Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Критерії і закономірності суспільного прогресу. Більшість філософів і істориків вважають прогрес провід­ною тенденцією, головним напрямком розвитку суспільства

Більшість філософів і істориків вважають прогрес провід­ною тенденцією, головним напрямком розвитку суспільства.

Зміст суспільного прогресу. Суспільний прогрес - це процес удосконалювання сутнісних сил людини, розвиток зді­бностей, задоволення матеріальних і духовних потреб, збага­чення інтересів і прагнень.

Ціль суспільного прогресу - всебічний розвиток сутнісних сил кожної людини.

В цих формулюваннях відображена гуманістична спрямо­ваність прогресу; тобто людина є головною метою і змістом іс­торії.

Розвиток техніки, зростання виробництва, наукові відкрит­тя самі по собі не можуть служити показником прогресу, вони прогресивні лише в тому випадку, якщо поліпшують життя людини, сприяють його розвитку.

Критерії прогресу. По яким же ознакам, критеріям можна визначити рівень розвитку суспільства; яке суспільство більш прогресивне, яке-менш? І чи можна знайти єдиний критерій прогресу? На останнє питання існує дві протилежних відпові­ді-

Одні суспільствознавці вважають, що не можна (або важко) говорити про загальний, єдиний критерій прогресу. В кожній сфері суспільного життя діють специфічні закономірності, які і визначають особливий критерій: економічний, технічний, науковий, соціальний, політичний, моральний, естетичний і інші. Важко по одному й тому ж критерію, вважають вони, ви­значати рівень розвитку, наприклад, техніки і моральності.

Інші вважають, що оскільки існує єдиний історичний про­цес, повинен бути і комплексний критерій його оцінки. Ви­словлюються різні точки зору по проблемі головного крите­рію прогресу: ^ - рівень розвитку продуктивних сил, насамперед техніки і

технології - (технократичні концепції); ^ - тип виробничих відносин (марксизм); -/ - рівень продуктивності суспільної праці (валовий націона­льний продукт (ВНП) на душу населення в рік - використо­вується в міжнародній економічній статистиці); ^ - рівень споживання (рівень життя, якість життя); ^ - спосіб розподілу готового продукту (наскільки реалізовані

при цьому принципи справедливості і рівноправності); -/ - ступінь свободи особи;^ - кількість і структура використання вільного часу; ^ - ступінь свідомості і використання суспільних законів; ^ - щастя людини як універсальний моральний критерій прогресу (ступінь реалізації сутнісних сил людини).

Перші в цьому списку - технічні і економічні критерії ма­ють перевагу в тому, що вони виражаються в досить точних, конкретних кількісних показниках, а це необхідний елемент у будь-якій процедурі порівняння. Мінус їх у тому, що вони лише побічно торкаються головної фігури прогресу - людини. Такі комплексні, гуманістичні критерії, як воля і щастя, відби­вають суть, зміст людського буття, але важко піддаються іден­тифікації. Кожен із названих критеріїв можна взяти як голо­вну ланку в ланцюзі і потім витягти весь ланцюг.

Спробуйте зробити це, як логічна вправа.

Закономірності прогресу. З ідеї єдності світової історії випливає положення про загальні закономірності прогресу. Назвемо деякі з них:

/. Суспільний прогрес завжди суперечливий, здійснюєть­ся за допомогою боротьби старого і нового (консервативної і революційної сил) і тому має непрямолінійний характер. Історія ніколи не йшла гладко, рівномірно; всередині провідної прогресивної тенденції завжди є елементи регресу, застою.

2. Взаємозв'язок поступовості і циклічності. В суспільстві, оскільки в ньому є такий елемент як історична пам'ять, закон заперечення здійснюється швидше (набагато більшеприкладів того, що "нове - це добре забуте старе").


Date: 2015-08-24; view: 107; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию