З’ясуйте, чому не зустрічаються в природі та техніці надто великі моменти і великі співвідношення плечей сил 3. Знайдіть моменти і плечі сил важелів, які є в організмі людини
     

 


Date: 2015-09-24; view: 759; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию