Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета, завдання курсової роботи. Курсова робота є самостійною теоретико – дослідницькою роботою студента, що входить до освітньо – професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки

Курсова робота є самостійною теоретико – дослідницькою роботою студента, що входить до освітньо – професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.140101 « Готельно – ресторанна справа».

Виконання курсової роботи є складовою навчального процесу.

Мета курсової роботи – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни і виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань організації прийому та обслуговування споживачів у підприємствах готельного господарства.

Виконання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами дисципліни, що спонукає ґрунтовно вивчати законодавчі акти з питань організації роботи підприємств готельного господарства, спеціальні наукові видання, у яких розглядаються окремі питання цих відносин за умов ринкової економіки.

У процесі виконання курсової роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог, що пред’являються, повинен проявити свої знання загальнотеоретичних, фундаментальних та професійно – орієнтованих дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання організації прийому та обслуговування споживачів у підприємствах готельного господарства, а також свої навички проведення дослідження по суті питання, аналізувати організаційно – економічні показники підприємства, визначити основні напрямки удосконалення організації прийому та обслуговування споживачів на підприємстві, розроблювати заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства готельного господарства.

В процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми, здійснити відповідний аналіз статистичних даних підприємства чи галузі, показати вміння вирішувати практичні завдання, застосовувати теоретичні положення щодо вирішення конкретних питань з організації прийому та обслуговування споживачів на підприємствах готельного господарства з урахуванням різних форм власності.

Процес виконання курсової роботи містить низку послідовних етапів, основними з якими є : ( табл.. 1.1).- вибір теми курсової роботи;

- вивчення спеціальної літератури з обраної теми;

- складання плану;

- збір вихідної інформації на підприємстві;

- розкриття змісту курсової роботи;

- оформлення курсової роботи;

- подання роботи на її захист.

 

Таблиця 1.1 – Етапи підготовки та захист курсової роботи

- Учасники процесу
Студент Викладач
Вибір теми курсової роботи Підготовка тематики курсових робіт Узгодження теми Формулювання вимог до кожної теми
Співбесіда з методики підготовки курсової роботи з конкретної теми, визначення термінів роботи
Попередній підбір літератури, укладання списку, перегляд джерел з обраної теми  
Підготовка проекту плану Узгодження та затвердження плану
Поглиблене вивчення інформаційних джерел  
Збір вихідної інформації на підприємстві, статистичних даних наведених у науковій літературі, періодичній пресі та статистичних щорічних виданнях  
Робота над курсової роботи Консультування
Підготовка до оформлення курсової роботи Рецензування курсової роботи
Захист курсової роботи Створення умов для ознайомлення інших студентів зі змістом роботи
Обговорення ( в групі або індивідуально)
Оцінювання

 

 

Студенти повинні враховувати необхідність виконання всіх перерахованих етапів, плануючи їх у наведеній послідовності.

Виконуючи роботу, студент має навчитися користуватися спеціальною літературою, самостійно її аналізувати та узагальнювати.

Курсову роботу студент повинен виконувати на основі ретельного вивчення й узагальнення передового досвіду господарювання, висвітленого в літературних джерелах, обов’язкового використання статистичних даних, наведених у науковій літературі, періодичній пресі та статистичних щорічних виданнях.

Тема роботи має бути такою, яка давала б змогу майбутньому фахівцю у комплексі вирішувати чи висвітлювати питання організації роботи підприємства готельного господарства. Результати дослідження треба викласти у вигляді висновків і пропозицій.

Оцінка курсової роботи здійснюється за такими критеріями:

1.Відповідність змісту курсової роботи обраній темі.

2. Повнота опрацювання теми з використанням необхідної літератури.

3. Наукова та практична обгрунтованість висновків.

4. Самостійність виконання роботи.

5. Стиль, логічність викладання матеріалу, відповідність вимогам до оформлення.

 


Date: 2015-07-24; view: 184; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию