Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикористана література

 

1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2002. - 208 с.

2. Гах Й. М. Етика ділового спілкування. - К.: Центр навчаль­ної літератури, 2005. - 160 с.

3. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папе­ри: Навчальний посібник / Вид. 6-те, доп. і переробл. - К.: Арій, 2009. - 512

4. Глущик С.В.Сучасні ділові папери. - К.:А.С.К.,2000.- 400с.

5. Горбул О.Д. Ділова українська мова.-К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.-226с

6. Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності. - К.: Вища шк., 2006. - 431 с.

7. Зубков М.Сучасне ділове мовлення. - Харків, 2008.- 445с.

8. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс україн­ської мови. — К.: Вища шк., 1993. - 267 с.

9. Кочан І. М.,Токарська А. С. Культура рідної мови. - Л.: Світ, 1996. - 232 с.

10. Мацько Л.І.Культура української фахової мови.-Київ «Академія».-2007.- 360с.

11. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спрямування.-К.:ВД «Професіонал», 2005.-496с.

12. Новий-російсько-український словник-довідник / Уклад.: В. І.Єрмоленко та ін. - К.: Довіра,1996. - 398 с.

13. Орфографічний словник української мови/ Уклад.: С.І.Головащук, М. М. та ін. - К.: Довіра, 1994. - 864 с.

14. Паламар Л.М. Мова ділових паперів.-К.: Либідь, 2000.-286с.

15. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

16. Російсько-український словник-довідник «Порадник ділової людини» / Уклад. О. М. Коропа та ін. - К.: Основи, 1995. - 320 с.

17. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні, Ін-т української мови. - 4-те вид., випр. і доп. - К.: Наукова думка, 2007.- 288 с.

18. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. - К.: Довіра, 2003.- 623 с

19. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. — К.: Вікар, 2003. - 223 с.

20. Шевчук С В. Службове листування: Довідник. - К.: Літера, 1999. - 108 с.

21. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. - К.: Арій, 2007. - 576 с.22. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. Підручник.- 3-тє вид.- К.: Арій, 2008. - 448 с.

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

на навчально-методичний комплекс забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», укладений викладачем : Дерев’янко О.О.

Навчально-методичний комплекс забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів третього курсу спеціальностей сестринська справа та лікувальна справа складено відповідно до робочої навчальної програми з урахуванням всіх необхідних рекомендацій та вимог щодо організації самостійної роботи студентів.

До кожної теми, що виноситься на самостійне вивчення, розроблені детальні методичні вказівки щодо виконання практичних вправ, підібрана спеціальна література, де питання можна опрацювати детальніше. Після опрацювання матеріалів теми студент може сам проконтролювати рівень засвоєння ним знань, умінь та навичок за допомогою запитань для самоконтролю та тестових завдань, що пропонуються після кожної теми.

Важливим при вивченні дисципліни є належний рівень контролю самостійної роботи, тому включено форми поточного і підсумкового контролю знань студентів. Це різні види перевірки виконаної роботи під час практичних занять, на підсумковій контрольній роботі та екзамені.

Теоретичний матеріал та завдання з української мови (за професійним спрямуванням) викладені в доступній для студентів формі, сприяють формуванню мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів.

Навчально-методичний комплекс може бути використаний для організації самостійної роботи студентів. Така форма організації навчального процесу вчить студентів самостійно працювати з довідковою літературою, творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати, прищеплює навики щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, умінь і навиків, формує потребу безперервного самостійного поповнення знань.

 

Рецензент Т. В. Квасова
Date: 2015-09-24; view: 616; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию