Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття, значення стадій підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового засідання. Рішення що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні

Підготовче провадження є першим важливим етапом су­дового провадження у суді першої інстанції, в якому суд зобов' язаний перевірити матеріали кримінального провадження, з'ясувати достатність фактичних і юридичних підстав для прийняття судових рішень, вирішити питання, пов'язані з підготовкою кримінального провадження до судового розгляду, у тому числі, визначити дату, час та місце судового розгляду, форму проведення судо­вого засідання, склад суду тощо.У підготовчому провадженні не вирішується питання про доведеність вини обви­нуваченого, оскільки це прерогатива суду під час судового розгляду, завданням цього провадження є процесуальне та організаційне забезпечення проведення судового роз­гляду. На стадії підготовчого провадження виконується функція контролю за досудовим розслідуванням - у визначених законом межах перевіряється законність рішень, при­йнятих за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинення кримінального правопорушення, зокрема, відповідність вимогам КПК обвинувального акта, клопотан­ня про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, клопотан­ня про звільнення від кримінальної відповідальності - та організаційна (підготовча) функція до наступної стадії судового провадження - судового розгляду з метою ство­рення належних умов для успішного виконання завдань кримінального судочинства.

Підготовче судове засідання.1. Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше 5 днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.2. Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника.Головуючий з’ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду.3. У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення:1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування.2) закрити провадження у випадку встановлення підстав;3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу;4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження;5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.4. Ухвала про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру може бути оскаржена в апеляційному порядку. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду1. Якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених пунктами 1-4 частини третьої статті 314 цього Кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду.2. З метою підготовки до судового розгляду суд:1) визначає дату та місце проведення судового розгляду;2) з’ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд;3) з’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді;4) розглядає клопотання учасників судового провадження про:здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту;витребування певних речей чи документів;5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.3. Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого.За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду.1. Після завершення підготовки до судового розгляду суд постановляє ухвалу про призначення судового розгляду.2. Судовий розгляд має бути призначений не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його призначення.19. Стадія суд розгляду (загумови, частини суд розгляду)
Строки і заг порядок суд розгляду.
1 Суд розгляд має бути провед і заверш протягом розумного строку.2.Суд розгляд здійсн в суд засіданні з обов’язковою участю сторін крим провадж.У суд засід виклик потерпілий та ін учасники крим провадж.3. Суд засід відбув у спец обладнаному приміщ- залі суд засідань.У разі необхід окремі процес дії можуть вчин поза межами приміщ суду.1.У призначдля суд розгляду час головуючий відкриває суд засід і оголошує про розгляд відповід кримі провадж.2. Секретар суд засід доповідає суду, хто з учасників суд провадж, викликаних та повідомлених осіб прибув у суд засід, встановлює їх особи, перевіряє повноваж захисників і представників, з’ясовує, чи вручено суд виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.Секретар суд засідання повідомляє про здійсн повного фіксув судо розгляду, а також про умови фіксування судзасідання. Головуючий оголошує склад суду 1 Судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у суд розгляді, пам’ятку про їхні права та обов’язки, 1.Перед початком суд розгляду головуючий дає розпорядж про видалення свідків із залу суд засідання.2. Суд розпорядник вживає заходів, щоб допитані і недопитані свідки не спілкувалися між собою. 1 Після закінчення підготовчих дій головуючий оголошує про початок суд розгляду.2 Судовий розгляд починається з оголош прокурором короткого викладу обвинувального акта, якщо учасники суд провадження не заявили клопотання про оголош обвинувального акта в повному обсязі.- Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення.- Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. -Розгляд судом клопотань учасників судового провадження.-Допит обвинуваченого. -Допит свідка. -Допит потерпілого. -Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого.-Пред’явлення для впізнання. -Допит експерта в суді. -Дослідження речових доказів.-Дослідження документів. -Дослідження звуко- і відеозаписів. -Консультації та роз’яснення спеціаліста.- Огляд на місці.-Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого. -Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. -Судові дебати.- Останнє слово обвинуваченого. -Вихід суду для ухвалення вироку. -Таємниця наради суддів. -Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. 

 

20.Провадження в суді присяжних
1. Крим провадж судом присяжних здійсн відповід до заг правил цього Кодексу з особливостями, встанов цим параграфом.2. Суд присяжних утвор при місцевому загальному суді 1 інстанції.3.Усі пит, пов’яз з суд розглядом судді і присяжні вирішують спільно.Ст 384.Роз’яснення права на суд присяжних1. Прокурор, суд зобов’язані роз’яснити обвинуваченому у вчин злочину, за який передбач покарання у виді довіч позбав волі, можливість та особливості розгляду крим провадж стосовно нього судом присяжних.Пис роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду крим провадж судом присяжних дод до обвинувального акта і реєстру матеріалів досуд розслідування, які перед до суду.2. Обвинувачений у вчин злочину, за який передбач покарання у виді довіч позбав волі, під час підготовчого судового засідання має право заявити клопотання про розгляд крим провадж стосовно нього судом присяжних.Ст 385. Виклик присяжних1. Після признач суд розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю суд засідання розпоряджпро виклик присяжних у кількості 7 осіб, які визнач автоматизованою системою документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних.2. Громадяни, які внесені до списку присяжних і можуть бути викликані до суду як присяжні, визнач згідно із ЗУ "Про судоустрій і статус суддів".3. Пис виклик має бути вруч присяжному під розписку не пізніше ніж за 5 днів до суд засідання. У виклику зазнач день, час і місце провед суд засідання, права та обов’язки присяжного, перелік вимог до присяжних, а також підстави для увільнення їх від викон обов’язків, припис про явку, а також обов’язок присяжного (чи ін особи, яка одерж виклик для передачі його присяжному)невідкладно повідомити суд про причини неможлив явки.4.На підставі пис виклику роботодавець зобов’язаний звільнити присяжного від роботи на час викон ним обов’язків зі здійсн правосуддя. 1.Відбір присяжних здійсн після відкриття суд засід.2. Головуючий повідомляє присяжним, яке провадж підлягає розгляду, роз’яснює їм права та обов’язки, а також умови їх участі в суд розгляді. Кожен із присяжних має право заявити про неможливість його участі в суд розгляді, вказавши на причину цього, та заявити собі самовідвід.5. Усі питання, пов’язані зі звільненням присяжних від участі в розгляді крим провадж, а також із самовідводом і відводом присяжних, виріш ухвалою суду у складі 2 профес суддів, що постанов після проведнаради на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, коли вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом необхідним. У разі якщо судді не прийшли до одноголосного ріш щодо виріш пит, пов’яз зі звільненням присяжного від участі в розгляді крим провадж або самовідводом чи відводом присяжного, присяжний вваж звільненим від участі в розгляді крим провадж або відведеним. 8. Після відбору основних присяжних відбирається 2 запасних присяжних 1. Присяжний може бути усунутий від подальшої участі в суд розгляді крим провадж у таких випадках:1) у разі невикон присяжним обов’язків;2) за наяв обґрунтов підстав вваж, що присяжний у результаті незак впливу втратив неупередженість, необхідну для виріш пи крим провадж відпов до закону.2. Присяжний може бути усунутий від подальшої участі в суд розгляді крим провадж за ініціативою головуючого рішенням більшості від складу суду присяжних, яке прийм в нарадчій кімнаті та оформл вмотивованою ухвалою.3. У разі усунення присяжного до складу суду включ запасний присяжний, після чого суд розгляд продовж, або, у разі відсут запасного присяжного, здійсн відбір нового присяжного після чого суд провадж розпоч з початку.Стаття 391.Порядок наради і голосування в суді присяжних1.Нарадою суду присяжних керує головуючий, який послідовно ставить на обговорення пит, проводить відкрите голосування і веде підрахунок голосів.2. Усі пит вирішуються простою більшістю голосів. Головуючий голосує останнім.3. Ніхто зі складу суду присяжних не має права утримуватися від голосування, крім випадку, коли вирішується питання про міру покарання, а суддя чи присяжний голосував за виправдання обвинуваченого. У цьому разі голос того, хто утримався, додається до голосів, поданих за ріш, яке є найсприятливішим для обвинуваченого. При виникненні розбіжностей про те, яке рішення для обвинуваченого є більш сприятливим, питання вирішується шляхом голосування.4. Кожен із складу суду присяжних має право викласти пис окрему думку, яка не оголош в суд засіданні, а приєднується до матеріалів провадж і є відкритою для ознайомлення.5. У випадку, коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, відсутні професійні судді, головуючий зобов’язаний надати допомогу присяжним у складенні суд рішення.

 

21.Апеляційне провадження. Порядок подачі та розгляду апеляційних скарг, наслідки розгляду
1. В апел. порядку можуть бути оскаржені суд. рішення, які були ухвалені судами 1 інстанції і не набрали законної сили, а саме:1) вироки.2) ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру;3) інші ухвали.2. Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді 1 інстанції до ухвалення судових рішень, окремому оскарженню не підлягають. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апел. скарги на суд. рішення.3. В апел порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді.Залежно від предмета оскарження КПК передбачає два порядки подачі апел скарги: через суд, який ухвалив рішення (тобто через суд 1 інстанції), та безпосередньо до апел суду. Через суд, який ухвалив рішення, апел скарга подається на всі суд рішення, ухвалені судом 1 інстанції. Якщо ж йдеть­ся про оскарження ухвали слідчого судді, то апелскарга подається безпосеред­ньо до суду апел інстанції.Порядок і строки апеляоскарження.1. Апел скарга подається:1) на суд рішення, ухвалені судом 1 інстанції, - через суд, який ухвалив судове рішення;2) на ухвали слідчого судді - безпосередньо до суду апел інстанції.2. Апел скарга може бути подана:1) на вирок або ухвалу про застос чи відмову у застосуванні примус заходів мед або виховного характеру - протягом 30 днів з дня їх проголошення;2) на ін ухвали суду 1 інстанції - протягом 7 днів з дня її оголошення;3) на ухвалу слідчого судді - протягом 5днів з дня її оголошення.3. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апел скарги обчислюється з моменту вручення їй копії суд рішення.Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постанов без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує то строк апел оскарження для такої особи обчисл з дня отримання нею копії суд рішення.4. Протягом строку апел оскарження матеріали крим провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У цей строк суд зобов’язаний надати учасникам судпровадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами крим провадження. Підготовка до апел розгляду1. Суддя-доповідач протягом 10 днів після відкриття апел провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду 1 інстанції:1) надсилає копії ухвали про відкриття апелпровадження учасникам судпровадження разом з копіями апелскарг, інформацією про їхні права та обов’язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані запереч на апел скаргу;2) пропонує учасникам суд провадження подати нові докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, яка подала апел скаргу;3) вирішує ін клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або скасування запобіжного заходу;4) вирішує ін питання, необхідні для апел розгляду.2. Усі суд рішення судді-доповідача під час підготовки до апел розгляду виклад у формі ухвали.3. Після закінчення підготовки до апел розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та признач апел розгляду.4. Обвинувачений підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для участі в апел розгляді, якщо в апелскарзі поруш пит про погіршення його становища або якщо суд визнає обов’язковою його участь, а обвинувачений, який утримується під вартою, - також у разі, якщо про це надійшло його клопотання.1. Апел розгляд 2. Після виконання дій, і виріш клопотань суддя-доповідач у необхідному обсязі доповідає зміст оскарженого судового рішення, доводи учасників судового провадження, викладені в апеля скаргах та запереченнях, і з’ясовує, чи підтрим свої апел скарги особи, які їх подали.3. Для висловлення доводів, а також у суд дебатах 1 надається слово особі, яка подала апел скаргу. Після цього слово надається ін учасникам судпровадження. Якщо для участі в розгляді в суд засідання не прибули учасники крим провадження, участь яких згідно з рішенням суду апел інстанції є обов’язковою, апел розгляд відкладається.5. Перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення суд рішення щодо законності та обґрунтованості вироку суду 1 інстанції обвинуваченому над останнє слово.1. За наслідками апел розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду 1 інстанції суд апел інстанції має право:1) залиш вирок або ухвалу без змін;2) змін вирок або ухвалу;3) скас вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;4) скас ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;5) скас вирок або ухвалу і закрити крим провадження;6) скас вирок або ухвалу і признач новий розгляд у суді 1 інстанції.2. За наслідками апелрозгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апел інстанції має право скас вирок і направити крим провадження:1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час суд провадження;2) до органу досуд розслідування для здійснення досудового розслідування в заг порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.3. За наслідками апел розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апел інстанції має право:1) залишити ухвалу без змін;2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
Date: 2015-07-24; view: 574; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию