Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ. Для визначення категорії умов праці, її важкості та напруженості праці дію кожного з факторів виробничого середовища

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для визначення категорії умов праці, її важкості та напруженості праці дію кожного з факторів виробничого середовища, які реально впливають на людину (див.табл.3.1.), оцінюють по бальній шкалі й визначають інтегральну бальну оцінку умов праці, її важкості і напруженості.

Таблиця 3.1. Критерії оцінки факторів виробничого середовища за умовами праці, важкості та напруженості праці

Фактори виробничого середовища Оцінка, бали
По умовам праці
Температура повітря 0º робіт     Теполий період       1а 1б 2а 2б     23…25 22…24 21…23 20…22 18…20 Згідно ДСН 3.3.6-042-99     23,1…28 22,1…27 21,1…26 20,1…25 18,1…23 більш на 0,1…3,0     26,1…31 25,1…30 24,1…29 23,1…28 21,1…26 більш на 3,1…6,0     29,1…34 28,1…33 27,1…32 26,1…31 24,1…29 більш на 6,1…9,0     32,1…37 31,1…36 30,1…35 29,1…34 27,1…32 більш на 9,1…12,0         більш 37 більш 36 більш 35 більш 34 більш 32
Холодний період   1а 1б 2а 2б   22…24 21…23 18…20 17…19 16…18 Згідно ДСН 3.3.6-042-99   20…22 18…21 16…18 15…17 14…16 до +(-2,0)   19,9…20 18,9…19 15,9…16 14,9…15 13,9…14 до +(-2,1…-4,0)   17,9…18 16,9…17 13,9…14 12,9…13 11,9…12 до +(-4,1…-6,0)   15,9…16 14,9…15 11,9…12 10,9…11 9,9…10 до +(-6,1…-8,0)   менш 16 менш 15 менш 12 менш 11 менш 10   більш +(-8,0)    
Швидкість руху повітря, м/с 0,1…0,4 Згідно ДСН 3.3.6-042-99 0,1…0,4 Згідно ДСН 3.3.6-042-99 До 3 разів 0,3…1,2 Більш 3 разів більш 0,3…1,2   -- --
Відносна вологість, % 40 – 60% 55…75 40 – 60% 55…75 До 25% 65…95 Більш 25% Більше 95 -- --
Теплове випромінювання, Вт/м2 Згідно з ДСН До 140 141…1500 1501…2000 2001…2500 2501…3500 Більш 3500
Вібрація, перевищення ГДР, Дб, разів Віброшвидкість   віброприскорення     Нижче ГДР     Нижче ГДР     На рівні ГДР На рівні ГДР                
Промисловий шум, перевищення ГДР, Дб Нижче ГДР Близько до ГДР 1…5 6…10 11…20 Більш 20
Ультразвук повітряний, перевищення 1/3 октан. поле Менш 4 Близько 4
Освітленість РМ, лк: Мін. об’єкт розрі-знення, мм Розряд роботи     Більш 1   5…9     10…0,3   3…4     Менш 0,3   1…2     Більш 0,5   4…9     Менш 0,5   1…3     --   --
Промисловий пил, кратність перевищення ГДК, рази Вміру-фіброгенні   Слабофіброгенні   Менш ГДК чи рівно 2мг/м3 Більш ГДК чи рівно 2мг/м3     1,1..2,0   1,1…3,0     Менш 0,3   1…2     Більш 0,5   4…9     Менш 0,5   1…3     --   --

 

Напруженість праці
Показники напруженості трудового процесу
Режим праці (год) Фактична тривалість робочого дня 6…7 Ранкова зміна (без нічної) 8…9 Дві зміни (без нічної) 10…12 Три зміни (нічна зміна) Більш 12 Нерегульовані роботи із нічною зміною) -- --
Тривалість зосередження спостерігання, % від тривалості робочої зміни Менш 25 25…50 51…75 Більш 75 -- --
Інтелектуальні навантаження Відсутня не обхід-ність прийнят-тя рішень Рішення простих альтернативних завдань згідно інструк-ції Рішення складних завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота за серією інструк-цій) Еврис-тична (творча) діяль-ність, що вимагає вирі-шення складних завдань при від-сутності алгорит-му, особисте керів-ництво в складних ситуаціях   -- --
Кількість виробничих об’єктів одночасних спостереження Менш 5 5…10 11…25 Більш 25 -- --
Темп (число рухів у годину)   Дрібних(зап’ясток)     Менш 360   361…720     721…1080     1081…300     Більш 3000   --  
Великих (рука) Менш 250 251…500 501…1600 751…1600 Більш 1600 --
Число інформаційних сигналів у годину Менш 75 76…175 176…300 Більш 300 -- --
Монотонність: кількість прийомів необхідних для реалізації простого завдання або операції, що повторюються (сек) Більш 10 9…6 5…3 Менш 3 -- --
Режим праці та відпочинку Обгрун-тований із вклю-ченням музики і гімнас-тики Обгрун-тований без вклю-чення музики і гімнас-тики Відсут-ність обгрун-тованого режиму -- -- --
Емоційне навантаження: ступінь відпочинку за результатом своєї діяльності Значущість помилки Несе відпові-дальність за вико-нання окремих еле-ментів завдання. Вимогає додатко-во зусиль в роботі з боку праців-ника Несе відпові-дальність за функ-ціональ-ну якість допомі-жних завдань. Вимогає додатко-во зусиль з боку керівни-цтва (брига-дира, майстра тощо) Несе відпові-дальність за функ-ціональ-ну якість основної роботи. Вимогає випра-влень за рахунок додатко-вих зусиль всього колекти-ва. Несе відпові-дальність за функ-ціональ-ну якість кінцевої продук-ції, роботи, завдання. Неправи-льні рішення можуть виклика-ти пошко-дження облад-нання, зупинку технолог-гічного процесу, можливу небезпек-ку для людей. -- --
Робота з оптичними приладами (мікроскоп, лупа тощо) при тривалості спостреження (% год. зміни) До 25 25…30 51…75 Більш 75 -- --
Спостреження на екрані відеотерміналів До 2 2…3 3…4 Більш 4 -- --
Важкість праці
Показники важкості трудового процесу
Фізичне динамічне навантаження, Дж Загальне *105 Регіональне *105     4,2 2,1     4,3…8,3 2,2…4,2     8,4…12 4,3…6,2     13…17 6,3…8,3     18…20 8,4…10     -- Більш 20
Фізичне статичне навантаження, Н·с На руку *104 На дві руки *104 На тулуб *104     Менш 18 Менш 43 Менш 61     18…36 43…86 61…123     37…70 87…144 124…210     71…97 145…220 221…300     Більш 97 Більш 220 Більш 300     -- -- --
Робоче місце (РМ), поза і переміщення в просторі РМ стаціона-рне, поза вільна, маса перемі-щуваного вантажу до 5 кг РМ стаціона-рне, поза вільна, маса перемі-щуваного вантажу понад 5 кг РМ стаціона-рне, поза вільна, до 25% часу у нахиле-ному поло-женні (до 30º) РМ стаціона-рне, поза змушна понад 50% робочої зміни РМ стаціона-рне, поза змушена, незручна понад 50% робочої зміни РМ стаціона-рне, поза змушена, нахил під кутом 60º до 300 разів за зміну
Робоча поза Вільна, зручна, можли-вість зміни пози «сидячи-стоячи» за бажан-ням праців-ника. Знахо-дження в позі «стоячи» до 40% часу зміни Періоди-чне перебу-вання в незруч-ній позі (робота з поворо-том тулуба, незруч-ним розта-шуван-ням кінцівок та у фіксова-ній позі), немож-ливість зміни взаємо-розташу-вання різних частин тіла відносно одна одної (до 25% часу зміни) знахо-дження в позі «стоячи» до 60%: часу зміни Періоди-чне пе-ребуван-ня в нез-ручній позі та фіксова-ній позі до 50% часу зміни; перебу-вання у вимушу-ній позі (навпо-чепки, на колінах і інш.) від 10% до 25% ча-су зміни; знахо-дження в позі «стоячі» від 60% до 80% часу зміни Перебу-вання в незруч-ній та фіксова-ній по-зах більш 50% часу зміни; перебу-вання у вимушу-ній позі (на колінках, навпочі-пки і інш.) до 25% ча-су зміни. Зна-ходжен-ня в позі «стоячі» більш 80% часу зміни. -- --

 Фізичне дінамічне навантаження, виражене в одини-цях механічної роботи за зміну, кг·м при загаль-ному наванта-женні (за участю м’язів рук,корпусу,ніг) при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м: -для жінок   -для чоловіків-     до 7500   до 12500     До 15000   До 25000     До 25000   До 35000     Більш 25000   Більш 35000     --   --     --   --
Підіймання та переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни: -для чоловіків -для жінок   До 5 До 3   До 15 До 7   До 30 До 10   Більш 30 Більш 10 -- --
При регіональ-ному наванта-женні (при роботі з переважною участю м’язів рук та плечового поя-су) кг·м До 10000 До 20000 До 30000 Більш 30000    
Статичне навантаження кг·м : Двома руками: -для чоловіків   -для жінок     До 36000   До 22000     До 70000   До 42000     До 140000   До 84000     Більш 140000 Більш 84000    
Нахил корпусу (вимушені більш 30), кількість за зміну   До 50 51…100 101…300 Більш 300    
Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічними процесами протягом зміни) км, -по горизонталі -по вертикалі-     До 4 До 2     До 8 До 4     До 12 До 8     Більш 12 Більш 8    

 

Визначення інтегральної бальної оцінкі за умовами праці, та її важкості і напруженості:

(3.1)

 

де _ xmax – найвища з отриманих приватних бальних оцінок;

N – загальне число факторів;

xi - бальна оцінка по i– му з факторів, що враховуються (приватна бальна оцінка);

n – число факторів, що враховуються, без обліку одного фактора xmax .

Формула 3.1 слушна, якщо кожний з факторів, що враховуються, діє протягом усього робочого дня, тобто 8 год (480 хв). Якщо який-небудь із факторів діє менш 8 год, то його фактична оцінка визначається :

 

xфi = xi tудi = xi (ti / 480) (3.2.)  

де - tудi – питома вага часу дії i-го фактора в загальній тривалості робочого дня;

t - тривалість дії фактора, хвилин.

Таким чином, якщо по варіанту робіт виявиться, що якийсь фактор діє менше 480 хв, то у формулу (3.1.) у якості значення x по даному фактору слід підставляти значення xф,визначене по формулі (3.2.).

Для зручності виконання завдання всі проміжні розрахунки слід зводити в табл. 3.2. у наступній послідовності ( по кожному рядкові):

- записати фактор середовища з варіанта (табл.. 3.2, стовбець 1);

- позначити цей фактор як Xi (табл.. 3.2, стовбець 2);

- виписати значення фактора з варіанта (табл.. 3.2, стовбець 3);

- визначити, використовуючи дані табл. 3.1, величину фактора Х1 у балах і занести результат у табл.. 3.2, стовбець 4.

- Вихідні дані з варіанту (дод. А), дані Х1 у балах ( з табл. 3.1.) і результати оцінки питомої ваги факторів Хф робочого середовища по по умовм праці, важкості та напруженості зводять у таблицю 3.2.

Значення важкості та напруженості праці на робочому місці визначають по найбільш високому класу шкідливості та небезпечності з усіх показників по цих категорій, що предоставлені в додатку А (окремо по напруженості та важкості праці відповідно) і заносять в таблицю 3.2 що відповідає бальному значенню.

Таблиця3.2. Розрахунки інтегральної бальної оцінки умов праці за ступенем шкідливості та небезпечностіі

 

Фактор виробничого середовища і умови праці (див. табл. 3.1) Показ-ник Щначення показника (див. табл. 3.1) Бальна оцінка фактора (див. табл. 3.1) Трива-лість дії фактора, tp, хв. Питома вага часу дії фактора tуд (див. ф-лу 3.2) Оцінка питомої ваги фактора робочого середовища Хф
  Х1          
           
  Хр          
Важкість праці            
Напруженість праці            

Після розрахунків інтегральної бальної оцінки (по формулі 3.1) визначають категорію факторів виконуваної роботи.

 

Інтегральна оцінка, бали Категорія факторів
До 1,8 1 (оптимальна)
1,8…3,3 2 (допустима)
3,4…4,1 3 (шкідлива 3.1)
4,1…4.7 4 (шкідлива 3.2)
4.8…5,3 5 (шкідлива 3.3)
5.4…5,9 6 (шкідлива 3.4)
більш 5,9 небезпечна

 

Якщо на робочому місці фактичні значення рівня шкідливих факторів перебувають у межах оптимальних або припустимих величин, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і ставляться відповідно до 1 або 2 класу. Якщо рівень хоча б одного фактора перевищує припустиму величину, то умови праці на такому робочім місці, залежно від величини перевищення і відповідно до справжніх гігієнічних критеріїв, як по окремому фактору, так і при їхній комбінації можуть бути віднесено до 1- 4 ступеням 3 класу шкідливих або класу небезпечних умов праці.

Для встановлення класу умов праці перевищення ГДК, ГДР(гранично допустимих рівнів) можуть бути зареєстровані протягом однієї зміни, якщо вона типова для даного технологічного процесу. При епізодичному ( протягом тижня, місяця) впливу на працівника шкідливого фактора його облік і оцінка умов праці проводяться за узгодженням з територіальним центром Держнагляду.

Оцінка умов праці з обліком комбінованого і сочетанного дії, напруженості та важкості праці проводиться на підставі результатів вимірів. Результати оцінки шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу (важкості та напруженості) вносять у таблицю для загальної оцінки умов праці по ступеню шкідливості та небезпеки. Потім установлюється оцінка шкідливих факторів:

─ по найбільш високому класу і ступеню шкідливості;

─ у випадку сочетанної дії 3 і більш факторів, що ставляться до класу 3.1, загальна оцінка умов праці відповідає класу 3.2;

─ при комбінації 2-х і більш факторів шкідливі умови праці 3.2, 3.3, 3.4 – оцінюються відповідно на один ступінь вище.

При роботі джерелами іонізуючих випромінювань проводять контроль і оцінку параметрів радіаційного факторів відповідно до «норм радіаційної безпеки». При дотриманні межі річної дози та інших контрольованих параметрів умови праці на данім робочім місці оцінюють як припустимі. При перевищенні, оцінки шкідливості й небезпеки по цьому фактору (надалі до виходу спеціального документа) здійснюється організаціями Держнагляду.

Робота в умовах гігієнічних нормативів повинна здійснюватися з застосуванням ЗІЗ(засоби індивідуального захисту) при адміністративному контролі над їхнім застосуванням (включення в технологічний регламент, правила внутрішнього розпорядку із заходами заохочення за їхнє використання або адміністративними заходами покарання порушників). Використання ефективних, ( що мають сертифікат відповідності) ЗІЗ зменшує рівень професійного ризику ушкодження здоров'я, але не змінює клас умов праці працівника.Date: 2015-09-02; view: 393; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию