Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який з показників характеризує ефективність використання основних фондів?

=Фондовіддача.

29. Фондоозброєність праці визначається як співвідношення:

=Середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньооблікової чисельності працівників.

30. Удосконалення діючого виробничого устаткування з метою запобігання техніко-економічному старінню і підвищення техніко-експлуатаційних параметрів до рівня сучасних вимог виробництва здійснюється за рахунок проведення:

=Модернізації..

31. Коефіцієнт, що характеризує відношення загальної чисельності звільнених працівників за певний період часу з будь-яких причин до середньооблікової чисельності працівників це:

=Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню.

32. Основна заробітна плата – це:

=Заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами.

33. Мінімальна заробітна плата – це:

=Встановлений державою розмір заробітної плати, менше якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу (за повний місяць).

34. Безперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження у виробництво і всі сфери життя називається …

=Науково-технічним прогресом.

35. Поступовим неперервним вдосконаленням традиційних технічних засобів і технологій, нагромадженням цих вдосконалень, характеризується форма науково-технічного прогресу:

=Еволюційна.

36. Витрати промислового підприємства поділяються на прямі та непрямі за:

=Способом обчислення на одиницю продукції.

37. Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються:

=Змінними..

38. Класифікація витрат на виробництво за економічними елементами витрат є основою для:

=Упорядкування кошторису витрат на виробництво.

39. Калькулювання – це:

=Обчислення собівартості окремих виробів.

40. Прибуток – це:

=Частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність..

41. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:=Перевищення доходів над витратами.

42. Прибуток від реалізації – це:

=Різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю.

43. Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризується:

=Рівнем прибутковості виробництва.

44. Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників:

=Предметів праці, персоналу та засобів праці.

45. Оптимальними вважаються витрати на виробництво та реалізацію продукції, які забезпечують:

=Отримання максимального прибутку.

46. Ефективність виробництва є синонімом:

=Результативності виробничої системи.

47. Здатність підприємства виробляти конкурентоспроможну продукцію за рахунок ефективного використання трудових, виробничих і фінансових ресурсів називається:

=Конкурентоспроможністю підприємства.

48. Рентабельність власного капіталу – це:

=Відношення чистого прибутку до суми власного капіталу.

49. Симптомами банкрутства є:

=Збитковість підприємства.

50. До зовнішніх (національних) факторів банкрутства можна віднести:

=Високий рівень інфляції, криза в інвестиційній політиці..

51. Під структурою підприємства розуміють:

=Склад підрозділів підприємства та їх взаємозв’язки в процесі виконання виробничої діяльності.

52. Виробничий процес – це:

=Сукупність взаємопов’язаних процесів праці, а іноді і природних процесів, в результаті яких вихідні матеріали та напівфабрикати перетворюються в готову продукцію.

53. Масове виробництва має такі риси:

=Низька собівартість продукції.

54. Одиничне виробництво має такі риси:.

=Велика собівартість продукції..

55. Одиничне виробництво має такі риси:

=Значна питома вага ручних робіт.

56. Економічний ефект нової або вдосконаленої конструкції визначається на основі:

=Різниці приведених затрат.

57. З двох зіставлених технологічних процесів більш прийнятний буде той, що:

=Забезпечує меншу технологічну собівартість річного обсягу випуску продукції..

58. Планування – це:

=Визначення мети, якої підприємство прагне досягнути за певний період..

59. Необхідність планування діяльності підприємства обумовлюється:

=Прагненням передбачити майбутнє підприємства.

60. Тактичне планування – це:

=Процес реалізації стратегії підприємницької структури на певний період часу.

61.Стратегічне планування – це:

=Відображення основної мети розвитку підприємства.

62. Середньо термінове планування – це планування на строк:

=Від 3 до 5 років.

63. Механізм планування – це:

=Сукупність заходів за допомогою яких приймаються планові рішення та забезпечується їх реалізація.

64. Потужність підприємства – це:

=Максимально можливий обсяг випуску продукції за певний період.

65. Виробнича програма – це:.

=Плановий (звітний) обсяг виробництва продукції в натуральному та грошовому вимірах і асортименті.

66. Реалізована продукція – це:

=Продукція, відвантажена і сплачена покупцями.67. Плановий номінальний фонд робочого часу робітників – це:.

=Різниця між календарним фондом часу та вихідними і святковими днями.

68. Прибуток підприємства – це:

=Різниця між ціною на товар та повною його собівартістю.

69. Маржинальний прибуток – це:

=Різниця між ціною товару та змінними витратами.

70. Проект приймається до розробки якщо:

=Індекс прибутковості ≥1.

71. Чистий прибуток – це:.

=Балансовий прибуток, зменшений на суму податків.

72. Явочна чисельність персоналу підприємства – це:

=Чисельність робітників у відповідності до кількості робочих місць, норм обслуговування, норм виробітку та норм часу, що перебувають на робочому місці.

73. Облікова чисельність працівників – це:

=Явочна чисельність, збільшена на кількість робітників у відпустці, на відпочинку після зміни, у відрядженні, на навчанні, декретній відпустці, на лікарняному.

74. Технічними чинниками підвищення продуктивності праці є:

=Впровадження нової техніки та технології.

75. При плануванні середньої заробітної плати темп її зростання повинен:

=Відставати від темпів зростання продуктивності праці.

76. Відрядна оплата праці доцільна в таких випадках:

=На нормованих роботах, за умови можливості визначення обсягу виробленої окремим працівником продукції.

Всі відповіді вірні.

77. Процес планування – це:

=Визначення головних цілей підприємства та шляхів їх досягнення..

78. Бізнес-план підприємства – це:

=Комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що містить заходи, спрямовані на одержання прибутку..

79. Що не є метою розробки бізнес-плану:

=Задоволення власних амбіцій..

80. Маркетинг-план опрацьовують для того, щоб:

=Пояснити стратегію виходу підприємства на свій цільовий ринок та його завоювання.
Date: 2015-09-22; view: 233; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию