Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в адміністративному процесі

Крім Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та прокурора, в адміністративний процес з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб із адміністративними по­зовами можуть вступати також органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Ці органи так само, як і інститут омбудсману та прокурора, утворюють групу осіб, які беруть участь у справі з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб.

Організація системи органів державної влади в Україні здійснюється на основі конституційного принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову (ст.. 6 Конституції України). Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у межах, встановлених Основним Законом України і відповідно до законів України.

Враховуючи ту обставину, що в Україні функціонує значна кількість державних органів, то відповідно, їх повноваження, завдання та функції закріплені у різних за своєю юридичною силою нормативно-правових актах: Конституції України, кодексах і законах України, указах Президента України. Так, правовий статус законодавчого органу держави закріплено у Розділі IV „Верховна Рада України” Конституції України, відповідно до якого єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Система і повноваження органів виконавчої влади частково урегульовані як конституційними, так і законодавчими нормами права. Зокрема, у Розділі VI „Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади” Конституції України закріплено систему органів виконавчої влади. Подальшого розвитку конституційні положення щодо повноважень і системи органів виконавчої влади отримали у законах України та указах Президента України. До таких можна, наприклад, віднести Закони України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року, „Про міліцію” від 20 грудня 1990 року, „Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року, Укази Президента України „Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року, „Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року.Повноваження і система судової влади в Україні визначені Розділом VIII „Правосуддя” Конституції України, Законом України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року та кодифікованими нормативно-правовими актами, наприклад, КАС України, Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня 2004 року.

Наприклад, згідно із Указом Президента України „Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України” від 30 грудня 1997 року, Міністерство юстиції України, згідно з покладеними на нього завданнями виступає як представник інтересів Президента України, утворених ним для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб і Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України і судами іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами.

Безпосередньо повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування в адміністративному процесі закріплені у ст. 60 КАС України, відповідно до якої у випадках, встановлених законом, ці органи можуть звертатися до адміністративного суду.

Також органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до участі у справі як законні представники або вступити у справу за своєю ініціативою з метою виконання покладених на них повноважень.

Оскільки органи державної влади та органи місцевого самоврядування позбавлені суб’єктивної зацікавленості, звертаючись до суду, виконують закріплені законодавством функції та обов’язки, то, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993 року, ці суб’єкти звільняються від сплати державного мита при поданні адміністративного пзову до суду (п. 10, 11 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито”).

Конституцією України (Розділ XI ст.ст. 140-146) закріплено право жителів певних адміністративно-територіальних одиниць України на місцеве самоврядування. Відповідно до ст. 140 Основного Закону України та ст. 2 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року місцеве самоврядування є правом територіальної громади-жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів Ук­раїни.

 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сіль­ські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також че­рез районні та обласні ради, які представляють спільні інтере­си територіальних громад сіл, селищ, міст.

Як зазначалось раніше, досліджуючи діяльність органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення на своїй території, слід мати на увазі, що специфіка їх завдань та повноважень обумовлена самою природою цих органів. Тому в Україні місцеве самоврядування характери­зується такими ознаками: І) не є складовою державного ме­ханізму управління в країні, однак як і держава, здійснює пуб­лічну владу народу; 2) є однією з форм народовладдя і здійс­нюється громадою у межах певної території як безпосередньо (референдум, вибори тощо), так і через місцеві органи; 3) має особливого суб'єкта — населення, громадян, які проживають на певній території; 4) у своєму розпорядженні має особливий об'єкт управління — питання місцевого значення; 5) характе­ризується самостійністю, що полягає в його організаційній відособленості, у праві на фінансово-економічні ресурси, у ви­конанні значної частини суспільних справ у рамках закону тощо; 6) відповідає за свою діяльність, що забезпечується різними формами контролю населення; 7) поєднує в собі заса­ди інституту громадянського суспільства та державної влади (баланс державних і місцевих інтересів забезпечується зако­ном)'.Виходячи із наведених ознак місцевого самоврядування, цілком закономірно, що його органи та посадові особи вправі в інтересах громади звертатись до адміністративних судів.

Так, одним із основних принципів здійснення місцевого са­моврядування визнано судовий захист прав місцевого самовря­дування (ст. 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обме­жують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування (п. 4 ст. 71 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").


Date: 2015-07-22; view: 425; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию