Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи контролю. Кафедра історії і культурології

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„КРАМАТОРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра історії і культурології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчально-

методичної та наукової роботи

 

_______________ (Масалаб Р. М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

„______”_______________2014 року

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ППВ.12 СОЦІОЛОГІЯ

напрям підготовки: 6.020303 Філологія, 6.010102 Початкова освіта,

6.010101 Дошкільна освіта, 6.030102 Психологія,

6.020302 Історія, 6.030508 Фінанси і кредит,

6.030504 Економіка підприємства,

6.030601 Менеджмент

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

|

 

 

Краматорськ – 2014 рік

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни „Соціологія” для студентів заочного відділення за напрямом підготовки 6.020303 Філологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.010101 Дошкільна освіта, 6.030102 Психологія, 6.020302 Історія, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030504 Економіка підприємства, 6.030601 Менеджмент. – Краматорськ : КЕГІ, 2014. – 21 с.

 

 

Розробник: Кондратенко Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, професор кафедри історії і культурології

 

Затверджено на засіданні кафедри історії та культурології

Протокол від „11” лютого 2014 року № 5

 

Завідувач кафедри історії та культурології

 

___________________ (Лантух В.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

11лютого 2014 року

 

Схвалено методичною радою інституту

 

Протокол від “____”________________20___ року № ___

 

 

© КЕГІ, 2014 рік

© Кондратенко О. В., 2014 рік

ВСТУП

Мета курсу полягає в тому, щоб студенти відкрили для себе одну із перспективних наук про суспільство, змогли під новим кутом зору побачити знайомі усім буденні стосунки між людьми та їх об'єднаннями.

Основними завданнями є:засвоїти основи загальної соціології, знати її структуру, поняття, закони, функції; вивчити історію соціологічних вчень; знати загальний зміст різних теорій; ознайомитися з методикою конкретних соціологічних досліджень; вміти використовувати на практиці теоретичні знання та результати емпіричних соціологічних досліджень.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати: мати наукову уяву про соціологічний підхід до особистості; основні закономірності і форми саморегуляції соціальної поведінки; про природу виникнення соціальних спільностей і соціальних груп; про види і результати соціальних процесів.

Вміти: аналізувати типологію, основні джерела виникнення, розвитку масових соціальних рухів, форми соціальних взаємодій, фактори соціального розвитку, типи і структури соціальних організацій, володіти основами соціологічного аналізу, знати основні економічні теорії.

 

Рекомендації до вивчення курсу та виконання контрольних робіт:

Контрольна робота – обов'язковий елемент вивчення курсу, без якого студент не буде допущений до здачі заліку, екзамену. Тому до її виконання пред'являються особливі вимоги.

У даному методичному посібнику наводиться двадцять варіантів контрольних робіт з курсу «Соціологія». Студент з огляду на останню цифру номера своєї залікової книжки, може вибрати один із двох можливих варіантів контрольних робіт. Наприклад, якщо останньою в номері залікової книжки є цифра 3, то студент може вибрати 3-й чи 13-й варіанти. Робота повинна бути виконана акуратно, за формою і вчасно представлена на перевірку викладачу. Її загальний обсяг повинен складати 10 – 15 сторінок тексту на стандартних аркушах формату А4. Усі сторінки повинні бути пронумеровані і зшиті. Титульний лист виконується за стандартним зразком. Робота повинна бути виконана акуратно, змістовно і грамотно.

Контрольні роботи варто подавати у встановлений термін до деканату заочного відділення.

Головні вимоги, пропоновані до контрольної роботи, – це самостійність викладу матеріалу, що свідчить про ступінь засвоєння студентом даної теми.

Кожна контрольна робота складається з двох завдань: теоретичного і тестового. Суть першого (теоретичного) завдання полягає в тому, щоб розкрити зміст зазначеної у варіанті теми. Виконуючи це завдання, студент може керуватися запропонованою схемою відповіді і наведеним списком літератури.

Друге (тестове) завдання складається з дев'яти питань, на які студент повинен дати короткі, але чіткі відповіді.

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

Соціологія як наука про суспільство

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство

Предмет соціології та структура соціології знання. Поняття макро - і мікросоціології, їх значення і характер наукового дослідження. Місце соціології в системі гуманітарних наук. Характеристика основних методів наукових досліджень. Характеристика основних джерел і наукової літератури у даному курсі.

 

Тема 2. Формування соціології як науки й історичні умови її виникненняФункціоналізм і теорія конфлікту як основні методологічні підходи до вивчення соціальних явищ. Особлівості функціоналізму як світоглядної та як методичної системи наукового дослідження. Його передставники. Особлівості теорії конфлікту як світоглядної та як методичної системи наукового дослідження.

 

Тема 3. Організація, значення і методика проведення конкретно- соціологічних досліджень

Тематика конкретно–соціологічних досліджень, організація й послідовні етапи їх проведення. Методі здійснення конкретно – соціологічних досліджень: повне та вибіркове обстеження, польове дослідження, включене спостереження, метод історичного аналізу, соціальний експеримент.

Значення конкретно–соціологічних досліджень у вирішенні актуальних проблем сучасного суспільства й у системі соціального прогнозування.

 

Змістовий модуль 2

Основні напрямки і школи в історії соціологічної думки

Тема 4. О. Конт як засновник соціології

Соціологія під впливом успіхів природознавства. Панування натуралізму в соціології. Позитивізм О.Конта та його значення у створенні нової науки про суспільство. Еволюціонізм як провідний напрямок суспільної думки. Ідея тотожності законів природи і законів суспільства.

 

Тема 5. Еволюційна соціологія Г. Спенсера

Суспільство як організм. Структура суспільства та його соціальні типи. Еволюціонізм як головна особливість вченння Г. Спенсера. Вчення про соціальні інститути : домашні, обрядові, політичні, церковні, професійні, промислові.

Тема 6. Натуралізм в соціології

Особливості соціал-дарвіністського напряму в соціології. Погляди Л. Гумпловича та Г. Ратценхофера.

Соціологічні ідеї А. Смолла та У. Самнера. Расово–антропологічна школа та її основні ідеї. Ж.А. де Гобіно, Х.С. Чемберлен і Ш. Летурно як найбільш відомі представники даної школи. Наукова неспроможність расизму.

Суть і основні ідеї географічного детермінізму. Його вітчизняні та зарубіжні представники. Досягнення і недоліки географічного напрямку в соціології.

 

Тема7. Особливості марксистського розуміння історичного процесу

Марксистське вчення про суспільно-економічні формації як ступені історичного розвитку. Вирішальна роль способу виробництва в суспільному розвитку. Базис і надбудова. Соціальна революція як форма переходу від однієї історичної епохи до іншої.

Тема 8. Психологічний напрямок у соціології

Характеристика основних ідей і школи психологічного напряку. Погляди Л. Уорда та Ф. Гіддінса. Інстинктивізм в соціології. Психологія народів. Психологія натовпу Г. Лебона та теорія наслідування Г. Тарда. Зародження інтеракціонізму. Творчість Ч. Кулі.

 

Тема 9. Соціологічна система В. Парето

Суспільство як система, що базується на динамічній рівновазі її елементів. Почуття як рушійна сила історії. Теорія нелогічної дії. Теорія еліти. Надання критично-негативістського пафосу соціології.

Тема 10. Соціологічна творчість Е. Дюркгейма

Поняття соціального факту. Соціальна морфологія, фізіологія, та загальна соціологія. . Громадська солідарність та розподіл праці. Концепція моралі та релігії. Різновиди самогубств : егоїстичне, альтруїстичне, анемічне. Освіта та виховання як соціальні інститути.

Тема 11. Соціологічна творчість М. Вебера

Теорія соціальної дії: цілераціональний, ціннісно-раціональний, афектний та традиційні типи. Проблема цінності та оцінки. Категорія ідеального типу. Соціологія управління і влади. Розробка поняття бюрократії. Харизматичний та традиційний типи легітимногопанування. Принцип реальності та теорія капіталізму. Соціологія релігії.

Тема 12. Психоаналіз в соціології

З. Фрейд – засновник психоаналізу. Структура ососбистості : Воно, Я, Над-Я. Консервативна течія психоаналітичної орієнтації в соціології. Альфред Адлер.Індивідуальна психосоціологія. Комплекс неповноцінності. Компенсація та надкомпенсація. К. Г. Юнг. Колективне безсвідоме. Архетипи. Проблема особистості та типологія поведінки в творчості К. Хорні. Гуманізм соціологічного вчення Е. Фромма. Теорія соціального характеру. Д. Рісмена.

Тема 13. Американська емпірична соціологія в 1920-1930-х гг. Чикагська соціологічна школа

Поява та характерні особливості емпіричної соціології. Розвиток емпіричної соціології в США в 1920-1930-х рр. Чикагська школа в соціології. Етапи розвитку, досягнення, значення для подальшого розвитку соціологічної науки. Орієнтація на соціально-політичні реформи.

Тема 14. Соціологічна теорія П. Сорокіна

Російський період творчості П. Сорокіна. «Злочин та кара, подвиг та нагорода». Соціологічні теорії американського періоду творчості. «Соціологія революцій», «Соціальна мобільність», «Соціокультурна динаміка». Історичний процес як рух типів культур.

Тема 15. Теорії Т. Парсонса и Р. Мертона

Теорії соціальної дії, соціальної системи та структурно-функціонального анализу Т. Парсонса. Три революції сучаного йому суспільства : промислова, демократична, освітня.Соціологічні концепції Р. Мертона. Типологія способів індивідуальної адаптації. Структурний функціоналізм як парадигма світової соціології.

Тема 16. Франкфуртська школа в соціології

Погляди Г. Маркузе. «Розум и революція» (1941), «Эрос і цивілізація» (1955), «Радянський марксизм» (1958), «Одномірна людина» (1964), «Ессе про звільнення» (1969), «Кінець утопії», «Контрреволюція і бунт» (1972).

Ідеї Т. Адорно. «Діалектика освіти», «Авторитарна особистість». Творчість Ю. Хабермаса.

Тема 17. Сучасні рухи та теорії в соціології

Теорія структурації Е. Гідденса. Теорія соціального простору П. Бкрд’є. Теоретична концепція габітуса. Теорія соціальних змін П. Штомпки. Терія соціальних систем Н. Лумана.

Змістовий модуль 3

Соціальні інститути суспільства

Тема 18. Соціальна структура суспільства

Поняття соціальної структури та її основні елементи: класи, стани, касти, соціальні групи. Історична неминучість виникнення у суспільстві класових, станових і кастових відмінностей. Класи у сучасному українському суспільстві.

 

Тема 19. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність

Соціальна стратифікация: поняття і критерії. Методологічні підходи до аналізу соціальної стратифікації. Соціальна мобільність. Мобільність по горизонталі та вертикалі. Соціальний статус. Проблема маргіналізації у сучасному суспільстві.

 

Тема 20. Соціальні інститути суспільства

Визначення поняття «Соціальний інститут». Призначення соціальних інститутів у сучасному суспільстві. Сім'я як соціальний інститут. Типи і форми сім'ї, її традиційні функції. Стан сучасного інституту сім'ї та перспективи його подальшого розвитку. Освіта як соціальний інститут. Моделі освітніх систем. Перспективи подальшого розвитку й удосконалення інституту освіти в сучасній Україні.

 

3. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

Завдання 1.Розкрийте тему «Соціологія як наука: її об'єкт, предмет і основні категорії».

Методичні вказівки

1) пояснити походження терміну «соціологія», а також відповісти на запитання, коли і як відбулося становлення соціології як самостійної науки;

2) виявити об'єкт, предмет досліджуваної дисципліни і на цій підставі дати наукове визначення понять «соціологія» і «соціальні інститути»;

3) вказати основні соціологічні підходи, що використовуються в соціології, і розкрити зміст ключової категорії цієї науки – «соціальне».

Завдання 2.Виконайте тест № 1.

Література:

1. Барвінський А.О. Соціологія : курс лекцій для студентів / А. О. Барвінський. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 328 с.

2. Павличенко П.П. Социология: курс лекций.- Кременчуг, 1995.- с.3-6.

3. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.: Центр, 2001.- С. 10-12.

4. Смелзер Н. Социология.- М.: Феникс, 1994.- с. 14-22.

5. Соціологія: Навчальний посібник 2 вид.- К.: Знання, 2003.- С.7-12.

 

Варіант 2

Завдання 1. Розкрийте тему: «Структура і функції соціології».

Методичні вказівки

Студенту рекомендується:

1) пояснити, які рівні представлені в структурі сучасної соціології й у чому їхня специфіка;

2) визначити основні функції соціології;

3) дати визначення понять «функціоналізм» і «теорія конфлікту» і виявити розходження їхніх підходів до аналізу суспільних явищ.

Завдання 2.Виконайте тест № 2.

Література

1. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.16-20.

2. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ.- М.: Феникс, 1994.- С.21-23.

3. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перероб. И доп.- М.: Центр, 2001.- С.14-18.

4. Социология: наука об обществе. Учебное пособие.- Х., 1996.- С. 23-28.

5. Павличенко Л.Л. Социология: Курс лекций.- Кременчуг, 1995.- С. 3-7.

Варіант 3

Завдання 1. Розкрийте тему «Огюст Конт як засновник соціології».

Методичні вказівки

Студенту рекомендується:

1) пояснити, хто такий Огюст Конт і чому його вважають засновником соціології;

2) проінтерпретувати найбільш значимі соціологічні ідеї вченого (погляди на суспільство, закон «трьох стадій», розподіл соціології на соціальну статику і соціальну динаміку, теорія гармонії суспільства);

3) відзначити, у чому історична і наукова роль Огюста Конта.

Завдання 2.Виконайте тест № 3.

Література

1. Большой толковый социологический словарь в 2х Т.- М.: Вече-Аст., 1999.- Т. 1.- С. 324-326.

2. Барвінський А.О. Соціологія : курс лекцій для студентів / А. О. Барвінський. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 328 с.

3. Смелзер. Социология.- М.: Феникс, 1994.- С.39.

4. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- М.: Центр, 2001.- С. 13-30.

Варіант 4

Завдання 1. Розкрийте тему «Суспільство як система. Типи суспільства».

Методичні вказівки

1) дати визначення поняття «суспільство»;

2) вказати основні ознаки суспільства;

3) представити різні класифікації типів суспільства (до письменні і письмові; прості і складні; традиційні і сучасні; типологія К. Маркса, що розрізняє первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне і комуністичне суспільства; класифікація Д. Белла, де виділяються доіндустріальне індустріальні і постіндустріальні суспільства);

4) позначити характерні ознаки постіндустріального суспільства.

Завдання 2.Виконайте тест № 4.

Література

1. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.125-157.

2. Большой толковый социологический словарь в 2х Т.- М.: Вече-Аст., 1999.- Т. 1.- С. 508-509.

4. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Центр, 2001.- С. 76-79.

5. Социология: наука об обществе / Учебное пособие.- Х., 1996.-С. 204-224.

Варіант 5

Завдання 1. Розкрийте тему «Поняття культури. Культурні універсали і різноманіття культур».

Методичні вказівки

1) розкрити зміст поняття «культура»;

2) виявити, який взаємозв'язок між нематеріальною і матеріальною культурою;

3) з'ясувати, чим обумовлені загальні і специфічні елементи різних культур;

4) пояснити, що таке універсали культури й охарактеризувати основні з них.

Завдання 2.Виконайте тест № 5.

Література

1. Большой толковый социологический словарь в 2-х Т.- М.: Вече-Аст., 1999.- Т. 1.- С. 353-354.

2. Барвінський А.О. Соціологія : курс лекцій для студентів / А. О. Барвінський. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 328 с.

3. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Центр, 2001.- С. 61-69.

4. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ.- М.: Феникс, 1994.- С.21-23.

5. Якуба Е.А. Социология.- Х.: Константа, 1996.- С.76-83.

 

Варіант 6

Завдання 1. Розкрийте тему «Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства».

Методичні вказівки

1) пояснити, що таке соціальна структура і які її основні елементи;

2) охарактеризувати основні підструктури соціальної структури суспільства (соціально-класову, професійно-кваліфікаційну, соціально-етнічну, територіально-поселенчу, соціально-демографічну);

3) з'ясувати, у чому суть вертикального і горизонтального соціального розшарування;

4) розкрити зміст поняття «соціальна стратифікація».

Завдання 2.Виконаєте тест № 6.

Література

1. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.158-186.

2. Большой толковый социологический словарь в 2х Т.- М.: Вече-Аст., 1999.- Т 2.- С. 239-242.

3. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ.- М.: Феникс, 1994.- С.273-303.

4. Павличенко Л.Л. Социология: Курс лекций.- Кременчуг, 1995.

Варіант 7

Завдання 1. Розкрийте тему «Соціальна мобільність суспільства».

Методичні вказівки

1) розкрити поняття «соціальної мобільності» і його значення в аналізі стану сучасного суспільства;

2) з'ясувати, що таке мобільність по горизонталі і вертикалі, проаналізувавши їх на ряді конкретних прикладів;

3) пояснити, що криється за терміном «маргинальність».

Завдання 2.Виконайте тест № 7.

Література

1. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.158-186.

2. Большой толковый социологический словарь в 2-х Т.- М.: Вече-Аст., 1999.- Т. 2.

3. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ.- М.: Феникс, 1994.- С.273-303.

4. Аберкронби Н. и др. Социологический словарь. Перевод с англ.- М.: Экономика, 1999.- С. 296-298.

 

Варіант 8

Завдання 1. Розкрийте тему «Особистість з погляду соціології. Типи особистості».

Методичні вказівки

1) розкрити зміст понять «людина», «індивід», «індивідуальність»;

2) уточнити, що таке особистість з погляду соціології;

3) перелічити найбільш значимі соціальні якості особистості;

Завдання 2.Виконайте тест № 8.

Література

1. Некрасов А.И. Основы социологии. Учеб. Пособие.- Х.: Одиссей, 2002.- С. 105-108.

2. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Центр, 2001.- С. 105-111.

3. Социология: наука об обществе. Учебное пособие.- Х., 1996.- С. 348-357.

4. Якуба Е.А. Социология.- Х.: Константа, 1996.- С.76-85.

 

Варіант 9

Завдання 1. Розкрийте тему «Соціалізація особистості і девіантна поведінка».

Методичні вказівки

1) виявити, що мається на увазі в соціології під терміном «особистість»;

2) дати визначення поняття «соціалізація»;

3) указати різні періоди, стадії і форми протікання процесу соціалізації;

4) відзначити безпосередню функцію соціалізації;

5) пояснити, що таке девіантна поведінка.

Завдання 2.Виконайте тест № 9.

Література

1. Аберкронби Н. и др. Социологический словарь. Перевод с англ.- М.: Экономика, 1999.- С. 293-294; С. 61-63.

2. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Центр, 2001.- С. 116-120.

3. Смелзер. Н. Социология. Пер. с англ.- М.: Феникс, 1994.- гл. 4.-С.94-129; 197-242.

Варіант 10

Завдання 1. Розкрийте тему «Поняття, призначення і типологія соціальних інститутів».

Методичні вказівки

1) дати визначення поняття «соціальний інститут»;

2) пояснити, яке основне призначення соціальних інститутів;

3) назвати основні (фундаментальні) соціальні інститути;

4) розкрити суть різних типів соціальних інститутів: економіка, політика, освіта, наука, та ін.

Завдання 2.Виконайте тест № 10.

Література

1. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.158-186.

2. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.: Центр, 2001.- С. 150-156.

3. Якуба Е.А. Социология.- Х.: Константа, 1996.- С.108-175.

 

Варіант 11

Завдання 1. Розкрийте тему «Поняття родини і шлюбу. Типи і форми шлюбу».

Методичні вказівки

1) відповісти на запитання, що вивчає соціологія родини;

2) указати, яку роль у суспільстві виконує родина;

3) з'ясувати, чим відрізняється поняття «родина» від поняття «шлюб»;

4) перелічити й охарактеризувати різні типи і форми шлюбу.

Завдання 2.Виконайте тест № 1.

Література

1. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.302-321.

2. Смелзер. Н. Социология. Пер. с англ.- М.: Феникс, 1994.- гл. 4.-С.390-426.

3. Якуба Е.А. Социология.- Х.: Константа, 1996.- С.133-142.

 

Варіант 12

Завдання 1. Розкрийте тему «Типи, форми, функції і тенденції розвитку родини».

Методичні вказівки

1) дати визначення поняття «родина»;

2) перелічити й охарактеризувати різні форми родини;

3) розкрити зміст основних функцій родини;

4) відбити основні тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин.

Завдання 2.Виконайте тест № 2.

Література

1. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.302-321.

2. Смелзер. Н. Социология. Пер. с англ.- М.: Феникс, 1994.- гл. 4.-С.390-426.

3. Якуба Е.А. Социология.- Х.: Константа, 1996.- С.133-142.

 

Варіант 13

Завдання 1. Розкрийте тему «Поняття і класифікація соціальних конфліктів».

Методичні вказівки

1) з'ясувати, коли і як відбувалося становлення соціології конфлікту;

2) дати визначення поняття «соціальний конфлікт»;

3) виділити й охарактеризувати основні елементи конфліктної ситуації;

4) проаналізувати наведені в соціальній науці класифікації соціальних конфліктів.

Завдання 2.Виконайте тест № 3.

Література

1. Аберкромби Н. и др. Социологический словарь. Перевод с англ.- М.: Экономика, 1999.- С. 137-138.

2. История социологии.- Минск: Высшая школа, 1997.- С. 209-220.

3. Некрасов А.И. Основы социологии. Учеб. Пособие.- Х.: Одиссей, 2002.- С. 187-190.

4. Павличенко Л.Л. Социология: Курс лекций.- Кременчуг, 1995.- С. 94-102.

5. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Центр, 2001.- С. 139-143.

 

Варіант 14

Завдання 1. Розкрийте тему «Причини і функції соціальних конфліктів».

Методичні вказівки

1) дати визначення поняття «соціальний конфлікт»;

2) позначити джерела соціальних конфліктів;

3) указати за яких обставин виникає конфлікт;

4) перелічити найбільш розповсюджені причини соціальних конфліктів;

5) проаналізувати позитивні функції і негативні наслідки соціальних конфліктів.

Завдання 2.Виконайте тест № 4.

Література

1. Аберкронби Н. и др. Социологический словарь. Перевод с англ.- М.: Экономика, 1999.- С. 137-138.

2. История социологии.- Минск: Высшая школа, 1997.- С. 209-220.

3. Некрасов А.И. Основы социологии. Учеб. пособие.- Х.: Одиссей, 2002.- С. 187-190.

4. Павличенко Л.Л. Социология: Курс лекций.- Кременчуг, 1995.- С. 94-102.

5. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Центр, 2001.- С. 139-143.

Варіант 15

Завдання 1. Розкрити тему «Соціологія освіти».

Методичні вказівки

1) виявити, яке призначення соціології освіти;

2) визначити, у чому розходження підходів до аналізу освіти з погляду теорії функціоналізму і теорії конфлікту;

3) розкрити основні функції системи утворення в сучасному суспільстві;

4) охарактеризувати стан системи освіти в сучасній Україні і визначити основні тенденції її подальшого розвитку.

Завдання 2.Виконайте тест № 5.

Література

1. Большой толковый социологический словарь в 2-х Т.- М.: Вече-Аст., 1999.- Т. 2.- С. 265-266.

2. Смелзер. Н. Социология. Пер. с англ.- М.: Феникс, 1994.- гл. 4.-С.390-426.

3. Якуба Е.А. Социология.- Х.: Константа, 1996.- С.143-158.

 

Варіант 16

Завдання 1. Розкрийте тему «Формування суспільної думки і її вивчення. Маніпулювання суспільною думкою».

Методичні вказівки

1) дати визначення поняття «суспільна думка»;

2) указати фактори, що визначають появу і функціонування суспільної думки;

3) позначити етапи формування суспільної думки;

4) з'ясувати, які методи використовуються при вивченні суспільної думки;

5) вказати, яким чином здійснюється маніпулювання суспільною думкою.

Завдання 2.Виконайте тест № 6.

Література

1. Анурин В.Ф. Эмпирическая социология. Учебное пособие для вузов.- М.: Академический проект, 2003- 288с.

2. Некрасов. А.И. Основы социологии. Учеб. Пособие.- Х.: Одиссей, 2002.- С. 205-233.

3. Соціологія. Навчальний посібник. 2 вид. К.: Знання, 2003.- С. 430-446.

4. Соціологія. Навчальний посібник. 2 вид. К.: Знання, 2003.- С. 377-391.

5. Фролов С.С. Социология: Учебник.- М.: Гардарики, 2004.- С.246-253.

 

Варіант 17

Завдання 1. Розкрийте тему «Конкретно-соціологічні дослідження: етапи і методика проведення».

Методичні вказівки

1) розкрити зміст поняття «соціологічне дослідження»;

2) перелічити й охарактеризувати різні типи соціальних досліджень (теоретичні й емпіричні; пілотажні, описові й аналітичні; разові і повторні й ін.);

3) вказати основні етапи соціального дослідження;

4) дати докладну характеристику методів конкретно-соціологічного дослідження.

Завдання 2.Виконайте тест № 7.

Література

1. Анурин В.Ф. Эмпирическая социология. Учебное пособие для вузов.- М.: Академический проект, 2003.-С. 31-59.

2. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.302-321.

3. Павличенко Л.Л. Социология: Курс лекций.- Кременчуг, 1995.- С. 113-120.

4. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.: Центр, 2001.- С. 139-143.

5. Соціологія. Навчальний посібник. 2 вид. К.: Знання, 2003.- С. 377-391; 430-446.

 

Варіант 18

Завдання 1. Розкрийте тему «Географічний детермінізм як один з напрямків соціології XIX ст.»

Методичні вказівки

1) дати визначення поняття «географічний детермінізм»;

2) виділити найбільш яскравих його представників;

3) розкрити сутність даного напрямку;

4) визначити його значення і роль у розвитку соціологічної думки.

Завдання 2.Виконайте тест № 8.

Література

1. История социологии.- Минск: Высшая школа, 1997.- С. 280-286.

2. Павличенко Л.Л. Социология: Курс лекций.- Кременчуг, 1995.- С. 13-14.

3. Социология: наука об обществе. Учебное пособие.- Х., 1996.- С. 100-102.

 

Варіант 19

Завдання 1. Розкрийте тему «Психологічний напрямок у соціології і його основні школи».

Методичні вказівки

Студенту рекомендується:

1) дати загальну характеристику психологічного напрямку;

2) розкрити зміст «психології натовпу»;

3) охарактеризувати основні положення школи інстинктивізму;

4) визначити місце і роль психологічного напрямку в розвитку соціологічної думки.

Завдання 2.Виконайте тест № 9.

Література

1. Анурин В.Ф. Эмпирическая социология. Учебное пособие для вузов.- М.: Академический проект, 2003.-С. 31-59.

2. Барвінський А.А. Соціологія: курс лекцій для студентів. - К.: Центр навчальна література, 2005.- С.302-321.

3. Павличенко Л.Л. Социология: Курс лекций.- Кременчуг, 1995.- С. 113-120.

4. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.: Центр, 2001.- С. 139-143.

5. Соціологія. Навчальний посібник. 2 вид. К.: Знання, 2003.- С. 377-391; 430-446.

 

Варіант 20

Завдання 1. Розкрийте тему «Марксистський аналіз соціального розвитку»

Методичні вказівки

1) дати визначення основних наукових понять, введених К. Марксом у соціологію:«суспільно-економічна формація», «спосіб виробництва», «базис», «надбудова», «продуктивні сили», «виробничі відносини»;

2) охарактеризувати основні закони соціального розвитку, відкриті К.Марксом;

3) Визначити місце і роль Маркса в історії соціологічної думки.

Завдання 2.Виконайте тест № 10.

Література

1. Аберкромби Н. и др. Социологический словарь. Перевод с англ.- М.: Экономика, 1999.- С. 157-159.

2. Большой толковый социологический словарь в 2х Т.- М.: Вече-Аст., 1999.- Т 2.- С. 389-394.

3. История социологии.- Минск: Высшая школа, 1997.- С. 57-63.

4. Некрасов А.И. Основы социологии. Учеб. Пособие.- Х.: Одиссей, 2002.- С. 35-44.

5. Павличенко Л.Л. Социология: Курс лекций.- Кременчуг, 1995.- С. 15-17.

 

ВАРІАНТИ ТЕСТІВ

Тест № 1

1. Хто ввів у науковий обіг поняття «соціологія»?

2. Що являє собою географічний детермінізм?

3. Що є основою для соціальної стратифікації?

4. Що таке функціоналізм?

5. Що являє собою девіантна поведінка?

6. До якого виду соціальних груп відноситься родина: малих, середніх чи великих?

7. Які позитивні функції конфліктів?

8. Хто такий респондент?

9. На які види підрозділяються соціологічні опитування за формою вираження?

 

Тест № 2

1. Що є об'єктом соціології?

2. Що таке суспільство?

3. Що таке репрезентативність?

4. Що таке соціальна стратифікація?

5. Коли, із соціологічної точки зору, людина в основному стає особистістю?

6. Що таке соціальний статус?

7. Кому належить відкриття законів соціального розвитку?

8. Що є об'єктом, і хто є суб'єктом суспільної думки?

9. Що таке позитивізм?

 

Тест № 3

1. Що є предметом соціології?

2. Назвіть послідовні етапи організації і проведення соціологічного дослідження.

3. Що значить термін «страта» у соціології?

4. Що таке соціалізація?

5. Що таке генеральна і вибіркова сукупність?

6. Чи має натовп внутрішню організацію?

7. Назвіть основні напрямки в історії соціологічної думки.

8. Що таке натуралізм у соціології?

9. Які два основних види соціологічного опитування?

 

Тест № 4

1. Що являє собою теорія конфлікту?

2. Які характерні ознаки класів?

3. Що таке етноцентризм?

4. Які три основних параметри, за якими у сучасному суспільстві визначається положення людини в стратифікаційній системі?

5. Які види соціальної мобільності виділяються в соціології?

6. Що таке стан?

7. Кого з видатних вітчизняних соціологів Ви знаєте?

8. Яке призначення родини в суспільстві?

9. Що таке спосіб виробництва?

 

Тест № 5

1. Яка категорія вважається ключовою у соціології?

2. Які напрямки в соціології можна віднести до натуралістичних?

3. Що таке соціальна мобільність?

4. Що таке соціальний статус?

5. Що таке ендогамний і екзогамний шлюб?

6. Які закони відкриті К. Марксом у соціології?

7. Які вимоги пред'являються до соціологічних досліджень?

8. Що таке каста?

9. Що таке «включене спостереження»?

 

Тест № 6

1. Які три рівні виділяються в структурі соціального знання?

2. Які два основних типи соціальної мобільності?

3. Що таке девіантна поведінка?

4. Що таке соціал-дарвінізм?

5. Що таке моногамія і полігамія?

6. Які основні стадії конфлікту?

7. З яких двох частин складається програма соціологічного дослідження?

8. Назвіть історичні типи суспільно-економічних формацій.

9. Що таке особистість з погляду соціології?

 

Тест № 7

1. Які функції соціології?

2. Які два основних види культури?

3. Що таке соціальна структура суспільства?

4. Які два види вертикальної мобільності?

5. Хто чи що може виступати агентом соціалізації?

6. Що таке соціальна спільнота?

7. Що таке мальтузіанство?

8. Хто є автором теорії соціальної стратифікації?

9. Кого з видатних західноєвропейських соціологів Ви знаєте?

 

Тест № 8

1. Кого вважають засновником соціології як науки?

2. Що являє собою теорія психології натовпу?

3. Які основні елементи соціальної структури суспільства?

4. Що таке маргінальність?

5. Хто такий П. Сорокін?

6. Які три основні форми соціальних спільнот?

7. Що таке соціальний інститут?

8. Що таке нуклеарная родина?

9. Які основні методи збору соціальної інформації?

 

Тест № 9

1. Які стадії, згідно Конту, людство проходить у своєму інтелектуальному розвитку?

2. Які основні елементи культури (з погляду соціології)?

3. Які підструктури містить у собі соціальна структура суспільства?

4. Що таке особистість з погляду соціології?

5. Перелічить методи проведення конкретно-соціологічних досліджень.

6. Які види соціальних груп виділяються в соціології?

7. Що таке інстинктивізм?

8. Які види родини виділяються за критерієм лідерства в родині?

9. Які види документів виділяються за способами фіксації інформації?

 

Тест № 10

1. На які дві частини О. Конт поділяв соціологію?

2. Які функції в суспільстві виконує культура?

3. Що таке вибіркове обстеження?

4. Які основні соціологічні підходи до дослідження суспільних явищ?

5. Що таке базис і надбудова?

6. Що являє собою механіцизм у соціології?

7. Що таке польове дослідження?

8. Назвіть основні наукові категорії, введені в соціологію К. Марксом.

9. Що таке «технологічний детермінізм»?

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, екзамен

Методи контролю

Критерії і норми оцінювання виконання контрольних робіт

Контрольну роботу може бути оцінено від 0 до 20 балів.

20 балів –студент відповів на обидва теоретичні питання, змістовно проаналізував матеріал, навів відповідні приклади; виконав практичні завдання без помилок. Виклад матеріалу вирізняється чіткістю та послідовністю.

15 балів –студент повністю відповів на обидва питання, змістовно проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі матеріалу має місце певна неточність; під час виконання вправ допущено одну помилку. Виклад матеріалу достатньо чіткий та послідовний.

10 балів –студент в цілому відповів на обидва питання, змістовно проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі матеріалу мають місце 2-3 неточності; практичне завдання містить 1-3 помилки. Виклад матеріалу не завжди достатньо чіткий та послідовний.

0 балів –студент відповів лише на одне питання, але поверхово, аналіз матеріалу недостатньо послідовний, наявні помилки.


Date: 2015-09-22; view: 206; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.088 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию