Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестік тапсырмалары

1. Трактористерден құрылған бригада бір күнде 24 га егістікті жыртты. Бұл жұмыс барлық егістіктің 15% құрайды. Егістіктің ауданын табыңыз?

A. 160 га

B. 39 га

C. 62,5 га

D. 1,6 га

E. 3,6 га

2. Математиканы оқытудың білімдік мақсаты неде?

A. Оқушылардың бізді қоршаған ақиқат болмысты танып білудің математикалық әдістерін игеруге жәрдемдесу.

B. Барлық оқушыларды математика ғылыми негіздері туралы жүйелі білімдермен және оларды толық, сапалы да берік игеруге қажетті біліктермен, дағдылармен қаруландыру болып табылады.

C. Оқушыларға ғылыми танудың әдістерін кең және терең меңгеру.

D. Математикалық білім мен дағдылар молайып,мазмұны тереңдетіп,ауқымы кеңейген сайын, оқып үйренудің мәселері.

E. Математика мазмұны мен даму барысын дұрыс бағдарлап түсіну үшін математика ғылымының дамуын білу қажет.

3. Моделдеу-бұл ...

A. Зерттейтін обьектінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ойша тағайындау.

B. Оқытудағы сұрақ-жауап формасындағы әдіс.

C. Оқу процесінде математикалық элементтерді жетілдіруі.

D. Обьектіні, оның моделдерін жасау арқылы,ол көшірмені зерттейді.

E. Танып білудің ең тиімді әдістерінің бірі.

F. Оқушыларды білімін, іскерлігі мен машықтарын тексеру.

4.Бүтінді ойша немесе практикалық түрде құрамды бөліктерге,ол бөліктерді және олардың қасиеттері мен арақатыстарын жеке-жеке қарастыру арқылы зерттейтін әдіс.

A. Синтез.B. Жалпылау.

C.Анализ.

D. Модельдеу.

E. Салыстыру.

5. Конус биіктігі 20 см, табанының радиусы 15 см. Бүйір бетінің ауданын табыңыз.

A. 372 П см2

B. 370 П см2

C. 300 П см2

D. 375 П см2

E. 355 П см2

6.Анализ арқылы бөлінген бөліктерді ойша немесе практикалық түрде біріктіруді қалай түсінеміз.

A. Синтез.

B. Нақтылау.

C. Жалпылау.

D. Анализ.

E. Абстракциялау.

7. Құбылыстардың жалпы ғылыми қағидаларын нақтылы жағдайларда қолдану құрайды.

A. Потенциалды.

B. Ғылымилық.

C. Дедукция .

D. Актуальды.

E. Идеализация .

8.Белгісіз сан мен оның цифрларының қосындысының көбейтіндісі 144 болатын, бірлігі ондығынан екіге артық екі таңбалы санды табыңыз.

A. 26

B. 23

C. 25

D. 24

E. 22

 

9. Есеп шығаруға қойылатын негізгі талаптар.

A. Қатесіз шығару, негіздеу, толық шығару, мүмкіндігінше тиімді жолмен шығару, есепті қаттау.

B. Қатесіз шығару, дәлелдеу, толық шығару.

C. Мүмкіндігінше тиімді жолмен шығару, есепті қаттау.

D. Қатесіз шығару, толық шығару, дәлелдеу

E. Қатесіз шығару.

10. Аксиома.

A. Белгілі бір пікірді өрнектейтін грамматикалық дұрыс құрылған сөйлемдер.

B. Математикалық ақиқатты обьектілер жөніндегі пайымды өрнектейтін логикалық сөйлем.

C. Ақиқаттағы дәлелдеусіз ақиқат деп қабылданған математикалық сөйлем.

D. Белгілі бір пікірді өрнектейтін математикалық сөйлем.

E. Математикалық пайымды өрнектейтін логикалық сөйлем.

11. Математика мұғалімінің басты міндетінің бірі-

A. Оқушылардың дербес ерекшеліктерін қадағалау.

B. Оқушылардың жеке ерекшеліктерін қадағалау.

C. Әрбір оқушының өз мүмкіндігін, қабілетін және икемдігін көрсетуіне жағдай жасау.

D. Оқушылардың іскерлігін және машықтарын программа талаптарына сай көрсету.

E. Оқу материалдарын игеру.

12. Аналогия грекше аударғандағы қазақша мағынасы.

A. Тексеру, көру.

B. Дамыту,кеңейту

C. Біртұтастық,бірлік.

D. Сәйкестік,ұқсастық

E. Бейімделу, даралау.

13.Теорема-бұл...

A. Анықтаманы жүзеге асыра отырып дәлелдеуге болмайтын анықтама.

B. Белгілі қағидаға сүйенетін анықтама.C. Белгілі қағидаға сүйенбейтін анықтама.

D. Анықтаманы жүзеге асыра отырып дәлелдеуге болатын анықтама.

E. Ұғымдар арасындағы өзара қатыстар мен байланыстарды оқыту.

14. Сабақ жоспарының орындалуы.

A. Бағалау

B. Методикалық шеберлік.

C. Сабақты бекіту.

D. Мақсатқа қол жетуі.

E. Педагогикалық тәжрибе.

15. Әр оқушыға жеке келу арқылы оқу үрдесін ұйымдастыру және технологиямен жұмыс жасау кезінде оқушының жеке ерекшелігі мен туа біткен қабілеті ескеріледі.

A. аралап оқыту.

B. Модульдік блокпен оқыту

C. Шадриковтың жеке оқыту әдісі.

D. Деңгейлеп оқыту.

E. Жүптап оқыту.

16. Математиканы оқып үйретудің әдістері деп...

A. Оқушыларды белгілі бір үлгі бойынша әрекетке үйрету немесе оларға өте күрделі, өздігінше меңгеруге қиын түсетін тәсілдерін айтады.

B. Оқытудың проблемалық формасын, оқытудың даралаған формасын, техникалық құрал-жабдықты қолдану жайында өтетін оқу формасы.

C. Оқу процесін ұйымдастыру тәсілдері педагогикалық аса маңызды тәсілдік формасы.

D. Оқушылардың өздерінің математика жөніндегі белсенді, дербес тану әрекетін іске асыру, ұйымдастыру тәсілдерін айтады.

E. Өздігінше меңгеруге қиын түсетін тәсілдерін айтады.

17. Оқу программасы-

A. Әрбір пән бойынша меңгеруге тиісті білімнің, икемдіктері мен машықтардың мазмұны мен көлемін, сондай-ақ оларды оқыту жолдары бойынша тараулар мен тақырыптардың мазмұнын үйлестіретін мемлекеттік документ.Праграмма мазмұны жағынан да, мерзімі жағынан да орындалуға міндетті.

B. Ғылыми- техникалық прогресс дамуының негізгі бағыттары мен ғылымның, техниканың және мәдени құрылыстың бүгінгі таңдағы жетістіктердің көрініс табуы, практикалық бағытының күшеюі.

C. Оқушылардың біліміне, икемдігі мен машықтарына қойылатын талаптар, оларды бағалау нормалары дәйектелген, математиканы оқыту методикасы бойнша нақты ұсыныстар берілген.

D. Оқу материалдарын тақырыптық жостарлау курстағы материалды оқып үйрену ретін, тақырыптардың кластарға бөлінуін және оларға бөлінетін сағаттардың мөлшерін көрсетеді.

E. Программада пәнаралық байланыстарды орнату, оқушылардың білімдері мен іскерліктерін бағалау жөнінде нақты ұсыныстар беріліп, мұғалімдерге арналған әдебиет тізімі келтіріледі.

18. Ұғымды меңгеру дегеніміз-

A. Болмыстың, заттар мен құбылыстардың маңызды қасиеттерін, олардың арасындағы мәнді байланыстырады, арақатынастарды білу.

B. Қандай да бір обьектінің немесе құбылыстарды сөзбен суреттеу кейде қабылдаумен Салыстырғанда обьектілер мен құбылыстарды әлдеқайда дәл, айқын елестетуге мүмкіндік береді.

C. Оқушылардың белсенд іс-әрекеттері арқылы жүзеге асырылады.

D. Жалпы ғылыми білімдер жүйесімен қаруландырудың маңызды элементтерінің бірі.

E. Оқушылардың белсенд іс-әрекеттері арқылы, құбылыстардың маңызды қасиеттерін, айқын елестетуге мүмкіндік береді.

19. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке белгілерінің мидағы бейнеленуі.

A. Қабылдау.

B. Сезіну.

C. Ұғыну.

D. Түсіну.

E. Көру.

20.Индукция бұл-...

A. Жүзеге асыру мағынасын береді.

B. Қорытындылау мағынасын береді.

C. Шығару мағынасын береді.

D. Бағыттау мағынасын береді.

E. Зерттеу мағынасын береді.

21. Бұл әдіс жалпы жағдайларды жеке деректермен растайтын және негіздейтін логикалық ережелер мен белгілерді де қамтиды.

A. Толық индукция.

B. Дедукция.

C. Аналогия.

D. Модельдеу.

E. Жалпылау.

22.Сабақ-

A. Оқытуды ұйымдастыру.

B. Өздігінен есеп шығару іскерлігін дамыту.

C. Білімді бақылау және тексеру.

D. Математикадан оқу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі түрі.

E. Оқытудың мақсаты.

23. Жазықтықтағы фигураларды зеріттейтін ғылым.

A. Планиметрия.

B. Стериометрия.

C. Геометрия.

D. Математика.

E. Алгебра.

24. Баланы бір-біріне үйрету, бірінің білім деңгейін біріне бағалату, нұсқа бойынша тапсырмаларды беріп, келесі нұсқаның оқушыларына тексерту, яғни оқушыны өзара байланыстыру.

A. Канаржевский әдісі.

B. Дьяченконың жұптап оқыту әдісі.

C. Ойын элементтері.

D. Шадриковтың жеке оқыту әдісі.

E. Л.В.Тарасовтың экологиялық оқыту әдісі.

25 Есептің негізгі міндеттері:

A. Оқыту, тәрбилеу және демалу

B. Есеп шығару, бақылау.

C. Есепті қорытындылау, дамыту.

D. Оқыту, тәрбилеу, дамыту және бақылау болып табылады..

E. Мағынасын түсіну, тәрбилеу.

26. Проблемалық оқыту.

A. Дамытушылық сипаттағы оқыту, себебі оқушы бір ұғымды немесе құбылысты түсінуге мұқтаж болғанда ғана ойлана бастайды.

B. Оқыту процесінде анализ бен синтез қатар қолданылады.

C. Оқу програмасын іріктеу.

D. Оқу материалдарын баяндаудың логикалық жүйелігін мұқият қолдану.

E. Оқу процестерінде ғылыми фактілерін қалыптастыру.

27.Семинар-

A. Оқушылардың оқулықпен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру.

B. Өтілген тақырып, бөлім бойынша білімді жалпылап, жүйелеп, қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу іскерлігін жетілдіру, әр түрлі әдебиеттер мен мақалалардағы баяндалған материалдарды салыстыра білу, өз көзқарастарын айта білу және негіздей білу іскерлігі:

C. Күрделі бағдарламалармен және қамсыздандырудың қосымшаларымен жұмыс істей білуі іскерлігін қалыптастыру.

D. Білім мен іскерліктеріндегі олқылықтарды жою, меңгерген білімін нақтылау.

E. Негізгі оқу материалынан нені меңгергенін анықтау, білімдегі олқылықтарды ашу, түзулер енгізу,пән бойынша өз бетімен жүйелі жұмыс істеуге жетелеу.

28. Пәнаралық байланыстық мақсаты:

A. Әр түрлі ғылым негіздерін оқытудың мақсаты мен мазмұнының ұштасуына, сондай-ақ оқушылардың білімі мен нанымын қалыптастыру.

B. Әр түрлі пәндердің програмалық материалдарын оқыту уақыт бойнша келісуді, ғылыми ұғымдарды жалпы методологиялық қағидалар негізінде біркелкі түсіндіруді көздейді.

C. Оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, табиғат құбылыстарының біртұтастығын және өзара байланысын көрсету, олардың білімі мен ұғымын тереңдету.

D. Оқушылардың іскерліктері мен танымдық қабілеттерін дамытуға бағытталады.

E. Математика сабақтарында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру, оқушылардың физика-математикалық білімі мен іскерлігін жүйелі қалыптастыруға, осы пәндердің өзара байланысын терең түсінуіне көмектеседі.

29. Зерттелінетін обьектілерді мақсаты және жүйелі түрде тікелей қабылдау арқылы зерттейтін әдіс

А. Эксперимент.

Бақылау

Нақтылау.

Сұрақ-жауап.

Анология.

30.Зерттелінетін обьектілерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ойша тағайындау..

A. Аналогия.

B. Модельдеу .

C. Бақылау.

D. Салыстыру .

E. Сәйкестік .

31. Қарсы катеттің іргелес катетке қатынасы.

A. Косинус.

B. Тангенс.

C. Синус.

D. Катет.

E. Катангенс.

32. Синтез .

A. Бүтінді ойша немесе практикалық түрде құрамды бөліктерге бөліп, ол бөліктерді және олардың қасиеттері мен арақатыстарын жеке-жеке қарастыру арқылы зерттейтін әдіс.

B. Математикалық білім мен дағдылар молайып,мазмұны тереңдетіп,ауқымы кеңейген сайын, оқып үйренудің мәселері.

C. Анализ арқылы бөлінген бөліктерді ойша немесе практикалық түрде біріктіру деп түсінеміз.

D. Құбылыстардың жалпы ғылыми қағидаларын нақтылы жағдайларда қолдану құрайды.

E. Ұғымдар арасындағы өзара қатыстар мен байланыстарды оқыту

33. Теориялық мәселелерді құрылуы мен қорытындылаудың көп тараған, қарапайым әдістерінің бірі

A. Нақтылау.

B. Біріктіру.

C. Дәлелдеу.

D. Жалпылау.

E. Анықтау.

34. Обьектілердің кейбір белгілердің ұқсастығына сүйеніп, олардың басқа белгілерінің де ұқсас болатындығы туралы қорытынды шығаратын таным әдісі.

A. Модельдеу.

B. Аналогия.

C. Салыстыру.

D. Анықтау.

E. Ұғым.

35. Жаңа материалды өтуге қанша уақыт беріледі:

A. 10-25 минут

B. 15-25 минут

C. 15-20 минут

D. 10-30 минут

E. 35-40 минут

36 Математиканы оқыту өз бетінше жеке дара жүргізілмей, шәкірттерге жан-жақты ... беру функциясын қатар атқаруға міндетті.

A. Тәрбие .

B. Тәжірибе .

C. Көрнекілік.

D. Белсенділік.

E. Түсінік .

37. Оқушылардың өздерінің математика жөніндегі белсенді, дербес тану әрекетін іске асыру, ұйымдастыру тәсілдерін айтады.

A. Оқыту әдісі .

B. Дәлелдеу әдісі.

C. Сұрау әдісі.

D. Оқып үйрену әдісі.

E. Тыңдату әдісі .

38. Параллелограмның диагоналі оның қабырғаларымен 250 және 350 бұрыш жасайды. Параллелограмның бұрыштарын табыңыз.

A.1450; 350

A. 900; 900

B. 750; 1050

C. 600; 1200

D. 1100; 700

39Оқытудың дәстүрлік әдістері.

A. баяндау.

B. әңгіме мен дәріс.

C. түсіндіру .

D. қорытынды .

E. біліктілікке айналдыру.

40.Сабақты ұйымдастыру және өткізудің құрылымы.

A. Ұйымдастыру, қайталау, жаңа материалды түсіндіру, бекіту, бақылау, оқушылардың алған біліміндегі олқылықтарды толықтыру.

B. Ұйымдастыру, жаңа материалды өту, қорытындылау.

C. Ұйымдастыру, бақылау, практикалық жұмыс, қорытындылау.

D. Практикум, иллюстрация, түсіндіру.

E. Есеп шығару, қорытындылау.

41.Сабақ беру бұл ...

A. Мұғалімнің жетекшілігі мен орындалатын оқушылардың қызметі .

B. Оқыту әдісі.

C. Түсіндіру.

D. Мұғалімнің атқаратын қызметі.

E. Тәрбие.

42.Математиканы оқыту методикасы шартты түрде неше салаға бөлінеді.

A. Жалпы, арнайы, нақты.

B. Арнайы, жалпы.

C. Тарихи, салыстырмалы.

D. Жалпы, дербес.

E. Арнайы, нақты.

 

43. Екі жұмысшы бір сменада 72 деталь дайындады. Біріншісі еңбек өнімділігін 15 % –ке, екіншісі 25 %–ке арттырғаннан кейін бір сменада 86 деталь жасайтын болды. Еңбек өнімділігін арттырғаннан кейін әрқайсысы бір сменада қанша деталь жасайтын болады?

A. 39; 47.

B. 44; 42.

C. 41; 45.

D. 46; 40.

E. 43; 43.

44. Туындылар және олардың функциялардың зерттеуде қолданылуы қарастырылатын математиканың бөлімі ...

A. Есеп шығару.

B. Ықтималды есептеу.

C. Дифференциалдық есептеу.

D. Салыстыру.

E. Айырмалды есептеу.

45.Өзен бойындағы екі қаланың ара қашықтығы 80 км. Теплоход бір қаладан екіншісіне барып, қайтуға 8 сағ.20 мин жұмсайды. Өзен ағысының жылдамдығы 4 км/сағ. Теплоходтың тынық судағы жылдамдығын табыңыз.

A. 18 км/сағ.

B. 20 км/сағ.

C. 25 км/сағ.

D. . 22 км/сағ

E. 28 км/сағ

46. Проблемалық оқыту.

A. Дамытушылық сипаттағы оқыту, себебі оқушы бір ұғымды немесе құбылысты түсінуге мұқтаж болғанда ғана ойлана бастайды.

B. Оқыту процесінде анализ бен синтез қатар қолданылады.

C. Оқу програмасын іріктеу.

D. Оқу материалдарын баяндаудың логикалық жүйелігін мұқият қолдану.

E. Оқу процестерінде ғылыми фактілерін қалыптастыру.

47. ... қарастырылатын обьектінің, құбылыстың соған ғана тән ерекше қасиетін сипаттайды.

A. Ұғым.

B. Ой.

C. Сана.

D. Сөз.

E. Жіктеу.

48. Қажетті және нақты белгілі бір қасиеттері мен сипаттарын анықтау мақсатында жүйелі оқып-үйренуді жинақтайтын танымның логикалық тәсілдері.

A. Салыстыру.

B. Талдау.

C. Анықтау.

D. жобалау.

49. Конференция дегеніміз-

A. Оқушылардың программалық қамтамассыз етумен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру.

B. Күрделі програмалармен және қосымша жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру, өз бетімен зерттеу жүргізе білу іскерлігін қалыптастыру.

C. Білімі мен іскерліктеріндегі олқылықтарды жою, меңгерген білімін нақтылау;

D. Өтілген материалдар бойыша білімді тереңдетіп, кеңейту, қосымша ақпарат көздерімен жұмыс істей іскерлігін дамыту.

50.Сынып бөлмесінің санитарлық-гигиеналық жағдайы және дидактикалық материалдардың : көрнекі құралдардың, техникалық оқыту құралдарының және т.б. дайындығы.

A. Мұғалымнің дайындығы.

B. Сыныптың сабаққа дайындығы.

C. Математикалық сабаққа дайындығы.

D. Сыныптан тыс сабақ.

E. Қосымша сабақ.

51. Кеңес дегеніміз-

A. Оқушылардың бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру.

B. Күрделі бағдарламалармен және бағдарламалық қамсыздандырудың қосымшаларымен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру.

C. Білім мен іскерліктеріндегі олқылықтарын жою, меңгерілген білімін нақтылау.

D. Өтілген материалдар бойынша білімді тереңдетіп, кеңейту, қосымша ақпараткөздеріменжұмыс істеу іскерлігін дамыту.

E. Өтілген материалдар бойыша білімді тереңдетіп, кеңейту, қосымша ақпарат көздерімен жұмыс істей іскерлігін дамыту.

52. Демонстрациялау.

A. Әр түрлі ғылымдардағы дәлелдеу де түрліше жүргізу.

B. Адамның ойлау процесінде бір нәрсені негіздеу.

C. Әңгімелесу, пікір алмасу немесе пікір таласу .

D. Дәлелдеу кезінде қолданылатын логикалық заңдар мен логикалық ой қорыту ережелерінің жиынтығын айтады .

E. Логикалық ой қорыту ережелерінің жиынтығын айтады .

53. Бір-бірімен мағыналық байланыста болатын, бір немесе бірнеше пайымдар негізінде жаңа пайым алынатын ойлау процесі.

A. Ой қорыту.

B. Логиклық сөйлем.

C. Аксиома.

D. Шартты пайым.

E. Кесінді пайым.

54. Кез-келген ұғымды немесе ұғымдар арасындағы қатысты қанағаттандыратын талаптпрды баяндайтын сөйлем.

A. Аксиома.

B. Постулат.

C. Симметриялы.

D. Формула.

E. Аксиома.

55.Жаңа педагогикалық технологияларда өзін-өзі ақтаған жаңа әдістердің бірі-...

A. Саралап оқыту.

B. Модульдік блокпен оқыту.

C. Дифференциалды оқыту.

D. Жеке оқыту.

E. Жұптап оқыту.

56. Затты бөліктерге нақты белгілі бір қасиеттері мен сипрттарын анықтау мақсатында жүйелі оқып-үйренуді жинақтайтын танымның логикалық талдауы.

A. Мұғалімнің кәсіби шеберлігін талдау.

B. сабаққа дайындалу .

C. Сабақты талдау

D. іскерлігін таныту.

E. ғылыми әдісі талдау.

57. Әр оқушыға жеке келу арқылы оқу үрдесін ұйымдастыру және технологиямен жұмыс жасау кезінде оқушының жеке ерекшелігі мен туа біткен қабілеті ескеріледі.

A. Саралап оқыту.

B. Шадриковтың жеке оқыту әдісі.

C. Модульдік блокпен оқыту.

D. Деңгейлеп оқыту.

E. Жүптап оқыту.

58. Бұл пайымның орындалуы үшін екінші бір пайымның орындалуы себепші болатын күрделі пайым ...

A. Күрделі пайым.

B. Шартты пайым.

C. Кесінді пайым.

D. Ішінара пайым.

E. Жалпы пайым.

59. Оқыту мақсаты.

A. Сабақ беру, түсіндіру бағалау.

B. Білім беру, тәрбиелеу, практикалық білімін қалыптастыру.

C. Жан-жақты дамыған шәкірт дайындау.

D. Білімді жас маман дайындау.

E. Білікті, білік.

60 Ұғымдар бір-біріне қарама-қарсы екі ұғымға ажыратылады.Ұғымдардың бірі қандайдай да бір белгіге ие болады да,екіншісінде ондай белгі болмайды.

A. Белгілер бойынша жіктеу.

B. Бірыңғай жіктеу.

C. Тегі бойынша жіктеу.

D. Дихтомиялық жіктеу.

E. Толық бойынша жіктеу.

61.Жекеден жалпыға өтудегі ой қорытуды түсіндіреді.

A. Дедукция.

B. Аналогия.

C. Индукция.

D. Нақтылау.

E. Абстракциялау.

62 Бір-бірімен мағыналық байланыста болатын жаңа пайым алатын ойлау процесі.

A. Сілтеме.

B. Қорытынды.

C. Ой қорыту

D. Ойлану.

E. Жанама ой.

63. Белгілі бір пайымды өрнектейтін грамматикалық дұрыс құрылған сөйлемді түсінеміз.

A. Дұрыс сөйлем.

B. Мағыналы сөйлем.

C. Нақты сөйлем.

D. Логикалық сөйлем.

E. Геометриялық сөйлем.

64. Оқушының қабілеттеріне байланысты жалпылама да, жеке де жүргізуге болатын әдістің түрі.

A. Ж.Қараев.

B. Махмудов.

C. Д.Дьюий.

D. Ф.Шаталов.

E. Канаржев.

65.Салдар.

A. Бұрын дәлелдеген теоремалар.

B. Салыстырмалы түрде шығатын теорема

C. Бұрын дәлелдеген теоремалардан тікелей шығатын кейбір мәселе.

D. Шартты теоремалардан шығады сөйлем

E. Кез-келген теоремалардан шығатын теорема.

66. Қатесіз шығару, негіздеу,толық шығару,мүмкіндігінше тиімді жолмен шығару,есепті қаттау.

A. Алгоритм жасауға қойылатын талап.

B. Есеп шығаруға қойылатын талап

C. Зеріттеуге қойылатын талап.

D. Дәлелдеуге қойылатын талап.

E. Стандартты емес қойылатын талап.

67. Математикадан факультативтік сабақ.

A. Оқушылардың білім деңгейін кеңейту. Математикалық ойлау қабілетін дамыту және қызығушылығын арттыру.

B. Оқушылардың жалпы білім деңгейін дамыту.

C. Жеке бастарының білім деңгейін дамыту, тәрбилеу болып табылады

D. Математикалық сыныптарында математиканың даму тарихы және методологиясына байланысты.

E. Оқыту, бақылау әр түрлі мәселелер қарастыру.

68. Бағдарламадағы материалды толық түсінбеген оқушылармен жүргізілген жұмыс және қабілеттері жоғары пәнге асқан қызығушылықпен қарайтын оқушыларға.

A. Сыныпта жүргізілетін жұмыс.

B. Математикалық сыныптарда

C. Сабақ үстінде жүргізілетін сабақ.

D. Сыныптан тыс жұргізілетін жұмыс.

E. Факультативтік сабақ.

69.Лекция-

A. Оқушыларды бағдарламен қамтамасыз етумен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру.

B. Күрделі бағдарлама мен бағдарламалық қамсыздандырудың қосымшаларымен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру, .

C. Білім мен іскерліктеріндегі олқылықтарды жою, меңгерілген білімді нақтылау.

D. Қандай да бір проблема бойынша ұғымды беру; тақырып немесе тарау бойынша қорытындылап, жүйелеу, лекция жазу, жоғарғы оқу орнындағы оқу түрінде дайындау іскерлігін қалыптастыру.

E. Негізгі оқу материалына нені меңгеруін анықтау; біліміндегі олқылықтарды ашу және түзетулер енгізу, пән бойынша өз бетімен жүйелі жұмыс істеуге жетелеу.

70.Оқушылар қандай білімді меңгеру керек, қандай іскерлікті қалыптастырады, сабақтың оқушыларды тәрбиелеуге қосқан үлесі қандай? Тәрізді мәселелерге жауап беруі тиіс.

A. Сабақтың мақсаты.

B. Сабақтың барысы.

C. Сабақты ұйымдастыру.

D. Сабақты қорытындылау.

E. Сабақты бағалау.

71. Дәстүрлі сабақты талдаудың үлгісі неше бөлімнен түрады.

A. 7.

B. 9.

C. 11.

D. 15.

E. 5.

72 . Үш санның екіншісі біріншіден қанша үлкен болса, үшіншісі екіншісінен сонша үлкен. Егер екі кіші сандардың көбейтіндісі 85-ке тең, ал екі үлкен сандардың көбейтіндісі 115-ке тең болады, сол үш санды табыңыз.

A. 8,5; 10; 11,5.

B. 7,5; 9; 10,5.

C. .9,5; 6; 2,5.

D. 6,5; 12; 6,5.

E. 6,9; 15; 7,5.

73. Математиканың пайда болуы,

A. Тарихқа дейінгі өте ерте дәуірден басталып, біздің заманымызға дейінгі ҮІ-Ү ғасырларға дейін созылды.

B. ҮІ-Ү ғасырда пайда болды.

C. ҮІ ғасырдың орта кезеңінде дамыды.

D. Біздің заманымызға дейінгі дәуір.

E. 4-5 мың жыл .

74 Тең бүйірлі үшбұрыш қасиеті:

A. Әр қабырғасы.

B. Тік бұрышты.

C. Тең қабырғасы.

D. Табандарындағы бұрыштары тең.

E. Табан мен бүйірі.

75 Сабақ үстінде оқушылардың өзін еркін ұстауы, ойын еркін жеткізуі, өз бетімен іздену, қосымша материялдарды кеңірек пайдалануды көздейді.

A. Жұптап оқыту.

B. Ойын элементтері арқылы оқыту.

C. Саралап оқыту.

D. Даралап оқыту.

E. Жекелей оқыту.

76 Айнымалы шамалар немесе жоғарғы математика кезеңі.

A. Ү ғ-дан бастап ҮІІ ғ-ң орта тұсына дейін.

B. ХҮІІ ғ-дан бастап ХІХ ғ-ң орта тұсына дейін.

C. ХҮ ғ-дан бастап ХҮІ ғ-ң орта тұсына дейін.

D. ХІІ ғ-дан бастап ХҮІ ғ-ң орта тұсына дейін.

E. ХҮІғ-дан бастап ХҮІІғ-ң орта тұсына дейін.

77. Жаңа педагогикалық технологияларда өзін-өзі ақтаған жаңа әдістердің бірі-...

A. Блокпен оқыту жүйесі.

B. Саралап оқыту.

C. Жеке оқыту әдісі.

D. Канаржевский әдісі.

E. Жұптап оқыту әдісі.

 

78. Қазіргі математика кезеңі

A. ХІХ ғасырдың ортасынан басталады. Жаңа теориялар пайда болды.

B. ХІХ ғасырдың басынан басталды. Жаңа теориялар пайда болды.

C. ХХ ғасырдың ортасынан басталды. Жаңа теориялар пайда болды.

D. ХҮІІ-ХІХ ғасырдың ортасынан басталды. Жаңа теориялар пайда болды.

E. ХХІ ғасырдың басынан басталды. Жаңа теориялар пайда болды.

79Логарифмдің негізгі қасиеті:

A. log а=а

B. log аа= 1

C. log ах = logху

D. logа ху= log а х- log а у

E. log а =р log ах

80 Оқыту әдістерінің классификациясы

A. Ауызша баяндау, жазбаша нұсқау беру.

B. Сөздік, көрнекілік, политехникалық.

C. Сөздік, политехникалық, практикалық.

D. Сөздік, көрнекілік, практикалық.

E. Сөздік, практикалық , политехникалық.

81.Бүтін сандар және бөлшек сандар.

A. Нақты сандар.

B. Рационал сандар.

C. Иррационал сандар.

D. Периодты ондық бөлшек.

E. Шектеулі ондық бөлшек.

82. Оқушылардың дамуын қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық әсер етудің, әдістемелік тәсілдердің жекелеген құралдарын қарастыру.

A. Сабаққа қатысу мақсаты.

B. Сабақтың оқыту мақсаты.

C. Сабақтың психологиялық мақсаты.

D. Сабақтың тәрбиелік мақсаты.

E. Сабақтың үйрену мақсаты

83. Методика терминінің төркіні.

A. Грек сөзі « әдіс, жол ».

B. Арапсөзі « тәсіл, ой ».

C. Орыс сөзі « әдіс, сәйкестік ».

D. Парсы сөзі « шамалар, негіздер».

E. Неміс сөзі « даму, кеңейту».

84. Х айнымалының әр бір мәніне У-тің бір ғана мәні сәйкес келетін У-тің Х-ке тәуелділігі.

A. Сызықтық функция.

B. Квадрат функция.

C. Функция.

D. Тәуелсіз айнымалы функция.

E. Айнымалысы бар функция.

85.Призманың көлемі неге тең?

A. Табан ауданы мен биіктігі көбейтіндісінің үштен біріне тең болады.

B. Ауданы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең болады.

C. Көлемі -ке тең.

D. Көлем R H

E. Көлем S

86.Бірінші-оқушылардың танымдық қызметіндегі дербестік дамыту және одан әрі өрістету, оларды білімді өздігінен игеруге, дүниеге көзқарастарын қалыптастыруға үйрету;

екінші оқушылардың алған білімін өздігінен іс жүзінде қолдана білуге баулу.

A. Оқушылар өздігінен орындайтын жұмыстарды ұйымдастыру.

B. Оқушыларды жан-жақты дамыту тұрғысынан ұйымдастыру.

C. Математиканы оқытуды ұйымдастыру.

D. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты ұйымдастыру.

E. Оқушылар топтарға бөлініп оқытуды ұйымдастыру.

87.Математика мұғалімінің басты міндетінің бірі-

A. Оқушылардың дербес ерекшеліктерін қадағалау.

B. Оқушылардың жеке ерекшеліктерін қадағалау.

C. Әрбір оқушының өз мүмкіндігін, қабілетін және икемдігін көрсетуіне жағдай жасау.

D. Оқушылардың іскерлігін және машықтарын программа талаптарына сай көрсету.

E. Оқу материалдарын игеру.

88.Мұғалімнің сабаққа дайындығы.

A. Сабақ жайында жалпы мағлуматтар .Сабақтың типі мен құрлымы.

B. Сабақтың мазмұны, оқытудың ғылымилығы мен түсініктілігі.

C. Методикалық шеберлігі, мәдениеті, ұқыптылығы, сөйлеу мәнері, педагогикалық әдебі.

D. Ғылыми- методикалық әдебиеттерді оқып, зерттеу.

E. Сабақ өтілетін материалдардың мазмұны мен мақсаты, оқушылардың дайындық дәрежесін олардың жас ерекшеліктерін ескеру.

89. Сабақты жабдықтау.

A. Оқушылардың сабаққа даярлығы. Оқушылардыоқу ісіне тартуда мұғалымнің пайдалатын көрнектілігі.

B. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру, көрнекі құралдарды қолдану .

C. Оқытудың техникалық құралдарын, көрнекі құралдарды қолдану, оларды дұрыс пайдалану.

D. Оқушылардың математикалық білімдері мен іскерлігін дамыту.

E. Математиканы оқытуда техникалыққұралдары.

90. Салдар.

A. Бұрын дәлелдеген теоремалар.

B. Салыстырмалы түрде шығатын теорема

C. Бұрын дәлелдеген теоремалардан тікелей шығатын кейбір мәселе.

D. Шартты теоремалардан шығады сөйлем

E. Кез-келген теоремалардан шығатын теорема.

91.Кластан тыс жұмыстарының кең тараған бұқаралық түрінің бірі-...

A. Математикалық кеш.

B. Математикалық ойын сабағы.

C. Математикалық сайыстар.

D. Математикалық жарыс.

E. Оқушылардың жеке өткізетін жұмысы.

92. Математикадан факультативтік сабақ.

B. Оқушылардың жалпы білім деңгейін дамыту.

C. Жеке бастарының білім деңгейін дамыту, тәрбилеу болып табылады.

D. Математикалық сыныптарында математиканың даму тарихы және методологиясына байланысты.

E. Оқушылардың білім деңгейін кеңейту. Математикалық ойлау қабілетін дамыту және қызығушылығын арттыру

F. Оқыту, бақылау әр түрлі мәселелер қарастыру.

93.Мектептегі оқыту процесін ұйымдастырудың негізгі формасы- сабақ. Мұның негізін салған кім?

A. Ы.Алтынсарин.

B. В.Монахов.

C. Я. Коменский.

D. М.Махмұтов.

E. Ю.Бобанский.

94. Дайындығы неғұрлым жоғары оқушылармен жүргізілетін жарыс.

A. Жарыс.

B. Сайыс.

C. Олимпиада.

D. Ойын.

E. Емтихан.

95.Математиканы оқытудың дидактикалық принциптері.

A. Жаңа оқу материалын түсіндіру сабағы; есеп шығару сабағы; қайталау және қорытындылау сабағы:экспримент сабағы; білім тексеру сабағы.

B. Жұмыстың мақсатын анықтау; оны орындаудың ережесімен танысу ;теориялық тұрғыда дәлелдеу; жұмыстың нұсқасын мұғалымнің көрсетуі; бақылау жүргізу: жұмыс нәтижесін талдау: үйге тапсырма беру.

C. Ұйымдастыру кезеңі үй тапсырмасын сұрау; жаңа тақырыпты түсіндіру; жаңа материалды бекіту: үйге тапсырма беру.

D. Оқу мен тәрбиенің бірлігі, оқытудың ғылымилығы; сапалылық және белсенділігі; жүйелік және бірізділік; түсініктілік; көрнекілік; оқушылардың білімдерінің беріктілігі; оқытудың өмірмен байланыстылығы.

E. Оқу материалының бағдарламаға сүйене отырып беру; оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру.

96.Сабақтың мақсатына қандай талаптар қойылады.

A. Сабаққа даярлану кзінде оның мазмұнын анықтап. Оқулықтарда оқу материалдарының тақырыптарға бөлінуі, оқушылардың танымдық қызметін ұйымдастырумен бағыт-бағдар беру тәсілдерінің оқулықта көрінісі.

B. Сабақта мақсаты өте дәл тұжырымдалуға тиіс,яғыни сабақта қандай білім, іскерлік және машықтар қалыптастырылатын, тәрбиелік қызметінің мәні белгілену керек.

C. Оқушылар қандай білімді меңгеруі керек, қандай іскерліктер қалыптастырылады практикалық және оқушыларды дамыту, сабақтың оқушыларды тәрбиелеуге қосқан үлесі қандай тәрізді мәселелерге жауап беру тиіс.

D. Сабақта дидактикалық және методикалық материалдар болуы, оқушылардың жас ерекшеліктері ескерілуі керек, оқыту әдісін таңдау керке.

E. Сабақта материалдардың мазмұны мен мақсаты оқушылардың дайындық дәрежесі, олардың жас ерекшеліктері, мұғалімнің іс-тәжірибесі оқытудың әдістері мен құралдарын анықтайды.

97.Бүтінді ойша немесе практикалық түрде құрамды бөліктерге бөліп, ол бөліктерді және олардың қасиеттері мен арақатыстарын жеке-жеке қарастыру арқылы зерттейтін әдіс..

A. анализ

B. синтез.

C. модельдеу.

D. бақылау.

E. бөліктеу.

98. Обьектілер жөніндегі пайымды өрнектейтін логикалық сөйлем.

A. Нақты сөйлем.

B. Математикалық сөйлем.

C. Жалпылама сөйлем

D. Мағыналы сөйлем.

E. Ой қорыту.

99. Есеп шығару дегеніміз не?

A. Кез-келген жұмысты дұрыс атқару, қорытындылау.

B. Шарттардан және талаптардан құралады ой жұмысы

C. Ұғымдар, қатыстар, теориялар.

D. Есеп талабына жауап беру болып табылады.

E. Математиканың жалпы заңдылықтарын білу.

100.Мұғалімнің кәсібей қызметін жаңартуын және сатыланып жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіншілік беретін іс-әрекет пар жиынтығы.

A. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.

B. Деңгейлеп оқу технологиясы.

C. Педагогикалық технологиясы

D. Модульдік оқыту технологиясы.

E. Жеке бағыт-тұлғаға бағдар беру технологияаы

101. Жаңа сабақ мазмұнынан 1 сюжетті оқып беру, тақырыпты жасырын ұстау арқылы оқушының назарын сабаққа аудару.

A. Проблемалық оқыту әдісі.

B. Канаржевский әдісі.

C. Бьяченконың жұптау оқыту әдісі

D. Границскаяның көп деңгейлі тапсырма беру әдісі.

E. Шаталовтың тірек-сызбанұсқа әдісі.

102.Математикадағы заңдылықтар, ережелер мен әдіс-тәсілдер негізінде оқушылардың ойы мен іс-әрекеттерін талап ететін және математикалық білімді меңгеруге, оларды практикада қолдана білуге дағдыландыруға, ойлау қабілетін дамытуға бағытталған ситуация.

A. Бақылау жұмысы.

B. Өз беттерінше есеп шығару.

C. Тест жұмыстары.

D. Математикалық есеп.

E. Физикалық есеп.

103.Квадрат үшмүшенің коэффициенттері мен түбірлерінің байланысын анықтайтын формула.

A. Герон формуласы.

B. Пифагор формуласы.

C. Виет формуласы.

D. Қысқаша көбейту формуласы.

E. Декарт.

104. Тәрбиелік мәні-

A. Іс-әрекеттерін қалыптастыра отырып,еңбекке баулу.

B. Дүниеге ғылыми көзқарастарын қалыптастыру.

C. Оқыту үстінде еңбекке баулу.

D. Еңбекке баулу және адамгершілік тәрбие беру мен оқу процесінің бірлігін қамтамасыз ету.

E. Нақты білімді игеру және тәрбие.

105.Оқыту әдісі:

A. Мұғалімнің тапсырмасы бойынша алынған біліміін пысықтау және қолдана білу.

B. Мұғалімнің жетекшілігімен орындалатын оқушылардың саналы қызметі.

C. Шәкірттердің белсенді танымдық қызметін қамтамасыз ететін, мұғалім мен оқушының нысаналы, бірлескен әрекеттерінің нақты түрі.

D. Оқушылардың оқып үйрену және білімді қолдана білуді үйрете жұмыс жүргізу.

E. Оқушы білімді өз икемі бойынша пайдалану.

 


Date: 2015-06-11; view: 1140; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.259 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию