Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Про тваринний світ 6 page

г) визначення повноважень Рад, порядку організації та
діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього
природного середовища, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки;

д) встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної
ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на
території республіки.

 

Верховна Рада України відповідно до Конституції України може
приймати до свого розгляду й інші питання охорони навколишнього
природного середовища та використання природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки.

 

Стаття 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки
Крим

 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим в галузі
регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного
середовища:

а) визначає порядок організації та діяльності органів
управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і
використання природних ресурсів;

б) визначає повноваження Рад у галузі охорони навколишнього
природного середовища і раціонального використання природних
ресурсів;

в) забезпечує реалізацію екологічної політики України,
екологічних прав громадян;

г) затверджує екологічні програми;

д) організує вивчення навколишнього природного середовища;

е) створює і визначає статус резервних, в тому числі й
валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища; { Пункт "е" статті
14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від
05.03.98 }

є) приймає рішення про організацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій
та об'єктів, що підлягають особливій охороні, встановлює додаткові
їх категорії;

ж) припиняє господарську діяльність підприємств, установ і
організацій, що знаходяться у підпорядкуванні Автономної
Республіки Крим, а також обмежує або зупиняє (тимчасово)
діяльність підприємств, установ і організацій, не підпорядкованих
органам влади Автономної Республіки Крим, в разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;з) встановлює в разі потреби нормативи екологічної безпеки,
більш суворі, ніж ті, що діють в цілому на території України.

 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює й інші
повноваження, не віднесені законодавством України до компетенції
республіканських органів державної влади України.

 

Стаття 15. Повноваження місцевих Рад
у галузі охорони навколишнього природного
середовища

 

Місцеві Ради несуть відповідальність за стан навколишнього
природного середовища на своїй території і в межах своєї
компетенції:

а) забезпечують реалізацію екологічної політики України,
екологічних прав громадян;

б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств,
установ і організацій у порядку, визначеному законом; { Пункт "б"
частини першої статті 15 в редакції Закону N 2637-IV ( 2637-15 )
від 02.06.2005 }

в) затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти
планіровки і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та
схеми промислових вузлів;

г) видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне
використання природних ресурсів місцевого значення;

д) затверджують місцеві екологічні програми;

е) організовують вивчення навколишнього природного
середовища;

є) створюють і визначають статус резервних, в тому числі й
валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища; { Пункт "є" статті
15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від
05.03.98 }

ж) організують в разі необхідності проведення екологічної
експертизи;

з) забезпечують інформування населення про стан навколишнього
природного середовища, функціонування місцевих екологічних
автоматизованих інформаційно-аналітичних систем; { Пункт "з"
частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002 }

и) організують роботу по ліквідації екологічних наслідків
аварій, залучають до цих робіт підприємства, установи та
організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і
громадян;

і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають особливій охороні;

ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища;

й) припиняють господарську діяльність підприємств, установ та
організацій місцевого підпорядкування, а також обмежують чи
зупиняють (тимчасово) діяльність не підпорядкованих Раді
підприємств, установ та організацій в разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

к) координують діяльність відповідних спеціально
уповноважених державних органів управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища та використання природних
ресурсів на території місцевої Ради. 

Місцеві Ради можуть здійснювати й інші повноваження
відповідно до законодавства України.

 

Розділ IV

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього
природного середовища

 

Управління охороною навколишнього природного середовища
полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження,
дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування,
програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої
діяльності.

 

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного
середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Ради
та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально
уповноважені на те державні органи по охороні навколишнього
природного середовища і використанню природних ресурсів та інші
державні органи відповідно до законодавства України.

 

Спеціально уповноваженими державними органами управління в
галузі охорони навколишнього природного середовища і використання
природних ресурсів у республіці є спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних
ресурсів, його органи на місцях та інші державні органи, до
компетенції яких законодавством України та Автономної Республіки
Крим віднесено здійснення зазначених функцій.

 

Громадське управління в галузі охорони навколишнього
природного середовища здійснюється громадськими об'єднаннями і
організаціями, якщо така діяльність передбачена їх статутами,
зареєстрованими відповідно до законодавства України.

 

Метою управління в галузі охорони навколишнього природного
середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням
вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і
комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання природних ресурсів,
досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у
галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України
у галузі охорони навколишнього природного
середовища

 

Кабінет Міністрів України у галузі охорони навколишнього
природного середовища:

а) здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України
екологічної політики;

б) забезпечує розробку державних цільових, міждержавних і
регіональних екологічних програм; { Пункт "б" частини першої
статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

в) координує діяльність міністерств, відомств, інших установ
та організацій України у питаннях охорони навколишнього
природного середовища;

г) встановлює порядок утворення і використання Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища у складі
Державного бюджету України та затверджує перелік природоохоронних
заходів ( 1147-96-п ); { Пункт "г" статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 186/98-ВР від
05.03.98 }

д) встановлює порядок розробки та затвердження екологічних
нормативів, лімітів використання природних ресурсів, скидів
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення
відходів; { Пункт "д" частини першої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2556-III ( 2556-14 ) від
21.06.2001 }

е) встановлює порядок визначення збору та її граничних
розмірів за користування природними ресурсами, забруднення
навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші
види шкідливого впливу на нього; ( Пункт "е" статті 17 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 )

є) приймає рішення про організацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; { Пункт
"є" статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 81/96-ВР
від 06.03.96 }

ж) організує екологічне виховання та екологічну освіту
громадян;

з) приймає рішення про зупинення (тимчасово) діяльності
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності
та підпорядкування, в разі порушення ними законодавства про
охорону навколишнього природного середовища; { Пункт "з" частини
першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }

и) керує зовнішніми зв'язками України в галузі охорони
навколишнього природного середовища.

 

Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші
повноваження відповідно до законодавства України.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР
від 05.03.98 }

Стаття 18. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим
у галузі охорони навколишнього природного
середовища

 

Уряд Автономної Республіки Крим у галузі охорони
навколишнього природного середовища на своїй території:

а) здійснює реалізацію законодавства України та Автономної
Республіки Крим в галузі охорони навколишнього природного
середовища;

б) організує розробку екологічних програм;

в) координує діяльність міністерств, відомств, а також
підприємств, установ та організацій в Автономній Республіці Крим
у питаннях охорони навколишнього природного середовища, незалежно
від форм власності та підпорядкування;

г) встановлює порядок утворення і використання
республіканського фонду охорони навколишнього природного
середовища у складі республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим; { Пункт "г" статті 18 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

д) погоджує розміщення підприємств, установ і організацій;

е) організує управління і контроль в галузі охорони
навколишнього природного середовища;

є) визначає в установленому порядку нормативи збору і
розміри зборів за забруднення навколишнього природного
середовища, розміщення відходів; { Пункт "є" статті 18 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

ж) затверджує за поданням органів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів для підприємств, установ і організацій ліміти
використання природних ресурсів, за винятком природних ресурсів
загальнодержавного значення, скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять
до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення,
навколишнього природного середовища за межами території Автономної
Республіки Крим, та ліміти на утворення і розміщення відходів;
{ Пункт "ж" статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 81/96-ВР від 06.03.96, N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99,
N 2556-III ( 2556-14 ) від 21.06.2001 }

з) організує проведення державної екологічної експертизи
об'єктів, що створюються або функціонують на території Автономної
Республіки Крим;

и) погоджує поточні і перспективні плани роботи підприємств,
установ та організацій з питань охорони навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів;

і) організує ліквідацію екологічних наслідків аварій, залучає
до її проведення підприємства, установи, організації, незалежно
від підпорядкування та форм власності, і громадян;

ї) забезпечує систематичне та оперативне інформування
населення, підприємств, установ та організацій про стан
навколишнього природного середовища;

й) організує екологічну освіту та екологічне виховання
громадян.

 

Уряд Автономної Республіки Крим може здійснювати й інші
повноваження, що не входять до компетенції республіканських
органів державного управління України.

{ Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР
від 05.03.98 }

Стаття 19. Компетенція виконавчих і розпорядчих органів
місцевих Рад у галузі
охорони навколишнього природного середовища

 

Виконавчі та розпорядчі органи місцевих Рад у галузі охорони
навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції:

а) здійснюють реалізацію рішень відповідних Рад;

б) координують діяльність місцевих органів управління,
підприємств, установ та організацій, розташованих на території
місцевої Ради, незалежно від форм власності та підпорядкування;

в) організують розробку місцевих екологічних програм;

г) визначають в установленому порядку нормативи збору і
розміри зборів за забруднення навколишнього природного середовища
та розміщення відходів; { Пункт "г" статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

д) затверджують за поданням органів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів для підприємств, установ та організацій ліміти
використання природних ресурсів, за винятком ресурсів
загальнодержавного значення, ліміти скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять
до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або
навколишнього природного середовища за межами території цієї Ради,
та ліміти на утворення і розміщення відходів; { Пункт "д" статті
19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР від
06.03.96, N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99, N 2556-III
( 2556-14 ) від 21.06.2001 }

е) організують збір, переробку, утилізацію і захоронення
відходів на своїй території; { Пункт "е" статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 }

є) формують і використовують місцеві фонди охорони
навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів;

{ Пункт "є" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 186/98-ВР від 05.03.98 }

ж) погоджують поточні та перспективні плани роботи
підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього
природного середовища і використання природних ресурсів;

з) забезпечують систематичне та оперативне інформування
населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан
навколишнього природного середовища, захворюваності населення;

и) організують екологічну освіту та екологічне виховання
громадян;

і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

Виконавчі і розпорядчі органи Рад можуть здійснювати й інші
повноваження відповідно до законодавства України.

{ Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР
від 05.03.98 }

Стаття 20. Компетенція спеціально уповноважених органів
державного управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища та
використання природних ресурсів

 

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його
органів на місцях належать:

а) здійснення комплексного управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища в республіці, проведення
єдиної науково-технічної політики з питань охорони навколишнього
природного середовища і використання природних ресурсів,
координація діяльності міністерств, відомств, підприємств, установ
та організацій в цій галузі;

б) державний контроль за використанням і охороною земель,
надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та
іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та
природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і
виключної (морської) економічної зони республіки, дотриманням
заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів
навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та
практичному використанні генетично модифікованих організмів у
відкритій системі, а також за додержанням норм екологічної
безпеки; { Пункт "б" частини першої статті 20 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1158-VI ( 1158-17 ) від 19.03.2009 }

в) організація моніторингу навколишнього природного
середовища, створення і забезпечення роботи мережі
загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до
екологічної інформації, положення про яку затверджується Кабінетом
Міністрів України; { Пункт "в" частини першої статті 20 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від
28.11.2002 }

г) затвердження нормативів, правил, участь у розробці
стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і
охорони навколишнього природного середовища від забруднення та
інших шкідливих впливів;

д) здійснення державної екологічної експертизи;

е) одержання безоплатно від міністерств, відомств,
підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для
виконання покладених на нього завдань;

є) видача дозволів на захоронення (складування) відходів,
викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на
спеціальне використання природних ресурсів відповідно до
законодавства України; { Пункт "є" статті 20 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 }

ж) обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств
і об'єктів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності,
якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на
використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів
гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних
факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин; { Пункт "ж"
частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2556-III ( 2556-14 ) від 21.06.2001, N 198-IV ( 198-15 ) від
24.10.2002 }

з) подання позовів про відшкодування збитків і втрат,
заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;

и) складання протоколів та розгляд справ про адміністративні
правопорушення в галузі охорони навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів;

і) керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги
України;

ї) координація роботи інших спеціально уповноважених органів
державного управління в галузі охорони навколишнього природного
середовища та використання природних ресурсів;

й) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони
навколишнього природного середовища, вивчення, узагальнення і
поширення міжнародного досвіду в цій галузі, організація виконання
зобов'язань України відповідно до міжнародних угод з питань
охорони навколишнього природного середовища;

к) встановлення порядку надання інформації про стан
навколишнього природного середовища; { Частину першу статті 20
доповнено пунктом "к" згідно із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від
28.11.2002 }

л) встановлення порядку організації та проведення публічних
слухань або відкритих засідань з питань впливу запланованої
діяльності на навколишнє природне середовище; { Частину першу
статті 20 доповнено пунктом "л" згідно із Законом N 254-IV
( 254-15 ) від 28.11.2002 }

м) здійснення процедури попередньої обґрунтованої згоди
відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до
Конвенції про біологічне різноманіття ( 995_935 ) щодо можливості
транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів,
призначених для умисного введення в навколишнє природне
середовище. { Частину першу статті 20 доповнено пунктом "м" згідно
із Законом N 1158-VI ( 1158-17 ) від 19.03.2009 }

 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів виконує й інші функції
відповідно до положення про нього, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.

 

Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його
органів на місцях, визначені у пункті "ж" частини першої цієї
статті, не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності
(інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про
розподіл продукції. { Статтю 20 доповнено частиною третьою згідно
із Законом N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000 }

 

В системі органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів
можуть створюватись спеціальні підрозділи, працівники яких
наділяються правом носіння форми встановленого зразка і
вогнепальної зброї.

 

Посадові особи спеціальних підрозділів спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів підлягають обов'язковому державному
особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на
випадок загибелі на суму десятирічної заробітної плати за
останньою посадою, яку вони займали, а в разі поранення, контузії,
травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у
зв'язку з виконанням посадових обов'язків, - на суму від
шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою
залежно від ступеня втрати працездатності. { Статтю 20 доповнено
частиною згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 }

 

Перелік категорій посадових осіб спеціальних підрозділів
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів, які підлягають
обов'язковому державному особистому страхуванню, а також порядок
та умови цього страхування встановлюються Кабінетом Міністрів
України. { Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом
N 81/96-ВР від 06.03.96 }

( Дoкумeнт вз

У разі загибелі посадової особи спеціального підрозділу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів у зв'язку з виконанням
посадових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям
виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної
плати загиблого за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок
державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
{ Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N 81/96-ВР від
06.03.96 }

 

У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів тілесних ушкоджень у зв'язку
з виконанням нею посадових обов'язків, що перешкоджають надалі
займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова
допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою
посадою, яку вона займала, за рахунок державного бюджету з
наступним стягненням цієї суми з винних осіб і у встановленому
порядку призначається пенсія по інвалідності. { Статтю 20
доповнено частиною згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 }

 

У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів тілесних ушкоджень у зв'язку
з виконанням нею посадових обов'язків, що не перешкоджають надалі
займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова
допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок
державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
{ Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N 81/96-ВР від
06.03.96 }

 

Шкода, заподіяна майну посадової особи спеціального
підрозділу спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або
членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків,
відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного
бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. { Статтю
20 доповнено частиною згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 }

 

Річна заробітна плата посадової особи спеціального підрозділу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів, що береться для нарахування
розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат,
які отримала посадова особа за час роботи у спеціальному
підрозділі спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за рік,
що передував року загибелі або ушкодження здоров'я. { Статтю 20
доповнено частиною згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 }

 

Законодавством України передбачається охорона честі,
гідності, здоров'я і життя працівників спеціальних підрозділів
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів та його органів на місцях.

 

Рішення спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з питань,
що віднесені до його компетенції, є обов'язковими для всіх
підприємств, установ та організацій і можуть бути оскаржені у
судовому порядку.

 

Компетенція інших спеціально уповноважених державних органів
управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і
раціонального використання природних ресурсів визначається
законодавством України, а також положеннями про ці органи, які
затверджуються у встановленому порядку.

 

Стаття 21. Повноваження громадських об'єднань у галузі
охорони навколишнього природного середовища

 

Громадські природоохоронні об'єднання мають право:

а) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з
охороною навколишнього природного середовища, розробляти і
пропагувати свої екологічні програми; { Пункт "а" частини першої
статті 21 в редакції Закону N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002 }

б) утворювати громадські фонди охорони природи; за
погодженням з місцевими Радами за рахунок власних коштів і
добровільної трудової участі членів громадських об'єднань
виконувати роботи по охороні та відтворенню природних ресурсів,
збереженню та поліпшенню стану навколишнього природного
середовища;

в) брати участь у проведенні спеціально уповноваженими
державними органами управління в галузі охорони навколишнього
природного середовища перевірок виконання підприємствами,
установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;

г) проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати
її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати
рішення;

д) вільного доступу до екологічної інформації; { Пункт "д"
частини першої статті 21 в редакції Закону N 254-IV ( 254-15 ) від
28.11.2002 }

е) виступати з ініціативою проведення республіканського і
місцевих референдумів з питань, пов'язаних з охороною
навколишнього природного середовища, використанням природних
ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;


Date: 2015-09-02; view: 139; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.035 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию