Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які укладаються комерційними банками

Комерційні банки мають здійснювати такі групи угод:

— банківські операції, які складають безпосередній
предмет діяльності;

— угоди, які мають допоміжне значення та служать для
забезпечення організаційних та матеріальних переду-


мов роботи банку (закупка паперу, канцелярського приладдя, оренда приміщення тощо);

— інші небанківські угоди, не заборонені законом, але
не включені до попередніх груп (наприклад, застосу­
вання інших підприємств та організацій).

Відповідно до ст. З Закону України «Про банки і банків­ську діяльність» банки можуть виконувати такі операції:

— залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів;

— здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, бан-
ків-кореспондентів та їх касове обслуговування;

— ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

— фінансування капітальних вкладень за дорученням
власників або розпорядників інвестованих коштів;

— випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків,
акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);

— купівля, продаж і зберігання платіжних документів,
цінних паперів, а також операції з ними;

— видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань
за третіх осіб, що передбачають їх виконання у гро­
шовій формі;

— придбання права вимоги з поставки товарів і надання
послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та
інкасація цих вимог (факторинг);

— придбання за власні кошти засобів виробництва для
передачі їх в оренду (лізинг);

— купівля в організацій і громадян та продаж їм інозем­
ної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на ра­
хунках і вкладах;

— купівля і продаж в Україні та за кордоном монетар­
них металів;

— залучення і розміщення дорогоцінних металів на ра­
хунки і вклади та інші операції з цими цінностями,
відповідно до міжнародної банківської практики;

— довірчі операції (залучення та розміщення коштів,
управління цінними паперами тощо) за дорученням
клієнтів;

 

— надання консультаційних послуг;

— проведення операцій по касовому виконанню держав­
ного бюджету за дорученням Національного банку
України;

Тема З


Комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи 


— здійснення інших операцій з дозволу Національного

банку України.

Операції, передбачені вищезазначеною статтею, прово­дяться в грошових одиницях, що перебувають в обігу на те­риторії України, в порядку, встановленому Національним банком України.

Слід зазначити, що Положення НБУ від 27 березня 1996 р. «Про порядок ліцензування банків в Україні» також містить перелік (37 позицій) банківських операцій та інших видів діяльності, які банк має право здійснювати.

Будь-яка банківська операція являє собою одну або де­кілька цивільно-правових угод. Як правило, в поняття бан­ківської операції включаються не тільки юридично значимі, але й ціла низка фактичних дій, пов'язаних з бухгалтер­ським оформленням таких угод.

До числа характерних ознак, притаманних всім банків­ським операціям, можна віднести:

по-перше — тривалий характер ділових зв'язків; по-друге — довірчий характер банківських операцій (він виявляється, наприклад, в праві банкіра відмовити клієнту в кредитуванні, якщо у банка є сумніви щодо його платоспроможності);

по-третє — фактична нерівність банківського підприєм­ства та його клієнта;

по-четверте — стандартні форми банківських операцій, що здебільшого пояснюється масовим та однотипним характером останніх;

по-п'яте — однотипність правового регулювання банків­ських операцій в різних країнах, що є результатом різноманітних методів уніфікації права, які регламен­тують кредитні та розрахункові відносини. Свого часу відомим вченим-юристом М. М. Агарковим була запропонована класифікація банківських угод у відпо­відності з функціями банку, з якої випливає, що банку при­таманні три основні функції:

1) утворення коштів (пасивні операції);

2) надання кредиту (активні операції);

3) сприяння платіжному обороту.

Цю класифікацію було враховано при визначенні класи­фікації банківських операцій банківським законодавством України.


Так, відповідно до 1 розділу Положення НБУ від 27 бе­резня 1996 р. операції банків, які підлягають ліцензуванню, поділяються на:

1) активні операції:

 

— надання кредитів банкам;

— надання кредитів юридичним особам;

— надання кредитів фізичним особам;

— придбання права вимоги з поставки товарів і надання
послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та
інкасація цих вимог (факторинг);

— вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних
осіб.

2) пасивні операції:

— залучення депозитів юридичних осіб;

— залучення депозитів фізичних осіб;

— отримання кредитів від банків;

— випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифіка­
тів тощо).

3) операції з готівкою:

— касове обслуговування клієнтів;

— перевезення грошово-валютних цінностей.

4) розрахункові операції:

 
 

— ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення
розрахунків за їх дорученням (у національній валюті
України);— ведення розрахунків банків-кореспондентів (резиден­
тів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у
національній валюті);

— проведення операцій по касовому виконанню держав­
ного бюджету, в тому числі ведення бюджетних ра­
хунків клієнтів та рахунків державних позабюджет­
них фондів за дорученням Національного банку Ук­
раїни і Головного управління Державного казначей­
ства Міністерства фінансів України;

5) операції з валютними цінностями:

— ведення валютних рахунків клієнтів;

— неторгові операції;

— встановлення прямих кореспондентських відносин з
іноземними банками;

— встановлення кореспондентських відносин з інозем­
ними банками (робота через кореспондентські рахун-Тема З


Комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи 


       
 
   
 


ки Центру міждержавних розрахунків Національного банку України або через кореспондентські рахунки уповноваженого банку);

— операції з міжнародними торговими розрахунками;

— операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньо­
му валютному ринку;

— операції з залучення та розміщення валютних коштів
на внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами
України);

— операції з залучення та розміщення валютних коштів
на міжнародних ринках (здійснюються з нерезидента­
ми України);

— валютні операції на міжнародних грошових ринках;

— операції з монетарними металами на внутрішньому
ринку;

— операції з монетарними металами на міжнародних
ринках;

6) інші операції та види діяльності:

— відповідальне збереження цінностей клієнтів банку;

— фінансування капітальних вкладень за дорученням
власників або розпорядників інвестованих коштів;

— видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань
за третіх осіб, що передбачають їх виконання у гро­
шовій формі;

— придбання за власні кошти засобів виробництва для
передачі їх в оренду (лізинг);

— довірчі операції (залучення та розміщення коштів,
управління цінними паперами тощо) за дорученням
клієнтів;

— купівля, продаж і зберігання платіжних документів,
цінних паперів, а також операції з ними;

— купівля, продаж і зберігання державних цінних папе­
рів, а також операції з ними;

— надання консультаційних послуг;

— відкриття філій банку на території України;

— відкриття філій, представництв банку за межами Ук­
раїни.

Основними з перерахованих банківських операцій є ак­тивні та пасивні.


 


Стосовно спеціальної правоздатності банків законодав­ством багатьох країн, в т. ч. й України, встановлено такі правила:

1) виключне право банків на здійснення банківських опе­
рацій, включаючи ощадні, яке виявляється в забороні всім
іншим підприємствам здійснювати зазначені операції. Інші
фінансово-кредитні установи мають право здійснювати бан­
ківські операції, за винятком ощадних, на підставі ліцензії
Національного банку;

2) примусова спеціалізація банків, тобто заборона займа­
тися діяльністю в сфері матеріального виробництва та тор­
гівлі матеріальними цінностями, а також по всім видам стра­
хування, за винятком страхування валютного, кредитного та
процентного ризику.


Date: 2015-09-25; view: 107; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию