Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Київ НТУ 2013

Київ НТУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ»

 

для студентів денної форми навчання

за напрямами:

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030601 «Менеджмент»

(за кредитно-модульною системою)

 

Затверджено

на засіданні навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №__ від ____________ 2013 р.

Київ НТУ 2013


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологія» для студентів з напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання (в рамках кредитно-модульної системи) / Укл. Н.О.Кухтик, В.І.Зюзюн. – К.: НТУ, 2013. – 40 с.

 

Укладачі: Н.О.Кухтик, асистент

В.І.Зюзюн, асистент

 

Відповідальний за випуск – В.П.Матейчик, докт. техн. наук, професор

 

 

ВСТУП

 

В XXI столітті на одну з провідних ролей вийшла порівняно нова наука – екологія.

Екологія стала для всього людства не лише наукою, але й способом поведінки, мислення, програмою дій. Вона дала людині розуміння єдності людини з природою, високу культуру та інтелект.

Будь-яка зміна середовища існування є компетенцією екології.

Виникнення на планеті локальних екологічних катастроф зумовлює необхідність розробки дієвих заходів щодо зниження викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище та його забруднення, створення екологічно ощадних, маловідходних і безвідходних технологій, економії ресурсів.

Набуття кожною людиною екологічних знань сприяє дбайливому ставленню до природи.

Екологія стає все більше важливою для життя людини та її існування на планеті.

Проведення екологічного контролю вимагає знань та володіння багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів та проведення деяких інших операцій, що наведені у стандартах і нормативних документах.Виконання практичних занять – важливий етап в закріпленні знань студентів з прикладної частини курсу «Екологія».

Мета практичних занять:

формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визначити рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Основні завдання практичних занять – допомогти студентам набути вмінь і навичок щодо:

а) розпізнавання екологічних проблем розвитку людства за різними ознаками;

б) визначення санітарного стану природних водойм при скиданні стічних вод підприємств, нормованих викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом, рівня забруднення поверхневого шару ґрунтів;

в) оцінки ступеню забруднення атмосферного повітря придорожнього середовища оксидом вуглецю та визначення рівнів шуму при різному впливі транспортного потоку;

г) розрахунку комплексного індексу забруднення атмосфери на основі даних спостережень;

д) розрахунку екологічного податку суб’єктами підприємницької діяльності.

 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ФОРМА КОНТРОЛЮ

 

№ п/п Назва практичного заняття Форма контролю поточної успішності
1. Практичне заняття № 1 «Визначення основних екологічних проблем та їх наслідки» Перевірка відвідування Перевірка виконання роботи
2. Практичне заняття № 2 «Забруднення складових біосфери» Перевірка відвідування Перевірка виконання роботи
3. Практичне заняття № 3 «Вплив автомобільного транспорту на довкілля» Перевірка відвідування Перевірка виконання роботи
4. Практичне заняття № 4 «Моніторинг атмосферного повітря» Перевірка відвідування Перевірка виконання роботи
5. Практичне заняття № 5 «Розрахунок розміру сплати екологічного податку» Перевірка відвідування Перевірка виконання роботи

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Контроль відвідування лекцій і практичних занять:

присутній на занятті – 1 бал

відсутній на занятті – 0 балів

 

Практичне заняття (0 – 5 балів):

5 бали – роботу виконано самостійно і правильно;

4 бали – роботу виконано самостійно з деякими похибками;

2 бали – роботу виконано правильно, але не повністю;

1 бал – роботу переписано;

0 балів – роботу не виконано.

 
Date: 2015-09-02; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию