Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

Кримінальний процес

Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

(для студентів заочної форми навчання )

 

Дніпропетровськ– 2012

 

Кримінальний процес : Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) /Укладач Сербін М.М. – ДДУВС, 2012.– 57 с.

 

Рецензенти:

- Лукашевич В.Г.—доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

- Алейніков Г.І. —кандидат юридичних наук

Розглянуто і схвалено

кафедрою кримінально-правових дисциплін

“ 04” вересня 2012 року, протокол № 2

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Згідно з навчальним планом ДДУВС студенти заочної форми навчання мають виконати письмову контрольну роботу з навчальної дисципліни „ Кримінальний процес”.

Завдання, що пропонуються, містять 5 варіантів контрольних робіт. Студент виконує один з варіантів, який визначається за першою буквою його прізвища: прізвища яких починаються з літер від «А» до «Д» включно, виконують перший варіант; від «Е» до «К» — другий варіант; від «Л» до «Р» — третій варіант; від «С» до «Х» — четвертий; від «Ц» до «Я» —п’ятий. Заміна одного варіанту іншим, а також заміна питання або завдання з іншого варіанту не допускається і тягне за собою негативну оцінку роботи.

Якісне виконання роботи можливо за умови поетапного її виконання. Підготовку контрольної роботи доцільно почати з усвідомлення суті контрольного питання і тестового завдання, які містяться в ній, знайомства з методичними вказівками і літературою, що пропонується, та її підбору. Студент має право використати й інші літературні джерела. Рекомендується звертатися до нових публікацій в періодичних виданнях, наприклад в журналі "Право України" тощо.

Далі необхідно скласти план. Від того, як він складений, в значній мірі залежить якість роботи. З метою полегшення написання роботи план може бути розгорнутий в тези з викладенням, основного змісту питань і висновків, що випливають з роботи.Після складання плану слід ретельно вивчити підібрані літературні і нормативні джерела. Для цього потрібно зробити закладки в книгах, розділи яких відображають суть проблеми, яка вивчається. При читанні літератури необхідно виділити головне, бажано робити виписки, стислі записи, стосовно окремих питань теми. Слід збирати і конкретний цифровий матеріал, а також приклади, що ілюструють певні положення роботи. Далі літературу доцільно класифікувати у відповідності із планом роботи. В контрольній роботі необхідно використати нормативно-правові акти, що мають відношення до проблеми.

Наступний етап - написання роботи. Викладення роботи слід здійснювати по­слідовно у відповідності з планом. Вона повинна носити творчий, самостійний характер. Робота, що є результатом механічного переписування текстів підручників, монографій журнальних або газетних статей, не зараховується. Якість письмової роботи оцінюється передусім по тому, наскільки правильно і аргументовано студент розкриває зміст основних питань, використовує знання літературних і правових джерел, пов'язує теоретичний матеріал з практикою державно-правового будівництва в Україні. Цитати, статистичні дані, приклади, що використовувались в роботі, повинні бути вірогідні і підкріплені посиланнями на джерело.

Велике значення має правильне оформлення контрольної роботи. Робота виконується на державній мові у друкованому вигляді або у вигляду рукопису. Вона повинна бути зброшурована і по можливості переплетена (по лівому полю аркуша), в кінці вкладають два чистих листа для написання рецензії. Якщо робота, виконана не друкованим засобом, а написана від руки (при цьому можна використати учнівський зошит), почерк повинен бути розбірливим, чітким і акуратним. Цитати які наводяться в тексті, повинні мати посилання на джерела, з яких вони взяті, з вказівкою автора, назви роботи, видавництва, року видання й сторінок.

Титульний лист (обкладинка зошиту) повинен містити в собі: найменування навчального закладу, кафедри; навчальної дисципліни; прізвище, ім'я, по-батькові студента; курс, група, домашня або службова адреса; телефони (домашній і службовий). На першій сторінці роботи вказуються варіант і план відповіді. Текст роботи пишеться з залишенням полів: ліворуч - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см, праворуч - 1 см. Листи повинні бути пронумеровані зверху, праворуч.

В кінці роботи приводиться список літератури, що використовувалась, який складається в алфавітному порядку у відповідності з першими літерами прізвища автора або назви книги, якщо автор не названий. В списку дається повний бібліографічний опис джерела. В завершення Слід також ретельно відредагувати текст роботи, усунути всі огріхи в граматиці, виправити орфографічні помилки тощо.

Контрольна робота подається на перевірку в термін, що встановлений навчальним закладом.

Якщо робота не зарахована, то студент зобов'язаний виконати її вдруге з того ж варіанту з урахуванням зауважень викладача. До повторно виконаної роботи додається рецензія на не зараховану роботу.Студенти, які не представили контрольну роботу у встановлені строки, а також ті, чиї роботи отримали негативну оцінку, на екзаменаційну сесію не викликаються і до іспитів не допускаються.

В процесі вивчення навчальної дисципліни „Кримінальний процес” і виконання письмової контрольної роботи студенти можуть звертатися за консультацією до викладача.

 

 
Date: 2015-07-24; view: 2442; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию