Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


О.М. Обушенко 2 page

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.У результаті вивчення цієї теми курсанти набуватимуть знання про заходи забезпечення кримінального провадження. Вивчення цієї теми є важливим для діяльності працівників міліції, оскільки необхідність дотримання принципу законності, вивчення питань, що стосуються обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження є запорукою успішної та ефективної роботи органів досудового розслідування, дотримання прав громадян та недопущення їх порушень.

Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи.

Під час вивчення даної теми необхідно знати: поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу. Клопотання про застосування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і процедура звернення застави у доход держави. Застосування електронних засобів контролю. Тримання під варту як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.Вміти:давати кримінальну процесуальну характеристику заходам забезпечення кримінального провадження; ефективно застосовувати запобіжні та інші заходи забезпечення кримінального провадження, що забезпечуватимуть належну поведінку підозрюваних, обвинувачених, підсудних.

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: 7.1; 7.2; 7.15.

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми: рапорт, протокол, клопотання.


Структура навчальної дисципліни

№ теми Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН та інших дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими дисциплінами
З викладачем
Всього Лекцій Семінарів Практичн.
1. Поняття, суть і завдання кримінального процессу   мультимедійна презентація Крим.право - Т.1.
2. Кримінальний процесуальний закон   мультимедійна презентація Крим.право - Т.2.
3. Засади кримінального процессу   мультимедійна презентація СПОУ Т.2 ДС - Т.2
4. Суб’єкти кримінального процесу   мультимедійна презентація ОРП ДС Т.- 2
  Модульний контроль №1 - - - - - -    
  Усього за модуль      
Докази і доказування у кримінальному процесі   мультимедійна презентація Доказуваня у крим. судочинстві Т. 1-2;
Відшкодування шкоди у кримінальному процесі   мультимедійна презентація Дос. розсл. Т.6
Процесуальні строки і судові витрати   мультимедійна презентація Дос. розсл. Т.1;
Заходи забезпечення кримінального провадження   мультимедійна презентація Дос. розсл. Т.6
  Модульний контроль № 2 - - - - - -    
  Усього за модуль      
  Усього за семестр      
  Форма підсумкового контролю Залік    

5. Теми семінарських занять

Тема 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу.

2. Історичні форми кримінального процесу.

3. Система стадій кримінального процесу.

4. Кримінально-процесуальні правовідношення.5. Кримінально-процесуальні функції: поняття, основні види та суб’єкти.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. Історичні форми кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців. Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості. Кримінально-процесуальні функції: поняття і види. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин. Кримінально-процесуальна форма. Особливості кримінально-процесуальної форми. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-процесуальної форми. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення. Фіксування кримінального провадження.

 

Рекомендована література до Теми 1:2.25; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75.

 

ТЕМА 2. Кримінальний процесуальний закон

Семінарське заняття - 2 год

План

1. Поняття, система та джерела кримінального процесуального права.

2. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

3. Система кримінального процесуального законодавства.

4. Міжнародні договори України та їх співвідношення з кримінальнимпроцесуальним законодавством України.

5. Чинність кримінального процесуального закону у часі, просторі і щодо кола осіб.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: кримінальне процесуальне право – самостійна галузь права. Джерела кримінального процесуального права України. Поняття кримінального процесуального закону та його значення. Структура Кримінального процесуального кодексу України. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. Значення рішень Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією.

 

Рекомендована література до Теми 2: 2.25; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75.

 

 

Тема 3. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття і значення засад кримінального процесу.

2. Система засад кримінального процесу.

3. Конституційні засади кримінального процесу, їх значення та зміст.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття та значення засад кримінального провадження. Класифікація засад кримінального провадження. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації. Суть та значення окремих засад кримінального процесу: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права власності; презумпція невинуватості; свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист; доступ до правосуддя; змагальність; безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; гласність і відкритість судового розгляду; розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне судочинство.

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.2; 2.25; 4.11-4.31; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75.

 

 

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

1. Суб’єкти кримінального процесу: поняття і класифікація.

2. Суд, суддя, слідчий суддя, присяжні: процесуальна характеристика.

3. Оперативні підрозділи: процесуальна характеристика.

4. Слідчий органу досудового розслідування: процесуальна характеристика.

5. Потерпілий, заявник: процесуальна характеристика.

6. Підозрюваний, обвинувачений: процесуальна характеристика.

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

1. Захисник: процесуальна характеристика.

2. Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача: процесуальна характеристика.

3. Свідок: процесуальна характеристика.

4. Експерт: процесуальна характеристика.

5. Понятий: процесуальна характеристика.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному судочинстві. Сторони та інші учасники кримінального провадження. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу. Суд, суддя в кримінальному процесі. Функції та повноваження суду (судді). Слідчий суддя в досудовому провадженні. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу. Органи досудового розслідування та їх компетенція. Керівник органу досудового розслідування. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки. Потерпілий як учасник кримінального процесу. Захисник і його процесуальне становище. Залучення захисника до кримінального провадження. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні. Цивільний позивач та відповідач, їх представники. Секретар судового засідання та судовий розпорядник. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 4.11-4.31; 7.2; 7.8; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75.

 

Змістовий модуль 2.

ТЕМА 5. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Семінарське заняття – 2 год

План

1. Поняття, мета і значення кримінального процесуального доказування. Обов’язок («тягар») доказування.

2. Предмет і межі доказування у кримінальному процесі.

3. Структура процесу доказування.

4. Докази: поняття та класифікація.

5. Ознаки доказів: належність, достовірність, допустимість та достатність.

6. Джерела доказів: поняття і види.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. Доказове право. Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування у кримінальному процесі. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження. Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальному провадженні. Моральні засади доказування. Показання свідків і потерпілих. Показання осіб. Показання з чужих слів. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Документи, як джерела доказів. Вирішення питання про речові докази і документи. Висновок експерта і його доказове значення.

Рекомендована література до Теми 5: 2.4; 4.11-4.31; 7.2; 7.8; 7.32-7.33; 7.39; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75.

 

ТЕМА 6. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Семінарське заняття – 2 год

План

1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні.

2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального провадження. Форма і зміст позовної заяви. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову. Доказування цивільного позову. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна. Вирішення цивільного позову. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду.

Рекомендована література до Теми 6: 1.12; 2.2; 2.18; 2.25; 4.11-4.31; 6.1-6.10; 7.20; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75.

 

ТЕМА 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ

Семінарське заняття – 2 год

План

1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.

2. Класифікація строків у кримінальному процесі.

3. Порядок обчислення процесуальних строків.

4. Поняття і види процесуальних витрат.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків. Обов’язковість додержання процесуальних строків. Порушення процесуальних строків і їх наслідки. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат. Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. Витрати, що покладаються на державу. Рішення щодо процесуальних витрат.

Рекомендована література до Теми 7: 1.12; 2.2; 2.18; 2.25; 4.1.-4.31; 6.1-6.10; 7.20; 8.2;9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75.

 

 

ТЕМА 8. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Семінарське заняття – 2 год

План

1.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила їх застосування.

2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування.

3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.

4. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного заходу. Клопотання про застосування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і процедура звернення застави у доход держави. Застосування електронних засобів контролю. Тримання під варту як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.1-2.3; 2.25; 4.1.-4.31; 6.7; 6.8; 6.10; 7.1; 7.15;8.2; 8.4; 8.22; 9.1; 9.2; 9.13; 9.17; 9.20; 9.31; 9.72; 9.73-9.75.


7. Завдання для самостійної роботи

Тема 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ

 

1. В яких значеннях вживається термін “кримінальний процес”?

2. Як співвідносяться категорії “кримінальний процес”, “кримінальне провадження”, “правосуддя у кримінальному провадженні”?

3. Які є історичні типи (форми) кримінального процесу?

4. Які завдання кримінального процесу?

5. Дайте визначення стадії кримінального процесу.

6. Які стадії існують в кримінальному процесі України?

7. Назвіть види кримінально-процесуальних функцій.

8. З якого моменту розпочинаються кримінально-процесуальні відносини і коли вони завершуються?

9. Які правовідносини вважаються кримінально-процесуальними?

10. З яких елементів складається структура кримінально-процесуальних відносин?

11. Назвіть види кримінально-процесуальних гарантій і які правові явища можна до них віднести.

12. Що таке кримінально-процесуальна діяльність?

13. Які акти є кримінально-процесуальними?

14. Вкажіть структуру постанови як кримінально-процесуального акту.

15. З яких частин складається протокол слідчої дії?

 

Теми рефератів:

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:

1. Історичні типи (форми) кримінального судочинства.

2. Кримінальний процес як юридична наука.

3. Історія становлення та розвитку вітчизняного кримінального процесу.

4. Моральні засади кримінального судочинства.

5. Сучасні напрями удосконалення кримінально-процесуальної форми.

 

Рекомендована література до Теми 1:2.25; 8.1; 8.11; 8.15; 8.18; 8.29; 8.69; 8.70-8.72.

ТЕМА 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН

 

1. Дайте визначення кримінального процесуального права і які його джерела?

1. Які є види кримінальних процесуальних норм і яка їх структура?

2. Чи можливо застосування кримінального процесуального закону за аналогією?

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: його структура та зміст

4. Які правила дії кримінального закону в просторі, у часі і щодо осіб?

5. Назвіть законодавчі акти, що містять норми кримінального процесуального права?

6. Чи можливо застосування кримінального процесуального закону за аналогією?

7. Чи являються міжнародні договори джерелами кримінального процесуального права?

8. Як співвідносяться право та мораль у кримінальному процесі?

 

 

Теми рефератів:

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:

 

1. Напрями удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо процесуальної діяльності органів досудового розслідування.

2. Шляхи удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо процесуальної діяльності органів судової влади.

3. Тлумачення кримінального процесуального закону.

4. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права в окремих державах (на прикладі Англії, Австралії, США, Канади).

 

Рекомендована література до Теми 2: 2.25; 8.1; 8.11; 8.15; 8.18; 8.29; 8.69; 8.70-8.72.

 

ТЕМА 3. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

1. В чому полягає суть засади (принципу) кримінального процесу? Яке його поняття?

2. В чому полягає практичне значення засад кримінального процесу?

3. Як класифікуються засади кримінального процесу.

4. Які засади кримінального судочинства закріплені в Конституції України?

5. В чому полягає суть принципу публічності кримінального процесу?

6. В чому полягає суть принципу рівності перед законом і судом?

7. Яким чином діє принцип гласності і відкритості судового провадження?

8. В чому, на вашу думку, переваги змагального процесу?

9. Складові формули презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини?

10. Що означає забезпечення права на захист? Хто його здійснює в кримінальному процесі?

11. Які органи здійснюють правосуддя в кримінальному провадженні?

12. Що означає принцип таємниці спілкування?

 

Теми рефератів:

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:

1. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність під час кримінального провадження.

2. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи та її реалізація у кримінальному провадженні.

3. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального процесу.

4. Змагальність та свобода в поданні особами до суду доказів і диспозитивність як засади кримінального судочинства.

5. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї як конституційна засада правосуддя у кримінальному провадженні.

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 2.2; 2.25; 4.11-3.31; 8.1; 8.11; 8.15; 8.18; 8.29; 8.69; 8.70-8.72.

 

 

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

1. Кого слід вважати суб’єктом кримінальної процесуальної діяльності?

2. В яких формах здійснюється правосуддя в кримінальному провадженні?

3. Схарактеризувати процесуальний статус судді в кримінальному процесі.

4. Схарактеризувати процесуальний статус присяжного.

5. Яку функцію виконує прокурор в кримінальному процесі? Його процесуальний статус.

6. Схарактеризувати завдання слідчого і його повноваження.

7. Схарактеризувати повноваження керівника органу досудового розслідування.

8. Перелічити оперативні підрозділи за законодавством України?

9. Схарактеризувати процесуальні повноваження оперативних підрозділів?

10. Назвати підстави для відводу судді, слідчого судді, прокурора, слідчого ? Який порядок вирішення заявленого відводу?

11. Хто визнається потерпілим і який його процесуальний статус в кримінальному процесі?

12. Хто є підозрюваним в кримінальному процесі? Назвіть підстави для затримання особи як підозрюваного.

13. Хто є обвинуваченим і який його процесуальний статус?

14. Хто з учасників процесу має право мати свого представника? Який процесуальний статус представника?

15. Хто є законним представником неповнолітнього підозрюваного і який його процесуальний статус?

16. Хто може бути захисником підозрюваного, обвинуваченого /підсудного/ і які його права та обов’язки в кримінальному процесі?

17. З якого часу допускається захисник в кримінальному процесі і в яких випадках його участь є обов’язковою?

18. Які обставини виключають участь захисника?

19. Хто є цивільним позивачем у кримінальному провадженні і який його процесуальний статус?

20. Хто може залучатись до процесу як цивільний відповідач і який його процесуальний статус?

21. В яких випадках упровадженні приймає участь перекладач? Які вимоги до нього ставляться та які він має права та обов'язки в процесі?

22. Хто може бути експертом у кримінальному провадженні, які його права та обов’язки?

23. Яке процесуальне становище спеціаліста? За яких обставин він приймає участь у провадженні?

 

Теми рефератів:

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:

1. Роль органів досудового розслідування у реалізації кримінально-процесуальних функцій.

2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

3. Забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного (обвинуваченого) в кримінальному процесі.

4. Слідчий суддя, його права і обов’язки при здійснені судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні.

5. Роль спеціаліста у кримінальному провадженні.

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.11; 1.13; 1.14; 1.15 -1.17; 3.11-3.31; 6.2; 6.5; 8.1; 8.11; 8.15; 8.18; 8.29; 8.69; 8.70-8.72.

 

ТЕМА 5. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1. Поняття та елементи кримінально-процесуального доказування?

2. Які норми складають доказове право?

3. Яким чином збираються докази та їх джерела?

4. За якими правилами перевіряються докази та їх джерела?

5. Які існують процесуальні правила оцінки доказів та їх процесуальних джерел?


Date: 2015-07-24; view: 163; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.027 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию