Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Посилання

- Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань (списком літератури для ДП), виділеним квадратними дужками. Наприклад, “... у роботах [1 – 3]...”.

- При посиланні на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, додатки вказують їх номери. Наприклад,
“... В розділі 4...”, “... На рисунку 1.3...”, “... (дивись таблицю 2.4)...”, або “... В рівняннях (2.1) – (2.3)”, “... У додатку Б...” і т. ін.

- При посиланнях на нормативні документи (стандарти, технічні умови) вказують тільки номер стандарту без найменування. Наприклад, “сталь швидкоріжуча Р9 за ГОСТ 19265-73”.

- Список літератури для ДП (перелік посилань для ДР), на що посилаються в основній частині ПЗ і ДР, повинен бути наведений в кінці тексту ПЗ і ДР. У відповідних місцях по тексту повинні бути посилання.

- Бібліографічний опис посилань наводять у порядку, в якому вони згадуються вперше в тексті. Всі нумерації в ПЗ і ДР виконуються арабськими цифрами.

 

 

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

- Опис джерел інформації переліку посилань (списку літератури
для ПЗ) складається з елементів, які становлять відомості про нього.

- Відомості про книги включають: прізвище та ініціали автора; назву книги; призначення книги; найменування установи, яка надрукувала книгу; місце видання; видавництво; рік видання.

Прізвище автора ставиться у називному відмінку.

Якщо книга написана трьома або більше авторами, допускається подавати прізвище першого з них і словосполучення “та ін.”.

Приклади:

1 Дяченко С.С. Фізичні основи міцності та пластичності металів: Навч. посібник. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2003.

2 Корсаков Н.А. Приспособления для металлорежущих станков: Учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 1983.

- Відомості про статтю мають включати: прізвище та ініціали авторів; заголовок статті; найменування газети, журнала, збірника; місце видання (для збірників); рік видання; число і місяць (для газет); відомості про серію (якщо вона є); номер, випуск, том (для журналів, збірників); сторінки, на яких вміщена стаття (крім газет обсягом до 6 сторінок)Приклади:

1 Левковский А.П. Методика выбора оптимального способа восстановления деталей. / Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. – Харьков: ХНАДУ. – 2003. – Вып. 13. – С. 78-80.

2 Волковинский В. Нормативная база сертификации по экологическим требованиям //Стандарты и качество. – 2001. – № 7 – 8. – С. 112-116.

- Відомості про стандарт чи технічні умови повині містити: позначення документа; основний заголовок; дату введення.

Приклади:

1 ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.- Чинний від 01.01.96.

- Відомості про технічні документи (типові проекти, промислові каталоги, прейскуранти тощо) повинні включати: найменування, вид документа; організацію, яка видала документ; місце; рік випуску.

Приклад:

1 Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные: Прейскурант № 19 – 08. – М.: Прейскурантиздат, 1990.

- Відомості про автореферати мають включати: прізвище автора; найменування теми; місце і рік видання.

Приклад:

Полянский А.С. Формирование свойств надежности автотракторных двигателей в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации: Автореф. д-ра техн. наук. – Харьков, 2004. – 20 с.

- Елементи відомостей про перелік посилань (список літератури для ПЗ) повинні мати умовні розділові знаки:

/ (косу риску) – перед відомостями про авторів;

: (двокрапку) – перед назвою видання (підручник, навч. посібник),
а також перед назвою видавництва;

, (кома) – між прізвищами авторів, а також перед роком видання;

.– (крапка і тире) – після відомостей про назву видання;

; (крапка з комою) – перед переліком кількох робіт;

// (дві косі риски) – перед відомостями про документ, у якому вміщена складова частина, журнал, збірник);

( ) (круглі дужки) – при додаткових відомостях.

 


Date: 2015-07-25; view: 76; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию